Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Народне господарство

 

Економіка та управління

 

16.  Актуальні питання економічних наук : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 квіт. 2014 р.), м. Львів. - Л. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 127 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної конференції, в яких розглянуті загальні питання економічної теорії та історії економічної думки, світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, управління господарствами, розвитку продуктивних сил та регіональної економіки, іновації й інвестиційної діяльності. Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, які цікавляться економічною наукою, а також широкому загалу читачів.

 

17.  Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України : матеріали доп. міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 трав. 2014 р., м. Ужгород / Ужгород. нац. ун-т, Ін-т економіки і міжнар. відносин, Ін-т держ. упр. та регіон. розвитку ; за заг. ред. М. М. Палінчак, В. П. Приходько. - Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2014. - 343 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

У матеріалах доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції розглянуті питання економічної теорії і історії, фінансів, грошового обігу і кредиту, світового господарства і міжнародних економічних відносин, економіки підприємства та управління виробництвом, розміщення продуктивних сил, регіональної економіки та регіонального розвитку, менеджменту та маркетингу, іноваційної та інвестиційної політики, економіки природокористування й охорони навколишнього середовища.

 

18.  Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 7 берез. 2014 р., м. Ужгород / Ужгород. нац. ун-т, Ін-т економіки і міжнар. відносин, Ін-т держ. упр. та регіонал. розвитку ; за заг. ред. М. М. Палінчак, В. П. Приходько. - Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2014. - 291 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.

У матеріалах доповідей учасників конференції розглянуто проблеми економічної теорії і історії, фінансів, грошового обігу і кредиту, світового господарства і міжнародних економічних відносин, економіки підприємства та управління виробництвом, розміщення продуктивних сил, регіональної економіки та регіонального розвитку, менеджменту та маркетингу, інноваційної та інвестиційної політики, економіки природокористування й охорони навколишнього середовища та інші питання. Збірник адресований науковцям, викладачам, аспірантам і студентам, а також широкому загалу читачів.

 

19.  Божидарнік Тарас Вікторович. Креативний менеджмент : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. В. Божидарнік, Н. М. Василик ; ред. М. І. Богуш. - Херсон : Олді-плюс, 2014. – 496 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 455-467. - Інтернет-ресурси в дод.: с. 468-496 - Слов. основ. термінів і понять: с. 450-454.

У навчальному посібнику розкриті основні положення креативного менеджменту як науки і виду управлінської діяльності.

 

20.  Виробничо-експортний потенціал національної економіки : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 3-4 жовт. 2014 р., м. Ужгород / Ужгород. нац. ун-т, Ін-т держ. упр. та регіонал. розвитку ; за заг. ред. М. М. Палінчак, В. П. Приходько. - Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2014. - 267 с. : рис., табл. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

У матеріалах доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції розглядаються проблеми економічної теорії і історії, світового господарства і міжнародних економічних відносин, економіки підприємства та управління виробництвом, розвитку продуктивних сил і регіональної економіки, інноваційної та інвестиційної діяльності, економіки природокористування й охорони навколишнього середовища, фінансової, податкової політики, бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, маркетингу та інші питання.

 

21.  Економіка XXI сторіччя: фінансові та інноваційно-інвестиційні аспекти : зб. наук. пр. з актуал. пробл. екон. наук / Наук. орг. "Перспектива". - Д. ; Херсон : Гельветика, 2014. – 199 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

У даному збірнику розглянуті актуальні питання економіки, світового господарства і міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, економіки та управління підприємствами, розвитку продуктивних сил та регіональної економіки, економіки природокористування, а також питання грошей, фінансів та кредиту, демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики та інших галузей економічної науки. Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам і студентам економічних спеціальностей.

 

22.  Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 трав. 2014 р., м. Харків. - Х. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 119 с. : табл., рис. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

У матеріалах конференції розглянуті питання економічної теорії та історії економічної думки, світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, розвитку продуктивних сил та регіональної економіки, іновації й інвестиційної діяльності. Збірник адресований науковцям. викладачам, аспірантам та студентам, які цікавляться економічною наукою.

 

23.  Економіка, управління, фінанси: теорія та практика : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф., (17-18 жовт. 2014 р.), м. Ужгород. - Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2014. - 151 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

У матеріалах конференції розглядаються загальні питання економічної теорії та  історії економічної думки, світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, управління господарствами, розвитку продуктивних сил та регіональної економіки, інноваційної й інвестиційної діяльності та ін. Збірник адресований науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, які цікавляться економічною наукою, а також широкому загалу читачів.

 

24.  Ефективне управління економікою: процеси, явища, ризики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 черв. 2014 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технолог. ун-т, Черкас. філ. приват. вищ. навч. закл. "Європейський університет", Держ. вищ. навч. закл. "Національний гірничий університет", Бельц. держ. ун-т ім. Алеку Руссо (Республіка Молдова). - Черкаси ; Херсон : Гельветика, 2014. - 267 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції.

 

25.  Иванова Л. А. Дизайн интерьера отельно-ресторанных объектов / Л. А. Иванова, О. В. Дышкантюк, С. Е. Полевая ; Одес. нац. акад. пищ. технологий. - Херсон : Олди-плюс, 2014. - 224 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 223-224.

Навчальний посібник адресований викладачам, аспірантам і студентам вищих навчальних закладів.

 

26.  Іртищева Інна Олександрівна. Управління інституційними змінами в умовах соціалізації національної економіки : монографія / Інна Іртищева, Ірина Крупіца. - Миколаїв : НУК ім. адм. Макарова ; Херсон : Гельветика, 2014. - 171 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 159-17.

У моногрфії досліджено сутність, види, концепції інституційних змін та систематизовано теоретичні аспекти соціалізації національної економіки. Видання адресоване науковим працівникам, фахівцям державних органів управління економікою.

 

27.  Лазарева Марина Геннадіївна. Динамічна стійкість холдінгових структур: методологія та прикладні аспекти : монографія / М. Г. Лазарева ; ред. О. А. Бондар ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К. ; Херсон : Вишемирський В. С., 2014. - 435 с. : табл. - Бібліогр.: с. 408-435.

У монографії автором зроблена спроба переосмислити теоретичні та методологічні підходи до побудови системи управління динамічною стійкістю холдингових структур в межах національного господарства.   

Видання адресоване спеціалістам - практикам, науковим співробітникам, чиї інтереси лежать у площині ідентифікації результативності функціонування холдингів, а також викладачам, аспірантам та студентам економічних навчальних закладів.

 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: К. С. Шапошников (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2013 -     .

28.  2014, вип. 4. - 2014. - 85 с. : табл., рис., граф. - Текст укр., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

29.  2014, вип. 5, ч. 1. - 2014. - 295 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

30.  2014, вип. 5, ч. 2. - 2014. - 261 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

31.  2014, вип. 5, ч. 3. - 2014. - 265 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

32.  2014, вип. 6, ч. 1. - 2014. - 259 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

33.  2014, вип. 6, ч. 2. - 2014. - 239 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

34.  2014, вип. 6, ч. 3. - 2014. - 237 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

35.  2014, вип. 6, ч. 4. - 2014. - 265 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

36.  2014, вип. 6, ч. 5. - 2014. - 261 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

37.  2014, вип. 8, ч. 1. - 2014. - 217 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

38.  2014, вип. 8, ч. 4. - 2014. - 219 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

39.  2014, вип. 8, ч. 5. - 2014. - 225 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

40.  2014, вип. 9, ч. 1. - 2014. - 241 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст

41.  2014, вип. 9, ч. 2. - 2014. - 227 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

42.  2014, вип. 9, ч. 4. - 2014. - 225 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

43.  2014, вип. 9, ч. 6. - 2014. - 243 с. : табл., рис. - Текст укр., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

44.  2014, вип. 9, ч. 7. - 2014. - 229 с. : табл., рис. - Текст укр., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

45.  2014, вип. 9-1, ч. 1. - 2014. - 237 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

46.  2014, вип. 9-1, ч. 2. - 2014. - 223 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

47.  2014, вип. 9-1, ч. 3. - 2014. - 227 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

48.  2014, вип. 9-1, ч. 4. - 2014. - 241 с. : граф., табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

 

49.  Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2014 р., м. Херсон : [у 2 ч.]. Ч. 2 / Херсон. держ. ун-т, Акад. екон. наук України, Херсон. обл. осередок Всеукр. асоц. політ. економії ; орг. ком.: В. Л. Федяєва [та ін.] ; редкол.: К. С. Шапошников [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2014. - 171 с. : рис., табл.

 

50.  Неприбуткові організації в системі світових соціально-економічних процесів : монографія / Т. В. Стройко [та ін.] ; за ред. Т. В. Стройко ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв ; Херсон : Гельветика, 2014. - 171 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 157-168. - Дод.: с. 169-170.

У монографії розкрито теоретичні основи формування неприбуткових організацій в системі світових соціально-економічних процесів. Висвітлено основні теоретичні аспекти соціалізації ринкової економіки. Видання адресоване науковим працівникам, аспірантам, магістрантам, студентам вищих навчальнх закладів та фахівцям державних органів управління економікою.

 

51.  Перспективи розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 лют. 2014 р., м. Дніпропетровськ / ДВНЗ "Національний гірничий університет" (Україна), Uniwersity of Rzeszow (Польща) ; орг. ком.: Г. Г. Півняк [та ін.]. - Д. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 247 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.

 

52.  Потенціал сталого розвитку України на шляху реалізації інтеграційного вибору держави : монографія / О. М. Алимов [та ін.] ; за ред., передм. О. М. Алимова, В. В. Микитенко ; Нац. акад. наук України, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". - К. ; Херсон : Вишемирський В. В. - 518 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд.

У монографії досліджуються проблеми формування об'єктивної системи оцінювання масштабів розвиненості потенціалу сталого розвитку держави та зафіксовано науковий пріоритет щодо реалізації інтеграційного вибору держави. Видання адресоване широкому колу фахівців і вчених-економістів, студентам і аспірантам, державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, науковцям, усім зацікавленим особам, які досліджують проблематику сучасних процесів формування потенціалу сталого розвитку в контексті реалізації інтеграційного вибору держави.

 

53.  Пошук ефективних механізмів господарювання в контексті сучасної економічної теорії : міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 трав. 2014 р., м. Одеса : у 2 ч. Ч. 2 / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. - О. ; Херсон : Гельветика, 2014.- 159 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

 

Проблеми інноваційного розвитку економіки України : зб. наук. пр. з актуал. пробл. екон. наук : [у 2 ч.] / Наук. орг. "Перспектива". - Д. ; Херсон : Гельветика, 2014.

54.  Ч. 1. - 311 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

 55.  Ч. 2. - 311 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

Дані збірники висвітлюють актуальні питання економіки, світового господарства і міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством і підприємствами, розвитку продуктивних сил, економіки природокористування, а також питання грошей, фінансів та кредиту, демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики. Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам і студентам вищих навчальних закладів.

 

Проблеми сталого розвитку економіки України в умовах інтеграційних процесів : матеріали доп. міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 груд. 2014 р., м. Ужгород : у 2 ч. / Ужгород. нац. ун-т, Ін-т держ. упр. та регіон. розвитку.; за заг. ред. М. М. Палінчак, В. П. Приходько. - Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2014.

56.  Ч. 1. - 215 с. : табл., рис. - Бібліогр. наприкінці ст.

У матеріалах доповідей розглядаються проблеми економічної теорії і історії, світового господарства і міжнародних економічних відносин, економіки підприємства та управління виробництвом, розвитку продуктивних сил і регіональної економіки та інвестиційної діяльності.

57.  Ч. 2. - 215 с. : рис. - Бібліогр. наприкінці ст.

У матеріалах доповідей розглядаються проблеми інноваційної та інвестиційної діяльності, економіки природокористування й охорони навколишнього середовища, фінансової, податкової політики, бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, маркетиингу тощо.

 

 58.  Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 берез. 2014 р., м. Одеса. - О. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 131 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

У матеріалах конференції висвітлені загальні питання світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, розвитку продуктивних сил та регіональної економіки.

 

59.  Проблеми та перспективи регулювання міжнародних економічних відносин : зб. наук. пр. з актуал. пробл. екон. наук / в авт. ред. ; Наук. орг. "Перспектива". - Д. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 335 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.

        

60.  Проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності : Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 28-29 листоп. 2014 р., м. Миколаїв / Миколаїв. міжрегіон. ін-т розв. людини ВНЗ "Університет "Україна". - Миколаїв ; Херсон : Гельветика, 2014. - 207 с. : рис., табл. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст. - (Присвяч. 15-річному ювілею створення ін-ту).

У матеріалах доповідей учасників науково-практичної конференції розглядаються проблеми та розвиток національної економіки в умовах нестабільності, організаційні та економічні аспекти ефективного управління готельно-ресторанним бізнесом, моделі, методи та інформаційні технології в управлінні національною економікою за умов нестабільності.

 

61.  Рудакова Ганна Володимирівна. Моделі та методи керування організаційно-технічними системами в критичних режимах функціонування : монографія / Г. В. Рудакова ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Вишемирський В. С., 2014. - 315 с. : рис., схеми. - Бібліогр.: с. 264-284.

Монографія присвячена актуальним питанням розробки моделей, методів та підходів щодо оптимізації керування, які розв'язують проблему ефективності оперативного керування сучасними територіально розподіленими виробничими комплексами в умовах дефіциту часу. Видання адресоване науковим працівникам, викладачам, аспірантам, студентам, фахівцям у галузі автоматики та управління.

 

62.  Станкевич Юлія Юріївна. Підприємництво і бізнес-культура : навч.-метод. посіб. для студ. напряму підгот. (спец.) "Економіка та підприємництво" рівня вищ. освіти "бакалавр" ВНЗ / Ю. Ю. Станкевич ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Гельветика, 2014. - 115 с. : табл. - (Навчально-методичні посібники). - Бібліогр. наприкінці тем.

 

63.  Сучасні тенденції розвитку менеджменту і бізнес-адміністрування в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 трав. 2014 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т, Акад. екон. наук України, Херсон. обл. осередок Всеукр. асоц. політ. економії ; редкол.: К. С. Шапошников [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2014. - 151 с. : табл., рис. - Бібліогр. наприкінці ст.

 

64.  Фінансово-економічний збалансований розвиток України: проблеми та шляхи їх подолання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 верес. 2014 р., м. Дніпропетровськ / ДВНЗ "Національний гірничий університет" (Україна), University of Rzeszow (Польща) ; орг. ком.: Г. Г. Півняк [та ін.]. - Д. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 219 с. : рис., табл. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

 

65.  Формування інформаційної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2014 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т, Херсон. обл. осередок Всеукр. асоц. політ. економії ; редкол.: К. С. Шапошников [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2014. - 175 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.

 

66.  Формування та ефективність використання фінансових ресурсів в економічній діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 квіт. 2014 р., м. Чернігів / Черніг. нац. технол. ун-т, L`Association 1901 "SEPIKE", Нац. гірн. ун-т ; орг. ком.: В. П. Ільчук [та ін.]. - Чернігів ; Херсон : Гельветика, 2014. - 251 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.

 

67.  Ду Чуньбу. Мале і середнє підприємництво КНР у структурі міжнародного бізнесу : монографія / Ду Чуньбу ; наук. ред. І. А. Ломачинська ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки, Центр. ун-т фінансів і економіки, Ін-т фінансів та екон. дослід., Центр дослідж. Росії, Східної Європи і Центральної Азії. - О. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 174 с. : рис., табл. - Парал. тит. арк. англ. - Бібліогр.: с. 153-165. - Дод.: с. 166-174.

У монографії розкриті закономірності та тенденції діяльності малих і середніх підприємств на міжнародних ринках та управління зовнішньоторговельними ризиками для підвищення ефективності міжнародного співробітництва. Видання адресоване викладачам, науковим працівникам, аспірантам, студентам та фахівцям з міжнародних економічних відносин.

 

68.  Шкарлет Сергій Миколайович. Інформаційна економіка: методи, моделі та технологія формування : монографія / Шкарлет С. М. ; ред. О. А. Бондар ; Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів : ЧНТУ МОН України ; Херсон : Вишемирський В. С., 2014. - 285 с. : табл., рис. - Текст укр., англ. - Бібліогр. наприкінці розд.

Монографія адресована вченим-економістам, студентам та аспірантам, державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, науковцям, а також усім зацікавленим особам, які досліджують і опікуються проблематикою розроблення та запровадження у практику сучасних технологій управління процесами формування в державі економіки інформаційного типу в умовах ресурсних обмежень.

 

69.  Шляхи інтенсифікації фінансово-економічного розвитку Херсонщини : зб. ст. студ. і молодих вчених / Херсон. нац. техн. ун-т ; редкол.: М. А. Коваленко (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : Вишемирський В. С., 2014. - 141 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.

 

Див. також  № 10, 12, 105, 294, 297-298, 303, 306, 308, 309, 310, 311, 349

 

Окремі галузі

 

Промисловість

 

70.  Бьерке Лейв Лейвсон. Чистое производство и энергоэффективность. Норвежская модель : метод. пособ. / Лейв Лейвсон Бьерке ; пер. с англ. А. Сырчиной ; ред. Е. Берстад ; авт. вступ. ст. О. Берстада. - Херсон : ХТПП, 2014. - 120 с. : табл., схемы, граф. - Прил.: с. 56-120.

Даний посібник адресований лекторам програми "Чисте виробництво та енергоефективність. Норвезька модель", студентам інженерно-технічних та економічних спеціальностей, а також всім, кого цікавить методологія програми та можливість її застосування у промисловій сфері.

 

71.  Кармазіна Н. В. Реальний сектор регіональної економіки: макроекономічне регулювання розвитку : монографія / Н. В. Кармазіна ; ред. Е. І. Блах ; Акад. муніцип. упр. - Херсон : Вишемирський В. С., 2014. - 391 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 318-362. - Дод.: с. 363-390.

У монографії розкриваються теоретичні та методологічні засади макроекономічного регулювання розвитку промисловості регіонів країни. Видання адресоване широкому колу фахівців і вченим-економістам, студентам і аспірантам, державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, науковцям, усім зацікавленим особам, які досліджують проблематику сучасних процесів формування потенціалу сталого розвитку в контексті реалізації інтеграційного вибору держави.

 

72.  Ладонько Людмила Степанівна. Детермінанти стратегії формування інноваційного потенціалу промисловості в регіонах України : монографія / Ладонько Л. С. ; Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів : ЧНТУ МОН України ; Херсон : Вишемирський В. С., 2014. - 423 с. : табл., рис. - Бібліогр. наприкінці розд. - Дод.: с. 410-423.

Монографія адресована широкому колу фахівців і вчених економістів, студентам та аспірантам, державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, науковцям, а також всім зацікавленим особам, які досліджують і опікуються проблематикою розроблення та запровадження у практику сучасних технологій стратегічного управління процесами формування інноваційного потенціалу промисловості в регіонах України в контексті забезпечення її сталого розвитку в умовах ресурсних обмежень.

 

73.  Марущак Світлана Миколаївна. Оцінка та управління підприємницькими ризиками / Марущак С. М., Єфімова Г. В., Пащенко О. В. ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адм. Макарова. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 294 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 292-294.

У навчальному посібнику розглянуті методологічні і теоретико-методологічні принципи кількісного аналізу і обліку ризику різних видів діяльності підприємств і установ. Дане видання адресоване викладачам, аспірантам і студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, менеджерам і економістам підприємств і установ різних галузей, форм власності і господарюваня.

 

74.  Шандова Наталія Вікторівна. Методологія та практика управління стійким розвитком промислових підприємств : монографія / Н. В. Шандова ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Вишемирський В. С., 2014. - 422 с. : табл., рис. - Бібліогр. наприкінці розд.

Монографія присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів управління стійким розвитком промислових підприємств.

 

Див. також №2, 105, 228, 293-295, 299, 300, 302, 304-305, 307

 

Транспорт

 

75.  Белоусов Евгений Викторович. Топливные системы современных судовых дизелей : учеб. пособ. / Е. В. Белоусов. - Херсон : ХГМА, 2014. - 267 с. : рис. - Библиогр.: с. 263-267. - Алф. указ.: с. 261-262 . - 180-летию Херсон. гос. мор. акад. посвящ.

У книзі розглянутий стан розвитку паливних систем суднових дизелів всіх типів. Видання адресоване судновим механікам, інженерно-технічним працівникам, студентам морських навчальних закладів, аспірантам.

 

76.  Малыгин Борис Вадимович. Рекомендации для судовых механиков, законы регулирования труда моряков и конвенции : (метод. пособ. для мех. службы флота) / Б. В. Малыгин, Л. М. Нечитайло ; Херсон. гос. мор. акад. - Херсон : Савченко А. В., 2014. - 191 с. - Бібліогр.: с. 191.

 

77.  Обеспечение экологической безопасности судоходства : монография / В. Е. Леонов, О. В. Соляков, П. Г. Химич, В. Ф. Ходаковский ; под ред. В. Е. Леонова ; Херсон. гос. мор. акад. (Украина), Гос. ун-т мор. и реч. флота им. адм. С. О. Макарова (РФ). - Херсон : ХГМА, 2014. - 184 с. : портр., рис., табл. - Загол. обкл. : MARPOL 73/78. Обеспечение экологической безопасности судоходства. - Библиогр.: с. 171-174. - Прил.: с. 175-180. - Авт. указаны на обл.

У монографії викладені основні вимоги міжнародних нормативних документів та національних російських, українських, галузевих нормативних документів, які регулюють  забруднення морського та повітряного середовища під час судноплавства, а також практичні рекомендації по виконанню вимог даних нормативних документів. Видання адресоване курсантам (студентам), магістрам, аспірантам та викладачам морських, технічних, екологічних, економічних ВУЗів і факультетів.

 

78.  Современные информационные технологии обеспечения безопасности судоходства и их комплексное использование : монография / В. Е. Леонов [и др.] ; под ред. В. Е. Леонова ; Херсон. гос. мор. акад. (Украина), Гос. ун-т мор. и реч. флота им. адм. С. О. Макарова (Россия). - Херсон : ХГМА, 2014. - 320 с. : табл., рис., цв. фот., портр. - Библиогр.: с. 289-299. - Прил.: с. 300-320.

Монографія присвячена питанням практичного використання сучасних інформаційних технологій на морському транспорті. Видання адресоване курсантам (студентам), магістрам, аспірантам і викладачам морських, технічних, екологічних, економічних, юридичних спеціальностей вузів і факультетів.

 

Див. також № 2, 9, 292, 301, 348

 

Фінанси

 

79.  Ботвіна Наталія Олександрівна. Страхування : підручник [для студ. ВНЗ] / Н. О. Ботвіна. - О. ; Херсон : ІТ, 2014. - 279 с. : рис., схеми. - Термінол. слов.: с. 260-276. - Бібліогр.: с. 277-279.

У підручнику розглянуто фундаментальні питання теорії страхування, її економічну сутність, функції, роль і сферу застосування актуарних розрахунків. Посібник адресований студентам вищих навчальних закладів.

 

80.  Формування фінансової поведінки домогосподарств в Україні : монографія / В. М. Мельник [та ін.] ; Європ. ун-т. - Херсон : Гельветика, 2014. - 211 с. : граф., табл., рис. - Бібліогр.: с. 158-169 .

У монографії розроблено теоретичні та методичні засади, практичні підходи до формування фінансової поведінки домогосподарств та розширення фінансової активності населення. Досліджено сучасний стан та закономірності формування доходів і витрат населення в Україні, структуру джерел покриття дефіциту бюджету вітчизняних домогосподарств. Видання адресоване викладачам, науковим працівникам, аспірантам, студентам та фахівцям з фінансів.

 

Див. також № 64, 66, 320      

 

Інформаційні технології

 

81.  Методи та засоби удосконалення зв'язку в телекомунікаційних системах : навч. посіб. [для студ. техн. ВНЗ] / Ф. Б. Рогальський [та ін.] ; за ред. Ф. Б. Рогальського. - Херсон : Вишемирський В. С., 2014. - 187, [1] с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 184-[188].

У посібнику викладені питання удосконалення зв'язку в інформаційно-управляючих системах, застосування шумоподібних кодованих сигналів та оптоволоконних ліній для покращання характеристик телекомунікаційних трактів. Наведено моделі телекомунікаційних систем і їх застосування для знаходження параметрів телекомунікаційних систем.

 

Див. також № 65, 68, 78, 296, 311-312, 320

 

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15 16 1718192021
2223 24 25262728
293031