Віртуальна довідкова служба

Віртуальна довідкова служба

Задати питання

    Рік     Місяць

Географія. Країнознавство


1..10 11..16
ID: 2870, 06.03.2019 06:39
cbsvolex, Україна, Велика Олександрівка
Ірина Кравець,Україна Велика Олександрівка Потрібна література(книги, статті з періодики) за темою: Знаки репери для визначення абсолютної висоти місцевості. Дякую за допомогу.

Шановний користувачу! Радимо опрацювати наступні джерела:

 1. Войтенко С. П. Інженерна геодезія : підруч. [для студ. будів. спец. вищ. навч. закл.] / С. П. Войтенко. - 2-ге вид., виправл. і доповн. - К. : Знання, 2012. - 574 с.
 2. Ганьшин В. Н. Простейшие измерения на местности / В. Н. Ганьшин. - 3-е изд.,перер., доп. - М. : Недра, 1983. - 108 c.
 3. Геодезические методы измерения вертикальных смещений сооружений и анализ устойчивости реперов. - М. : Недра, 1991. – 188 с.
 4. Ратушняк Г. С. Інженерна геодезія : практикум / Г. С. Ратушняк. - К. : Вища шк., 1992. – 261 с.
ID: 2852, 26.01.2018 10:00
anastasiya21, Укараїна, Хенрсон
Добрий день. Допоможіть будь-ласка підібрати літературу до дипломної роботи на тему "Сімейна обрядовість Західної та Південої України. Порівняльний аналіз"

Шановний користувачу! Радимо опрацювати наступні джерела:

 1. Артюх Л. Ф. Звичаї українців у народному календарі : наук.-попул. вид. / Лідія Артюх ; відп. ред. Ю. В. Ференцева ; худож. оформ. О. Желєзняк ; фотогр. Л. Буханської [та ін.]. - К. : Балтія-Друк, 2012. - 223 с.
 2. Борисенко В. К. Весільні звичаї та обряди України : iст.-етногр. дослiдж. / В. К. Борисенко. - К. : Наук. думка, 1988. - 188 c.
 3. Боряк О. О. Україна : етнокультурна мозаїка / О. О. Боряк ; голов. ред. С. Головко, худож. оформ. О. Григора. - К. : Либідь, 2006. - 328 c : ілюстр.
 4. Бриняк О. М. Родильна обрядовість українців: регіональні варіації за етнографічними записами кінця XIX - початку XX ст. / Оксана Бриняк // Київська старовина : наук. історико-філол. журн. - 2011. - N 2. - С. 55-80. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Ганус Д. Магічні способи захисту життя дитини на території українсько-польського пограніччя: від народження до хрещення / Д. Ганус // Народна творчість та етнологія. - 2016. - N 4. - С. 80-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Кирилюк О. С. "Ой, кум до куми залицявся...": походження та універсально-культурний зміст звичаю кумівства : культурол. розвідка / О. С. Кирилюк ; ред. О. Луньова ; НАН України, Центр Гуманіт. Освіти, Одес. філ., Т-во "Знання" України, Одес. обл. орг. - О. : ІНВАЦ, 2011. - 98 с.
 7. Лозинський Й. І. Українське весілля / Й. І. Лозинський; ред. С .А. Онисенко - К. : Наук. думка, 1992. - 174 с.
 8. Маєрчик М. Ритуал і тіло : структур.-семант. аналіз укр. обрядів родин. циклу : монографія / Марія Маєрчик ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Нац. акад. наук України, Ін-т Критики, Центр культ.-антропол. студій. - К. : Критика, 2011. - 324 с.
 9. Сердюк І. Баба-повитуха у ранньомодерному суспільстві : (за даними статистичних джерел та етнографічних досліджень) / І. Сердюк // Краєзнавство : наук. журн. - 2009. - N 3/4. - С. 214-220. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Українське народознавство : навч. посіб. / за заг. ред. С. П. Павлюка, передм. М. Г. Жулинського, мал.: Е. Дацюк та ін. - 2- вид., переробл. і допов. - К. : Знання, 2004. - 570 с.
 11. Український обрядовий фольклор західних земель : регіон. муз. антол. : Бесарабія. Бойківщина. Буковина. Волинь. Галичина. Гуцульщина. Закарпаття. Лемківщина. Підляшшя. Поділля. Полісся. Покуття. Холмщина / упорядкув. Анатолій Іваницький, відп. ред. Г. А. Скрипник, вступ. ст. авт. . - Вінниця : Нова Книга, 2012. - 619 с.
ID: 2768, 29.05.2015 09:48
inekolo,
Здравствуйте !
Есть ли у вас биография известного херсонского врача Михаила Дмитриевича Горбенко ? Меня прежде всего интересует его деятельность в 1900-1910 гг.

Уважаемый пользователь! В фондах библиотеки информация о Михаиле Дмитриевиче Горбенко не найдена, советуем обратиться за помощью в Херсонскую областную научную медицинскую библиотеку (http://khonmb.org.ua).

ID: 2763, 04.03.2015 10:30
margo20001, Украина,, Одесса
В исторической справке об основании с. Константиновка Великолепетихского района указано, что в 1869 году в с.Катериновка прибыло 40 семей из Вахновской волости Бердичевского уезда Киевской губернии. Подскажите, пожалуйста, на основании какой информации писалась справка об основании с. Константиновка и нет ли в фондах поименного списка семей, прибывших из Киевской губернии и основавших с. Константиновка. Спасибо.

Уважаемый пользователь!  Для составления справки об основании села Константиновка были использованы сведения из статьи начальника архивного отдела райгосдаминистрации С.Потаповой "Костянтинівці - 140", которая была опубликована в газете "Таврійські вісті" от 26 июня 2009 г. (описание статьи приводится в разделе "Использованные источники"). Что касается поименного списка семей, прибывших из Киевской губернии, советуем Вам обратиться в Государственный архив Херсонской области ( http://kherson.archives.gov.ua/ ).

ID: 2597, 09.05.2012 06:51
bluewater,
Добрий день, допоможіть знайти програму спецкурсу для 8-9 класу "Країнознавство" Великобританія (140 годин) автор Вочканова Т.В.

Шановний користувач, в фондах нашої бібліотеки є тільки:

 1. Вочканова, Т. В. Англійська у світі інформаційних технологій : Програма спецкурсу / Т. В. Вочканова // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2010. – № 5. - С.11-19.
 2. Нікішина Н. М. Гіди-перекладачі (англійська, німецька, французька, іспанська мови) : Програма спецкурсу / Н. М. Нікішина, Т. В. Вочканова, А. В. Чередниченко // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2010. – № 5. - С. 26-33.
ID: 2523, 21.09.2011 15:17
2008199719791977, Україна, Івано Франківськ
Доброго дня. Потрібна невеличка доповідь на тему "Країнознавство-скарбничка фактів". Завчасно спасибі.

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та сайти:
1. Дорошко М. С. Країнознавство : навч. посіб. / М. С. Дорошко, Р. А. Кривонос, Н. Ф. Сербіна. – К. : Ника-Центр, 2009. – 312 с.
2. Бурдуланюк В. Б. Пам'ятки культури Івано-Франківщини. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. — 54 с.
3. Грабовецький В. В. Івано-Франківськ в пам'ятниках історії та культури. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. — 132 с.
4. Гаврилюк В. Пнівський замок / В.  Гаврилюк // Географія та основи економіки в школі. - 2010. - N5. -  С. 36-37.
5. Майоров А. Скалы Довбуша / А. Майоров // Ландшафт. Дизайн, 2011. - N2. -  С. 56-57.
6. Тимуляк Л.М. Ландшафти міста Івана-Франківська: структура, антропогенні модифікації / Л. М. Тимуляк // Український географічний журнал. - 2010. - N4. -  С. 17-28.
7. Фрищин Т. Скелі Довбуша  / Т.  Фрищин // Географія та основи економіки в школі. - 2010. - N7/8. -  С. 41.

www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Ped/2009_10.pdf
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=60855&pg=0

ID: 1939, 01.03.2010 14:59
ingbud, Украина, киев
Агрокліматична характеристика зони Полісся

Шановний користувач! Радимо Вам опрацювати такі джерела:

1. http://old.nubip.edu.ua/book/index.html - Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства в Поліссі України. Т.І : моногр. в 2 т. / [редкол.: І.Г.Кириленко, В.А.Слаута, Д.О.Мельничук, Ю.Я. Лузан, В.В. Сергеєв, Ю.Ф. Мельник, П.І. Вербицький; відп. за вип.: І.І.Ібатуллін, М.М. Городній]; Кабінет Міністрів України, Нац. аграр. ун-т. – К.: Алефа, 2004. – Т.І – 786 с. Розділ 2. Погодно-кліматична характеристика зони Полісся. 2.1. – Агрокліматична характеристика; 2.2. – Врахування агрометеорологічних умов при вирощуванні / П.У. Ковбасюк, Н.М. Мусієнко, Г.І. Демидась, О.М. Козяр, В.І. Іскра. – С. 142-153.

2. http://studentbooks.com.ua/content/view/920/76/1/2/#7105 - 5. Територіальна структура АПК України. Поліський АПК. (розділ з повнотекстового підручника).

3. http://uk.wikipedia.org/wiki/Ґрунти_України#. - Ґрунти України: Ґрунти Полісся.

4. http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,127/id,3594/ - 3.3. Екологічні проблеми агропромислового комплексу (у т.ч. Полісся).

5. http://www.referatik.com.ua/manual/ukr/5/52/2274/ - 6. Агропромисловий комплекс (характеристика, у т.ч. і зона Полісся).

6. http://uk.wikipedia.org/wiki/Економіка_українського_Полісся - Економіка українського Полісся.

7. http://www.agromage.com/stat_id.php?id=502 - Управление ростом и развитием во время ухода за овощными культурами:
Программирование и прогнозирование урожайности овощных культур (статистика по зонах).

ID: 1857, 28.01.2010 21:45
alekssandr, Украина, Голая Пристань
Добрый день!
Готовлю презентацию по Италии. Нужна интересная информация про Италию. Подскажите пожалуйста на каких сайтах можно найти?
Помогите пожалуйста. Заранее благодарен.

Уважаемый пользователь!
Рекомендуем просмотреть такие електронные источники:
1. http://www.italyproject.ru/information.htm - Сайт о Италии. Полнейшая информация о стране.
2. http://www.italyano.info – Италиано инфо. Кухня, обічаи и многое другое. Описание крупнейших городов, а также виртуальніе прогулки по городам и отелям.
3. http://www.italy-pro.ru/main-informstion.php - Сайт туроператора, многое о Италии.
4. http://ixbv.com – общая информация о Италии.
5. http://ru.wikipedia.org/wiki/Италия - Википедия, раздел о страноведении. Италия, общая информация, различные ссылки на дополнительный источник информации о стране. 

ID: 1479, 23.08.2009 08:30
GreyLi, Україна, Высокопілля
Прошу знайти Орієнтовне календарно-тематичне планування з географії 2009/10 навчальний рік

Шановний користувач! Ваш запит потребує уточнення: для якого класу потрібно орієнтовне календарно-тематичне планування з географії 2009/10 навчальний рік?

Радимо Вам переглянути такі джерела:

1. http://ippo.org.ua/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=112&Itemid=152 - Інформаційно-методичний сайт Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського міського педагогічного університету ім.Б.Д.Грінченка. Розділ: "Географія" -> "Планування" (для різних курсів географії та для різних класів; планування доступні для завантаження у форматі .doc)

2. http://www.ranok.com.ua/page/6604/ - сайт видавництва "Ранок". Серія «На допомогу вчителю»: Географія (можливо замовити потрібні методичні видання).

3. http://geosite.com.ua/index/0-66 - Географічний портал -> Географія в школі.

4. http://www.uroki.net/docgeo.htm - Для учителя географии (подборка полнотекстовых материалов на рус. и укр. языке).

5. http://geo.1september.ru/urok/ - сайт для учителей "Я иду на урок географии" и эл.версия газеты "География"

6. http://www.ukr-tur.narod.ru/ - Світ географії та туризму. Розділ "Географія в школі".

7. http://www.osnova.com.ua/magazines/13 - Видавнича група "Основа". Архів журналу "Географія"

ID: 1319, 21.04.2009 12:18
Rudana, Україна, Херсон
Підскажіть, будь-ласка, якою літературою можна скористатися для теми "Етнічні процеси в Африці в II половині XX століття"?

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та сайти:
1. Народы Африки / Ред. Ольдерогг Д.А. - М. : Изд-во акад. наук СССР, 1954. - 732 c.
2. Africana.Африканский этнографический сборник,ХII / Отв.ред. Ольдерогг Д.А. - Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1980. - 189 c.
3. Синицына И.Е. Обычаи и обычное право в современной Африке. - М.,1983.
4. Этнографическая наука в странах Африки. Сб.статей. - М.,1988.
http://svit21.narod.ru/predmet/afro/afro.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8

 


1..10 11..16

Календар подій

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Бібліотека працює:
з 9:00 до 18:00
п'ятниця – вихідний день
останній понеділок місяця –
санітарний день