Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Українці

Українці

Українці – основне населення України і Херсонщини. Українці належать до східнослов’янської підгрупи слов’янської групи індоєвропейської етнолінгвістичної сім’ї.
Українці - стала спільність людей, що складалася історично на території їх давнього розселення і характеризується низкою спільних ознак: етнічною самосвідомістю, самоназвою, мовою, психічним складом, культурою, побутом, соціально-територіальною організацією. В значенні “край” південних та південно-західних частин давньоруських земель термін “Україна” відомий з XII - XIII ст. У XVIII ст. він закріпився в офіційних документах, з часом став популярним в масах і дав основу для створення етноніму українців. Антропологічно українці входять до різних типів (польсько-волинський, деснянський або волдайський, карпатський, центрально-український, неопонтійський) середньоєвропейської раси великої європеїдної раси.
Походження українців тісно пов’язане з давньоруською народністю. Українська народність почала формуватися в кінці XII ст. на основі частини східнослов’янського населення, яке раніше входило до складу давньоруської держави.
Переважна більшість віруючих українців – православні, меншість – католики та інші.
Перші поселення українців на Херсонщині з’явились в першій половині XVI ст. з виникненням Запорізької Січі. Це були запорізькі хутори-зимівники, опорні пункти боротьби запорожців-прикордонників з турецьким і кримським пануванням.
З другої половини XVIII ст. почалося інтенсивне заселення південного краю, яке проводилось головним чином вихідцями з Росії та України.
Серед українських поселенців можна знайти представників майже кожної області сучасної України, але основну масу складали вихідці з Правобережної та Лівобережної України.
За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р.,  кількість українців в Херсонській області становила 961584 особи.

441. АФАНАСЬЕВ-Чужбинский А. Малороссы /А. Афанасьев-Чужбинский //Народы Русского царства: сб. ст. по этнографии /сост. В. Львович. – М., 1901. – С.23-40. - РДБ; РНБ.

442. ГОРЛЕНКО  В. Ф. Украинцы /В. Ф. Горленко //Народы мира: ист.-этногр. справ.- М., 1988. – С.471-475.

443. ЕНЦИКЛОПЕДІЯ історії України: в 10 т. Т.3: Е-Й /Н.С. Абашина [та ін.]; редкол. В.А. Смолій (голова) [та ін.]; НАН України, Ін-т історії України. – К.:Наук. думка, 2005. – 672 с.: іл.
Етнічні українські землі, демографічні виміри, с.55-56.
Етногенез українського народу, ретроспективна схема етапів поступу, с.59 61.

444. НАУЛКО В.І. Українці /В. Наулко //УРЕ. – 2-ге вид. – К., 1984.- Т.11. Кн.1. – С.472-473.

445. ЗАСТАВНИЙ Ф. Д. Українські етнічні землі /Федір Заставний; рец. А.В. Степаненко; ред. М.П. Парцей. – Л.: Світ, 1993. – 176 с.: іл.

446. ПЕТРОВ В. Походження українського народу /Віктор Петров; вступ. ст. П. Толочка; комент. Н. Кравченко, Ю. Павленка, С. Середи. – К.: Фенікс, 1992. – 192 с.

447. ПОНОМАРЬОВ А. Етнічність українців /Анатолій Пономарьов //Пономарьов А. Українська етнографія: курс лекцій /Анатолій Пономарьов. – К., 1994. – С.112-128.

УКРАЇНЦІ: іст.-етногр. монографія: В 2 т.- К.: Вид-во АН УРСР, 1960.

448. Т.I. Ч.I: Український народ та його історико-етнічний розвиток. – 369 с.
Росіяни і молдавани в Херсонській губ. в кінці XIX – на початку XX ст., с.361.

449. Т.I. Ч. 2: Культура і побут українського селянства в дожовтневий період. - 717 с.

450. Т. I. Ч.3: Культура і побут робітників в період капіталізму. – 170 с.

451. Т. I. Ч.4: Народна творчість українців у дожовтневий період. – 178 с.

452.УКРАЇНЦІ: свята, традиції, звичаї /уклад. І. Коверець. – Донецьк: Альфа-Прес, 2004. – 304 с.: іл. – Бібліогр.: с.296-299.

453. БАЛУШОК В. Етнополітична ситуація в Південній Русі у кінці XII - на початку XIII ст. і завершення етногенезу українців /В. Балушок //Слов’янські обрії: міждисциплін. зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип.1. – С.13-22. – Бібліогр. в кінці ст. – Джерело: Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2008 р. – С.304.

454. БЕЗУХ Ю. Первопоселенцы Нижних Серогоз: [украинцы, россияне] /Юрий Безух //Безух Ю. Нариси з історії Сірогозщини /Юрій Безух. - Н. Сірогози, 1996. - С. 116-120.

455. БЕЛЫЙ Д. Херсонские украинцы в 1917 г. /Дементий Белый; ред. К. Коробов. – Херсон: Константы, 1995 – 60 с.- (Библиотечка альманаха ”Константы“. Вып.3).

456. БОЙКО Я. В. Заселение Южной Украины: формирование этнического состава населения края: русские и украинцы (конец XVIII –  нач. XXI в.): этностат. очерк. Вып.1 /Ярослав Бойко; отв. ред. В. М. Кабузан; Ин-т истории Южной Украины. – Черкассы: Вертикаль,2007. – 48 с.: ил., табл.
Етнічний склад населення Херсонської губ. в кінці XIX - на початку XX ст.: українці, росіяни,євреї,німці, татари, молдавани, греки, болгари, поляки, білоруси, вірмени, турки, с.24,25,26.

457. БУКАЦЕЛЬ В. Киндийские хутора. Село Широкое: [275 лет от дальних истоков, 225 лет с момента массового заселения поселка (мозаика событий XVIII -  XXI ст.)]: краткий док.-публ. ист. обзор /Виктор Букацель; фотогр. В. С. Букацель [и др.]; общ. ред.О.В. Алеферко. - Херсон: Наддніпряночка. 2009. – 160 с.: фот. - (Нетленная летопись края). - Библиогр.: с.155-156.

458. ГЕРІНБУРГ О. В. Демографічна та етнографічна характеристика українського населення Херсонської губернії за матеріалами земських статистичних описів /О.В. Герінбург //Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознав.  – К., 2008. – Т. XX. – С.327-332. – Джерело: Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2008. – С.382.

459. ГРАЄ весілля наш Херсонський край. Пісенний фольклор Херсонщини /авт.-уклад. В.В. Другальов; ред. Н. Вигоднер, С. Моспан. – Херсон: Наддніпряночка. – 178 с.: іл., фот.

460. ГУРЖІЙ І. О. Повстання селян в Турбаях (1789-1793) /І. О. Гуржій. – К.: Вид-во АН УРСР, 1950. – 141 с.
Переселення турбаївців в Таврію та заснування населених пунктів: Каланчака, Чаплинки, Чорної Долини у 1793-1794 рр., с.120-125.

461. ЕФИМЕНКО А. Южная Русь: очерки, исследования и заметки. Т.2 /А. Ефименко. – СПб., 1902. – 358 с.
Про переселення полтавських селян у Чаплинку та Каланчак (1794 р.), с.166, 167.

462. З ІСТОРІЇ українського державотворення на Херсонщині. 1917-1921: анот. перелік справ /Держ. ком. архівів України, ДАХО; ред. В. Боровик [та ін.]; авт.-упоряд. В. Баранюк [та ін.]. - Херсон: Міськ. друк., 2009. – 224, [1]с.: іл. - (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники). - Імен. покажч.: с. 209-212. - Геогр. покажч.: с. 213-220.

463. КОЗЛОВЕЦЬ А. Порівняльний аналіз статевих структур українців та найбільших етнічних груп населення Херсонської області /А. Козловець //Наук. зап. Херсон. від. укр. геогр. т-ва. – Херсон, 2006. – Вип. 2. –  С. 51-54. – Бібліогр. в кінці ст.

464. КОКОШИНСЬКИЙ О. М. Родильні, весільні та поховальні традиції в домашній обрядовості українців Півдня: (на матеріалах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей) /О.В. Кокошинський. – Запоріжжя: Дике Поле, 2007. – 88 с.: табл., портр. – Джерело: Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2008 р. – С.259;

465. КОРОЛЬОВА  Т. П. Вивчення традицій етномистецтва в сучасній дизайн-освіті /Т.П. Корольова //Наукові записки. Проблеми археології, етнографії, історії, історіографії, літературознавства, мистецтвознавства, музеєзнавства, ономастики, соціології. - Херсон, 2004. - С.71-74.
Опис народного житла на Херсонщині.

466. ЛОБОДА В. В. Топонімія Дніпро-Бузького межиріччя /В.В. Лобода. – К.: Вища шк., 1976. – 232 с.
З історії населених пунктів Херсонщини.
Блакитне, с. Високопільського р-ну, засноване в кінці  XVIII ст., залюднене переселенцями із Черкащини, с.29,30.
Заградівка, с. Високопільського р-ну, засноване в кінці XVIII ст., залюднене переселенцями із Полтавщини, с.76.
Знам’янка, с. Білозерського р-ну, залюднене в 1923 р. переселенцями із Кіровоградщини, с.81.
Наталине, с. Високопільського р-ну, залюднене переселенцями з Полтавської та Чернігівської губ.,133.
Новопавлівка, с. Великоолександрівського р-ну, засноване переселенцями з Подільської та Могилівської губ., с.155.
Ульянівка, с. Білозерського р-ну, засноване в 1805 р. переселенцями з Волині, с.215.

467. МАКАРЧУК С. А. Етнічна історія України: навч. посіб. /Степан Макарчук. – К.: Знання, 2008. – 471 с. – Бібліогр.: с.467- 471 та в кінці розд. 
Українська колонізація Нижнього Подніпров’я і Північного Причорномор’я, с.234-242.
Склад населення Херсонщини: українці, с.244, 245, 261, 262, 277; росіяни, серби, поляки, болгари, мадяри, німці, с.244,245,246; білоруси, молдавани, с.317; цигани, с.318.

468. НАЗАРОВА  Є. П. Український національний рух в Херсонській і Таврійській губерніях на початку XX ст. /Є.П. Назарова //Історичний архів. Наукові студії. – Миколаїв, 2009. – Вип.3. – С.59-63.

469. ОРЛОВА З. Колекція фотокопій документів з історії Херсонщини: огляд фонду /З. Орлова; ДАХО. – Херсон, 2007. – 72 с.- (Бібліотечка архіву. Вип. 9).
Про переселення державних селян з Чернігівської та Полтавської губ. в сс. Верхній Рогачик, Горностаївку та м. Берислав, с. 45.

470. ПАЧЕВА В. М. Переселення українців і росіян з Бессарабії та Добруджі до Північного Приазов’я й Криму у 1861-1862 роках /В.М. Пачева //Південна Україна XVIII – XIX ст.: зап. наук.-дослід. лаб. історії Південної України ЗДУ. - Запоріжжя, 2000. - Вип.5. - С. 250 - 252.

471. ПАЧЕВА В. М. Переселення українців та росіян до Таврійської губернії на рубежі 50-х років XIX ст. /В. М. Пачева //Зб. наук. пр. Бердян. держ. пед. ін.-ту ім. П. Д. Осипенко: історія. – Бердянськ, 2001. – С. 120-124.

472. ПІСЕННИЙ фольклор Херсонщини: (весілля в с. Тягинці Бериславського району) /Обл. центр. відродження нац. культури; уклад. В. Другальов. – Херсон, 1992. – 33 с.
Про український весільний обряд.

473. ПОЛЯКОВА Л. І. Етнодемографічні особливості розвитку села Півдня України у 60-80 рр. XX ст. /Лариса Полякова //Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. держ. ун-ту.- Запоріжжя, 2007. - Вип. XXI. - С.252-255.

474. ПРОНЬ Т. М. Діловодна документація Херсонської губернії земської управи як джерело вивчення обертового переселенського руху селян південної України у кінці
XIX – на початку XX /Т. М. Пронь //Південний архів. Історичні науки. – Херсон, 2005. – Вип. XX. – С. 74-78.

475. ПРОНЬ Т. М. Спецколонізація і спецпереселенці українського степу в 30-40-х роках XX ст.:[в т. ч. на Херсонщині] /Т. М. Пронь //Південний архів. Історичні науки. – Херсон, 2006. – Вип. XXII. – С. 274-280.

476. ПРОНЬ Т. М. Утворення Херсонської області - початок нового етапу в історії заселення Південного регіону України (1944-1959 рр.) /Тетяна Пронь. - Південний архів. Історичні науки. - Херсон, 2003. - Вип.XII. - С. 250-257. - Бібліогр. в кінці ст.
Про переселення українців переважно з західних областей України у Херсонську обл. у 1949 р., с. 254-255.

477. РОМАНЦОВ В. О.  Українці на одвічних землях (XVIII – XXI ст.) /Володимир Романцов; ред. О. П. Веремійчук. – 2-ге вид. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. – 200 с.: табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – Дод.: с. 169-198.
Херсонщина, с.43-51, 113-116, 143,150.

478. СКАЛЬКОВСКИЙ А. Русские. Малороссияне. Козаки /Аполлон Скальковский //Скальковский А. Опыт статистического описания Новороссийского края /Аполлон Скальковский. – О., 1850. – Ч.1. – С.210-223.

479. СЛОБОДЯНЮК П. Я. Щодо витоків етнокультурного генофонду українства на південноукраїнських землях /П.Я. Слободянюк //Південний архів.1997. - Херсон, 1997. - С.64-65.

480. СМОЛІЙ В. А. Як і коли почала формуватися українська нація /В. А.Смолій, О. Гуржій; худож. Л. Демчишин - К.: Наук. думка, 1991. - 112 с.: іл. – Бібліогр.: с.108-109.
Південь України,  XVIII ст., с. 34, 64-66.

481. ТРАДИЦІЙНА обрядовість нашого народу /Херсон. обл. Палац культури. – Херсон: ХОУНБГ, 1992. – 57 с.
Про календарні свята та обряди, сімейні звичаї та обряди українців Херсонщини.
482.  “… ТРИ шляхи широкії докупи зійшлися”: пісенний фольклор Херсонщини: [збірка] /Обл. центр нар. творчості, обл. краєзнав. музей; авт.-уклад. В.В. Другальов; редкол.: Ю.О. Ржевська [та ін.]. – Херсон: Наддніпряночка, 2007. – 276 с.: іл.

483. ТУРЧЕНКО Г. Ф. Південна Україна в контексті формування модерної української нації (XIX - початок 20-х рр. XX ст.): історіографіч. аспект /Г. Ф.Турченко //Наук. пр. іст. ф ту Запоріз. держ. ун-ту. - Запоріжжя, 2006. - Вип. XX. - С.383-393.- Бібліогр. в кінці ст.

484. ТУРЧЕНКО Г. Південноукраїнський регіон у контексті формування модерної української нації (XIX - початок XX ст.) /Г. Турченко; Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2008. – Джерело: Історичний архів. Вип.3. – С.70.

485. УКРАЇНСЬКА етнологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /В.К. Борисенко, М.В. Гримич, О.П. Гончаров [та ін.]; голов. ред. С. Головко. - К.: Либідь, 2007. – 398 [1] с.: іл. - Бібліогр. у кінці розд.
Українці, с.29,31,35,38,39, 41, 42,43,63; росіяни, с.39,63; Південь України, с.48-49.

486. УКРАЇНСЬКЕ народознавство: навч. посіб. /за ред. С.П. Павлюка; передм. М.Г. Жулинського; худож. Е. Дацюк [та ін.]. – 3-тє вид., випр. – К.: Знання, 2006. – 568 с.: іл. – Бібліогр. в кінці розд. – Короткий  слов. народознав. термінів: с.565-567.
Склад населення Півдня України: українці, с.53; росіяни, білоруси, с.73; болгари, греки, с.74; німці, с.75.
Опис українського житла Півдня України, с.446.
Опис чоловічого та жіночого одягу мешканців Херсонщини, с.496.

487. ХАРЧЕНКО А. Г. Каланчак та його околиці: (Іст. та геогр. нарис). Ч.1 /Анатолій Григорович Харченко. - Херсон: Олді плюс, 2008. - 336 с. – Бібліогр.: с.315-332.
Заселення Дніпровського повіту (друга половина XIX ст.) мешканцями з Полтавської, Чернігівської, Київської, Подільської, Орловської, Ліфляндської, Естляндської, Вітебської, Тамбовської, Рязанської губ., с.166.

Про переселення турбаївських селян Полтавської губ.  у Каланчак, с.202 210.
Німецькі поміщики Фальц-Фейни у Дніпровському повіті (села Хорли, Роздольне (до1956 р. - Дофіно), Преображенка), с.224-229,310-312.

488. ЧЕХУТСЬКА В. Ю. Велика Олександрівка: 220 років /Валентина Юхимівна Чехутська; редкол.: С.В. Морозов (голова) [та ін.].- Велика Олександрівка, 2004. - 72 с.: іл. – Бібліогр.: с.71.
Селище засноване вихідцями з Полтавщини, Чернігівщини, Київщини.

489. ЧИСТІКОВ В. С. Каланчак: іст. нарис /В. С. Чистіков; фотогр. В. І. Солонін. - Каланчак: Район. друк., 2003. - 44 с., [4] л. фот. - Бібліогр.: с. 44.
Одні з перших поселенців селища - державні селяни з Чернігівської губ.

490. ШИНКАРЕНКО О. На нових землях: з історії переселення в Херсонську область протягом 1944-1952 рр. /Олександр Шинкаренко //Константи: альм. соц. дослідж. – Херсон, 2006.- № 1(12). – С. 59-72.

491.  ШМИДТ А. Малороссияне /А. Шмидт // Шмидт А.Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба: Херсонская губерния /А. Шмидт. – СПб., 1863. – Ч.I. – С.487-507.

492. ЯСТРЕБОВ В. Малорусские прозвища Херсонской губернии: этногр. очерк /В. Ястребов //Новороссийский календарь на 1893 г. – О., 1893. – Т.2. – С. 29-45.

 

Публікації в часописах

493. АНТОНОВ А. Плавскому – 150 лет! //Анатолій Антонов //Вестн. Приазовья. – 2011.– 6 окт.(№40). – С.2.
З історії населеного пункту Генічеського р-ну, першопоселенцями якого були переселенці з Чернігівської, Полтавської, Київської та Брянської губ.

494. АРТЮХ Л. Народне житло на Херсонщині:(друга половина XIX ст.) /Л. Артюх //Нар. творчість та етнографія. – 1970. - №4. – С. 34-37.

495. БАКЛАНОВ В. Скільки ж було українців? /В. Бакланов //Сіл. вісті. – 1992. – 13 серп.
Кількість українців в Херсонській губ.  за даними перепису 1897 р.

496. БІЛИЙ Д. Перше українське свято в Херсоні /Дементій Білий //Голоприст. вісн. - 2010. - 23 квіт.(№17). - С.5.
Про першу маніфестацію, організовану 16 квітня 1917 року товариством “Українська хата”.

497. БІЛИЙ Д. Українські самостійники на Херсонщині: від культурного товариства до державної влади  /Дементій Білий //Голоприст. вісн. - 2010. - 21 трав.(№21). - С.5.
Про діяльність товариства “Українська хата” у 1917 р. в м. Херсоні.

498. БРИНЯК О. Родильна обрядовість українців: регіональні варіації за етнографічними записами кінця XIX - початку XX ст. /Оксана Бриняк //Київ. старовина. – 2011. - №2. – С.54-80.- Бібліогр. в кінці ст.
Херсонська губ., с.55, 60, 74.

499. БРУК С. И. Численность и расселение украинского этноса  в XVIII - начале XX в. /С. И. Брук, Б. М. Кабузан //Сов. этнография.- 1961. - №5. – С.15-31.
Про Херсонщину, с.24.

500. ВИСОЦЬКИЙ В. Етика весільного столу /В. Висоцький //Наддніпрян. правда. – 1991. - 16 берез.
Про народні весільні звичаї в області.

501. ВИСОЦЬКИЙ В. Як справляють весілля на Херсонщині /В. Висоцький //Нар. творчість та етнографія. – 1968. - №6. – С. 47-52.

502. ВОВК Ф. Антропологічні особливості українського народу /Ф. Вовк //Наука і суспільство. – 1990. - №1. – С. 20-25;  №2. – С.26-33;  №3. – С. 26-28.
Антропологічні особливості українців Херсонщини, с.25(№1); с. 29, 31(№2).

503. ВОРОПАЙ О. Звичаї – скарби українського народу /О. Воропай //Голос Таврії. – 1992. – Трав.(№13).
На матеріалах Херсонської обл.

504. ГОЛОБОРОДЬКО О. Обряди і пісні Білозерки /Олександр Голобородько //Наддніпрян. правда. – 1991. – 30 берез.

505. ГОРДІНА О. Не обміліє джерело /О. Гордіна //Заповіти Леніна. – 1990.- 1 січ.
Про фольклорний ансамбль “Вербиченька” с. Кардашинки Голопристанського р-ну.

506. ГРИЦА С. Відродження народнопісенних джерел /С. Грица //Нар. творчість та етнографія. – 1987. - №5. – С.73-75.
Про фольклорний ансамбль с. Рубанівки Великолепетиського р-ну, який здобув 3-тє місце в радіоконкурсі “Золоті ключі”.

507. ДЕРЕЗА П. Наш фольклорний ансамбль /П. Дереза //Нове життя. – 1990. – 24 лип.
Про фольклорний ансамбль “Лелеченька” смт Іванівки.

508. ДЯЧЕНКО В. Українська ікона /Владислава Дяченко //Степ. – 2010. – №19. – С.88-91.
Про зібрання  українських ікон у фондах Херсонського обласного художнього музею ім. О. Шовкуненка, які відображають барвисту картину етнічного складу Півдня України.

509. [З ІСТОРІЇ херсонської церкви святої мучениці Олександри (Царице-Олександрівської) – парафії Української православної церкви Київського патріархату] //Ковчег. – 2002. – 18 квіт.
510. КИСІЛЬ В. І. [В листі до редакції автор порушує питання про сталінські депортації українського населення. Є про переселенців з Західної України (1952), що проживають на Херсонщині] //Дзвін. – 1990. - №5. – С. 74.

511. КЛЯШТОРНА Н. Залізний хрест: чужі на батьківській землі /Н.Кляшторна //Україна молода. – 2001. – 14 листоп. – С.5.
З історії примусового переселення бойків у с. Зміївку Бериславського р-ну.

512. КОВАЛЬЧУК С. Переселення селян українських губерній   Російської   імперії   (друга половина   XIX  -  початок
XX ст.) /С. Ковальчук //Укр. діаспора. – 1992. - №1. – С.30-42.
Є про міграції українських селян Херсонської губ.

513. КОЗУБ К. Берегині українських традицій /К. Козуб //Рад. Таврія. – 2002. – 2 берез.
Про хор “Ветеран” Чаплинського р-ну.

514. КОНДРАЦОВА Л. Д. … І оживають традиції народні /Л.Д. Кондрацова //Червон. прапор. – 1991. – 1 січ.
Про “Українську світлицю” у Первомаївській середній школі Верхньорогачицького р-ну.

515. КРАТКОЕ географическое обозрение края, населенного южнорусским (украинским или малороссийским) народом //Основа. – 1861. – Май. – С. 39-58.

516. КУЗОВОВА Н. Документи з історії українських переселенців із Польщі у фонді Херсонського обласного комітету КП(б)У (1944-1947) /Н. Кузовова //Архіви України. - 2005. - №4. - С.219-226.- ДАХО.

517. КУЧЕРЕНКО А. Український проект – вибір інтелектуалів для збереження етнокультурних та ментальних особливостей українців /А. Кучеренко, С. Гапич //Печат. слово. – 2010. - №3. – С. 60-64. 
Згадується Херсонська губ. (друга половина XIX ст.), с.62.

518. ЛАГУТЕНКО Л. “Калиновий цвіт” співає – світ довкола розквітає: Чорнобаївський нар. хор відзначив 50-річчя /Л. Лагутенко //Придніпров. зірка. – 2001. – 28 груд.

519. ЛЕМЕШЕВА Л. Свято єднання /Л. Лемешева // Наддніпрян. правда. – 1992. – 20 жовт.
Про участь фольклорного колективу с. Каїри Горностаївського р-ну у Міжнародному фольклорному святі “Слов’янське коло”.

520. МАРУЩАК О. Відродження храму /Олена Марущак //Християнин Таврії. - 1998. - №4/6. – Черв.-серп.- С.6.
Про херсонську церкву святої мучениці Олександри (Царице-Олександрівську) як парафію Української православної церкви Київського патріархату.

521. МАТВІЄНКО В. З чистих джерел /В. Матвієнко //Вісті. – 1992. – 7 жовт; Наддніпрян. правда. – 1992. – 20 жовт.

522. МАТВІЄНКО В. Мудрість віками народжена: свято українського фольклору /В. Матвієнко //Ленін. шлях. – 1991. – 6 лип.
Про свято українського фольклору в смт Нововоронцовці.

523. НАУЛКО В.І. Динаміка чисельності і розміщення українців у світі (XVIII-XX ст.) /В.І. Наулко, М.В. Чорна //Нар. творчість та етнографія. – 1990. - №5. – С.3-16.
Кількість українського населення в Херсонській обл.

524. ОЛЕНКОВСЬКИЙ М. Найдавніші українські поселення на Херсонщині /Микола Оленковський //Голос Таврії. – 1991. – Жовт. (№15).

525. ПАВЛОВ П. Нащадки турбаївців /П. Павлов //Наддніпрян. правда. – 1965. – 2 груд.
З історії заснування смт Каланчак.

526.  ПАМ'ЯТЬ, скроплена болем //Маяк. - 1997. - 11 січ. 
До 45-річчя примусового переселення у с. Зміївку Бериславського р-ну мешканців з Гуцульського краю.

527. ПРО фольклор Херсонщини //Чорноморець. - 1991. – 9 жовт.
Про міжреспубліканську науково-практичну конференцію мистецтвознавців “Дослідження та збереження музичного фольклору Херсонщини”.

528. ПРОНЬ Т. М. Херсонщина: за півстоліття до проголошення незалежності України …: (до 60-ої річниці переформування прикордонної території України й  переселення/виселення українців з Польщі на Херсонщину) /Тетяна Пронь //Наддніпрян. правда. – 2011. – 26 серп.(№ 66/67). – С.6-7.

529. ПРОЦЕНКО І. У фольклористів Херсонщини /І.Проценко //Нар. творчість та етнографія. – 1985. - № 6. – С.81 83.

530. РАДЧЕНКО І. Пошуки фольклору на Херсонщині /І. Радаченко //Нар. творчість та етнографія. – 1989. - №3. – С.103.

531. СЕРГІЙЧУК В. Етнічні межі і кордони України: південь /В. Сергійчук //Наука і суспільство. – 1993. - №3/4. – С.10-15.
Про українське населення Херсонщини, с.11,12.

532. СКІЛЬКИ на Україні українців? //Укр. часопис. 1992 р. – К., 1991. – С.21-22.
Кількість українців і росіян в Херсонській обл., с.22.

533. ТУРЧЕНКО Г. Історична регіоналістика і краєзнавство в контексті національної історії (південноукраїнський аспект) /Г. Турченко //Краєзнавство. – 2006. - №1-4. - Джерело: Історичний архів. Вип.3. –С.70.

534. ЯКИМЕНКО М. А. Міграції українського селянства (1867-1905 р.) //Укр. іст. журн. – 1982.- №9. – С. 61-71.
Про міграції українських селян у Херсонську, Таврійську та інші губ., с.63.

535. ЯКИМЕНКО М. А. Селянська колонізація Південної України в другій половині XIX ст. /М. А. Якименко //Укр. іст. журн.- 1987. - №2. – С.37-44.
Про переселення українських селян на Південь України, в т.ч. і на Херсонщину.

 

Документи Державного архіву Херсонської області

536. УКАЗ Новоросійської губернської канцелярії межовій експедиції від 25 січня 1779 р. про переселення козаків з зимівників у міста й державні слободи. – Ф. 14, оп.1, спр.53, арк. 54-55.

537. ВІДОМОСТІ про землеволодіння українців. 1782-1828 рр. – Ф. 302, оп.1, спр.3, 17, 126, 153, 221, 264, 680, 788, 903.

538. УКАЗ Катеринославського намісницького правління межовій експедиції від 31 січня 1793 р. про переселення військових поселян з Полтавського і Градіжського повітів у Херсонський повіт Катеринославського намісництва. – Ф. 14, оп.1, спр.247, арк. 4-7 зв.

539. ВІДОМОСТІ про заселення поміщицького села Варварівка Херсонського повіту Херсонської губернії кріпосними княгині Голіциної В., переведеними з Київської губернії (з указу Херсонського губернського правління губернському землеміру від 17.10.1821). 1793-1817 рр. – Ф. 14, оп.1, спр.945, арк. 2 зв.

540. ВІДОМОСТІ про православних переселенців з польських земель на Херсонщину. 1794-1795 рр. – Ф. 207, оп.1, спр.214, арк. 1; спр.245, арк. 1.

541. ВИТЯГ з ревізьких сказок казенного села Гола Пристань Дніпровського повіту Таврійської губернії про зарахування до громади переселенців з с. Драбівці Золотоніського повіту Полтавської губернії і с. Великий Токмак Мелітопольського повіту Таврійської губернії. 1803-1804 рр. – Ф. 14, оп.1, спр.531, арк. 4.

542. УКАЗИ Херсонського губернського правління, рапорти херсонського повітового землеміра про відведення землі для малоземельних переселенців з Київської губернії в Херсонському повіті Херсонської губернії. 1803-1804 рр. – Ф. 14, оп.1, спр.547, арк. 2-8.

543. УКАЗИ Херсонського губернського правління херсонському повітовому землеміру про переселення козаків з Полтавської і Чернігівської губерній в Херсонський повіт Херсонської губернії. 1811 р. – Ф. 14, оп.1, спр.771, арк. 7-15; спр.786, арк. 22-22 зв.

544. ВІДОМОСТІ про заселення поміщицького села Михайлівка Херсонського повіту Херсонської губернії кріпосними поміщика Апостола М.Д., переведеними з Миргородського повіту Полтавської губернії (з напису на плані сільської землі). [до 1813 р.] – Ф. 14, оп.1, спр.1435, арк. 4.

545. ВІДОМОСТІ про заселення поміщицького села Галаганівка і хутора Дядьківський Херсонського повіту Херсонської губернії кріпосними поміщика Енгельгардта В.В., переведеними з Київської губернії (з указу Херсонського губернського правління губернському землеміру від 06.02.1829). 1828-1829 рр. – Ф. 14, оп.1, спр.1162, арк. 18.

546. ВІДОМОСТІ про переселення українців з Польщі до Херсонської області. 1944-1947 рр. –Ф.Р-1979, оп.1, спр.209, 241, 242, 243, 277, арк. 3, 6, 32-32 зв.; оп.2, спр.207, арк. 24-27; спр.209, арк. 27-27 зв., 32-33; спр.212, арк. 50; спр.446, арк. 122-128; Ф.П-46, оп.1, спр.385, арк. 30-32; спр.386, арк. 52-54; спр.700, арк. 1-1 зв., 5, 17-17 зв.

547. ВІДОМОСТІ про переселенців з Польщі та їх улаштування. Матеріали Нововоронцовської селищної ради депутатів трудящих за 1946 р. – Ф.Р-910, оп.2, спр.4, арк. 1-3.

548. ДОКУМЕНТИ про переселенців з Польщі по Каховському району (розрахунки, поіменні списки по колгоспам, листування). 1947 р., 1949 р. – Ф.Р-221, оп.8, спр.23, спр.49.

549. СПИСКИ переселенців з Польщі, які були працевлаштовані в Зеленівській, Кіндійській, Федорівській, Чорнобаївській сільських радах Херсонського району. 1949 р. – Ф.Р-169, оп.6, спр.2, арк. 31, 64-66.

550. ВІДОМОСТІ про переселення з інших областей України (переважно західних) до Херсонської області. 1949-1952 рр. – Ф.Р-1979, оп.3, спр.478, арк. 20; спр.481, арк. 13-16, 72; спр.487, арк. 94-94 зв., 105; спр.529, арк. 20- 20 зв.; спр.798, арк. 25, 115, 146-146 зв.; спр.800, арк. 26-27; оп.4, спр.540, арк. 13-19.

Calendar

   1 2345
678 9 10 1112
13 1415 16 171819
20212223242526
2728293031