Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Державна влада і управління. Право

Державна влада і управління. Право

 

111Адвокатура: минуле та сучасність : матеріали III Міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студ., 1 берез. 2014 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одеська юридична академія" [та ін.] ; уклад.: Т. О. Остапенко, В. А. Федоров, Л. Ю. Чекмарьова ; за заг. ред. В. М. Дрьоміна ; передм. С. В. Ківалова. - О. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 343 с. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. в підрядк. прим.

 

112.  Адміністративне право та процес України: пріоритетні напрями розвитку в умовах демократизації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам'яті д-ра юрид. наук, проф., засл. діяча науки і техніки України Леоніда Васильовича Коваля, 27-28 лют. 2014 р., м. Запоріжжя / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький національний університет" ; заг. ред. Т. О. Коломоєць. - Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2014. - 147 с. : портр. - Бібліогр. наприкінці ст.

 

113.  Актуальні питання публічного та приватного права в контексті реформування законодавства : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 листоп. 2014 р., м. Харків. - Х. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 119 с. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

У матеріалах збірника розглянуті загальні питання історії та теорії держави та права, філософії права, конституційного та муніципального права, міжнародного публічного та приватного права, екологічного, земельного, цивільного, господарського права та процесу, адміністративного права та процесу, фінансового, інформаційного права, а також питання кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та інше. Збірник адресований науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, які цікавляться юридичною наукою, а також широкому загалу читачів.

 

114.  Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 квіт. 2014 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т, Півд. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України ; редкол.: В. М. Стратонов [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2014. - 283 с. : табл. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

Збірник містить стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на науково-практичну конференцію "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", яка відбулася на базі юридичного факультету Херсонського державного університету.

      

115.  Актуальні проблеми реформування сучасного законодавства : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 трав. 2014 р., м. Дніпропетровськ. - Д. ; Херсон : Гельветика, 2014. – 119 с. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

У матеріалах конференції представлені загальні питання екологічного, земельного, аграрного права, цивільного, господарського права та процесу, адміністративного права та процесу, фінансового, інформаційного права, кримінального, кримінально-виконавчого права, а також питання кримінології, кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи тощо. Збірник адресований науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, які цікавляться юридичною наукою, а також широкому загалу читачів.

 

116.  Белинський Юрій Євгенович. Адміністративно-правове регулювання реалізації громадянами України права на зброю та спеціальні засоби індивідуального захисту : монографія / Юрій Євгенович Белинський, Олександр Володимирович Негодченко, Леонід Олександрович Ємець ; ВНПЗ "Дніпропетровський гуманітарний університет". - Д. : ДГУ ; Херсон : Гельветика, 2014. - 171 с. - Бібліогр.: с. 154-171.

У монографії аналізується право громадян на зброю та спеціальні засоби індивідуального захисту у сучасному світі як важливий чинник забезпечення належного самозахисту особи. Видання адресоване науковцям, викладачам, докторантам і аспірантам, студентам і курсантам юридичних вузів, факультетів і закладів освіти, а також юристам і практичним працівникам судових та правоохоронних органів.

 

117.  Верховенство права та правова держава : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 трав. 2014 р., м. Ужгород / ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Ін-т держави і права країн Європи, Центр законотворчості при юрид. ф-ті ; редкол.: Ю. М. Бисага [та ін.]. - Ужгород : Ужгор. нац. ун-т ; Херсон : Гельветика, 2014. - 259 с. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

У виданні представлено стислий виклад доповідей і повідомлень поданих на міжнародну науково-практичну конференцію, яка відбулася на базі юридичного факультету Ужгородського національного університету.

 

118.  Вплив сучасної юридичної науки на політичні й соціально-економічні процеси в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 24 жовт. 2014 р., м. Одеса / Міжнар. гуманіт. ун-т, Ін-т нац. та міжнар. права ; редкол.: А. Крижановський [та ін.] ; відп. ред. Т. С. Ківалова. - О. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 207 с. : рис., табл. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

Матеріали конференції адресовані науковим працівникам, викладачам, працівникам судових та правоохоронних органів, студентам вищих навчальних закладів, а також всім, хто цікавиться сучасним станом та перспективами розвитку юридичної науки.

 

119.  Галунько Валентин Васильович. Людина і держава : монографія / В. В. Галунько, В. І. Милько ; в авт. ред. ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Ін-т права та суспіл. відносин. - К. : Ун-т "Україна" ; Херсон : ХМД, 2014. - 159 с. - Авт. зазнач. на звороті дод. тит. арк. - Дод. тит. арк. англ. - Бібліогр. в підрядк. прим.

У монографії сформовано новітню теорію держави економічно активних громадян, яка має стати чинником соціального прогресу. Видання адресоване політикам, економічно активним особам, права яких порушуються державою, а також ученим, аспірантам і студентам, які досліджують аналізовану проблематику.

 

120.  Господарський процес України : навч.-практ. посіб. / ДВНЗ "Ужгородський національний університет" ; упоряд. Д. М. Бєлов. - Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2014. - 335 с. : табл. - Бібліогр.: с. 317-335 та наприкінці розд. - Інтернет-ресурси: с. 335.

 

121.  Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи : зб. матеріалів конф., 24 жовт. 2014 р., м. Херсон / І. А. Башинський [та ін.] ; відп. ред. І. П. Лопушинський ; Держ. фонд сприяння місц. самоврядуванню в Україні [та ін.]. - Херсон : ХНТУ ; Грінь Д. С., 2014. - 105 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.

Видання адресоване науковим працівникам, викладачам і слухачам магістратур державного управління і державної служби вищих навчальних закладів, а також працівникам органів місцевого самоврядування та владних структур.

 

122.  Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи : програма 5-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 24 жовт. 2014 р., м. Херсон / Нац. агентство України з питань держ. служби [та ін.]. - Херсон : ХНТУ, [2014]. - 8 с.

 

123.  Другі Таврійські юридичні наукові читання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Сімферополь / Юрид. ф-т Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського, Ін-т законодавства ВР України, Юрид. фак. Брестського держ. ун-ту ім. О. С. Пушкіна, Ін-т кримін. права та приклад. кримінології ; орг. ком.: О. В. Зайчук [та ін.]. - Сімф. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 131 с. : рис., табл. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

 

124.  Заходи кримінально-правового впливу: проблеми нормативної регламентації та ефективності застосування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 7 лют. 2014 р., м. Одеса / Півд. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Міжнар. гуманіт. ун-т, Ін-т нац. та міжнар. права ; відп. ред. С. В. Ківалов. - О. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 215 с. : діагр. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

У збірнику висвітлені сучасні наукові погляди на концептуальні питання вчення про кримінально-правовий вплив та його заходи в контексті кримінально-правової політики України, місце кримінальної відповідальності, покарання в системі заходів  кримінально-правового впливу, проблеми формування санкцій норм КК України. Видання адресоване науковим працівникам, викладачам, працівникам судових та правоохоронних органів, студентам вищих навчальних закладів, а також всім, хто цікавиться сучасним станом та перспективами розвитку кримінального права і суміжних галузей юридичної науки.

 

125.  Змерзлый Борис Владимирович. Правовые основы создания и деятельности карантинных учреждений в Российской империи в конце XVIII - начале XX веков : (на материалах Таврической губернии) : [монография] / Б. В. Змерзлый, Е. О. Воронина. - Симф. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 255 с. : факс. - Библиогр.: с. 236-249.

 

126.  Іванищук Андрій Анатолійович. Адміністративно-правове регулювання діяльності судової гілки влади: теорія і практика : монографія / Андрій Іванищук ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Ін-т права та суспіл. відносин. - К. ; Херсон : ХМД, 2014. - 356 с. - Бібліогр.: с. 326-355 та в підрядк. прим.

У монографії спрямовано новий напрямок у науці - "вітчизняна теорія адміністративно-правового регулювання діяльності судової гілки влади". Розкрито юридичну природу, механізм адміністративно-правового регулювання та напрямки вдосконалення адміністративно-правовового регулювання  судової гілки влади. Видання адресоване суддям, посадовим особам апарату суду, іншим суб'єктам публічної адміністрації, які здійснюють забезпечення діяльності судів, а також ученим, аспірантам і студентам, що досліджують аналізовану проблематику.

 

127.  Інститути спільного інвестування. Правове регулювання господарської діяльності зі спільного інвестування : монографія / О. В. Гарагонич [та ін.]. - К. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 215 с. : рис. - (Держава і право на зламі тисячоліть: світовий досвід і Україна : наук. сер. започатк. в 2001 р.). - Бібліогр.: с. 192-215.

У монографії вперше здійснено комплексне дослідження правового регулювання господарської діяльності зі спільного інвестування за участю інститутів спільного інвестування, на основі якого обгрунтовано нові наукові положення та пропозиції з удосконалення господарського законодавства. Монографія є однією з спроб аналізу проблем правового забезпечення ефективного функціонування ринку спільного інвестування. Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам, студентам юридичних і економічних навчальних закладів, практичним працівникам органів державного управління, професійним учасникам фондового ринку та підприємств, а також усім тим, хто цікавиться проблемами правового регулювання господарської діяльності зі спільного інвестування.

 

128.  Коломоєць Тетяна Олександрівна. Адміністративні процедури у сфері захисту економічної конкуренції в Україні: теоретичний, нормативний та праксеологічний аспекти : монографія / Т. О. Коломоєць, Т. Л. Філіпова ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2014. - 223 с. - Бібліогр.: с. 191-216. - Дод.: с. 217-223. - На обкл.: 25-та річниця започаткування фахової підготовки юридичних кадрів у Запорізькій обл.

Монографія присвячена висвітленню історико-правових та теоретико-правових аспектів адміністративних процедур у сфері захисту економічної конкуренції, історіографії дослідження у вітчизняній адміністративно-правовій науці відповідного питання з окресленням тенденції такого дослідження, характеристиці різновидів адміністративних процедур у сфері захисту економічної конкуренції, пріоритетам запозичення позитивного зарубіжного досвіду правового регулювання адміністративних процедур у сфері захисту економічної конкуренції в умовах сучасних реформаційних процесів в Україні. Дана монографія адресована науковцям, практичним працівникам, викладачам і студентам, широкому загалу читачів.

 

129.  Коломоєць Тетяна Олександрівна. Гендерна рівність в організації діяльності органів прокуратури України: адмін.-прав. аспект : монографія / Т. О. Коломоєць, І. Є. Лєскіна ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць ; Запоріз. нац. ун-т. - Херсон : Гельветика, 2014. - 179 с. - Бібліогр.: с. 161-179.

Монографія присвячена висвітленню адміністративно-правового аспекту забезпечення гендерної рівності в організації діяльності органів прокуратури України, історіографії дослідження відповідного питання у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині, закріпленню його засад у вітчизняному законодавстві, а також особливостям забезпечення відповідної рівності за допомогою засобів адміністративно-правового забезпечення. Видання адресоване науковцям, практичним працівникам, викладачам, студентам і широкому загалу читачів.

 

130.  Коломоєць Тетяна Олександрівна. Експертиза в адміністративно-юрисдикційній діяльності: актуал. питання теорії та практики : монографія / Т. О. Коломоєць, А. В. Кеберник ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2014. - 219 с. - Бібліогр.: с. 187-219. - На обкл.: 25-та річниця започаткування фахової підготовки юридичних кадрів у Запорізькій обл.

 

131.  Коломоєць Тетяна Олександрівна. Кодекс як джерело адміністративного права України: історія, сучасність та перспективи : монографія / Т. О. Коломоєць, Ш. Н. Гаджиєва ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць. - Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2014. - 175 с. - Бібліогр.: с. 155-175.

 

132.  Коломоєць Тетяна Олександрівна. Перекладач як учасник адміністративно-деліктного провадження за законодавством України : монографія / Т. О. Коломоєць, І. А. Бережна ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць ; Запоріз. нац. ун-т. - Херсон : Гельветика, 2014. - 179 с. - Бібліогр.: с. 154-179.

Монографія присвячена висвітленню адміністративно-процесуального статусу перекладача як учасника адміністративно-деліктного провадження, історіографії дослідження відповідного питання у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині, закріпленні його засад у вітчизняному законодавстві, а також особливостям реалізації відповідного статусу на окремих стадіях адміністративно-деліктного провадження, визначенню місця перекладача в системі учасників адміністративно-деліктного провадження.

 

133.  L'udske a obcianske prava a slobody: mechanizmus ich implementacie a ochrany v roznych odvetviach prava : zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie, 19-20 septembra 2014, Bratislava / Paneuropska vysoka skola, Fakulta prava, Bratislava ; sefredaktor J. Kovac. - Bratislava : [Bez vydavania] ; Херсон : Гельветика, 2014. - 319 с. - Текст слов., укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

У матеріалах міжнародної конференції розглянуті питання правового механізму захисту прав і свобод людини.

 

134.  Міщук І. П. Кримінальне право. Загальна частина : навч.-метод. посіб. / І. П. Міщук, Є. В. Валькова ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т кримін.-викон. служби. - Херсон : Гельветика, 2014. - 195 с. : табл., схеми. - (Навчально-методичні посібники). - Бібліогр.: с. 186-194.

 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: В. М. Стратонов (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2013 -     .

135.  2014, вип. 1, т. 1. - 2014. - 303 с. : рис. - Текст укр., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

136.  2014, вип. 1, т. 2. - 2014. - 283 с. : рис. - Текст укр., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

137.  2014, вип. 1, т. 3. - 2014. - 271 с. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

138.  2014, вип. 2, т. 1. - 2014. - 241 с. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

139.  2014, вип. 2, т. 2. - 2014. - 159 с. : рис. - Текст укр., рос., англ. – Зміст парал укр., англ.- Бібліогр наприкінці ст.

140.  2014, вип. 2, т. 3. - 2014. - 211 с. : рис.- Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

141.  2014, вип. 2, т. 4. - 2014. - 227 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал укр, англ.- Бібліогр наприкінці ст.

142.  2014, вип. 3, т. 1. - 2014. - 249 с. - табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

143.  2014, вип. 3, т. 2. - 2014. - 297 с. - Текст укр, рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

144.  2014, вип. 3, т. 3. - 2014. - 309 с. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

145.  2014, вип. 4, т. 1. - 2014. - 249 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал укр, англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

146.  2014, вип. 4, т. 2. - 2014. - 349 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр, англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

147.  2014, вип. 5, т. 1 : секції 1-5. - 2014. - 345 с. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - .Бібліогр. наприкінці ст.

148.  2014, вип. 5, т. 2 : секції 6-7. - 2014. - 275 с. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

149.  2014, вип. 5, т. 3 : секції 8-12. - 2014. - 323 с. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

150.  2014, вип. 6-1, т. 1 : секції 1-3. - 2014. - 235 с. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

151.  2014, вип. 6-1, т. 2 : секції 4-7. - 2014. - 219 с. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

152.  2014, вип. 6-1, т. 3 : секції 7-8. - 2014. - 229 с. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

153.  2014, вип. 6-1, т. 4 : секції 9-12. - 2014. - 231 с. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

154.  2014, вип. 6-2, т. 1. - 2014. - 169 с. – Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

155.  2014, вип. 6-2, т. 3. - 2014. - 159 с. : діагр. – Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

156.  2014, вип. 6-2, т. 4. - 2014. - 167 с. : рис., табл. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим.

 

157.  Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу : матеріали наук.-практ. конф., 6-7 черв. 2014 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т, Півд. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України ; редкол.: В. М. Стратонов [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2014. - 207 с. - Текст укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

 

158.  Перспективні напрямки розвитку сучасної юридичної науки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 квіт. 2014 р., м. Київ. - К. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 171 с. : табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Перспективні напрямки розвитку сучасної юридичної науки", в яких розглянуті загальні питання історії й теорії держави та права, конституційного, муніципального, міжнародного публічного, приватного права, права Європейського  союзу, екологічного, земельного, аграрного права, цивільного права та процесу тощо, а також питання кримінології, кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи.

 

159.  Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2014 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: В. М. Стратонов [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2014. - 263 с. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

 

160.  Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ на шляху до євроінтеграції : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 листоп. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Дніпропетр. гуманітар. ун-т, Херсон. держ. ун‑т ; редкол.: О. В. Негодченко [та ін.]. - Д. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 347 с. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

 

161.  Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії : матеріали наук.-практ. конф., 18-19 квіт. 2014 р., м. Запоріжжя / Запоріз. нац. ун-т ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць. - Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2014. - 303 с. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на міжнародну науково-практичну конференцію, яка відбулася на базі юридичного факультету Запорізького національного університету.

 

162.  Право: історія, теорія, практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2014 р., м. Львів. - Л. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 179 с. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів.

 

163.  Правова реформа та забезпечення демократизаційних процесів і національної безпеки в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 12-13 груд. 2014 р., м. Одеса / Міжнар. гуманіт. ун-т, Ін-т нац. та міжнар. права ; відп. ред. Т. С. Ківалова. - О. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 243 с. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

Матеріали конференції адресовані науковим працівникам, викладачам, працівникам судових та правоохоронних органів, студентам вищих навчальних закладів, а також усім, хто цікавиться сучасним станом та перспективами розвитку юридичної науки.

 

164.  Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 3-4 жовт. 2014 р., м. Запоріжжя / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: В. М. Бевзенко [та ін.] ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць. - Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2014. - 291 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.

      

165.  Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф., (17-18 жовт. 2014 р.), м. Хмельницький. - Хмельницький ; Херсон : Гельветика, 2014. - 119 с. : схема. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

        

166.  Разлівінських Юрій Олександрович. Цивільний захист : метод. рек. до виконання практ. робіт для студ. ден., заоч. та екстернат. форм навчання / Ю. О. Разлівінських ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : ХДУ, 2014. - 40 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 27-28.

 

167.  Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 берез. 2014 р., м. Ужгород / ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Ін-т держави і права країн Європи, Центр законотворчості при юрид. ф-ті ; редкол.: Ю. М. Бисага (голов. ред.) [та ін.]. - Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2014. - 291 с. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст

У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на міжнародну науково-практичну конференцію "Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії", яка відбулася на базі юридичного факультету Ужгородського національного університету.

 

168.  Сливич Іван Іванович. Кримінальне право України. Особлива частина : навч. посіб. / І. І. Сливич, Я. В. Ступник ; ДВНЗ "Ужгородський національний університет". - Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2014. - 655 с. - Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим.

 

169.  Таврійські юридичні наукові читання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 6-7 берез. 2014 р., м. Сімферополь / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Ін-т законодавства Верхов. Ради України. - Сімф. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 199 с. : табл. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

У збірнику представлені матеріали конференції, яка відбулася на базі юридичного факультету Таврійського національного університету.

 

Тенденції та пріоритети реформування законодавства України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 12-13 груд. 2014 р., м. Херсон : у 2 ч. / Херсон. держ. ун-т, Півд. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України ; редкол.: В. М. Стратонов [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2014.

170.  Ч. 1. - 207 с. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

171.  Ч. 2. - 211 с. - Бібліогр. наприкінці ст.

 

172.  Хрідочкін Андрій Вікторович. Інтелектуальна власність : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Хрідочкін, А. А. Хрідочкіна, О. В. Леонова ; Дніпропетр. гуманітар. ун-т. - Вид. 2-ге, допов. і виправл. - Д. : ДГУ ; Херсон : Гельветика, 2014. - 379 с. - Бібліогр.: с. 356-379 та наприкінці розд.

У навчальному посібнику розглянуто поняття інтелектуальної власності та права інтелектуальної власності, структурні елементи сучасної системи інтелектуальної власності, національні та зарубіжні стандарти виникнення (набуття) прав інтелектуальної власності, економічні, організаційні та правові аспекти здійснення прав інтелектуальної власності, а також їх захисту.

 

173.  Юридична наука в XXI столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 трав. 2014 р., м. Запоріжжя / Запоріз. нац. ун-т ; заг. ред. Т. О. Коломоєць. - Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2014. - 239 с. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

 

Див. також № 91, 350

Calendar

     12
3 4 56789
101112131415 16
17 181920212223
24252627282930