Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Hаселення області у XIX - на початку XX ст.

НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ У XIX - НА ПОЧАТКУ XX СТ.

263. АЛЕКСЕЕВ В. В. Распределение населения по территории Новороссийских губерний, его этнографический состав, быт и культура /В. В. Алексеев //Россия: полное географическое описание нашего  Отечества. – СПб., 1910. – Т.14, гл.V. – С.172-228.

264. АНДРЕЕВСКИЙ А. Материалы для истории южно-русского края в XVIII столетии (1715-1774) /А. Андреевский. - О.,1886. - Джерело: Леонтьев А.Н. Опыт указателя книг и статей, относящихся к Херсонской губернии. - С.38.
265. АНДРИЕВСКИЙ Ф. И. Статистический справочник Таврической губернии. Ч.2: Список населенных пунктов Таврической губернии. Вып.2: Днепровский уезд /А. Андриевский. – Симф., 1914. – 224 с.
Є дані про національності, що переважали в населених пунктах Дніпровського повіту на початку XX ст.

266. АСКУРОВА М. З. Народне житло Херсонщини кінця XIX – початку XX ст. (за матеріалами етнографічних обстежень) /М. Аскурава //Проблеми краєзнавства, музеєзнавства та відродження культури українського народу: тези доп. краєзнав. читань 30 жовт. 2002 р. – Херсон, 2002. – С. 4-5.

267. АФАНАСЬЄВ-Чужбинський О. Подорож по низов’ях Дніпра /О. Афанасьєв-Чужбинський //Афанасьєв-Чужбинський О. Подорож у Південну Росію Ч.1: Нариси Дніпра /О. Афанасьєв-Чужбинський. – Д., 2004. – С.228-467.

268. АФАНАСЬЕВ-Чужбинский А. Поездка по низовьям Днепра /А. Афанасьев-Чужбинский //Афанасьев-Чужбинский А. Поездка в Южную Россию. Ч.1: Очерки Днепра. – СПб., 1863. – С. 223-450.
У виданнях О. Афанасьєва-Чужбинського є про етнічні особливості поселенців різних населених пунктів, побут народностей, що проживають в них.

269. БІДЗІЛЯ П. О. Особливості розвитку освіти та науки в умовах політетнічності Півдня України (друга половина XIX - початок XX  ст.) /П. Бідзіля, В. Ремізніков //Етнокультурні процеси на Півдні України у XIX-XX ст. – Запоріжжя, 2000. - С.86-89.
Херсонська губ., с.86.

270. БОБРОВ В. В. Становлення та розвиток ліцеїв і гімназій Півдня України (XIX - початок XX ст.) /Володимир Бобров; в авт. ред. - Херсон: Персей, 2001. - 159 с.: табл.
Згадка про херсонську гімназію для іноземців, с.35; мережа шкіл Херсонської губ. за категоріями: приватні і громадські російські, єврейські (казенні, приватні, громадські і колективні), німецькі (церковнопарафіяльні, громадські,центральні, приватні), інославні, ремісничі (російські), Талмуд-Тори (табл. 1.2), с.38; національний склад учнів земських шкіл Херсонської губ.(1910 р.): великороси, малороси, болгари, поляки, німці, євреї, молдавани (табл.1.4), с.39.

271. БОЙКО Я. В. Заселение Южной Украины, 1860-1890 гг.: (ист.-экон. исслед.) /Я. В. Бойко; отв. ред. В.М. Кабузан; рец. В.И. Наулко, Н.И. Бушин. - Черкассы: Сіяч, 1993. - 256 с., [3] л. карт: фот., табл.- Библиогр. в подстроч. примеч. – Прил.: с.153 255.
Етнічний склад міського та сільського населення Херсонської губ.: українці, росіяни, євреї, німці, татари, молдавани, греки, болгари, поляки, вірмени, білоруси, турки та ін., с.232.

272. БОЙКО Я. В. Крестьянские миграции и их влияние на воспроизводство населения Южной Украины (60-80-е гг. XIX в.) /Я. В. Бойко,  М. А. Данилова //Демографические исследования: респ. межвед. сб. науч. тр. – К., 1991. – Вып.15. – С.142-149.
Подається аналіз колонізації Півдня України українськими, російськими та білоруськими переселенцями.

273. БОЙКО Я. В. Переселенческая политика царского правительства в период активного заселения Северного Причерноморья (вторая половина XIX в.) /Я.В. Бойко //XXIV сессия симпозиума по аграрной истории Восточной Европы “Формы сельскохозяйственного производства и государственное регулирование”. Москва, 27-30 сент. 1994 г. – М.,1994. – С.10 11. – Джерело: Бойко Я.В. Заселение Южной Украины. Формирование этнического состава населения края: русские и украинцы. – С.46.

274. БОЙКО Я. В. Розселення переселенців та розміщення представників східнослов’янських етносів у Північному Причорномор’ї ( друга половина XIX - початок XX ст.) /Я.В. Бойко //Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – Вип. XXVII. – С.44-49. – Джерело: Константінова В. Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861-1904 р.). – С.403.

275. ВИНОГРАДНИКИ Херсонской губернии: (стат. экон. описание) //Сборник Херсонского земства. 1892. – Херсон, 1892. - №7. – С.168-191; №8. – С.218-251; №9. – С.229-269.

В публікації йдеться в основному про німецьке та болгарське виноградарство.

276. ВОЕННО-статистическое обозрение Российской империи. Т.XI.Ч.1: Херсонская губерния. – СПб.: Тип. Департамента Генерального штаба, 1849. – 229, 85, [141] c.
Росіяни, українці, серби,болгари, молдавани, цигани, німці, шведи, греки,французи, італійці,євреї в Херсонській губ., с.76.
Сербські поселенці, с.79,88-89.
Молдавські, болгарські, українські переселенці, с.80.
Російські поселення, с.85-86,125.
Українці-поселенці, с.86,124.
Болгари, с.89-90, 122.
Греки, c.91-93.
Німці, с.93-95, 114, 116, 118, 122, 125,131.
Шведи, с.95.
Італійці, с.96-97.
Євреї, с.97-98, 104.
Цигани, с.98.

277. ГЕРІНБУРГ О. В. Вивчення етнорелігійного складу населення Херсонської губернії статистичними службами Російської імперії /О.В. Герінбург //Гуржіївські історичні читання: (зб.наук. пр.). – Черкаси, 2007. – Джерело: Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз.  держ. ун-ту. – Вип. XXI. – C. 102. - НБУ ім. В.І. Вернадського.

278. ГЕРІНБУРГ О. В. Етнічний склад населення Херсонської губернії у 80-х роках XIX ст. за матеріалами земських статистичних описів /Ольга Герінбург //Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. держ. ун-ту. - Запоріжжя, 2007. - Вип. XXI. - C.98-103. - Бібліогр. в кінці ст.
Етнічні групи: українці, росіяни, євреї, молдавани, німці, поляки, болгари, греки, вірмени, татари, цигани, серби, шведи, французи, англійці, чехи, італійці.

279. ГЕРІНБУРГ О. В. Стан демографічної ситуації в Херсонській губернії за працями російських статистиків другої половини  XIX століття /Ольга Герінбург //Південний архів. Історичні науки. – Херсон, 2007. – Вип. XXV. – С. 30-37. – Бібліогр. в кінці ст.

280. ГОЛОБОРОДЬКО О. Династія Вадонів /Олександр Голобородько //Реабілітовані історією. Херсонська область.- Херсон, 2005. - С.54-58.
З історії сім’ї Вадонів - засновників чавуноливарного заводу та верфі у м.Херсоні у XIX ст.

281. ГУЗЕНКО Ю. І. Становлення і діяльність громадських благодійних об’єднань на Півдні України в другій половині XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Херсонської губернії) /Юрій Гузенко; голов. ред. В.Кобзар. – Миколаїв: Іліон, 2006. – 232 с.- Бібліогр.: с.191-213. - Дод.: с.214-230.
Про діяльність добродійних громад за національною та конфесійною ознаками, с. 141-170.

282. ГУРЖІЙ І. О. Розвиток товарного виробництва і торгівлі на Україні (з кінця XVII ст. до 1861 року) /І. О. Гуржій. – К.: Вид-во АН УРСР, 1962. – 207 с.
Торгові компанії польських, французьких, австрійських і турецьких купців в Херсоні, с. 164.

283. ДЕРЖАВНИЙ архів Херсонської області. Анот. реєстр описів: фонди періоду до 1917 /авт.-упоряд. Ю. Коник; кер. проекту А. Карпова; Держ. ком. архівів України, ДАХО. – Херсон, 2006. – 137 с.- (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).
Болгари, с.25,29,32,76; греки, с.26-27; євреї,с.15-16,25,32,76; меноніти,с.76;
молдавани, с.25; ногайці,с.76,81; німці,с.15,21,25,32,76; поляки, с.23,25; французи,с.65; шведи, с.25,76.

284. ДОБРОВОЛЬСЬКА В. А. Політика царського уряду в сфері національної освіти Півдня України у другій половині XIX - на початку XX століття /Вікторія Добровольська //Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. держ. ун-ту. - Запоріжжя, 2007. - Вип.XXI. - С.84 86.
Про стан єврейської, татарської та німецької освіти на Херсонщині.

285. ДРУЖИНИНА Е. И. Южная Украина в период кризиса феодализма, 1825-1860 гг. /Е.И. Дружинина; АН СССР, ин-т истории СССР. – М: Наука, 1981. – 215 с.
Населення: українці, с. 16, 33, 35,40 ; росіяни, с.16, 20, 34,35, 40; кримські татари, с.17;  караїми, с.19; німецькі колоністи Дніпровського повіту, с.25; білоруси, с.35, 36; литовці, с.35, 36; поляки, с.36; серби, 36; болгари, с.36,40;  греки, с.36;  вірмени, с.36,38;    грузини, с.36, 38; молдавани, с.36,37; шведи, с.40;  фіни, с.40; естонці, с.40; албанці, 40; гагаузи, 40.
Колоністи-аграрії, с.60; колоністи-виноградарі, с.75.

286. ЕТНОКУЛЬТУРНІ процеси на Пiвднi України в XIX-XX ст. : зб. наук. пр. III регiон. наук. конф. 14-15 верес. 2000 р.: До 100-рiччя Запорiз. держ. техн. ун-ту /Запоріз. обл. держ. адм., держ. техн. ун-т; ред. кол.: М. В. Дєдков, В. К. Єршова. - Запоріжжя : ЗДТУ, 2000. - 202 c.
Зі змісту: Мисержи С.Д. Колонистское законодательство и проблема этнической идентичности иностранных поселенцев Юга Украины в I половине XIX в. /Мисержи С.Д., Перегуда Е.В. - С.  54-58. - Бібліогр. в кінці ст. ; Соболь П.І. Українізація педагогічних вузів Півдня України: 20-ті роки XX ст., с. 111.- Бібліогр. в кінці ст.
Про Херсонський округ та інститут народної освіти, с.111.

287. ЗАСЕЛЕННЯ Каховщини. Специфічність її етнокультури //Таврійський степ (Мій край): альманах. - Каховка; К., 2000. - С. 8-12.
Німці, євреї, цигани-серви, кримські цигани, с.9.

288. ЗЯБЛОВСКИЙ Е. Землеописание Российской империи для всех состояний. Ч. V. /Е. Зябловский. – СПб.: Тип. Ф. Дрехслера, 1810. – 636, 2 с.
Росіяни, молдавани, болгари в Херсонській губ., с. 339.
Росіяни, поляки, німці, французи, англійці, греки, євреї в м. Херсоні, с.346.

289. ІСТОРІЯ робітничого класу Української РСР: у 2 т. Т.1/редкол. Ф.О. Лось (відп. ред.) [та ін.].- К.: Наук. думка,1967. – 567 с.: іл.
Кількість росіян та українців в металообробній та в рудовидобувній промисловості  у Херсонській, Таврійській та інших губерніях за даними перепису 1897 р., с.135,136.

290. КЕППЕН П. И. Об этнографической карте Европейской России /П.И. Кеппен. – СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1852. – 40 с.
Херсонська губ.: німецькі колоністи в середині XIX ст., с.19, 32, 40; болгари, с.31; поляки, с.31,40; молдавани, с.31,40; греки, с.32,40;шведи,євреї, с.33,40; цигани, с.34,40.

291. КОНСТАНТІНОВА В. М. Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861-1904 роки): монографія /Вікторія Константінова; наук. ред. А.В. Бойко; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Запоріз. від-ня [та ін.]. – Запоріжжя: АА Тандем, 2010. – 594 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.- Дод.: с.492-589.
Етнічний склад станових груп городян Херсонської губ.кінця XIX ст. (на підставі рідної мови) (%): російської, української, білоруської, польської, чеської, болгарської, литовсько-латиської, румунської, молдавської, французької, італійської, німецької, шведської,грецької, вірменської, циганської, єврейської, турецько-татарської, с.548-549.
Етнічний склад населення Херсонської губ.: росіяни,українці, білоруси, поляки, болгари, молдавани, німці, греки, вірмени, євреї, татари та ін., с.567, 569, 578.
Етнічний склад населення повітів Таврійської губ.: Олешки Дніпровського повіту - росіяни, українці,поляки, чехи, болгари,німці,греки, вірмени,євреї, татари, с.569.

292. КОТЛЯР Ю. Виступи представників національних меншин в типології селянського повстанського руху на Півдні України /Юрій Котляр //Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. - К., 2007. - Вип.17. - С.199-207. - Бібліогр. в кінці ст. - Джерело: Історія України: наук.- допом. бібліогр. покажч. за 2007 рік. – С.417.

293. КУЗОВОВА Н. М. Основні етапи просвітницької діяльності земств у Херсонській губернії. 1865-1918 рр. /Наталія Кузовова //Південний архів. Історичні науки. - Херсон, 2005. - Вип. XX. - С.27-39.
Про пропозиції на Вчительському з’їзді (Херсон,1881), згодом затверджені постановами губернського земства, про викладання національною мовою в українських, болгарських, молдавських та інших школах багатонаціональної губернії.

294. ЛЕЩЕНКО А. М. Значення діяльності герцога Рішельє для розвитку Херсона /А. Лещенко //Наукові записки. Проблеми археології, історії, історіографії, джерелознавства, музеєзнавства, природознавства, фалеристики, соціології. - Херсон, 2010. - С.150-153.

295. МАТЕРИАЛЫ для оценки земель Херсонской губернии. Т.6: Херсонский уезд (стат. экон. описание уезда). – Херсон: Тип. О. Д. Ходушиной, 1890. – X, 396, 324 с.
Кількість українців, росіян, євреїв, німців, білорусів, шведів в Херсонському повіті у 1859 р., с.95. 

Про переселення українців, росіян, євреїв, білорусів, шведів, німців, с. 96.
Заснування шведської колонії (Старошведське) поблизу Берислава, с.147.
Про чотири шведські та одну німецьку колонії в Херсонському повіті, с. 149.
Про єврейські колонії: Бобровий Кут, Сейдеминуха, Кам’янка, Інгулець, с.149-150, 153.
Про єврейські колонії: Львово, Н.-Берислав, Новополтавка, с.152.153.

296. МИХАЙЛОВА Г. О. Огляд документів Держархіву Херсонської області про міжнаціональні відносини на Півдні України: [1802-1929] /Ганна Михайлова //Музей і XXI сторіччя. – Херсон, 2000. – С. 12-13.

297. НАУКОВІ праці історичного факультету Запорізького державного університету. Вип. XXVII /Запоріз. нац. ун-т, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Запоріз від-ня. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – 408 с. – ЗНУ.
Зі змісту: Бойко Я.В. Розселення переселенців та розміщення представників східнослов’янських етносів у Північному Причорномор’ї (друга половина XIX– початок XX ст.), c.44-54; Константінова В.М. Специфіка етнічного складу міського населення Херсонської губ. кінця XIX ст., с. 71-76; Турченко Г.Ф. Етнічний склад населення Півдня України (за матеріалами всесоюзного перепису населення 1926 р.) /Турчекно Г.Ф., Овчаренко Д.В. - С. 185-192.

298. НАУКОВІ праці історичного факультету Запорізького державного університету. Вип. XXVIII /Запоріз. нац. ун-т, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Запоріз від-ня. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – 500 с. – ЗНУ.
Зі змісту: Ніколаєнко А.В. Євреї в учнівському опозиційному русі Півдня України (друга половина XIX ст. /Ніколаєнко А.В., Тарасов А.В. - С.71-74; Іванова І.А. Утвердження колонізаційного фонду та землевпорядження єврейських колоній Півдня України у 20-ті рр. XIX ст., с.205-207; Овчаренко Д.В. Українці у національній структурі міст Півдня України за даними переписів населення 1920-1926 рр., с. 212-218.

299. НАУЛКО В. И. Развитие межэтнических связей по Украине: (ист.-этногр. очерк). /В. И. Наулко.– К.: Наук. думка,1975. – 275 с.
Зміна питомої ваги українського населення Новоросії у XVIII - першій половині  XIX ст., с.20.
Етнічний склад населення Новоросійського краю в 60-80-х рр. XVIII ст., с.21.
Переселення росіян в Херсонську губ., с. 30, 31, 32.
Російські переселенці в с. Знаменці, с.30.
Російські поселення: Богданівка, Кирилівка, Нововасилівка, Алешки, Верхні Сірогози, с.32.
Євреї в Херсонській губ., с. 43.
Німецькі колонії в Херсонській губ., с.46.
Заснування шведської колонії (Старошведське), с. 46.
Молдавани в Херсонській губ., с. 49.
Греки в Херсоні, с. 55.
Болгари в Херсонській губ., с. 92,93.

300. О НАСЕЛЕНИИ губернии по данным всеобщей переписи 1897 г.: из статистико-экономического обзора Херсонской губернии за 1905 г. - [Херсон], [1906]. - 67 с.
Національний склад населення губернії, с.7-14.

301. ПИВОВАР А. В. Поселення Херсонської губернії за повітовими алфавітами 1856 року /Пивовар А.В. – К.: Академперіодика, 2009. – 92 с. – Джерело: Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2009 р. – С.303.

302. ПІВДЕННИЙ архів. Історичні науки. Вип.VI /Херсон. держ. ун-т; редкол. В.М. Дарієнко (голов. ред.) [та ін.]. – Херсон: Айлант, 2001. – 142 с.
Зі змісту: Орлова З.С. Родина Вадонів, с.70-71; Вадон Б.Е. Французы на Юге России. Семейная хроника, с.72-78.

303. ПИВОРОВИЧ В. Б. Улицами старого Херсона [Изоматериал]: [альбом] /Виктор Пиворович, Сергей Дяченко. – Херсон: Персей, 2002. – 196 с.: цв. ил., карты. – Ил. прил. к журн. “Летопись Причерноморья”.
Про будинок М.С. Скарлато - купця, представника молдавського боярського роду, с.44.
Про вулицю Католицьку (тепер вул. Суворова) та про римо-католицький костел, с.67-69.
Про вулицю Лютеранську, с.70-72.
Про мануфактурний магазин А.І. Тотеша - члена Херсонського біржового товариства, старости караїмської кенаси, с.124-125.
Про Головну Миколаївську синагогу, с.131.
Лісопильний завод Вайнштейна, с.147.
Про вулицю Ришельєвську, яка до першої половини XIX ст. вважалась однією з головних вулиць міста і називалась Грецькою (тепер вул. Жовтневої революції), с.97-101.
304. ПИВОРОВИЧ В. Б. Херсон и его жители в фотографиях, портретах, документах [Изоматериал]: [альбом] /В.Б. Пиворович, С.Н. Беляев. – Херсон, 2011. – 300 с.: цв. ил., фот.
Про будинок Анжело Анатра – італійського консульського агента в Херсоні, с.69.
Про мануфактурний магазин А.І. Тотеша – члена Херсонського біржового товариства, старости караїмської кенаси, с.87.
Про будинок Гурфінкеля, в якому у 1896 р. відкрито філію Орловського комерційного банку, с.89.
Про Головну єврейську синагогу, с.90.
Про Римсько-католицький костел, с.96.
Про ілюзіон Зайлера, с.105.
Синагога “Хабад” , с.109.
Про будинок купця М.С. Скарлато, представника молдавського боярського роду, с.123.
Про будинок Г.І. Фальц-Фейна, в якому знаходилась Херсонська філія Російського банку зовнішньої торгівлі, с151.
Про будинок М.С. Рабіновича, в якому знаходився деякий час Херсонський біржовий комітет, с.152.
Про Греко-Софіївську церкву, с.155.

305. ПРИРОДА и население России: в 4-х ч. Ч.3: Народы Европейской России. Вып. II: Низовая Волга и Заволжье, Земля войска Донского, Малороссия, Новороссия, Западный и Северо-Западный край /сост. М.Н.Т.; под ред. В.В. Битнера. – СПб.: Изд. «Вестника знания” (В.В. Битнера), 1906. – 55 с.
Південь України: греки-колоністи, болгарські колонії, серби, шведські колоністи,  цигани, с.28, 29, 30.

306. РЕМЕСЛА и промыслы Херсонской губернии /ХГЗУ. – Херсон: Тип. насл. О.Д.Ходушиной, 1905. – 145 с.
Про ремесла та промисли українців, поляків, росіян, євреїв, циган, молдаван, німців, болгар.

307. РОМАНЮК М. В. Демографічні та соціально-побутові аспекти життя населення менонітських колоній Півдня України: (перша половина XIX ст. – 1917 р.) /М.В.Романюк //Південна Україна XVIII – XIX століття: зап. наук.- дослід. лаб. історії Півд. України ЗДУ. – Запоріжжя, 2001. – Вип. VI. – С. 234-235. 

308. РОМАНЮК М. В. Етнонаціональна політика Російської імперії на Півдні України (початок - 70-ті рр. XIX ст.) /М.В. Романюк // Наук. зап. Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова: іст. науки. - К., 2002. - Вип. 46. - С.42-46.- Бібліогр. в кінці ст. - Джерело: Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2002 рік. – С.286.

309. РОМАНЮК М. В. Ілюстрований каталог підприємства “Лепп і Вальман” 1899 р. як джерело для вивчення промисловості менонітів Півдня України /М.В. Романюк //Південна Україна XVIII - XX століття: зап. наук.-дослід. лаб. історії Півд. України ЗДУ. - Запоріжжя, 2000. - Вип.5. - С.256-258.
Херсонська губ., с.258.

310. СІНКЕВИЧ Є. Г. Проблеми національної освіти на Півдні України /Євгеній Сінкевич, Н. Кузовова //Південний архів. Історичні науки. – Херсон, 2002. – Вип. VIII. – С. 95-107.

311. СІНКЕВИЧ І. Ю. Етнічна ситуація в Херсонській губернії в дослідженнях херсонських статистиків: (друга половина XIX ст.) /Ірина Сінкевич //Заселення Півдня України: проблеми національного та культурного розвитку: наук. доп. Міжнар. наук.-метод. конф. (21-24 трав. 1997 р.). – Херсон, 1997. – Ч. 2. – С. 153-155.

312. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ свод постановлений Херсонского губернского земского собрания (23 очеред. сессий, 1865-1887 гг. и 14 чрезвычайных). Т.1. – Изд. губ. земства. – О.: Тип. “Одес. новостей”, 1888. – 700, [III] с.
Виборчі права німецьких колоністів, с.20,21.
Участь колоністів-німців та болгар у взаємному земському страхуванні, с.457,458.
Про школи німецьких та болгарських колоністів, с.343-344.

313. СКАЛЬКОВСКИЙ А. Опыт хозяйственной статистики Новороссийского края /Аполлон Скальковский. – О.: Тип. Франце и Нитче, 1853. – 552, III с.
Про господарювання в Новоросійському краї українців, росіян, молдаван, болгар, греків, німців, шведів, поляків, сербів.

314. СЛЮСАРЕНКО Н. В. Трудова підготовка молоді на Херсонщині: іст.-пед. аспект: монографія /Ніна Слюсаренко. - Херсон: Айлант, 2003. - 476 с.: табл. - Бібліогр.: с.276-301, 318-319.
Кількість росіян, німців, євреїв Херсонської губ., які вивчали ручну працю,  сільське господарство та рукоділля у 1911 р., с.39,40,61.

315. *СОКОЛОВ Т. О.  О колониях южного края России /Т.О. Соколов //Новороссийский календарь. – 1843. – С. 356-371.

316. СПИСОК залюднених місць Херсонської округи: на 1 січ. 1928 р. /Херсон. окр. стат. бюро. - Херсон: Друк. вид-ва “Червоний селянин”, 1928. - 76 с.
Включені дані про національний склад населення в кожному населеному пункті Херсонщини.

317. СПИСОК населенных мест Херсонской губернии и статистические данные о каждом поселении /сост. В. И. Гошкевич; ГСК. – Херсон: Тип. губерн. правл., 1896. – XXIV, 582 с.- Алф. указ. населенных мест Херсонской губ.: с.475- 582.
Єврейські синагоги в Херсоні, с.4.
Караїмська синагога в Херсоні, с. 4.
Єврейська синагога в Бериславі, с.6.
Єврейські колонії: Бобровий Кут, Велика Сейдеменуха, Інгулець, Кам’янка, Львово,  Мала Сейдименуха, Новоберислав, Новополтавка, с.33-37.
Єврейський молитовний дім у Великій Олександрівці, с.389.
Єврейський молитовний дім у Качкарівці, с.420.
Німецька колонія Кронау (тепер Високопілля), с. 427.
Єврейський молитовний дім у Нововоронцовці, с.451.
Шведська колонія  Старошведське, с.469.
Німецька колонія Шлагендорф, с.469.

318. ТАВРИЯ. Основа – дочерняя швейцарская колония Шабо //Гетте Генриетта. Отвергнутые родиной. – Кельн [Германия], 2008. – С.97-164. – ДАХО.
З історії смт Дніпряни Новокаховської міськради.

319. ТУРЧЕНКО Г. Ф. Національні ідентичності та територіальний патріотизм (на матеріалах Півдня України початку XX ст.) /Галина Турченко //Південний архів. Історичні науки. – Херсон, 2008. – Вип. XXVIII/XXIX. – С.161-170. - Бібліогр. в кінці ст.
Етнічний склад населення Катеринославської, Херсонської та Таврійської губ.на 1914 р.: українці, росіяни, євреї, німці, греки, татари і турки, болгари, молдавани, поляки (таблиця), с.162.

320. ФЛОРОВСКИЙ А. В. Несколько фактов из истории русской колонизации Новороссии в начале XIX в. /А.В. Флоровский  //Записки Одесского общества истории и древностей. – О., 1919. – Т. 33. – С.34.- Джерело: Кабузан В.М. Заселение Новороссии в  XVIII - первой половине XIX века. – С.191.

321. ФОРОСТЯН А. Розвиток естетичного виховання в середніх навчальних закладах освіти Півдня України (друга половина XIX- початок XX століття): монографія /Анатолій Форостян; Херсон. держ. ун-т. - К.; Херсон: Просвіта, 2009. – 164 с. - Бібліогр.: с.114-130.
Етнічна група: українці, росіяни, євреї, німці, с. 27; мистецька освіта в грецьких, єврейських, німецьких та інших учбових закладах, с.95.

322. ХЕРСОН. Из пришлого в настоящее [Изоматериал]: фотоальбом /авт. проекта С. Алеферко, О. Алеферко; текст, науч. ред. С. Дяченко; соврем. снимки Н. Стрикаловского [и др.].- Херсон: Наддніпряночка, 2010. – 152, [3] с.: цв.ил.
Зі змісту: Главная Николаевская синагога, с.28; Петербургская гостиница, с.34; Русский для внешней торговли банк, с.40; Иллюзион Зайлера, с.46; Памятник Говарду, с.54-55; Лютеранская церковь, с.80;  Улица Говарда, с.114; Херсон с Днепра. Греческая церковь, с.134.

323. ХЕРСОНСКИЙ судостроительный завод: очерки истории /фотогр. А. И. Тертичного [и др.]. - Симф.: Таврида, 1993. - 290 с.: фот.
Верфі Вадона, с.40,43.

324. ЧЕРЕМИС Н. С.  Коньяк (напиток и целитель) / Николай Черемис, Анатолий Яковлев. - Новая Каховка : ПИЕЛ, 2006. - 102, [1] с.
Про піонерів виноробної галузі на Херсонщині - швейцарських, німецьких та французьких колоністів, с.6-10.

325. ЧЕРЕМИС Н. С. Основа. Украинская шампань. 120 лет /Н.С. Черемис, А.А. Яковлев. – Основа; Новая Каховка: ПИЕЛ, 2011. – 476 с.: фот.
З історії швейцарської колонії.

326. ШЕВЧЕНКО В. Г. Развитие виноградарства на Нижнем Поднепровье и винная торговля на ярмарках в конце XIX - нач. XX вв. /Вадим Шевченко //Наукові записки.  Проблеми археології, історії, історіографії, літературознавства, мистецтвознавства, ономастики. - Херсон, 2005. - С.222-227. - Бібліогр. в кінці ст.

327. ШИШМАРЕВ В.Ф. Романские поселения на юге России /В.Ф. Шишмарев. – Л.: Наука, 1975. – 246 с.
Поселення молдаван в Херсонській губ., с.,73, 85.
Розвиток виноградарства німецькими і шведськими колоністами в селах: Основа, Лугове, Веселе, с.141; Британи, Козачі Лагері, Олешки, Гола Пристань, Великі Копані, Кардашинка, Збур’ївка, Токарівка, Старошведське, с.142.
Прибуття італійських переселенців в м. Херсон, с.152,153,154,155,156.

328. ШКОЛЬНОЕ дело в русских поселениях и немецких колониях //Сборник статистических сведений по Таврической губернии: крестьянское хозяйство в Мелитопольском уезде. – М., 1887. – Т.I. Вып.II - C.3-45.

329. ШМИДТ А. Краткий исторический взгляд на Херсонскую губернию /А. Шмидт //Труды Херсонского губернского статистического комитета. – Херсон, 1863. - Кн.1. Ч.1: Материалы для географии и статистики Херсонской губернии. – С. 197-294.
Росіяни, українці, поляки, молдавани, серби, с.233,234,237,285; греки, італійці, с.258, 259; шведи, німці, меноніти, с.264,282; болгари, с.234,246,247,282; євреї-колоністи, с.228, 230,288.

330. ШМИДТ А. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба: Херсонская губерния. Ч.2. /А. Шмидт. – СПб.: Тип. Калиновского, 1863. – 874 с.: табл.
Німці колоністи, с.19, 20-29, 30, 59,203, 216, 227, 349-360, 365,609, 696, 726; табл. №XV.
Молдавани, с.36, 106, 203, 471, 474; росіяни, с.39, 100, 203, 471, 474; болгари, с.59, 203, 349-360, 609, 728, 29; євреї, с.61, 62, 71, 72, 73, 221, 345, 349, 350- 368, 435, 471, 542, 550, 559, 560, 564, 592, 596-597, 607-608, 609, 624, 625, 627, 693, 696, 712, 713, 728, 729, 737, 738, 739, 741, 743, 749; серби, с.100; білоруси, с.203; українці, с.203, 216, 473, 584, 749; шведи, с.282, 351; цигани, с.469, 470-471, 473; караїми, с.561, 592.
Єврейські колонії Сейдеминуха, Бобровий Кут, Інгулець, Кам’янка, с.361,364.
Шведська колонія Старошведське, с.351, табл. №XV, №XXIV.
Німецька колонія Шлангендорф, табл. №XV, XXIV.
Херсон, с.733-747; Берислав, с.747-751.

331. ШУШЛЯННІКОВА Н. Розповіді з історії херсонського краю: монографія /Наталія Шушляннікова. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2003. - 207 с.: іл.
Шведська колонія Альт-Шведендорф (Старошведське), с.10,11; німецькі колоністи, с.12,13; французи, с.13; англійці, с.13; італійці, с.14; єврейська колонізація, с.14-16; болгарська колонізація, с.19-20; польські колоністи, с.22-24; українці, с.26-27; росіяни, с.27.

332. *ЯСТРЕБОВ В. Н. Материалы по этнографии Новороссийского края /В.Н. Ястребов. – О., 1894. – 204 с.


Публікації в часописах

333. АРТЮХ Л. Народне житло на Херсонщині /Л. Артюх //Нар. творчість та етнографія. – 1970. - №4. – С.34-37.
Про національний склад населення Херсонщини в кінці XIX ст., с.36.

334. *БАГАЛЕЙ Д. И. Колонизация Новороссийского края /Д. И. Багалей //Киев. старина. – 1889. – Т. 25.

335.  БІРОВАШ М. ”Нижні сади” Луї Тардана /М. Біроваш //Деловые новости. – 2002. – 5 сент.(№36). – С. 14.
З історії заселення Херсонщини швейцарськими колоністами у XIX столітті.

336.  БОЙКО Я. В. Аграрна колонізація Південної України (60-80-ті рр. XIX ст.) /Я.В. Бойко //Укр. іст. журн. – 1989. - №10. – С.93-101.

337.  ЗАГРАНИЧНЫЕ переселенцы в Южную Россию в 1861 году //Журн. М-ва гос. имуществ. – 1862. – Ч.78, отд. IV. – С.94-95. – Джерело: Зб. наук. пр. Бердян. держ.  пед.  ін-ту ім. П.Д. Осипенко. Історія. – С.124.

338.  ЗАСЕЛЕНИЕ Новороссийского края в 1862 году //Журн. М-ва гос. имуществ. – 1861. – Ч.82, отд. II. – C.94-95. – Джерело: Зб. наук. пр. Бердян. держ. пед.  ін-ту ім. П.Д. Осипенко. Історія. – С.124.

339. *ЗВЕРЖАНСКИЙ Г. Исторический очерк попечительного комитета об иностранных поселенцах южного края России: фельетон /Г. Звержанский  //Одес. вестн.- 1860. – 1 марта (№23), 3 марта (№24).
Згадується шведська колонія Старошведське та відділення у справах єврейських поселень в Херсонській губ. при “опікунському комітеті про іноземних поселенців південного краю Росії“.

340.  ИЗВЕСТИЯ о ходе переселения государственных крестьян в Таврическую губернию //Журн. М-ва гос. имуществ. – 1861. – Ч.77. – С.90.- Джерело: Зб. наук. пр.  Бердян. держ. пед. ін-ту ім. П.Д.Осипенко. Історія.- С.124.

341.  КОЦІЄВСЬКИЙ О. С. Закріплення селян Південної України (кінець XVIII – початок XIX ст.) /О.С. Коцієвський //Укр. іст. журн. – 1961. - №2. – С.75-81.

342.  *ЛАМБИН Н. Славяне на Северном Черноморье /Н. Ламбин //Журн. М-ва нар.  просвещения. – 1877. – Май, июнь; 1879. – Дек.

343.  ОБМЕТКО О. Вплив станового чинника на діяльність українських земств в останній чверті XIX ст. /Оксана Обметко //Краєзнавство . - 2011. - №2. - С.289-296.
Роль національного аспекту в земському представництві.
Широкий доступ до участі у земському самоврядуванні представникам від польського, німецького, єврейського та інших національних груп населення, які у значній кількості проживали на території губернії, було закрито., с.290.

344.  ПЕРЕСЕЛЕНИЕ славян из Турции и Молдавии в Таврическую губернию в 1861 году //Журн. М-ва гос.имуществ. – 1862. – Ч.79, отд.II. – С.230-254, 314-322. - Джерело: Зб. наук. пр. Бердян. держ. пед. ін-ту ім. П.Д.Осипенко. Історія. – С.124.

345. ПРИЙМАК О. Роль та місце селянства в соціальному просторі Південної України /Олег Приймак //Київ. старовина. – 2011. - №1. – С.86-102.
Склад сільського населення: болгари, молдавани, серби, євреї, німці, с. 93 94.

346. РОЗУМЕНКО Ю. Г. Етнографічне вивчення Півдня України в XIX ст. /Ю.Г. Розуменко //Нар. творчість та етнографія. – 1965. - №4. – С.37-39.

347.  САРБЕЙ В. Г. Становлення і консолідація нації та піднесення національного руху на Україні в другій половині XIX ст. /В. Г. Сарбей //Укр. іст. журн. – 1991. - №5. – С. 3-16.
Українці та росіяни на Херсонщині, с.5.

348.  *ШМИДТ А. Исследование жителей Херсонской губернии в физическом, нравственном и гражданском отношениях: (из стат. описания Херсон. губ.) /Шмидт А. //Херсон. губ. ведом.- 1884. - №33-42.

349.  КЕППЕН П. И. Хронологический указатель материалов для истории инородцев Европейской России /П.И. Кеппен. – СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, [1857?]. – 510 с.
Болгари в Херсонському повіті, с.61.
Кількість молдаван в Херсонській губ. та Херсонському повіті у 1848 р., с.139.
Гімназія для грецьких дітей у м. Херсоні, с.153.
Дозвіл євреям селитись у Новоросійській губ., с.190.
Про рекрутську повинність євреїв-землеробів в Херсонській губ. , с.204.
Про права євреїв в Херсонській губ., с.205,212,217,223,224, 227.


Документи Державного архіву Херсонської області

350. ВІДОМОСТІ про землеволодіння швейцарців. 1821 р. – Ф. 302, оп.1, спр. 1212.

351. ВІДОМОСТІ про землеволодіння французів. 1819-1904 рр. – Ф. 302, оп.1, спр.134-136, 158, 1038, 1229.

352. СПРАВА про перевірку меж маєтку графа Де-Ламберта (с. Варварівка) 1820-1825 рр. – Ф. 14, оп.1, спр.945.

353. СПИСОК німецьких, болгарських і сербських колоній, переданих з Тираспольського й Херсонського повітів до Одеського повіту Херсонської губернії. 1826-1828 – Ф. 14, оп.1, спр.1123, арк. 45; спр.1216, арк. 37-47.

354. МЕТРИЧНІ книги римо-католицького костелу м. Херсона. 1849-1920 рр. - Ф. 137, оп.27, спр.1-17.

355. ПОДОРОЖНЯ, що була надана херсонському цивільному інженеру Жюссану. 9 березня 1853 р. – Ф. 300, оп.1, спр.234, арк. 5.

356. ВІДОМОСТІ про землеволодіння австрійців у Херсонському повіті. – [1870 р.] – Ф. 302, оп.1, спр.1073, 1075, 1078, 1079.

357. ВІДОМОСТІ про землеволодіння Софії Михайлівни Ройбуль-Вакаре. 1899-1903 рр. – Ф. 302, оп.1, спр.685-687. (румуни).

Calendar

     12
3 4 56789
101112131415 16
17181920212223
24252627282930