Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Болгари

Болгари

Самоназва – болгари. Антропологічно входять до складу індосередземноморської раси великої європеоїдної раси. Серед болгар виявляються також риси балкано-кавказької та середньо-європейської рас.
Болгарська мова відноситься до південної підгрупи слов’янської групи індоєвропейської сім’ї мов. Основу формування болгарського народу склали три зовсім різні етнічні компоненти: фракійський (місцеві племена, які проживають в східній частині Балканського півострова з епохи бронзи), слов’янський (слов’янські племена, які переселились у VI-VII ст. з півночі на Балкани) і тюркський (тюркомовні болгари, які прийшли зі сходу з причорноморських степів в 670-ті рр.). Етнонім “болгари” остаточно затвердився в кінці IX – на початку X ст. Віруючі болгари переважно православні, також є
невеликі групи католиків і значна кількість осіб, які сповідають іслам.
Перші болгарські поселенці з’явились на території Херсонщини в другій половині XVIII ст. після маніфестів Катерини II 1762 та 1763 рр. У 1821 р. в Херсонській губернії налічувалось вже 5863 болгарина, на початок XX ст. болгарська народність складала 0,9% від усього населення Херсонської губернії. У болгар багато спільного з українцями та молдаванами у назвах сільськогосподарських знарядь, плануванні сільського житла, господарських будівель.
За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р. кількість болгар в Херсонській області становила 1040 осіб.

563. БОЛГАРЫ //Союз. - №17 (Апр.). – С. 19. – (Этнографичекий словарь).

564. БОЛГАРИ //УРЕ. – 2-ге вид. – К., 1977. – Ч.I. – С.512.

565. БОЛГАРИ в Україні: [в т. ч. на Херсонщині] //Етнонаціональна структура українського суспільства: довідник. – К., 2004. – С. 64-69. 

566. МАРКОВА Л. В. Болгары /Л. В. Маркова //Народы мира: ист.-этногр. справ. - М., 1988. – С. 105-107.

567. ПАВЛЕНКО В. В. Болгари в Україні /В. В. Павленко //Енциклопедія історії України. – К., 2003. – Т. 1.- С.329-330.

568. ЕТНОГРАФІЯ  України: навч. посіб. /за ред. С.А. Макарчука. – Л.: Світ, 1994. – 520 с.
Болгарські поселення, с.482-484.

569.  НАУЛКО В. І. Етнічний склад населення України /Всеволод Іванович Наулко //Культура і побут населення України: навч. посіб. – К., 1993. – С.32-44.
Болгари, с. 36-37.

570. ПОНОМАРЬОВ А. Етнічний склад населення України /Анатолій Пономарьов //Пономарьов А. Українська етнографія: курс лекцій /Анатолій Пономарьов. – К., 1994. – С.183-199.
Болгари, с. 190-191.

571. АРНАУТ І. Еволюція адміністративно-правового становища болгарської діаспори на Півдні Російської імперії / І. Арнаут, І. Сінкевич //Студентські наукові студії. – Херсон, 2003.- С. 175-177.

572. БОЛГАРСКИЕ колонисты //Прошлое служит настоящему. – Херсон, 1991. – С. 15-16.

573. БОЛГАРСЬКЕ населення Півдня України: дослідж. і док. – Запоріжжя, 1993. – Вип.1 – 137 с. – Джерело: Етнонаціональна структура українського суспільства. – С.336.

574. *ГРЕК И. Ф. Общественное движение и классовая борьба болгар и гагаузов юга России: (конец 20-х – середина 50 х гг. XIX в.). – Кишинев: Штиинца,1988. – 135 с.

575. ДЕМИДЕНКО Л. А. Культура и быт болгарского населения в УССР. – К., 1970. – 139 с.
Про болгарське населення Херсонщини, с.14,15.

576. ДЕРЖАВИН Н.С. Болгарские говоры Херсонской губернии /Н.С. Державин. – СПб.: Тип. Имп. акад. наук, 1906. – 15 с.

577. ДЕРЖАВИН Н.С. О болгарах и болгарском переселении в России: краткий ист. очерк для народного чтения. – Бердянск, 1912. – 31 с.
Переселення болгар в Херсонську губ., с.13,14,25,27.

578. ДИХАНОВ В.Я. Календарна обрядовість болгар та гагаузів Південної України: /В.Я. Диханов; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2001. - 16 с. - Джерело: Історія  України: наук.- допом. бібліогр. покажч. за 2001 р.- С. 412.

579.  ИВАНОВ Н. С. Заметка о переселении болгар из Молдавии в Новороссийский край /Иванов Н. – О., 1862. – 21 с.- Джерело: Леонтьев А.Н. Опыт  указателя книг и статей, относящихся к Херсонской губернии. – С.28.

580. ІРІОГЛУ Ю. О. Трансформації традиційної культури болгарського населення Північного Приазов’я другої половини XIX ст. /Ю.О. Іріоглу //Південна Україна XVIII-XIX століття: зап. наук.-дослід. лаб. історії Південної України ЗДУ. – Запоріжжя, 2003. – Вип.7. - С.264-265.

581. КОЧУБИНСКИЙ Д. А. Материалы для этнографии болгар /Д. А. Кочубинский //Записки императорского Одесского общества истории и древностей. – О., 1889. – Т.XV. – С. 828-840.

582. МІЛЬЧЕВ В. І. Болгарська еміграція до України у XVIII столітті /В.І. Мільчев //Південна Україна XVIII – XIX століття: зап. наук.-дослід. лаб. історії Південної України ЗДУ. – Запоріжжя, 1998. – Вип.3. – С.114-122. – Бібліогр. в кінці ст.
Новоросійська губ., с.120, 121.

583. МІЛЬЧЕВ В. І. Болгарське населення Півдня України у XVIII ст.: автореф.  дис.   /В.І. Мільчев; ЗДУ. - Запоріжжя, 2000. - 19с. - Джерело: Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2001 р. – С.416.

584. МІЛЬЧЕВ В. Болгарські переселенці на Півдні України, 1724-1800 рр. /Мільчев В. - К.; Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 2000. - 44 с. - ЗОУНБ ім. О.М. Горького.

585. МІЛЬЧЕВ В. Матеріали до історії болгарського населення України XVIII століття /Володимир Мільчев; Культур. центр “Хортиця”, Ін-т укр. археології та  джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Запоріз. від., Наук.-дослід. лаб. історії Південної України ЗДУ. – Запоріжжя: РА ”Тандем-У“, 1999. – 230 с. – ДАХО.
Новоросійська губ., с.75, 77-140.
Херсонська провінція, с.104, 110-111,114.

586. МІЛЬЧЕВ В. Проблема ідентифікації болгар у загальнобалканській імміграційній хвилі до Південної України у XVIII ст. /В. Мільчев //Південна Україна: пробл. іст. дослідж.: зб. наук. пр. – Миколаїв, 1998. – Ч.1. – С.140-144. –  МОУНБ ім. О.М. Гмирьова.

587. МІЛЬЧЕВА А. О. Сімейно-побутові традиції болгар південної Ураїни у XIX ст. /А.О. Мільчева //Етнокультурні процеси на Півдні України у XIX-XX ст. - Запоріжжя, 2000. - С.61-64. - Бібліогр. в кінці ст.

588. МІЛЬЧЕВА А. О. Традиційні свята таврійських болгар: “Пеперуда“ та “Герман“ /А.О. Мільчева //Зб. наук. пр. Бердян. держ. пед. ін-ту ім. П.Д. Осипенко. Історія. – С.203-206. – Бібліогр. в кінці ст.

589. МІЛЬЧЕВА А. О. Утворення болгарських колоній у Херсонській і Таврійській губерніях у 1801-1806 р.р. та організація системи управління ними /А.О. Мільчева //Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. – Запоріжжя, 1999. – Вип. VII. - C. 127-130. – ЗНУ.

590. МІРОНОВА І. С. Розвиток освіти та культури болгарського населення Півдня України в 20-30-і роки XX століття /Ірина Міронова //”Історія.  Етнографія.  Культура. Нові дослідження”: IV Миколаїв. обл. краєзнав. конф. – Миколаїв, 2002. – С. 244-248. – Бібліогр. в кінці ст.
Херсонська округа, с.244.

591. НАЦІОНАЛЬНІ відносини на Україні: запитання і відповіді. – К.: Україна, 1991. – 238 с.
Болгарські поселення на території Херсонської губ., с.16.

592. ОЛЕНКОВСЬКИЙ М. Хочете повернутись в Болгарію? Розстріляти! /Микола Оленковський //Реабілітовані історією: Херсонська область. – Херсон, 2005. – С.920-923; Мартиролог херсонців, розстріляних у роки сталінських репресій. – Херсон, 2003. – С.8-15.
Про сталінські репресії в Херсоні у 30-ті рр. XX ст.

593. ПАЧЕВ С. І. Історіографія міграції болгарського населення на Півдні України 60-х рр. XIX ст. /С.І. Пачев //Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. держ. ун-ту. – Запоріжжя, 2010. – Вип. XXIX. – ЗНУ.

594. ПАЧЕВ С. І. Освіта та рівень письменності приазовських болгар у другій половині XIX – на початку XX ст. /С.І. Пачев //Південна Україна XVIII - XIX  століття: зап. наук.-дослід. лаб. історії Південної України ЗДУ. – Запоріжжя, 2001. – Вип. 6. – С.205-209. – Бібліогр. в кінці ст.

595. ПАЧЕВ С. І. Переселення болгар до Приазов’я у 1861-1863 роках /С.І. Пачев //Південна Україна XVIII – XIX століття: зап. наук.-дослід. лаб. історії Південної України ЗДУ. – Запоріжжя, 1996. – Вип.2. – С.130-139. – Бібліогр. в кінці ст.
Дніпровський повіт, с.136.

596. СКАЛЬКОВСКИЙ А. Болгары /Аполлон Скальковский //Скальковский А. Опыт статистического описания Новороссийского края /Аполлон Скальковский. – О., 1850. – Ч.I.- С. 227-247.

597. СКАЛЬКОВСКИЙ А. Болгарские колонии в Бессарабии и Новороссийском крае: стат. очерк /А. Скальковский. – О.,1848. – 156 с. – Джерело: Зб. наук. пр.  Бердян.  держ. пед. ін-ту ім. П.Д. Осипенко. Історія. – С. 87.

598. СОХАНЬ П.С. Очерки истории украинско-болгарских связей /П.С. Сохань. – К.:Наук. думка, 1976. – 291 с.
Болгари на Херсонщині, с.54-57, 59, 60-63, 64- 65, 81, 82, 88, 101, 102, 128, 133, 194, 197, 204, 208, 213, 214.

599. ХАДЖИЙСКИ Мишо. Бьлгари в Таврия /Хаджийски М. – Велико Тьрново, 1992. – 68 с. – Джерело: Зб.наук. пр. Бердян. держ. пед. ін-ту ім. П.Д. Осипенко. Історія. – С.203.

600. ХАДЖИНИКОЛОВА Е. Бьлгарските преселници в южните области на Руси (1856-1877) /Хаджиниколова Е. - Софія, 1987. - 176 с. - Джерело: Південна Україна XVIII - XIX століття. Вип.2. - С.139.

601. ШМИДТ А. Болгары /Аполлон Шмидт //Шмидт А. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба: Херсонская губерния /Аполлон Шмидт. –  СПб., 1863. – Ч.I. – С. 535-537.

Публікації в часописах

602. БОЛГАРЫ-огородники в Херсонской губернии //Родной край. – 1910. - 6 апр.

603. “БОЛГАРСКИЙ перчик” в Херсоне //Булава. – 2010. – 23 сент.(№38). – С.5.
Про місячник болгарської культури в обласному центрі.

604. ДЕРЖАВИН Н. Болгарские колонии Новороссийского края: Херсонская и Таврическая губернии /Н. Державин //Известия Таврической Ученой Архивной комиссии. – 1908. - №41.- С.1- 237.

605. *ДЕРЖАВИН Н. С. Болгарские колонии на юге России /Н.С. Державин //Славянские известия. – 1904. - №1.
606. *ДЕРЖАВИН Н. С. Очерки быта южно-русских болгар /Н.С. Державин //Етногр.   обозрение. – 1898. - №3/4.

607. ДЕРЖАВИН Н. С. У болгар в Таврической губернии /Дерржавин Н.С. //Этногр. обозрение. – 1900. - №4. – Джерело: Зб. наук. пр. Бердян. держ. пед. ін-ту ім. П.Д. Осипенко. Історія. – С.203.

608. КАРПОВА Н. Здравствуй, Трифон – зарезан!: из болг. дневников, написан. на юге Украины /Н. Карпова //Правда Украины. – 1990. – 5 июня.

609. ЛУБЧАК В. Болгарам у Херсоні комфортно /Вадим Лубчак //Новий день. – 2010. – 28 жовт.(№44). – С. 16.
Про відкриття Центру болгарської культури на базі ЗОШ №55.

610. ЛУГАНСЬКА А. Син двох народів /А. Луганська, З. Орлова //Наддніпрян. правда. –  1989. – 15 верес.
Про болгарина-емігранта Івана Павловича Дечева, який відіграв визначну роль у житті Херсонщини у 20-і роки XX ст.

611. МАРКОВСКИЙ Е. "Болгары Херсона" в любимом городе / Евгений Марковский // Херсон. вісн. -  2012. – 14 черв.(№24). - С. 9.

612. *М-Р. По делу о переселении болгар: (в северных Таврических уездах) /М-р. //Одес. вестн. – 1862. – 1 февр.(№13), 25 марта.

613. *ОЧЕРК проекта водворения в Таврической губернии выходцев из Болгарии и Румынии //Одес. вестн. – 1861. – 27 июня(№71).
Проект поселення болгар у Дніпровському повіті та економічне становище українців та росіян цього повіту.

614. ПАВЛЕНКО В. Болгари в Україні /В. Павленко //Віче. - 1995. - №7. - С.115-126.
Про переселення болгар в Україну (Херсон, Одесу, Миколаїв, Київ), розвиток ними землеробства, тваринництва, торгівлі, ремесла, їх культурно-просвітницьку діяльність.

615. *П-в. Несколько слов о болгарах, по случаю переселения их из Молдавии в Новороссийский край /П-в //Одес. вестн. – 1862. – 5 апр.(№38).

616. У ХЕРСОНІ відкрито Центр болгарської культури: [на базі ЗОШ №55] //Херсон. вісн. – 2010. – 21 жовт. (№42). – С. 7.

617. ЧОБАНОВ Г. Болгарська література у Південній Україні: ідеологія та прагматика /Г. Чобанов //Відродження. - 1998. - №2. - С. 28-31.

 

Документи Державного архіву Херсонської області

618. ВІДОМОСТІ про болгарські колонії Тираспольського та Херсонського повітів Херсонської губернії. 1811 р. – Ф. 14, оп.1, спр.782, арк. 36-37, 45- 45 зв.

619. ВІДОМОСТІ про землеволодіння болгарських колоністів у Одеському, Тираспольському, Херсонському повітах. 1813-1858 рр. – Ф. 302, оп.1, спр.1008, 1026, 1029, 1035, 1036, 1037, 2216-2220.

620. РЕВІЗЬКІ реєстри про болгарських колоністів Херсонської губернії. 1858 р. – Ф. 22, оп.1, спр.67.

621. ВІДОМОСТІ про болгар-політемігрантів, які працюють у Бериславі, Каховці, Чалбасах. 1925 р. - Ф.Р-2, оп.1, спр.840, арк. 2.

622. СПИСКИ болгар, які проживали на території Херсонського округу. 1925 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.840.

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031