Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Поляки

Поляки

Самоназва - поляци. В російських літописах були відомі під ім’ям  “ляхи”, литовці називали їх ”ляннай”.
Антропологічно поляки входять до складу західної підгрупи слов’янської групи індоєвропейської мовної сім’ї.
В етногенезі польського етносу значну роль відіграли західнослов’янські племенні об’єднання полян, віслян, мазовшан, поморян, процеси міжетнічної консолідації, які почались в X - XI ст. у зв’язку з появою на етнополітичній карті Європи давньопольської держави.
Більшість віруючих поляків – католики. Зустрічаються незначні групи протестантів.
Польське населення з’явилося на українських землях внаслідок міграційної політики шляхетської Польщі.
На Херсонщину поляки почали переселятись в середині XIX ст. На початок XX ст. вони становили 1,1%  від усього населення території нинішньої області.
У 20-х рр. XX ст. на території Херсонської області була виділена I-а національна польська сільська рада, діяло 10 національних польських шкіл.
За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року кількість поляків у  Херсонській області становила 1625 осіб.

1309. Водовозова Е. Н. Поляки /Е. Н. Водовозова //Народы русского царства: сб. ст. по этнографии /сост. В. Львович. – М., 1901. – С.75-89. - РДБ; РНБ.

1310. ГАНЦКАЯ  О. А. Поляки /О. А. Ганцкая //Народы мира: ист.- этногр. справ. – М., 1988. – С.367-370.

1311. ПОЛЯКИ //Етнонаціональна структура українського суспільства: довідник. - К., 2004. - С. 136-143.

1312. ПОЛЯКИ //УРЕ. – 2-ге вид. – К., 1982. – Т.8. – С.603.

1313. ПОЛЯКИ //Союз. – 1991. - №21.(Май). – С.19. – (Этнографический словарь).

1314. ПОЛЬСЬКА культура в житті України: історія. Сьогодення: матеріали II Міжнар. наук. конф. Київ, 6-9 листоп. 1997 р. /Федер. пол. орг. в Україні; за ред. Ю. Вовка. – К.: Голов. спеціаліз. ред. л-ри мовами нац. меншин України, 2000. – 264 с. – Пол., рос., укр. – Джерело: Україна в етнонаціональному вимірі. – С. 62.

1315. ПОНОМАРЬОВ А. Етнічний склад населення України /Анатолій Пономарьов  //Пономарьов А. Українська етнографія: курс лекцій /Анатолій Пономарьов. – К., 1994. – С.183-199.
Поляки, с.186-188.

1316. СЕРГІЙЧУК В. Польська етнічна меншина України /В. Сергійчук //Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність. – К., 2001. – С. 274-293. – Бібліогр. у кінці ст.

1317. БАГМЕТ М. О. Використання архівних джерел при підготовці до друку двохтомного видання ”Поляки на Півдні України”: історія та сьогодення :[в т. ч. на Херсонщині] /М. О. Багмет, Ю. В. Котляр //Південний архів. Історичні науки. – Херсон, 2007. – Вип. XXV. – С. 224-227. – Бібліогр. в кінці ст.

1318. БАРАНЮК В. Історія села Правдине в документальних зібраннях архіву: (до 160-річчя заснування села) /Віра Баранюк //Поляки на Півдні України. XVII-XX ст. – О., 2007. – С.49-52. – ДАХО.
З історії колишнього с. Цареводар Білозерського р-ну.

1319. БЕЗУХ Ю. Між молотом і ковадлом (Сірогозщина, 1914-1940) /Юрій Безух; худож. Ю. Вакуленко. - Нижні Сірогози,1997. - 128 с.
Згадка про Високопільський німецький та Калініндорфський єврейський національні р-ни, с.71; польські сільські ради в Анатолівці, Новопетрівці, Косаківці, у Верхніх Торгаях, с.71.

1320. ГАНЗУЛЕНКО В. П. Римо-католицькі громади Півдня України (кінець XIX –  початок XX ст.): соціальний аспект /В. П. Ганзуленко //Південний архів. Історичні науки. – Херсон, 2008. – Вип. XXVIII/XXIX. – С. 279-287.

1321. ІСТОРІЯ села Правдине /А. Воропаєва [та ін.] //Україна в Європі, Європа в Україні: очима молоді. - Чернівці, 2011. - С.92-98.
Про історію виникнення та існування села Білозерського р-ну, яка пов’язана з польськими поселенцями.

1322. ЛОЗИЦЬКИЙ Ф. М. Жизнь и гибель села Викторовки : [ист. моногр.] / Ф. М. Лозицкий ; в авт. ред. - Новая Каховка : ПИЕЛ, 2010. - 75 с. : портр.
Історія населеного пункту Нижньосірогозького р-ну. Згадка про інші польські села: Миколаївку Великолепетиського та Новопетрівку, Анатольївку, Косаківку, Верхні Торгаї Нижньосірогозького р-нів.

1323. МАКАРЧУК С. А. Населення українських земель за матеріалами радянського перепису населення 1926 р., польського – 1931 р., румунського і чехословацького – 1930 р.: [є дані по Херсонщині] /С. Макарчук //Макарчук С. А.  Етнічна історія України: навч. посіб. /С. Макарчук. – К., 2008. – С. 276 279.

1324. ПІВДЕННИЙ архів. Історичні науки: зб. наук.пр. Вип.V /Херсон. держ. ун-т; редкол.: В.М. Дарієнко (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон: Айлант, 2001. - 246 с.: іл. - ДАХО.
У збірці вміщені статті та матеріали виступів учасників міжнародної наукової конференції “Внесок поляків у соціально-економічний та культурний розвиток Півдня України“. (24-28 жовтня 2001 р.), Херсон.
Зі змісту: Савчук В.С. Поляки на Півдні України: незримі фахові угруповання та їх діяльність (на прикладі вчених біологів), с.58-67;  Лиман І.І. Переселенці з польської області в релігійному житті Півдня України останньої чверті XVIII ст., с.69-75; Феодосьєв С.М. Принц Шарль де Нассау-Зіген в історії Херсона, с.75-80; Світланко С.І. Поляки і спроби організації вільної преси в Південній Україні у 60-80-х рр. XIX ст., с. 80-86. - Бібліогр. в кінці ст.; Гребінник Т.О. Діяльність Й.К. Пачоського і Херсонського земства по заснуванню Природничо-історичного музею, с.86-96. - Бібліогр. в кінці ст.; Кучеренко А.А. Діяльність та взаємодія українських і польських культурно-освітніх товариств Півдня України на початку XX сторіччя, с.93-98; Діяльність Херсонського обласного польського товариства “Полонія”, с.127-130; Шушляннікова Н.В. Поляки у культурному житті Херсонської губернії XIX - поч. XX ст. за наративними джерелами, с.99-102; Котляр Ю.В. Роль польського фактору в українському повстанському русі і Південний регіон, с.102-112; Шитюк М.М. Комуністичний терор проти польського населення Півдня України в 20-х - 50-х рр. XX століття /Шитюк М.М., Шкварець В.П. -  С.161 170; Кабачій Р. Деякі морально-етичні аспекти акції переселення польських українців на Херсонщину в 1945 р., с.170-176; Сінкевич І.Ю. Римо-католицький костел міста Херсона /Сінкевич І.Ю., Ганченко Д. - С.176-184; Куценко Ю. Римо-католицький костел у Херсоні: як спроба проекції польського населення краю, с.184-187;  Шмалєй С. Юзеф Пачоський - видатний син братніх народів /Шмалєй С., Радченко О., Русіна Л. - С.215-218.

1325. ПОЛЯКИ на Півдні України /Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова; ред.Т. Цисельський, В. Кушнір. - О., 2006. - 251 с. - Джерело: Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2007 р. - С.135.

ПОЛЯКИ на Півдні України: історія та сьогодення: у 2 т. /Миколаїв. держ. гуманіст. ун-т ім. П. Могили; ред. В. Бонусек. – Миколаїв: МДГУ ім. П. Могили, 2008. – 326 с.: табл., портр. - (Серія “Україна: історія та сучасність”. – Вип.4). - Джерело: Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2008 р. – С.149.

1326. Т.1. – 326 с.: табл., портр.
Зі змісту: Ганзуленко В. Польська католицька громада Півдня України в другій половині XIX - на початку XX століть, с.164-168;  Міронова І. Розселення поляків на території Півдня України (XIX  - початок XX  ст.), с.181-189; Міронова І.Культура та розвиток вільної преси серед польського населення Півдня України в XIX  - на початку XX ст., с.202-210; Савчук В. Поляки на Півдні України: незримі фахові угрупування та їхня діяльність (на прикладі вчених біологів), с.236-240.

1327.  Т.2. – 262 с.: табл., портр.

1328. ПОЛЯКИ на Півдні України та в Криму /Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, іст. ф-т; під ред. Т. Цисельського. – О.: Гермес; Ополє; Вроцлав [Польща], 2007. – 398 с.: табл. – Джерело: Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2008 р. – С.149.

1329. ПРОНЬ  Т. М. Повернення населення з евакуації і “транзитний рух” спецпоселенців на Півдні України у повоєнні роки /Тетяна Пронь //Наук. пр. іст.  ф-ту Запоріз. держ. ун-ту. – Запоріжжя, 2006. – Вип. XX. – С. 253-256. – Бібліогр. в кінці ст.
Про прибуття на Херсонщину колишніх польських громадян у листопаді 1944 р., с.254.

1330. ПРОНЬ Т. М. Утворення Херсонської області - початок нового етапу в історії заселення Південного регіону України (1944-1959 рр.) /Тетяна Пронь. - Південний архів. Історичні науки. - Херсон, 2003. - Вип.XII. - С. 250-257.
Про переселення польських громадян у Херсонську обл. у 1944-1948 рр., с.253.

1331. СІНКЕВИЧ Є. Г. Становище переселенців із Польщі на теренах Херсонської області УРСР у 1944-1945 р.р.: (за арх.матеріалами) /Є.Сінкевич, А. Покачалова  //Південний архів. Історичні науки. – Херсон, 2002. – Вип. IX. – С. 74-79.

1332. СІНКЕВИЧ І. Ю. Вагомий внесок у розвиток українсько-польських наукових досліджень /Ірина Сінкевич, Євген Сінкевич. //Південний архів. Історичні науки. - Херсон, 2004. - Вип. XVII. - С.129-130.
Про Міжнародну наукову конференцію у Херсонському державному університеті “Українсько-польські стосунки у джерелах та історіографії”, а також згадується університетський Центр польської мови та культури і обласне польське національне товариство “Полонія”.

1333. СКАЛЬКОВСКИЙ А. Поляки и бугские казаки /Аполлон Скальковский //Скальковский А. Опыт статистического описания Новороссийского края /Аполлон Скальковский. – О., 1850. – Ч.1. – С.247-253.

1334. СТАРОСЕЛЕЦЬ В. ”… Коли разом із ним померли, то й разом із ним оживем!“ /В. Староселець //Реабілітовані історією. Херсонська область. – Херсон, 2005. – С.47-50.
Про сталінські репресії проти херсонської католицької общини та Римо католицького храму у 30-ті рр. XX ст.

1335. СТРОГАНОВА М. Н. История рода Скадовских герба “Доленга”, его потомки и родственники в России (век XVIII - век XXI): док. и воспоминания современников. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001. - 370 с.: ил. - Библиогр.: с.339-343. - ХОКМ.
Про вихідців з Польщі, які переселились на Херсонщину в кінці  XVIII ст.

1336. СТРОГАНОВА М. Н. Род Скадовских и его связь с Херсонским краем Украины /Марина Строганова //Південний архів. Історичні науки. - Херсон, 2003. - Вип.XII. - С.163-168.

1337. ШИТЮК М. М. Комуністичний терор проти польського населення Півдня України в 20-30-х роках XX століття /М. Шитюк, В. Шкварець //Південний архів. Історичні науки. - Херсон, 2001. - Вип.V. - С.162.

1338. ШКВАРЕЦЬ В. Терор проти громадян польського походження на Півдні України у 20-30 роки XX ст. /В. Шкварець, М. Шитюк // Проблеми історії України. Факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. - К., 2003. - Вип.7: Спеціальний. - С. 154-161. - Бібліогр. в кінці ст. - Джерело: Репресії в Україні (1917-1990). - С. 260.

1339. ШМИДТ А. Поляки /А. Шмидт //Шмидт А. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба: Херсонская губерния /А. Шмидт. – СПб., 1863. – Ч.1. – С.544-546.

1340. ШУШЛЯННІКОВА Н. Розповідь четверта: Цікаві сторінки з життя польських колоністів південної землі /Наталя Шушляннікова //Шушляннікова Н. Розповіді з історії Херсонського краю /Наталя Шушляннікова. – Херсон, 2003. - С. 22-24.

Публікації в часописах

1341. БЕСТЮК І. Костел /І. Бестюк //Тавр. вісті. – 2002. – 21 груд. – С.9.
З історії римо-католицького храму с. Костянтинівки Великолепетиського р ну.

1342. БУГАЙ М. Ф. Депортації населення з України (30-50-ті рр.) /М. Ф. Бугай //Укр. іст. журн. – 1990. - №10. – С.32-38; №11. – С.20-26.
Про повернення на проживання в Херсонську обл. депортованих поляків у 1944 р., с.38.

1343. ВАС вітає товариство “Полонія” /записав Анатолій Крат //Ефір. - 1996. – 18 листоп. - С.2.
Інтерв’ю з головою польського національно-культурного товариства В. Дзешульським.

1344. ВІДРОДЖЕННЯ //Червон. промінь. – 2006. – 22 квіт.- С. 2.
Про костел с. Новопетрівки Нижньосірогозького р-ну.

1345. ДЕРГАЧОВА Т. Правда в Царев-Дарі  /Тетяна Дергачова //Новий час.- 2010. – 6 трав.(№18). - С. 4, 17.
Про сталінські репресії проти поляків у с. Правдине Білозерського р-ну.

1346. ЄРЕМЕНКО  Т. Поляки в Україні /Т.Єременко, Б. Чирко, О. Калакура //Віче. – 1992. - №3. – С.119-130.
Про створення польської сільської ради в Херсонській окрузі в середині 20 х років XX ст., с.122.
Кількість поляків на Херсонщині за даними перепису 1989 р., с.129.

1347. З ІСТОРІЇ села Григорівка //Рад. Таврія. - 1963. – 21 верес.(№123).
Першопоселенцями населеного пункту Чаплинського р-ну були селяни польського походження, які переселені з Київської та Кам’янець-Подільської губ. у 1868 році.

1348. ПАВЛОВА И. Польско-немецко-греческий симбиоз /И. Павлова //Гривна. – 2007. –  22 февр.(№19). – С.15.
Про національні класи в херсонській ЗОШ №16.

1349. ПІДГОРОДЕЦЬКА Т. “Віри - на кожен день, надії - на завтра, щастя - назавжди”: [про діяльн. польського т-ва “Полонія” в Херсоні] /Тетяна Підгородецька //Новий день. - 2011. - 20 січ.(№4). - С.16.

1350. “ПОЛОНІЯ” відкриває двері //Наддніпрян. правда. - 1996. - 1 черв.
Про створення в Херсоні польського культурно-просвітницького товариства.

1351. ПОЛЬСКОЕ общество в Херсоне //Херсон. вісн. - 2004. - 26 лют.(№9). - С.19.

1352. “СВІТ ” польською мовою //Наддніпрян. правда. – 1997. – 15 квіт. – С.2.

1353. СИДОРЕНКО С. Вчать німецьку, польську і навіть грецьку /Сергій Сидоренко //Джерела. – 2009. – 15 берез. (№5). – С.4.
Про класи для національних меншин у херсонській ЗОШ №16.

1354. СТАРОСЕЛЕЦ В. Возрождение /В. Староселец  //Маркет плюс. Херсон. – 2007. –  21 июня. (№25). – С.4.
Сторінки історії та сучасність Римо-католицького храму в Херсоні.

1355. ХТО бажає вчитися у польській школі? //Херсон. вісн. – 1995. – 21 жовт.
Про діяльність польської громади  “Полонія” в Херсоні.

1356. ШИТЮК М. Від коренізації до депортації: політика радянських властей щодо поляків південних районів України у 1920-х  - 1930-х р.р. /М. Шитюк  //Історія в шк. - 2002. - № 5/6. - С. 17-23.

1357. ЯЗЫК соседей /Херсон. вісн. – 2010. – 18 листоп. (№46). – С.2.
Про вивчення польської мови в херсонській ЗОШ №11.


Документи Державного архіву Херсонської області

1358.  ВІДОМОСТІ про землеволодіння поляків. 1801-1917 рр. – Ф. 302, оп.1, спр.25-26, 30, 329, 487, 693, 1012, 1019-1022, 1026, 1029, 1036-1037, 1041, 1318, 2429.

1359. ВИТЯГ з метричної книги Янівського костелу Гродненської губернії, наданий полякам-переселенцям до Херсонської губернії (с. Цареводар). 1846 р. – Ф. 300, оп.1, спр.205, арк. 79.

1360. МЕТРИЧНІ книги римо-католицького костелу м. Херсона. 1849-1920 рр. – Ф. 137, оп.27, спр.1-17.

1361. РЕВІЗЬКИЙ реєстр державних селян-поляків с. Цареводара (Правдине) Херсонського повіту. 1858 р. – Ф. 22, оп.1, спр.120, арк. 248.

1362. РЕВІЗЬКИЙ реєстр (список) жителів села Киселівка поляків Херсонського повіту. 1858 р. – Ф. 22, оп.1, спр.88, арк. 351, 433.

1363. НАКАЗ Дніпровського повітового виконкому про реєстрацію поляків та італійців мешканців повіту. 3 лютого 1920 р. – Ф.Р-363, оп.1, спр.45, арк. 46.

1364. ВІДОМОСТІ про чисельність поляків с. Білоцерківки Дніпровського повіту. 1921 р. – Ф.Р-32, оп.1, спр.2, арк. 180, 220, 307.

1365. ВІДОМОСТІ про наявність польських та болгарських сімей у селах Музиківка, Шкурине, Загорянівка, Висунь. 1922 р. – Ф.Р-1887, оп.3, спр.322, арк. 16-28.

1366. СПИСКИ польських оптантів Херсонського повіту Одеської губернії, що підлягали розшуку й виселенню за межі УСРР. 1923 р. – Ф.Р-1840, оп.2, спр.1, арк. 178-179, 290-291.

1367. ВІДОМОСТІ про склад населення в т.ч. поляків на території Косаківської сільради Нижньосірогозького району Мелітопольського округу. 1924 р. – Ф.Р-1107, оп.1, спр.12, арк. 193.

1368. ПРОТОКОЛ наради активу польських працівників с. Преображенки Чаплинського району Херсонського округу. 15 березня 1925 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1409, арк. 6.

1369. ОБІЖНИКИ Центральної комісії національних меншин про утворення та обстеження польських сільських рад. 1925 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1400.

1370. ВІДОМОСТІ про кількісний склад польських сільрад Херсонського району Херсонського округу. 1926 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1431, арк. 52.

1371. ВІДОМОСТІ про заснування та роботу польського клубу у м. Херсоні. 1927 р. – Ф.Р-414, оп.1, спр.65, арк. 401; Ф.Р 731, оп.1, спр.37, арк. 160-161.

1372. ПОСТАНОВА  виконкому Херсонської обласної ради депутатів трудящих і бюро обкому КП(б)У про організацію дитячого будинку для дітей колишніх польських громадян в Калінінському районі від 6 жовтня 1944 р. – Ф.Р-2239, оп.1, спр.21, арк. 10.

1373. НАКАЗИ військового комісара СРСР і вказівки НКХП УРСР про поселення польських громадян у виноробний радгосп ім. Будьоного Каховського району (відомості про 10 сімей). 1946 р. – Ф.Р-1873, оп.1, спр.1, арк. 1.

1374. СПИСКИ поляків, що переселились в Польщу з території Херсонської області.1946 р. – Ф.Р-1979, оп.2, спр.206, арк. 19-22, 41, 34-38.

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031