Віртуальна довідкова служба

Віртуальна довідкова служба

Задати питання

    Рік     Місяць

Держава і право


ID: 2802, 11.05.2016 14:52
nadiapertsovych, Україна, івано - франківськ
Добрий день!
Дуже потрібні джерела з кримінального права на тему: Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здров'я населення, наперед дякую!

Шановний користувачу! Пропонуємо вам опрацювати такі джерела:

 1. Авдєєв, О. Р. Організаційно-правовий механізм протидії контрабанді наркотичних речовин та фальсифікованих лікарських засобів в ЄС [Текст] / О. Р. Авдєєв // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер., Право. - 2015. - N 34 т.3. - С. 7-12. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Букрєєв, О. І. Визначення родового об'єкта контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів абр прекурсорів: досвід окремих країн світу [Текст] / О. І. Букрєєв
 3. Авдєєв, О. Р. Контрольована поставка наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: генеза правового забезпечення та наукових поглядів [Текст] / О. Р. Авдєєв // Митна справа. - 2015. - N 4. - С. 29-42. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. // Право і суспільство. - 2015. - N 4 ч.3. - С. 174-178. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Горбаченко, П. А. Система загальносоціального запобігання контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів [Текст] / П. А. Горбаченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер., Право. - 2015. - N 35 ч.2 т.3. - С. 71-74. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Забродська, Т. А. Заходи індивідуального запобігання рецидивним злочинам у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів / Т. А. Забродська. - С. 85-90. // Херсонський державний університет. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки [Текст] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, Юрид. ф-т; редкол.: В. М. Стратонов (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2014. - 2014, вип. 2, т. 4. - 2014. - 227 с. : табл., рис
 7. Забродська, Т. А. Напрями та зміст загальносоціального запобігання рецедивним злочинам у сфері незаконного обігу наркотиків [Текст] / Т. А. Забродська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер., Юриспруденція. . - 2013. - N 6-1 т.2. - С. 152-156. - Бібліогр. наприкінці ст.
 8. Злочини усфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : глава 5. - С. 424-466. // Закалюк, А.П. Курс сучасної української кримінології : в 3 кн. / А. П. Закалюк. - К. : Ін Юре, 2007 - Кн. 2 : Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів. - 2007. - 712 с.
 9. Капустіна, М. В. Заяви та повідомлення як підстави початку досудового розслідування злочинів у сфері надання медичної допомоги [Текст] / М. В. Капустіна // Право і суспільство. - 2015. - N 6/2. - С. 177-181. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Кончаковська, В. Боротьба з катуванням - шлях до правової та демократичної держави [Текст] / В. Кончаковська // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - N8. - С. 112-115. - Библиогр. в конце ст. .
 11. Кривонос, М. В. Використання допомоги спеціаліста при встановленні обставин, що сприяли злочинам під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів [Текст] / М. В. Кривонос // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер., Право. - 2015. - N 35 ч.2 т.3. - С. 136-141. - Бібліогр. наприкінці ст.
ID: 2778, 29.11.2015 11:38
nadiapertsovych, Україна, івано - франківськ
Доброго дня! Допомжіть будь ласка з літературою з кримнального права на тему: " Злочини проти волі, честі та гідності особи". Дякую.

Шановний користувачу! Пропонуємо вам опрацювати такі джерела:

1. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / В. М. Трубников [та ін.] ; за заг. ред., передм. доктора юрид. наук, проф. В. М. Трубникова ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 442, [1] с.
2. Сливич, І. І. Кримінальне право України. Особлива частина : навч. посіб. / І. І. Сливич, Я. В. Ступник ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгор. нац. ун-т". - Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2014. - 655 с.
3. Макбрайд, Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес / Джеремі Макбрайд ; пер. Д. Шкрьоба ; редагування: О. Павліченко, Б. Маланчук ; Ген. директорат з прав людини і прав. питань, Рада Європи. - К. : К.І.С., 2010. - 575 с.
4. Лежух, Т. І. Особливості доказування при розгляді справ, що виникають при захисті честі, гідності та ділової репутації / Т. І. Лежух // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер., Право. - 2014. - N 25. - С. 65-68. - Бібліогр. наприкінці ст.
5. Кончаковська, В.  Боротьба з катуванням - шлях до правової та демократичної держави / В.  Кончаковська // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - N8. - С. 112-115. - Библиогр. в конце ст.
6. Хавронюк, М. І.  Деякі питання удосконалення відповідальності за злочини проти волі дитини / М. І. Хавронюк, Д. О. Калмиков // Вісник Верховного Суду України. - 2011. - N 10. - С. 42-48. - Бібліогр. в підрядк. прим.
7. Ковальська, В. Ю. Кримінально-правове дослідження потерпілого в злочинах, що посягають на статеву свободу та статеву недоторканість дітей / В. Ю. Ковальська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер., Юриспруденція . - 2014. - N 10/2 т.2. - С. 155-158. - Бібліогр. наприкінці ст.
8. Мудролюбова, Н. О.  Право на гідне людське існування - основний критерій соціальної держави / Н. О. Мудролюбова // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2008. - N1. - С. 111-119. - Бібліогр. у кінці ст.
9. Підгородинський, В. М.  Честь та гідність особи як об'єкти злочинів за кримінальним правом України / В. М. Підгородинський // Митна справа. - 2009. - N1. - С. 60-66. - Бібліогр. у кінці ст.
10. Підгородинський, В. Поняття честі та гідності особи / В.  Підгородинський // Вісник прокуратури. - 2009. - N10. - С. 88-94. - Бібліогр. у кінці ст.
11. Нарійчук, О.  Правові гарантії отримання правдивих показань від обвинуваченого / О.  Нарійчук // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - N12. - С. 169-171. - Бібліогр. у кінці ст.
12. Малишев, Б. В. Природні права людини: загальнотеоретична храктеристика / Б. В. Малишев // Бюлетень Міністерства юстиції України . - 2012. - N 2. - С. 23-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
13. Куковинець, А. Проблеми реалізації принципу поваги честі та гідності особи при провадженні слідчих дій / А. Куковинець, Е. Манівлець // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - N 3. - С. 129-131. - Бібліогр. наприкінці ст.
14. Підгородинський, В. М. Кримінальна відповідальність за розголошення відомостей, що принижують честь та гідність людини / В. М. Підгородинський // Митна справа. - 2012. - N 5. - С. 78-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
15. Рунов, В.Ю. Характеристика волі особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам під впливом примусу / В. Ю. Рунов // Держава і право. - 2013. - N 59. - С. 388-394. - Бібліогр. наприкінці ст.

ID: 2775, 30.09.2015 18:45
yuliya, Україна, Харків
Доброго дня! Зі святом Вас! Що Ви порадите для підготовки реферату на тему "Сучасні міжнародні політико - правові акти в управлінні документно - інформаційною діяльністю"? Дякую

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела:

1. Беспянська Г. Упровадження міжнародного стандарту "Інформація та документація. Керування документаційними процесами" в Україні / Г.  Беспянська // Секретарь-референт. - 2008.  - N1. - С. 15-19.
2. Бірюкова, Т. Методологічні підходи до дослідження функцій документно-комунікаційних інститутів / Т. Бірюкова // Вісник Книжкової палати. - 2013.  - N 8. - С. 31-34.
3. Боднар, І. Інформаційне право країн Західної Європи / І. Боднар // Підприємництво, господарство і право. - 2011.  - N 6. - С. 34-37.
4. Кресіна, І. Право на інформацію в системі прав людини і громадянина / І. Кресіна, О. Стойко // Зовнішні справи. - 2014.  - N 10. - С. 30-33.
5. Кукуруз, О. Політолог і юрист як суб'єкти реформування політико-правової системи України / О.  Кукуруз // Віче. - 2010.  - N7. - С. 11-13.
6. Марценюк О. Етапи розвитку інформаційного законодавства: міжнародний та національний аспект / О.  Марценюк // Право України. - 2007.  - N7. - С. 120-124.
7. Ошитко, О. Нормативно-правове регулювання інформаційних відносин у Європі / О. Ошитко // Віче. - 2011.  - N 10. - С. 20-22.
8. Полетило, К. С. Пріоритет міжнародних договорів у США та країнах Європейського Союзу в контексті судового захисту інформаційних прав і свобод особи / К. С. Полетило // Часопис Київського університету права. - 2011.  - N 1. - С. 203-206.

ID: 2711, 27.11.2013 02:32
SiLeNt3SHaDoW, Україна, Херсон
Доброго ранку. Допоможіть ,будь ласка, з літературою для курсової роботи з цивільного та сімейного права на тему: "Правовий статус майна подружжя". Якщо можна, то і електронні ресурси. Дякую

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела та запрошуємо до нашої книгозбірні для більш детального ознайомлення з фондом:

 1. Євко В. Ю. Правовий режим майна осіб, між якими був зареєстрований недійсний шлюб або шлюб, визнаний недійсним за рішенням суду / В. Ю. Євко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010.  - № 6. - С. 90-102.
 2. Антошкіна В. Договір про поділ майна подружжя, що є об'єктом права спільної сумісної діяльності / В. Антошкіна // Право України. - 2005.  - № 8. - С. 75-78.
 3. Антошкіна В. Договірне регулювання майнових відносин подружжя / В. Антошкіна // Право України. - 2005. - № 3. - С. 95 – 97.
 4. Онишко О. Б. Майнові відносини подружжя за законом відповідно до шлюбно-сімейного законодавства України, Польщі та Німеччини / О. Б. Онишко // Економіка. Фінанси. Право. - 2011. - № 3. - С. 36-39.
 5. Сімейне право України : навч. посіб. для підготов. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учб. л-ри, 2013. - 174 с.
 6. Спасибо-Фатєєва І. Права подружжя на майно приватного підприємства / І. Спасибо-Фатєєва // Право України. - 2012. - № 11-12. - С. 294-304. - Бібліогр. в кінці ст.
 7. Тімуш І. С. Розвиток інституту шлюбного договору в правовій системі України / І. С. Тімуш // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013.  - № 4. - С. 37-43.
 8. Тодорович А. О. Особливості посвідчення договорів відчуження спільного майна подружжя / А. О. Тодорович // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011.  - № 5. - С. 133-135.
ID: 2676, 04.04.2013 11:38
Boyardesque, Україна, Херсон
Добрий день!
Допоможіть пдібрати статті для більш повного розкриття питання з дисципліни "Господарське право" - "Господарський договір: поняття, ознаки та його функції".
Вдячний за вашу допомогу.

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела та запрошуємо до нашої книгозбірні:

 1. Беляневич О. Договори у сфері господарювання / О. Беляневич // Право України. - 2012.  - № 9. - С. 197-205.
 2. Мілаш В. Окремі питання, пов'язані з укладенням господарських договорів / В.  Мілаш // Підприємництво, господарство і право. - 2010.  - № 1. - С. 63-67.
 3. Подоляк С. А. Господарський договір та його юридичні конструкції - недійсність, нікчемність, неукладеність - в сучасних умовах / С. А. Подоляк // Часопис Київського університету права. - 2009.  - № 3. - С. 146-150.
 4. Саленко В. Ю. До питання про поняття недійсного господарського договору, що суперечить інтересам держави і суспільства / В. Ю. Саленко // Часопис Київського університету права. - 2011.  - № 3. - С. 190-193.
 5. Саленко В. Ю. До питання про правові наслідки недійсності господарського договору, що суперечить інтересам держави і суспільства / В. Ю. Саленко // Держава і право. - 2011.  - № 53. - С. 405-410.
 6. Шуляк Л. Особливості господарських договорів, що укладаються при здійсненні професійної діяльності з торгівлі цінними паперами / Л. Шуляк // Юридична Україна. - 2012.  - № 1. - С. 92-97.
ID: 2662, 12.01.2013 11:16
Edward2803,
Допоможіть знайти будь-ласка інформацію щодо форм та методів регулятивної діяльності державних органів України в сільському господарстві. А також цю ж інформацію, але в зарубіжних країнах.

Шановний користувач! Запрошуємо Вас завітати до нашої книгозбірні, де Ви отримаєте якісну допомогу у пошуку матеріалів з Вашого питання. Пропонуємо деякі з них:

Малік М. Й. Державне регулювання аграрного сектору економіки в дослідженнях вітчизняних вчених / М. Й. Малік, Ю. О. Лупенко. // Економіка АПК. – 2009. - № 10. - С.153-158. - Бібліогр. в підрядк. прим.
Безуглий М. Реформа аграрної галузі / М. Безуглий // Діловий вісник. - 2011. - N 9. - С. 14-15.
Терещук С. М. Фінансування сільськогосподарського виробництва під заставу майбутнього врожаю : досвід Бразилії / С. М. Терещук, В. Є. Андрієвський // Економіка АПК. - 2012. - N 2. - С. 118-124.

ID: 2645, 12.11.2012 13:53
Irushka, Украина, Киев
Добрий день! Допоможіть найти інформацію на реферат на тему Господарська юстиція. Дякую

Шановний користувачу! Рекомендуємо такі джерела:

1. Господарське судочинство в Україні. Судова практика / Верховний Суд України. - К. : Ін Юре, 2008. - 523 с.
2. Балух В. Судова реформа - практичне застосування новел у господарському судочинстві / В. Балух // Право України. - 2011.  - № 6. - С. 43-49.
3. Віхров О. П. До питання про критерії розмежування господарської та адміністративної юрисдикції / О. П. Віхров, В. О. Коверзнев // Вісник господарського судочинства. - 2011.  - № 2. - С. 110-118.
4. Карабань В. Я. Господарська та адміністративна юрисдикції: правозастосовний і правотворчий аспекти / В. Я. Карабань // Вісник господарського судочинства. - 2012.  - № 1. - С. 141-150.
5. Кравець І. Традиційні та новітні господарські системи: окремі проблеми правового регулювання  / І. Кравець // Юридична Україна. - 2011.  - № 9. - С. 90-96.

ID: 2638, 26.10.2012 10:28
yuracrazy, Україна, Херсон
Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію за темою "Магдебурзьке право у Європі"

Шановний користувачу! Пропонуємо Вам завітати до нашої книгозбірні і ознайомитися з такими джерелами:

Лиховид О.М. Магдебурзьке право : навч. посіб. для депутатів місц. рад / Олег Лиховид ; Причорномор. центр політ. та соц. дослідж., Херсон. обл. орг. Комітету виборців України. - Скадовськ : АС, 2007. - 320 с.
Білоус Н. Київ наприкінці XV - у першій половині XVII століття: міська влада і самоврядування : [монографія] / Наталія Білоус ; відп. ред. В. М. Горобець ; НАН України, Ін-т історії України, Центр соц. історії, Фонд муніцип. реформ "Магдебурзьке право". - К. : Києво-Могил. акад., 2008. - 358 с. : ілюстр.
Делімарський Р. Самоврядування Києва за Магдебурзьким правом у XV-XIX століттях / Р. Делімарський // Пам'ять століть. Україна. - 1999. - N2. - С. 16-35. - Бібліогр. у кінці ст.
Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Глиняний ; ред. Н. О. Рожанська ; Одес. нац. юрид. акад. - Вид. 6-те. - К. : Істина, 2010. - 767 с.

ID: 2636, 23.10.2012 10:34
Irushka, Украина, Киев
Добрий день! Допоможіть знайти інформаію на реферат на тему : " Правове становище державних підприємств". Дякую

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела:

1. Віхров О. Правовідносини з планування господарської діяльності державних і комунальних підприємств / О.  Віхров // Підприємництво, господарство і право. - 2009.  - N1. - С. 33-37.
2. Грудницкая, Светлана. Проблемы совершенствования правового статуса государственных предприятий (часть первая) / С. Грудницкая // Підприємництво, господарство і право. - 2012.  - N 1. - С. 68-71. ; №2 . - С. 19-22.
3. Кравчук, Олексій. Проблеми класифікації юридичних осіб державної і комунальної власності як об'єктів управлінського впливу / О.  Кравчук // Юридична Україна. - 2010.  - N1. - С. 48-54.
4. Станіславський, Валерій. Проблемні питання правового регулювання неплатоспроможності державних підприємств / В. Станіславський // Юридична Україна. - 2012.  - N 7. - С. 66-70.
5. Черненко, Олена. Особливості правового статусу казенних підприємств за законодавством України / О.  Черненко // Підприємництво, господарство і право. - 2010.  - N2. - С. 66-69.

ID: 2634, 22.10.2012 11:35
Irushka, Украина, Киев
Добрий день! Допоможіть будь -ласка знайти інформацію на реферат по темі " Господарське право" Дякую

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та сайти:

 1. Безух О. Щодо предмета господарського права та характеристики господарських правовідносин / О. Безух // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 8. - С. 34-37 ; № 9 . - С. 87-90. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Жук Л. А. Господарське право України : підруч. для студ. юрид. і екон. вищ. навч. закл. / Л. А. Жук (кер.), І. Л. Жук, О. М. Неживець ; ред. Л. Г.  Василенко. - К. : Кондор, 2009. - 431 с.
 3. Знаменський Г. Ще раз про предмет господарського права / Г. Знаменський // Вісник Академії правових наук України. - 2003. - № 2/3. - С. 567-580.
 4. Щербина В. С. Господарське право України : Навч.посiбник для студ.юридичних вузiв i фак-тiв / В. С. Щербина. - К. : Атіка, 1999. - 335 c.
 5. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=59700

Календар подій

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Бібліотека працює:
з 9:00 до 18:00
п'ятниця – вихідний день
останній понеділок місяця –
санітарний день