Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Положення про Міністерство культури України

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Положення про Міністерство культури України

1. Затвердити Положення про Міністерство культури України (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 2 грудня 2005 року №1688 (1688/2005) "Про Положення про Міністерство культури і туризму України".

3. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України                                                                                                             В.ЯНУКОВИЧ

 

м. Київ,

6 квітня 2011 року

№388/2011

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом

Президента України

від 6 квітня 2011 року

№388/2011

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство культури України

1. Міністерство культури України (Мінкультури України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінкультури України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо формування державної політики у сфері кінематографії, формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, а також спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України.

2. Мінкультури України у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України.

3. Основними завданнями Мінкультури України є:

4. Мінкультури України відповідно до покладених на нього завдань:

1) визначає пріоритетні напрями розвитку у сферах кінематографії, культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України і забезпечує нормативно-правове регулювання у цих сферах;

2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Мінкультури України, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України;

3) бере відповідно до законодавства участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення і денонсації таких договорів, укладає міжнародні договори, забезпечує виконання зобов'язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до компетенції Мінкультури України;

4) розробляє і здійснює заходи щодо створення умов для відродження та розвитку культури української нації, культурної самобутності корінного народу і національних меншин України, всіх видів мистецтв, аматорської творчості, осередків традиційної культури, народних художніх промислів та нематеріальної культурної спадщини;

5) здійснює заходи щодо підтримки видань аудіовізуальної, відеопродукції з творами національного мистецтва;

6) вживає заходів щодо соціального захисту професійних творчих працівників і працівників культури;

7) забезпечує роботу щодо проведення гастрольної діяльності вітчизняних виконавців, формує Єдиний банк даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні;

8) сприяє діяльності творчих спілок, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій, що функціонують у сферах культури, мистецтв;

9) організовує в межах своїх повноважень провадження виставкової діяльності, проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних мистецьких фестивалів і конкурсів, оглядів, мистецьких аукціонів, виставок, виставок-продажів та інших заходів з питань, що належать до його компетенції;

10) організовує конкурси на кращі ескізні проекти пам'ятників і монументів державного значення, забезпечує їх проектування;

11) вживає заходів щодо захисту об'єктів права інтелектуальної власності, реалізації авторських і суміжних прав з питань, що належать до компетенції Мінкультури України;

12) формує, встановлює та затверджує в установленому порядку за участю та погодженням з іншими сторонами соціального діалогу державні соціальні нормативи у сфері обслуговування закладами культури, здійснює відповідно до законодавства моніторинг застосування, фінансового забезпечення та контроль за додержанням зазначених нормативів;

13) порушує в установленому порядку клопотання про надання закладам (установам) культури статусу національного, надає статус академічного професійним творчим колективам;

14) організовує відповідно до законодавства і бере участь у проведенні конгресів, форумів, конференцій, семінарів, нарад, організовує підготовку, публікацію, розповсюдження і тиражування нотно-мистецької літератури, творів літератури та мистецтва, а також каталогів образотворчого мистецтва, методичної, мистецтвознавчої і культурологічної літератури;

15) здійснює державне замовлення на закупівлю творів образотворчого, народного, музичного та драматичного мистецтва, створення нових вистав, концертних та циркових програм;

16) вносить у встановленому порядку пропозиції стосовно відзначення державними нагородами, присвоєння почесних звань, а також здійснює нагородження відомчими заохочувальними відзнаками;

17) організовує роботу щодо надання грантів Президента України молодим діячам культури і мистецтв для створення і реалізації творчих проектів, щодо присудження премій та галузевих відзнак за видатні досягнення у галузі культури, ініціює заснування нових грантів для втілення творчих проектів;

18) забезпечує нормативне врегулювання ведення квиткового господарства у сферах, що належать до компетенції Мінкультури України;

19) сприяє централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів, здійснює координацію робіт щодо об'єднання бібліотек в єдину бібліотечно-інформаційну систему;

20) здійснює відповідно до законодавства координацію діяльності бібліотек, а також контролює діяльність бібліотек, що перебувають у державній та комунальній власності, збереження ними бібліотечного фонду України;

21) організовує підготовку та перепідготовку бібліотечних кадрів, підвищення їх кваліфікації;

22) проводить атестацію бібліотечних кадрів та визначає порядок її проведення;

23) погоджує рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реорганізації та ліквідації бібліотек, що є в державній та комунальній власності;

24) встановлює порядок створення страхових копій документів та колекцій, які внесені та/або підлягають внесенню до Державного реєстру національного культурного надбання;

25) погоджує рішення органів виконавчої влади щодо передачі іншим бібліотекам документів, внесених до Державного реєстру національного культурного надбання України, якщо бібліотека не забезпечує необхідні умови для їх зберігання та використання;

26) визначає порядок передачі маловживаних, але цінних у науковому та художньому сенсі документів у бібліотеки-депозитарії, порядок вилучення з бібліотечних фондів документів, у тому числі ветхих та тих, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність або мають дефект, дублетних;

27) затверджує правила обліку, зберігання і використання документів, що знаходяться у бібліотечних фондах, типові правила користування бібліотекою;

28) формує вимоги щодо державного статистичного обліку театрів стосовно їх діяльності;

29) здійснює координацію діяльності театрів;

30) організовує навчання та фахову перепідготовку артистичного і художнього персоналу театрів;

31) здійснює контроль за діяльністю театрів, заснованих на державній та комунальній формах власності;

32) визначає порядок обліку театрів, створених у складі підприємств, установ, організацій, навчальних закладів; погоджує зміну жанрового спрямування, мовного статусу театру тощо;

33) вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо переліку професійних творчих працівників театрів і перелік посад (спеціальностей) працівників інших специфічних театральних професій;

34) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо виявлення, обстеження, обліку і охорони осередків народних художніх промислів та заповідних територій народних художніх промислів;

35) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо затвердження Переліку видів виробництв і груп виробів народних художніх промислів;

36) встановлює порядок обліку, зберігання та використання типових зразків виробів народних художніх промислів та унікальних виробів народних художніх промислів;

37) визначає та затверджує за поданням місцевих органів виконавчої влади та за погодженням із Національною академією наук України і відповідними творчими спілками осередки народних художніх промислів;

38) розробляє та подає Кабінету Міністрів України положення про Державну художньо-експертну раду з народних художніх промислів, здійснює організаційно-технічне забезпечення її діяльності;

39) складає перелік нематеріальної культурної спадщини;

40) сприяє збереженню та розвитку культурної інфраструктури села, культурно-дозвільної діяльності в сільській місцевості, традиційної культури регіонів;

41) здійснює формування державної частини Музейного фонду України, контроль за станом обліку, зберіганням, охороною, реставрацією, використанням та переміщенням музейних предметів Музейного фонду України, сприяє формуванню сучасної інфраструктури музейної справи, розвитку музейної мережі, забезпечує поповнення експозицій музеїв;

42) формує та веде Державний реєстр національного культурного надбання;

43) визначає:

44) затверджує:

45) приймає рішення про обмін музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань, що належать до державної частини Музейного фонду України;

46) вирішує питання щодо вилучення музейних предметів, що належать до державної частини Музейного фонду України, з фондово-облікової документації у разі їх втрати або руйнування;

47) формує вимоги щодо державного статистичного обліку музеїв, створених на території України;

48) здійснює координацію робіт зі створення єдиної інформаційної системи музеїв;

49) здійснює контроль за діяльністю музеїв, заснованих на державній та комунальній формах власності;

50) порушує перед власником музейних предметів та музейних колекцій питання щодо поліпшення умов зберігання;

51) сприяє у разі потреби передачі музейних предметів, музейних колекцій та предметів музейного значення, що належать до недержавної частини Музейного фонду України, на тимчасове зберігання до державних музеїв;

52) визначає порядок встановлення та утримання охоронних дощок, знаків, інших інформаційних написів, позначок на нерухомих пам'ятках або у межах території таких пам'яток та їх зразки;

53) видає у межах своєї компетенції розпорядження та приписи щодо охорони пам'яток національного значення, припинення робіт на таких пам'ятках у межах території, на якій вони розташовані, та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, якщо зазначені роботи виконуються з недотриманням чи за відсутності затверджених або погоджених із відповідними органами охорони культурної спадщини програм та проектів, дозволів;

54) визначає необхідність проведення охоронних заходів щодо збереження пам'яток національного значення та території, на якій вони розташовані, у разі виникнення загрози руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або виконання будь-яких робіт;

55) приймає рішення про заборону будь-якої діяльності юридичних або фізичних осіб, яка створює загрозу знищення, руйнування або пошкодження нерухомої пам'ятки або провадиться з порушенням законодавства у сфері охорони культурної спадщини;

56) здійснює нагляд за виконанням робіт із дослідження, консервації, реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування, музеєфікації та інших робіт на нерухомих пам'ятках, у зонах охорони об'єктів археологічної спадщини, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць;

57) здійснює координацію та контроль за паспортизацією нерухомих об'єктів культурної спадщини;

58) веде, забезпечує публікацію Державного реєстру нерухомих пам'яток України, заносить об'єкти культурної спадщини місцевого значення, вносить зміни щодо пам'яток місцевого значення до нього, подає Кабінету Міністрів України пропозиції про занесення об'єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та про внесення змін до нього щодо пам'яток національного значення;

59) вносить Кабінету Міністрів України пропозиції про затвердження Списку історичних населених місць України та про внесення змін до нього;

60) оголошує топографічно визначені території чи водні або підводні об'єкти охоронюваними археологічними територіями;

61) забезпечує визначення та затверджує межі території, на якій розташовані пам'ятки національного значення, зон їх охорони, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів населених місць, встановлює режим їх збереження і використання;

62) видає власникам нерухомих об'єктів культурної спадщини або уповноваженим ними органам свідоцтва про реєстрацію таких об'єктів як пам'яток;

63) готує пропозиції щодо переміщення (перенесення) пам'яток національного значення;

64) видає дозволи на:

65) у межах повноважень погоджує:

66) бере участь у межах своєї компетенції у здійсненні державного контролю за використанням земель історико-культурного призначення;

67) забезпечує проведення експертизи з питань консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування нерухомих пам'яток;

68) організовує проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на збереження нерухомих пам'яток, традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць;

69) розробляє разом з Українським національним комітетом Міжнародної ради з питань пам'яток та визначних місць (ІКОМОС) пропозиції щодо занесення пам'яток до Списку всесвітньої спадщини;

70) затверджує:

71) затверджує склад науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини і положення про неї;

72) здійснює відповідно до законодавства контроль за вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей;

73) вживає заходів до повернення власникам їх незаконно вивезених (ввезених) культурних цінностей відповідно до законодавства України;

74) розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення виконання міжнародних угод з питань культурних цінностей, переміщених із території України під час та внаслідок Другої світової війни та запобігання їхньому незаконному переміщенню, сприяння їх поверненню державам, яким вони належать;

75) разом із відповідними організаціями України та інших держав розробляє та реалізує програми і плани скоординованих дій щодо виявлення, обліку та повернення в Україну культурних цінностей;

76) забезпечує проведення державної експертизи культурних цінностей, заявлених до вивезення (тимчасового вивезення) та при поверненні після тимчасового вивезення;

77) розглядає клопотання власників культурних цінностей або уповноважених осіб про вивезення культурних цінностей та приймає рішення щодо можливого вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей;

78) видає свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей;

79) складає переліки культурних цінностей, що вивозяться (тимчасово вивозяться), і встановлює порядок тимчасового вивезення; веде бази даних на переміщені культурні цінності;

80) забезпечує надання в установленому порядку Державній митній службі України інформації щодо ввезення, вивезення та повернення культурних цінностей;

81) налагоджує у межах повноважень контакти з українською діаспорою з метою пошуку культурних цінностей, створення умов для повернення їх в Україну;

82) організовує в межах повноважень роботу, пов'язану з виявленням та обліком на території України культурних цінностей інших держав, сприяє вирішенню питань про їх повернення відповідно до Конституції (254к/96-ВР) та законодавства України;

83) оприлюднює інформацію в Україні та за її межами про факти втрати або крадіжки культурних цінностей;

84) затверджує:

85) готує пропозиції на розгляд Міжвідомчої ради з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей щодо безоплатної передачі вилучених митними або правоохоронними органами чи конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохід держави культурних цінностей для постійного зберігання в державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів або релігійним організаціям;

86) здійснює заходи, спрямовані на популяризацію культурних надбань Українського народу за межами України і світової культури в Україні (у тому числі проведення Днів, Тижнів, Років культури);

87) залучає представників української діаспори до участі в культурно-мистецьких проектах та інших видах культурної діяльності; підтримує міжнародний культурний обмін та сприяє співробітництву державних установ, громадських організацій та приватного сектору у сфері міжнародного культурно-мистецького співробітництва;

88) сприяє зміцненню взаєморозуміння і терпимості між релігійними організаціями різних віросповідань;

89) сприяє участі релігійних організацій у міжнародних релігійних рухах, форумах, ділових контактах із міжнародними релігійними центрами і зарубіжними релігійними організаціями, здійснює контакти і координаційні зв'язки з відповідними органами інших держав із цих питань;

90) здійснює офіційне погодження можливості зайняття проповідницькою чи іншою канонічною діяльністю, виконання релігійних обрядів священнослужителями, релігійними проповідниками, наставниками, іншими представниками зарубіжних релігійних організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні;

91) здійснює в установленому порядку реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій, а також змін і доповнень до них;

92) забезпечує релігієзнавчу експертизу за участю представників релігійних організацій та відповідних спеціалістів;

93) вживає заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України;

94) забезпечує дотримання мовних прав українців;

95) забезпечує реалізацію прав осіб, які належать до національних меншин України;

96) сприяє збереженню і розвитку етнічної самобутності національних меншин України, задоволенню їх культурних, мовних та інформаційних потреб;

97) розробляє заходи щодо збереження і розвитку культурного та мовного розвитку національних меншин України;

98) здійснює заходи щодо формування толерантності в українському суспільстві та запобігання розпалюванню міжетнічної ворожнечі, а також проявам дискримінації, нетерпимого ставлення до осіб за ознаками раси, етнічного походження, мовними ознаками;

99) здійснює заходи з реалізації положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин (994_014) у сфері культурної діяльності та засобах її здійснення;

100) сприяє діяльності громадських організацій, які створені національними меншинами України, щодо організації і проведення культурно-мистецьких та мовно-просвітницьких заходів, надання консультативної допомоги в організації їх діяльності, розвитку етнокультурних зв'язків громадських організацій національних меншин України з відповідними громадськими організаціями за межами України;

101) забезпечує захист гарантованих Конституцією (254к/96-ВР) та законами України прав національних меншин, у тому числі проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних заходів з питань міжнаціональних відносин;

102) сприяє розширенню міжнародного співробітництва з державами, що мають в Україні етнічно споріднені спільноти;

103) створює спеціалізовані організаційні структури для науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення театрів та музеїв;

104) визначає перспективи і напрями розвитку, зміст спеціальної освіти у сфері культури і мистецтв;

105) сприяє науковим дослідженням з питань, віднесених до компетенції Мінкультури України;

106) здійснює організаційно-методологічне забезпечення у сферах, що належать до компетенції Мінкультури України;

107) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних із діяльністю Мінкультури України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

108) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінкультури України;

109) виконує у межах повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

110) здійснює інші повноваження, визначені законами України та пов'язані з виконанням покладених на нього Президентом України завдань.

5. Мінкультури України з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Мінкультури України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів до апарату Міністерства, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Мінкультури України, а також у сферах, що належать до компетенції Мінкультури України;

3) контролює діяльність підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління;

4) засновує в установленому порядку засоби масової інформації з метою висвітлення питань, що віднесені до його компетенції;

5) здійснює в установленому порядку інформаційну, рекламну та видавничу діяльність з питань, що належать до його повноважень;

6) організовує планово-фінансову роботу в апараті Мінкультури України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

7) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

8) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, контроль за їх збереженням в апараті Мінкультури України;

9) організовує в апараті Мінкультури України роботу з комплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6. Мінкультури України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Мінкультури України;

2) одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених завдань;

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

7. Мінкультури України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, підприємствами, установами, організаціями.

8. Мінкультури України у межах повноважень, на основі та на виконання Конституції (254к/96-ВР) та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Нормативно-правові акти Мінкультури України підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Рішення Мінкультури України, прийняті в межах його повноважень, обов'язкові до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і громадянами.

9. Мінкультури України очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Президентом України.

Міністр має першого заступника та заступника Міністра - керівника апарату, які призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України і звільняються з посади Президентом України.

У разі необхідності для забезпечення здійснення Мінкультури України окремих завдань за рішенням Президента України у Міністерстві вводиться посада заступника Міністра.

10. Міністр:

1) очолює Міністерство, здійснює керівництво його діяльністю;

2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Мінкультури України;

3) спрямовує та координує діяльність Державного агентства України з питань кіно (далі - Агентство), у тому числі:

4) визначає стратегічні напрями роботи Мінкультури України та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Мінкультури України, звіти про їх виконання;

5) організовує та контролює виконання Конституції (254к/96-ВР) та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України в апараті Міністерства, а також на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінкультури України;

6) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України та вносить пропозиції щодо порядку денного таких засідань;

7) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінкультури України;

8) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Мінкультури України та Агентство, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Мінкультури України, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

9) веде переговори і підписує міжнародні договори України у межах наданих йому повноважень;

10) представляє Мінкультури України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

11) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінкультури України, призначає на посади та звільняє з посад їх керівників та заступників керівників, працівників патронатної служби Міністра, в установленому порядку присвоює їм ранги державних службовців;

12) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінкультури України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

13) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців, інших працівників апарату Міністерства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, до відзначення державними нагородами України;

14) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

15) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінкультури України;

16) підписує накази Мінкультури України;

17) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

18) організовує роботу колегії Мінкультури України і головує на її засіданнях;

19) дає обов'язкові до виконання працівниками апарату Міністерства доручення;

20) здійснює інші передбачені законом повноваження.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінкультури України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мінкультури України утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), першого заступника та заступників Міністра за посадою. У разі потреби до складу колегії Міністерства можуть включатися керівники структурних підрозділів апарату Мінкультури України, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Мінкультури України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінкультури України можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

12. Гранична чисельність працівників апарату Мінкультури України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Мінкультури України та положення про його структурні підрозділи затверджуються Міністром культури України.

Штатний розпис і кошторис Мінкультури України затверджується заступником Міністра - керівником апарату за погодженням із Міністерством фінансів України.

13. Мінкультури України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

 

Глава Адміністрації

Президента України                                                                                                С.ЛЬОВОЧКІН

 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/Laws/main.cgi?nreg=388%2F2011

Calendar

1234 5 67
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031