Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

3 розділ. Основні права і свободи людини

Part`s menu

3 розділ. Основні права і свободи людини

     До розділу ввійшли матеріали з питань юридичного забезпечення, охорони та захисту в Україні прав і свобод людини і громадянина.
     Роз’яснюються закріплені в Конституції України вихідні засади, що визначають правове становище особи в українському суспільстві та обов’язки держави щодо неї.

     80. Гендерне законодавство: порівняльний аналіз та коментарі /Програма сприяння Парламенту Українського університету Індіани; редкол.: Е. Рахімкулов, О.Суслова. – К.: Заповіт, 2005. – 56 с.
     81. Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін: навч. посіб. для студ. вищ. навч. зал. /О.В.Філонов, В.М.Суботін, В.В. Пашутін, І.Я. Тодоров. – К.: Знання, 2006. – 216 с. 
     82. Права людини в Україні – 2004. Доповідь правозахисних організацій. / Заг. ред.: Є. Захарова, І. Рати, В. Яворського; худож. Оформ. Б. Захарова; Укр. Гельсінська спілка з прав людини. – Х.: Фоліо, 2005. – 332 с.
     83. Свобода релігії та віросповідання в Україні в контексті дотримання міжнародних стандартів з прав людини та основних свобод. /Укр. Генсільська спілка з прав людини, Центр прав та політ. дослідж. «СІМ»; упоряд. В.М. Яворський. – Х.: Фоліо, 2005. – 92 с. 

     84. Аббакумов В. Особливості контролю за дотриманням прав і свобод людини: при проведенні слідчих дій у житлі чи іншому володінні особи //Прокуратура. Людина. Держава. - 2005. - №8. - С. 67-72. - Бібліогр. в кінці ст.
     85. Аракелян М. Забезпечення конституційного права людини на захист прав і свобод судом //Право України. - 2006. - №3. - С. 19-21. - Бібліогр. в кінці ст
     86. Бакірова І. Зміст конституційного права людини і громадянина на судовий захист //Право України. - 2006. - №12. - С. 23-28 
     87. Богатирьов І.Г. Міжнародні інструменти захисту прав людини, засудженої особи в Україні у контексті європейської інтеграції //Адвокат.- 2006. - №12. - С. 33-36
     88. Бочарова Н. Право на результати творчої діяльності в системі сучасних прав людини і громадянина //Юрид. Україна. - 2006. - №3. – С.12-15
     89. Діковська І.А. Правове становище фізичних осіб у міжнародному приватному праві //Бюл. М-ва юстиції України. - 2006. - №9. - С. 36-44
     90. Дробуш І.В. Проблеми класифікації конституційно-правових гарантій політичних прав громадян України //Часоп. Київ. ун-ту права. - 2005. - №4. - С. 100-106. - Бібліогр. в кінці ст.
     91. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод //Офіц. вісн. України. - 2006. - №32. - С. 442-453
     92. Конституція України - гарант захисту прав людини //Вища шк. - 2006. - №3. - С. 86-112
     93. Куліш А. Інститут омбудсмана як елемент правоохоронної системи України //Підприємництво, господарство і право. - 2006. - №2. - С. 70-73
     94. Ладиченко В.В. Правова автономія особи - неодмінна умова самореалізації індивіда в громадському суспільстві //Часоп. Київ. ун-ту права. - 2006. - №4. - С. 10-15
     95. Лисенко Х. Становлення сучасного правового механізму захисту прав дитини у міжнародному усиновленні //Право України. - 2006. - №3.- С. 22-26. - Бібліогр. в кінці ст.
     96. Лисенков С.Л. Основні засади міжнародно-правової регламентації змісту і реалізації суб’єктивних культурних прав і свобод //Адвокат. - 2006. - №5. - С. 3-9
     97. Лиска В. Основні напрями гуманізації кримінально-виконавчого законодавства та забезпечення прав людини під час виконання покарань //Юрид. журн. - 2006. - №9. - С. 57-58
     98. Малишев О.В. Право людини на життя: конституційно-право-вий аспект //Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - №3. - С. 30-34. - Бібліогр. в кінці ст.
     99. Право і діти: 10 грудня - Міжнародний день прав людини //Завуч. Шк. світ. - 2006. - №34(груд.). - С. 15-21
100. Прокопов Д.Є. Поняття особистих прав людини та їх обгрунтуван-ня в правовій теорії Б.Чичерина //Бюл. М-а юстиції України. - 2006. - №11. - С. 31-42
     101. Пушкіна О. Проблеми систематизації та структурування соціаль-них прав людини і громадянина //Вісн. прокуратури - 2006. - №1. - С.109-117. - Бібліогр. в кінці ст.
     102. Рабінович П. Страсбурзький суд і конституційне судочинство у сфері прав людини //Вісн. Акад. правових наук України. - 2006. - №1. - С.17-25
     103. Рабінович П.М. Львівська лабораторія прав людини: підсумки 10-річчя //Бюл. М-ва юстиції України. - 2006. - №5. - С. 37-40
     104. Савенко М. Роль практики Європейського Суду з прав людини у конституційному судочинстві України: тема номера - Європейський Суд з прав людини //Вісн. Конституційного Суду України. - 2005. - №6. - С.51-56
     105. Савчин М.В. Система захисту конституційних прав і свобод та преюдиція рішень Конституційного Суду України //Часоп. Київ. ун-ту права. - 2005. - №3. - С. 70-73. - Бібліогр. в кінці ст.
     106. Селіванов А. Публічна влада та забезпечення прав і свобод громадян в судовій адміністративній юрисдикції: (проблеми теорії і практики) //Вибори та демократія. - 2006. - №2. - С. 29-35
     107. Селівон М. Критерії обмеження прав людини у практиці конституційного правосуддя //Вісн. Конституційного Суду України. - 2005.- №3. - С. 35-52
     108. Сивухін В. Невтручання як предмет конституційного правового регулювання //Право України. - 2005. - №8. - С. 88-92
     109. Скрипнюк О.В. Забезпечення прав людини - головна мета державного управління //Бюл. М-ва юстиції України. - 2006. - №5. - С.59-69
     110. Співак В. Адміністративна юстиція як інститут судового захисту прав людини від порушень влади //Аспекти самоврядування. - 2006. - №6. - С. 54-56
     111. Старобор О. Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина в Україні //Право України. - 2007. - №4. - С. 30-32
     112. Стахєєва Г.О. Основні проблеми ефективного функціонування та розвитку інституту уповноваженого з прав людини: (На прикладі України і Польщі) / Г.О.Стахєєва, О.О.Стахєєв //Адвокат. - 2006. - №12.- С. 18-21
     113. Темченко В. Поняття та зміст форм забезпечення прав людини і основних свобод у міжнародних та національних правових актах //Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №8. - С. 82-85. - Бібліогр. в кінці ст.
     114. Темченко В. Право у механізмі забезпечення прав і свобод людини //Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №3. - С. 44-47.- Бібліогр. в кінці ст.
     115. Червяцова А. Конституційно-правова відповідальність держави й фізичних осіб //Вісн. прокуратури. - 2007. - №1. - С. 80-85
     116. Чуб О. Конституційні засади права громадян України на звернення //Вісн. Акад. правових наук України. - 2006. - №1. - С. 76-82. - Бібліогр.: 9 назв
     117. Шаповал В. Конституційні статуси людини і громадянина //Вісн. Конституційного Суду України. - 2005. - №5. - С. 57-76
     118. Шишкіна Е. Деякі аспекти понятійного апарату статті 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод //Право України. - 2006. - №5. - С. 119-122

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15161718192021
22232425262728
293031