Про бібліотеку > Правила користування > Правила користування. Повний текст

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Генеральний директор
КЗ "Херсонська обласна
універсальна наукова
бібліотека ім. Олеся Гончара" ХОР
_________________ Н. І. Коротун
"_____"____________ 20_____р.

Правила користування
КЗ "Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара" ХОР

І. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою розроблені у відповідності до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" зі змінами та доповненнями, "Типових правил користування бібліотеками в Україні", затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.99 року № 275 (зі змінами та доповненнями), Статуту бібліотеки, інших законодавчих і нормативних актів України.
1.2. Правила користування бібліотекою регулюють відносини бібліотеки і користувачів, визначають права і обов'язки обох сторін.
1.3. Бібліотека у порядку, передбаченому її Статутом, самостійно встановлює умови і порядок користування її послугами відповідно до свого статусу, цільового призначення, спеціалізації бібліотечних фондів.

IІ. Правила запису до бібліотеки

2.1. Для запису до бібліотеки громадяни зобов’язані:

 • ознайомитись зі своїми правами, визначеними Законом України «Про захист персональних даних»; мету збору даних та осіб, яким передаються їх персональні дані; надати згоду на збір та обробку своїх персональних даних, вказаних в реєстраційних документах бібліотеки;
 • пред'явити паспорт (з відміткою про реєстрацію за місцем проживання);
 • надати фотокартку;
 • повідомити відомості про себе для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра;
 • сплатити вартість послуги з оформлення електронних реєстраційних документів користувача бібліотеки у розмірі, встановленому бібліотекою;
 • ознайомитись з "Правилами користування КЗ "Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара" ХОР".

Студенти (учні) повинні пред'явити студентський (учнівський) квиток.

Примітка: ксерокопії, фотокопії та скановані копії документів, що засвідчують особу громадянина, не приймаються.

2.2. Бібліотекою надаються пільги на оплату послуги "Оформлення електронних реєстраційних документів користувачів бібліотеки на рік" окремим категоріям користувачів згідно законодавства України, а саме:
Звільняються від оплати:
інваліди війни; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; інваліди по зору (І-ІІ групи); інваліди загальних захворювань (І-ІІІ групи); бібліотекарі; студенти бібліотечного факультету Херсонського училища культури.

Знижка на оплату послуги надається:

 • 75-відсоткова – учасникам бойових дій;
 • 50-відсоткова – учасникам війни; особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І-ІІ категорії); ветеранам праці; пенсіонерам за віком.

Пільги надаються на підставі відповідних документів.

2.3. Перереєстрація користувачів проводиться щорічно з 1 січня в тому ж порядку, що й запис до бібліотеки (тільки за наявності оригіналу паспорта).
2.4. Користувачі бібліотеки, що отримали річний читацький квиток та мають відмітку про реєстрацію за місцем проживання у м. Херсоні, мають право не лише користуватися послугами читальних залів, а й отримувати додому документи з фонду відділу міського абонемента, художню літературу з фонду відділу документів іноземними мовами та ноти з фонду відділу документів з мистецтва. Річний читацький квиток діє протягом календарного року (з 1 січня до 31 грудня).
2.5. Користувачі можуть отримати разовий читацький квиток, який дає право отримувати довідки і консультації спеціалістів бібліотеки, отримувати документи з бібліотечного фонду у читальних залах бібліотеки в тимчасове користування, користуватись бібліотечними каталогами і картотеками. Термін дії разового читацького квитка – 1 день.
При повторному відвідуванні бібліотеки для отримання разового читацького квитка користувачі повинні надати оригінал паспорта або інше посвідчення особи та сплатити вартість послуги з оформлення реєстраційних документів користувачів бібліотеки у розмірі, встановленому бібліотекою.
2.6. За пред'явленим посвідченням особи користувач, який забув вдома річний квиток, може отримати разовий читацький квиток у відділі реєстрації  та контролю згідно п. 2.1.
2.7. Запис та перереєстрація користувачів, видача читацьких квитків заочно не здійснюється.

IIІ. Права користувачів

3.1. Кожен громадянин України, незалежно від статі, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного), системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації.
3.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.
3.3. Неповнолітні громадяни (що досягли 14-річного віку) мають право на запис до бібліотеки та бібліотечне обслуговування у читальних залах за наявності свідоцтва про народження.
3.4. Неповнолітні громадяни (що досягли 14-річного віку) мають право на запис  до бібліотеки та бібліотечне обслуговування у формі абонемента на підставі паспорта і письмового дозволу-гарантії,  які пред'являють їхні батьки  або особи, під наглядом яких перебувають діти, та за наявності свідоцтва про народження.
3.5. Користувачі бібліотеки з вадами зору мають право на бібліотечне обслуговування в спеціалізованому відділі та на отримання з його фондів в тимчасове користування документів на спеціальних носіях інформації.
3.6. Юридичні особи мають право на бібліотечне обслуговування на підставі відповідних договорів.
3.7. Користувачі бібліотеки мають право:

 • отримувати інформацію про умови надання доступу до своїх персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються їх персональні дані з бази даних "Користувачі", мати доступ до своїх персональних даних і т. ін. згідно ст.8 Закону України «Про захист персональних даних»;
 • безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат бібліотеки (крім комерційних баз даних);
 • безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
 • безоплатно отримувати в тимчасове користування документи з бібліотечного фонду;
 • одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі МБА);
 • одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами Інтернет-зв'язку;
 • користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі, визначеними постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» та Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" зі змінами та доповненнями;
 • користуватись комп’ютерами, встановленими у приміщеннях бібліотеки спеціально для користувачів, за умови дотримання відповідних правил користування;
 • користуватися власними ноутбуками;
 • вносити видання, які відсутні в фонді бібліотеки з обов’язковою відміткою про це на контрольному листку чергового бібліотекаря відділу реєстрації та контролю;
 • брати участь у всіх соціокультурних заходах, які проводяться бібліотекою.

3.8. Одноразове замовлення від користувача на літературу в читальних залах обмежується 5-ма примірниками. Кількість виданих документів на день не обмежується.
3.9. Користувачі мають право забронювати необхідні документи у відділі обслуговування при необхідності подальшої роботи з ними терміном до 3-х діб, за умови можливості видачі цих документів іншому користувачу в період відсутності замовника послуги.
3.10. Користувачами міського абонемента можуть бути лише особи, які мають відмітку про реєстрацію за місцем постійного проживання у
м. Херсоні. Особи, які тимчасово перебувають у зоні обслуговування бібліотеки, мають право користуватися тільки її читальними залами.
3.11. Користувачі мають право одержати з фонду міського абонемента, відділу документів іноземними мовами та відділу документів з мистецтва для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном на 15 днів та на дворазове продовження цього терміну. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодичними виданнями може бути зменшено до 5 днів.
3.12. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у читацькому формулярі або іншому обліковому документі.
3.13. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів, користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА, сплативши поштові витрати.
3.14. Енциклопедичні та довідкові видання, словники, а також документи, одержані через МБА, видаються користувачам для користування тільки в читальному залі. Користування рідкісними та цінними виданнями здійснюється за окремими правилами.
3.15. Доступ до електронних ресурсів в інтернет-центрах бібліотеки регулюється окремими правилами.

IV. Обов'язки користувачів

4.1. Користувачі повинні знати і дотримуватись правил користування бібліотекою. Свої зобов'язання їх виконувати вони мають підтвердити особистим підписом на читацькому квитку.
4.2. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку в місячний термін.
4.3. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку, відшкодувати його вартість у розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення, і отримати дублікат читацького квитка.
4.4. При відвідуванні масових заходів (виставок, презентацій, конференцій, круглих столів тощо), а також разовому відвідуванні бібліотеки з наміром ознайомитися з її можливостями та каталогами для прийняття рішення щодо користування бібліотекою на постійній основі, користувачі повинні заповнити реєстраційну картку.
4.5. При відвідуванні бібліотеки користувачі зобов'язані здавати в гардероб верхній одяг, в т.ч. легкі куртки, напівпальто, дощові плащі та головні  убори, портфелі, сумки (спортивні, дорожні, господарські, сумки-рюкзаки, чемодани, дипломати, непрозорі пакети, дамські сумки та інші речі, розміром більш ніж 15х20 см, музичні інструменти у футлярах, зонти (за винятком особистих цінних речей).
Дозволяється мати при собі: читацький квиток, контрольний листок, зошит або папір для нотаток.
4.6. Основними документами, що дають право на обслуговування користувачів у читальних залах бібліотеки, є читацький квиток та контрольний листок. Відвідуючи бібліотеку, користувач щоразу пред'являє читацький квиток співробітнику відділу реєстрації та контролю, після чого одержує контрольний листок. Обидва документи користувач повинен здати бібліотекарю того структурного підрозділу, який він відвідує. Читацький квиток та контрольний листок повертаються користувачеві після закінчення його роботи у структурному підрозділі бібліотеки та здачі опрацьованих видань.
4.7. Відвідувачі відділу обслуговування (читального залу), яким потрібно працювати з документами у двох секторах одночасно, отримують контрольний листок з відміткою про те, що читацький квиток залишився у секторі, який першим видав йому документи.
4.8. У бібліотеці дозволяється користуватися власним ноутбуком, але без звукових сигналів, це також відноситься і до мобільних телефонів. Розмовляти по мобільному телефону дозволяється лише у відведених зонах відпочинку.
4.9. Відвідувач повинен попередити про наявність при собі власного персонального комп’ютера (ноутбуку, нетбуку, планшетного комп’ютера - iРad) працівника відділу реєстрації та контролю при одержанні контрольного листка.
4.10. Користуючись документами з бібліотечного фонду, користувач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. Відповідальність за дефекти, виявлені при поверненні документів, несе користувач.
4.11. За кожний документ, отриманий в тимчасове користування, користувач розписується в обліковій формі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.
4.12. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.
4.13. Репродукування документів з фондів бібліотеки здійснюється тільки з дозволу бібліотекаря, який видав документ в тимчасове користування та за допомогою множильної техніки, встановленої в приміщенні бібліотеки.
Репродукування видань, отриманих в бібліотеці в тимчасове користування можливо виключно з метою подальшого використання в інформаційних, наукових, учбових та культурних цілях.
Дозволяється копіювати журнальні, газетні статті, невеличкі за обсягом твори та уривки з опублікованих письмових творів, аудіовізуальних творів відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" (ст. 22, 23, 25). Роздрукування повних текстів є об'єктом авторського права і забороняється.
Увага! За несанкціоноване використання об'єктів авторського права відповідальність несе користувач.
4.14. Фотографування документів з фонду бібліотеки без дозволу бібліотекаря забороняється.
4.15. Електронні копії видань можна отримати тільки на видання, які не є об'єктами авторського права.
4.16. При виході з бібліотеки (в т.ч. тимчасовому) користувач зобов'язаний:

 • здати контрольний листок працівнику відділу реєстрації та контролю з відмітками відділів, послугами яких він користувався;
 • якщо до зони обслуговування вносилися документи, які не належать бібліотеці, – пред’явити бібліотекарю самі документи та дозвіл на їхнє внесення.

4.16. У разі тимчасового виходу за межі бібліотеки, користувач має залишити черговому бібліотекарю відділу реєстрації та контролю свій контрольний листок, попередивши про повернення протягом дня.
4.17. Користувачі повинні дбайливо ставитися до бібліотечного фонду, каталогів та картотек, комп’ютерів, меблів та іншого майна, яке є державною власністю і перебуває на балансі бібліотеки. Користувач, який завдав шкоду власності бібліотеки, відшкодовує повну вартість, необхідну на її відновлення або заміну.
4.18. Користувач, який втратив чи пошкодив документ з фонду бібліотеки або одержаний через МБА, за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.
У разі пошкодження підшивки періодичних видань, користувач сплачує вартість її відновлення.
4.19. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом якої він перебуває.
4.20. Працюючи на персональних комп’ютерах користувачі повинні дотримуватись відповідних правил, встановлених бібліотекою.
4.21. Користувачі мають поважати права інших користувачів бібліотеки, дотримуватись тиші, порядку, чистоти в приміщеннях бібліотеки та на її території. Не порушувати громадський порядок, ввічливо ставитись до працівників та відвідувачів бібліотеки.
4.22. Користувачі повинні дотримуватись розпорядку роботи бібліотеки, закінчити працювати і здати документи за 15 хв. до закінчення роботи бібліотеки,  залишити приміщення бібліотеки не пізніше години, вказаної у режимі її роботи.
4.23. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.
4.24. Користувач несе відповідальність за документи з фондів бібліотеки, залишені ним без догляду.
4.25. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.
4.26. Користувачі, які є боржниками бібліотеки, позбавляються права користування документами з бібліотечного фонду та послугами.
4.27. При порушеннях, не відображених чинними правилами, адміністрація бібліотеки залишає за собою право прийняття рішення з кожного конкретного випадку.
4.28. Користувачам не дозволяється:

 • передавати читацький квиток іншій особі, користуватися квитком іншого користувача, а також користування одним квитком двома і більше особами;
 • відвідувати бібліотеку в стані, який не відповідає правилам санітарної та особистої гігієни;
 • приходити до бібліотеки в нетверезому стані, під впливом наркотичних речовин;
 • входити в бібліотеку з тваринами, крім собак-поводирів;
 • самостійно розміщувати оголошення, афіші та інші матеріали політичного та рекламного характеру, а також займатися комерційною діяльністю в приміщенні бібліотеки, проповідувати і здійснювати інші подібні дії;
 • порушувати норми поведінки в громадських місцях; ображати працівників при виконанні службових обов'язків, застосовувати ненормативну лексику та фізичну силу, створювати дискомфортні умови для оточуючих;
 • палити в приміщенні бібліотеки;
 • без дозволу адміністрації проводити фото і відео зйомку в приміщеннях бібліотеки; використовувати власні технічні засоби, у т. ч. мобільні телефони та портативні сканери, для несанкціонованого копіювання бібліотечних документів;
 • виконувати будь-які дії, що можуть призвести до перебоїв у роботі окремих ПК та локальної комп’ютерної мережі бібліотеки (встановлювати програмне забезпечення на комп’ютери бібліотеки, змінювати існуючу конфігурацію операційної системи, запускати з електронних носіїв будь-які програми та файли, вимикати або перезавантажувати комп’ютери та ін.);
 • заходити до відділу зберігання документного фонду, в службові приміщення та зони, користуватись ліфтом, службовими телефонами, службовими каталогами і картотеками, персональними комп'ютерами без дозволу працівників бібліотеки;
 • самостійно вносити зміни, виправлення, робити помітки в читацькому квитку та контрольному листку;
 • робити помітки на каталожних картках та виймати їх з каталожних ящиків;
 • виносити документи з відділів бібліотеки без дозволу бібліотекаря. Знаходитись з документами у буфеті, туалеті;
 • приймати їжу та вживати напої в читацьких зонах;
 • псувати (вирізати, виривати та згинати сторінки, робити помітки, підкреслювати, калькувати і т.п.) видання друку та ін. документи з фонду бібліотеки. Відповідальність за дефектність видання несе останній користувач документом.

V. Права і обов'язки бібліотеки

5.1. Бібліотека гарантує загальнодоступність своїх фондів і повноту інформації про їхній склад громадянам України і інших держав, забезпечуючи невід'ємні права особистості на використання цінностей науки і культури, пізнання і освіту. Обмеження у користуванні фондами бібліотеки встановлюється лише з метою збереження особливо цінних і рідкісних видань та у випадках, що передбачені чинним законодавством України.
5.2. Бібліотека має право:

 • розробляти правила користування бібліотекою, читальними залами, центрами та ресурсами бібліотеки, вносити до них зміни і доповнення;
 • визначати режим обслуговування користувачів та вносити зміни до нього, за умови своєчасного доведення інформації про зміни до користувачів, в т.ч. встановлювати літній режим обслуговування;
 • переносити, за необхідністю,  санітарний день (з останнього понеділка місяця на інший день);
 • визначати умови використання своїх фондів;
 • встановлювати обмеження у використанні документів, що мають особливу історичну цінність або поганий фізичний стан;
 • встановлювати пільги для окремих категорій користувачів;
 • визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами у т.ч. за псування бібліотечного обладнання;
 • встановлювати перелік платних послуг (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» та Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" із змінами та доповненнями);
 • позбавляти користувачів (фізичних та юридичних осіб), які порушують правила користування бібліотекою чи заподіюють шкоду бібліотеці, права відвідувати бібліотеку на термін, що визначається бібліотекою;
 • передавати до суду матеріали про злісне порушення користувачами правил користування бібліотекою;
 • припиняти видачу документів за 30 хв. до закриття бібліотеки.

5.3. У разі виникнення непередбачених обставин (аварії, відключення електроенергії, водопостачання, опалення тощо), що перешкоджають нормальному функціонуванню бібліотеки та не дозволяють обслуговувати користувачів, за розпорядженням генерального директора припиняється обслуговування або скорочується його час.
5.4. Бібліотека зобов'язана:

 • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні;
 • забезпечувати свободу вибору літератури та форм обслуговування;
 • безоплатно надавати інформацію про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат бібліотеки (крім комерційних баз даних);
 • безоплатно надавати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
 • безоплатно надавати в тимчасове користування документи з бібліотечного фонду;
 • надавати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі МБА);
 • створювати належні умови для роботи в бібліотеці та використання бібліотечного фонду, ;
 • дбати про культуру обслуговування користувачів;
 • задовольняти потреби у створенні в бібліотеці читацьких об'єднань, клубів за інтересами;
 • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
 • враховувати читацькі запити під час формування фонду, проведення соціокультурних заходів;
 • дотримуватися режиму обслуговування користувачів, у випадку внесення змін – своєчасно повідомляти користувачів про них;
 • не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їхні інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їхньої згоди; вживати  заходів  щодо  унеможливлення  несанкціонованого доступу до особистої інформації, наданої користувачами під час запису до бібліотеки, інших осіб;
 • створювати бібліотечну раду;
 • звітувати перед користувачами про діяльність бібліотеки.

Погоджено з Вченою радою Бібліотеки

Календар подій

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Бібліотека працює:
з 9:00 до 18:00
п'ятниця – вихідний день
останній понеділок місяця –
санітарний день