Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Посадова інструкція завідувача відділу комплектування

Part`s menu
ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
"_____"___________ 200  р.
 
 
 
 
 

Посадова інструкція завідувача відділу комплектування

 
дата складання___________                                                                        №                       
 
1. Загальні положення
 
1.1.   На посаду завідувача відділу може бути призначена особа з повною або базовою вищою освітою(спеціаліст або бакалавр), яка має досвід роботи за спеціальністю: для спеціаліста – не менше 1 року, для бакалавра – не менше 3 років.
1.2.   Посада завідувача відділу належить до категорії керівників. Його приймає на роботу і звільняє з роботи генеральний директор бібліотеки з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
1.3.   У своїй діяльності завідувач відділу керується:
-    Законом України “Про бібліотеки і бібліотечну справу";
-    іншими законодавчими актами України;
-    Статутом бібліотеки;
-    положеннями бібліотеки;
-    нормативно-інструктивними матеріалами з питань бібліотечної справи;
-    наказами адміністрації;
-    цією посадовою інструкцією
1.4.   Завідувач відділу повинен:
-    виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
-    доручену роботу виконувати вчасно і на високому рівні;
-    систематично підвищувати фахову кваліфікацію;
-    виконувати правила техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної охорони;
-    дотримуватись вимог Кодексу етики українського бібліотекаря.
 2. Підпорядкування
 
2.1.   Завідувач відділу комплектування підпорядкований та одержує накази, виробничі розпорядження від заступника генерального директора з внутрібібліотечної роботи.
2.2.   Додаткові розпорядження отримує від генерального директора бібліотеки та заступника генерального директора з наукової роботи.
2.3.   Завідувач відділу комплектування дає розпорядження та методичні вказівки співробітникам відділу: головному бібліотекарю, зав. сектору обмінного-резервного фонду, зав. сектору МБА та бібліотекарям.
 
3. Функціональні обов'язки
 
Завідувач відділу:
3.1.   Керує роботою відділу, забезпечує раціональний розподіл обов’язків між працівниками відділу та контроль за їх виконанням. Забезпечує взаємозаміну працівників відділу та дотримання працівниками трудової дисципліни.
3.2.   Складає річні плани роботи відділу. Щорічний план надає заступнику генерального директора до 20 жовтня поточного року.
3.3.   Звітує про роботу відділу на виробничих нарадах при директорі, до 15 січня кожного року повинен здавати річний звіт про роботу відділу заступнику генерального директора.
3.4.   Готує матеріали про роботу відділу для засобів масової інформації (преса, радіо, телебачення).
3.5.   Систематично вивчає передовий досвід роботи інших бібліотек, аналізує та надає пропозиції щодо його впровадження в практику роботи.
3.6.   Розробляє та складає єдиний профіль комплектування документів, періодично його корегує.
3.7.   Систематично здійснює аналіз фонду бібліотеки для вивчення його укомплектованості, складу та використання.
3.8.   Бере участь у поточному комплектуванні фонду бібліотеки, використовуючи всі джерела комплектування.
3.9.   Оформляє передплату на періодичні видання для бібліотеки, постійно здійснює відбір назв періодичних видань з урахуванням читацького попиту на них.
3.10.  Веде книгу сумарного обліку фонду бібліотеки, оформляє документи на вилучення літератури, контролює стан обліку підсобних фондів бібліотеки.
3.11.   Щомісячно складає фінансову документацію на нові надходження і звітує перед бухгалтерією бібліотеки.
3.12.   Щорічно звітує перед генеральним директором та бухгалтерією бібліотеки про взаєморозрахунки з видавництвами, книготоргуючими та книгорозповсюджуючими організаціями, Укрпоштою, тощо (надає Акт звірки взаєморозрахунків з постачальниками).
3.13.    Розробляє тематику та щоквартально проводить у відділі роботу над підвищенням фахової кваліфікації працівників.
3.14.   Щомісячно проводить виробничі наради у відділі.
3.15.   Бере участь у науково-методичній роботі бібліотеки.
3.16.   Бере участь у підготовці нормативної документації бібліотеки за такими напрямками роботи, як: комплектування, облік, вторинний відбір видань та матеріалів.
3.17.   Надає методичну допомогу відділам бібліотеки за такими напрямками роботи, як: комплектування, облік, вторинний відбір видань та матеріалів.
3.18.   Виконує разові доручення адміністрації.
3.19.   Зав. відділом має право подавати подання генеральному директору бібліотеки:
-    про притягнення працівників, що порушили виробничу та трудову дисципліну, винних в завданні матеріальної шкоди закладу, до матеріальної та дисциплінарної відповідальності;
-    про моральне та матеріальне заохочення працівників, що відзначилися.
 


 

4. Відповідальність
 
Завідувач відділу:
4.1.   Несе відповідальність за зміст та якість виробничої, наукової, методичної діяльності відділу.
4.2.   Несе відповідальність за формування фонду бібліотеки, своєчасність та достовірність його сумарного та інвентарного обліку.
4.3.   Відповідає за впровадження в роботу відділу АБІС "ІРБІС".
4.4.   Відповідає за впровадження платних послуг у відділі, звітує про них перед дирекцією та бухгалтерією бібліотеки.
4.5.   Несе матеріальну відповідальність за фонд, комп’ютерне обладнання та бібліотечне устаткування, що закріплені за відділом, в межах, визначених діючим законодавством України.
4.6.   Несе відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, в межах, визначених діючим законодавством України.
 

Посадову інструкцію
склав ____________________
 
"____" ____________200__р.
Посадову інструкцію
затвердив____________________
 
"____" ______________200__р.
 
 
З посадовою інструкцією
ознайомлений_____________
 
"____" ____________200__р.
 

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031