Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Бібліографічні посібники

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ

М91
Н 73
  НОВІ довідкові, бібліотекознавчі та бібліографічні матеріали: поточ. бібліогр. список; Вип. 1 (144)  уклад. А. Л. Кисельова; відп. ред. Л. І. Зелена. – Херсон: ОУНБ ім. Олеся Гончара, 2011. – 26 с.
     
К91.9:2
П 77
  ПРИРОДА і природні ресурси Північного Причорномор’я: бібліогр. покажч. л-ри за 2008 рік [Вип. 38] / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького; упоряд. О. Г. Кушнір; ред. І. С. Шелестович. – О.: ННБ ім. М. Горького, 2010. – 798 с.
     
В68523-2
91.9:22.3
Ф 50
  ФІЗИКА формує картину світу: бібліогр. покажч. / уклад. Ю. В. Круть; ред. С. О. Чачко, В. М. Кучерява, Н. Зінкевич. – К.: ДБУ для юнацтва, 2010. – Вип. 2. -  82 с. – Дод.: с. 43-76. – Імен. покажч.: с. 77-81.
     
К91.9:28.08
Б 63
  БИОЛОГИЯ Черного и Азовского морей: библиогр. указ. лит. за 1993-1997 гг. / сост. О. Г. Кушнир; ред. И. С. Шелестович. – О.: ННБ им. М. Горького, 2010. – 229, [4]  с. – Библиогр.: с. 207.
     
К91.9:5
О-92
  ОХОРОНА здоров’я Херсонської області: поточ. бібліогр. покажч. / обл. наук. мед. б-ка. – Херсон: НМБ.
2010, 4 квартал / уклад. В. І. Гаркуша. – 2010. – 21 с.
2011, 1 квартал / уклад. В. І. Гаркуша. – 2011. – 27 с.
2011, 2 квартал / уклад. В. І. Гаркуша. – 2011. – 18 с.
     
В69023
91.9:55.1
С 79
  ВЯЧЕСЛАВ Карлович Стефанский: биобиблиогр. указ. / сост. К. К. Васильєв, О. Г. Кушнир; науч. ред. К. Г. Васильєв. – О.: ННБ им. М. Горького, 2010. – 27, [4]  с.
     
В68260
91.9:63
Б 40
  БЕЗОТОСНИЙ М. Т. Українська державність, національна ідея та культура: бібліогр. показник наук. і публіц. пр. / М. Т. Безотосний; Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава: Ред. – вид. від. ПДАА, 2011. – 26 с.: портр.
     
В68273
91.9:63.3
Е70
  МИКОЛА Миколайович Єременко – літописець Чернігівського краю: до 55-річчя від дня народж.: (реком. бібліогр. список) / Черніг. район. центр. б-ка; склала К. Череп; ред. Т Большакова. – Чернігівка: Пенежко В. А., 2011. – 15 с.: портр. – (Дослідники рідного краю; вип.1).
     
В68519
91.9:63.3(4УКР)
Т 28
  ТВОРЕЦЬ української державності: (до 415-річчя від дня народж. Богдана Хмельницького): метод.-бібліогр. матеріали / Держ. б-ка України для юнацтва; уклад. Н. І. Гуцул; ред. С. О. Чачко, В. М. Кучерява. – К.: ДБУ для юнацтва, 2010. – 85 с. – Дод.: с. 53-80. – Імен. покажч.: с. 81-84
     
В68520
91.9:63.3(4УКР)я1
К 38
  КИЇВ – перлина України: бібліогр. покажч. / Держ. б-ка України для юнацтва; уклад. Т. В. Буряк; ред. С. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич. – К.: ДБУ для юнацтва, 2010. – 66 с. – (Краєзнавство). – Дод.: с. 53-62. – Імен. покажч.: с. 63-65.
     
В68524-4
91.9:65
П 90
  ПУТІВНИК з економічної літератури для молоді: бібліогр. покажч. / уклад. Т.В. Буряк; ред. С. О. Чачко,В.М. Кучерява; Держ. б-ка України для юнацтва. – К.: ДБУ для юнацтва, 2010. – Вип. 4. – 50 с. – Імен. покажч.: с. 45-49.
     
В49200-2(2)
91.9:72.3
В 90
  ВЧЕНІ вузів Одеси: біобібліогр. довід. Вип. 2: Природничі науки. 1946-2010, ч. 2: Математики. Механіки/ упоряд. І.Е. Рікун; ред. І. С. Шелестович. – О.: [Б. в.], 2010. – 279 с. – (Серія біобіліографічних довідників: засн. 1994 р.). – Бібліогр.: с. 261-264.
     
В69024
91.9:75.81
Р 36
  РЕКРЕАЦІЯ і туризм Причорномор’я: бібліогр. покажч. / уклад. К. А. Максимова; наук. ред., авт. вступ. ст. М. О. Шалімов. – О.: ОННБ ім. М. Горького, 2010. – 49, [2] с.
     
В68272
91.9:78.33
К 21
  ТАТЬЯНА Федоровна Каратыгина: (материалы к биогр. деятелей библиотековедения): биобиблиогр. указ. / Моск. гос. ун-т культуры и искусств, науч. ред. и предисл. Л. И. Сальниковой. – М.: ГУКИ, 2007. – 63 с.: портр.
     
Б8982
91.9:83.3
Ж 87
  МИКОЛА Григорович Жулинський: біобібліогр. до 70-річчя / НАН України; упоряд. Н.О. Кікоть [та ін.]; авт. вступ. ст. М. М. Сулима. – К.: Стилос, 2010. – 173, [2] с.: портр. – (Бібліографія вчених України: засн. в 1968 р.). – Імен. покажч.: с. 162-173. – Бібліогр.: с. [174].
     
Г 3837
91.9:83.3
У 45
  УКРАЇНСЬКО-БЕЛЬГІЙСЬКІ літературні зв’язки, 1870-2008: бібліогр. покажч. / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка; уклад. Т. Добко [та ін.]; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Л.: ЛНУ ім. І. Франка; К.: НБУВ, 2010. – 243, [1] с.: іл. – Текст укр., бельг., фр., фланд., нідерланд., англ. – Обкл. та доп. тит. арк.: укр., бельг., фр. – Бібліогр. в підрядк. прим.
     
В69026
91.9:83.3 (4УКР)
Б 28
  ОЛЕКСАНДР Михайлович Батров: біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс; ред. М. Л. Десенко. – О.: ННБ ім. М. Горького, 2010. – 46, [1] с.
     
Д3052
91.9:83.3(4УКР)
С 77
  М. П. СТАРИЦЬКИЙ в Одесі: бібліогр. покажч. / Нац. наук. б-ка ім. М. Горького; упоряд. О. Г. Нуньєс; ред. І. С. Шелестович. – О.: ННБ ім. М. Горького, 2010. –124, [1] с.: портр. – (Літературна Одеса: засн. 1973; вип. 13). - Бібліогр.: с. 118.
     
В68513
91.9:83.3 (4УКР)
Т 98
  ГРИГІР Тютюнник: «З любові й муки народжується письменник…»: біобібліогр. нарис. / Нац. парлам. б-ка України; авт. нарису Л. Б. Тарнашинська; бібліогр. – упоряд. Г. І. Гамалій; наук. ред. В. О. Кононенко. – К.: [НПБ України], 2011. – 135 с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління; вип. 12). – Імен. покажч.: с. 126-135.
 
* * *
     
В68800
26.890(0)я73
Т 33
  ТЕОРЕТИЧНІ основи країнознавства: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н.В.Антонюк  [та ін.]; Львів. нац. ун-т  ім. І. Франка.  – К.: Знання, 2011. – 326 с.: табл. - (Факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка – 20 років: сер. засн. у 2010 р.). – Бібліогр.: с. 318-326.
     
В68877
26.890(5)
І-26
  ІГНАТЬЄВ П. М. Країни Азії: особливості культури та побуту / П.М. Ігнатьєв. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2011. – 339, ХVІ с. кольор. іл. – Бібліогр.: с. 333-339.
     
Г3832
30.18я73
М 69
  МИХАЙЛЕНКО В. Є. Основи біодизайну: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Є. Михайленко, О. В. Кащенко: Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – К.: Каравела, 2011. – 223 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с.168-171. – Дод.: с. 172-216.
     
В69022
32.973.202я8
И 88
  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ новых информационных технологий в библиотеке. Поиск в Интернете: метод. пособ. / Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького; сост. И. Э. Рикун; ред. И. С. Шелестович. – О.: ОННБ им. М. Горького, 2011. – 80, [3] с. – Глоссарий: с. 72-73. – Прил.: с. 74-76. – Библиогр. и Интернет-ресурсы: с. 77- [81].
     
В68484
32.973.26-018.2я73
Р 65
  РОЗРОБКА графічних інтерфейсів у середовищі Visual Basik 6.0: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Мартиненко [та ін.]; М-во освіти і науки України. – Л.: Магнолія-2006, 2011. – 311 с.: рис., табл. – (Вища освіта в Україні: сер. засн. в 1999 р.). – Бібліогр.:  с. 289-300.
     
ГЗ773
32.973.26-018.я73
П 19
  ПАСІЧНИК О. В. Веб-дизайн: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Пасічник, В. В. Пасічник; за заг. ред. О. В. Пасічника. – Л.: Магнолія-2006, 2010. – 518 с.: рис., табл. – (Комп’ютинг).
     
В68535
35.782я73
П 31
  ПЕШУК  Л.В. Біохімія та технологія олієжирової сировини: навч. посіб. для студ. вищ навч. закл. / Л.В. Пешук, Т.Т. Носенко. – К.:  Центр учб. л-ри, 2011. – 295 с.: табл., рис. – Глосарій: с. 282-289. – Бібліогр.: с. 290-292.
     
В68549
36.81я73
З-14
  ЗАГАЛЬНА технологія харчової промисловості у прикладах і задачах: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л.Л. Товажнянський  [та ін.]; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». – К.: Центр учб. л-ри, 2011. – 831 с.: рис., табл. – Дод.: с. 809-813. – Бібліогр.: с. 814-818.
     
К36.874
Ч-46
  ЧЕРЕМИС Н. С. Основа. Украинская Шампань, 120 – лет: история Основы, лечеб. рецепты виноделия, стихи о виноделии, лучшие виноделы Херсонщины / Н. С. Черемис, А. А. Яковлєв; ред. Н. С. Черемис. – Основа; Новая Каховка: ПИЕЛ, 2011. – 476 с.: ил., фот. – Библиогр.: с. 472.
     
В68618
36-9я73
М 54
  МЕТОДИ визначення фальсифікації товарів: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Дубініна [та ін.]. – К.: Професіонал: Центр учб. л-ри, 2010. – 270, [1] с.: табл., рис. – Дод.: с. 219-256. – Бібліогр.: с. 257-271.
     
М47.294я73
Ш 49
  ШЕРМАН І. М. Осетрівництво: підруч. для підготов. фахівців ОКР «бакалавр» напр. 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» для вищ. навч. закл. ІІ-ІV рівнів акредитації / І.М. Шерман, В.О. Корнієнко,В.Ю. Шевченко. – Херсон: Олді-плюс, 2011. – 355 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 338-345. – Дод.: с. 347-355.
     
М37.23-3-05
Р 63
  РОЖКОВ С. О. Методи і засоби оцінки якості тканин у системах керування текстильним виробництвом: монографія /  С. О. Рожков; в авт. ред.;  Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон: Олді-плюс, 2011. – 315 с. рис., табл. – Бібліогр.: с. 304-312.
     
В68612
48.17я73
П 31
  ПЕШУК Л. В. Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м’яса та м’ясних продуктів : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Пешук; Нац. ун-т харч. технологій. – К.: Центр учб. л-ри, 2011. – 388 с., [9] арк.  кольор. іл.: рис., табл. – Глосарій: с. 321-324. – Алф. – предм. покажч.: с. 325-331. – Бібліогр.: с. 332-334. – Дод.: с. 335-388.
     
В68588
67.9(4УКР)302я73
Р 68
  РОЛЬ В. Ф. Фінансове право: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова. – К.: Центр учб. л-ри, 2011. – 391 с.: табл. – Бібліогр.: с. 305-311. – Глосарій: с. 312-357.
  .  
В68539
67.9(4УКР)303.104я73
Ж 91
  Журик Ю. В. Антимонопольно-конкурентне право України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ю. В. Журик. – К.: Центр учб. л-ри, 2011. – 269 с. – Бібліогр.:  с. 129-138.
     
В68708
67.9(4УКР)304.2
К 84
  КРУПЧАН О. Д. Агентський договір: порівняльно-правовий аналіз за законодавством України та Республіки Молдова: монографія / О. Д. Крупчан, В. В. Проценко; Н.-д. ін.-т приват. права і підприємництва Нац. акад. правов. наук України. – К.: [Б. в.], 2011. – 357 с. – Бібліогр.: с. 210-230 та підрядк. прим.
     
Д3022
67.9(4УКР)304.211.6
Д 70
  ДОСТУП громадськості до генеральних планів міських населених пунктів України: зб. матеріалів  за результатами проекту «Через доступ до генеральних планів – до містобудування без корупції» / Східноукр. Центр громад. Ініціатив; за ред. В. В. Щербаченка. – Луганськ: Рєзников В. С., 2011. - 264 с.: рис., табл. – Текст укр., англ. – Дод.: 148-188. – Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці ст.
     
Г3828
51.1(4УКР)р30
Д 44
  ДИДАКТИЧНІ технології викладання питань репродуктивного здоров'я: навч.-метод. посіб. для викладачів [вищ. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації] / Ю. В. Вороненко [та ін.]. – К.: Книга – плюс, 2011. – 191 с.: табл. – Дод.: с. 188. – Бібліогр.: с. 189 – 191.
     
В69012
51.23я73
Д 46
  ДИМАНЬ Т. М. Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т.М. Димань, Т.Г. Мазур; ред. Н. Л. Ленська. – К.: Академія, 2011. – 518 с.: рис., табл. – (Альма-матер: сер. засн. в 1999 р.). – Термінол. слов.: с. 514-517. – Бібліогр. наприкінці тем.
     
В68794
60.6гя73
Ч-37
  ЧЕКОТОВСЬКИЙ Е. В. Історія статистичної науки: навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / Е. В. Чекотовський. – К.: Знання, 2011. – 495 с.: табл., портр. – (Вища освіта ХХІ століття: сер. засн. в 1998 р.). – Бібліогр.: с. 465-491.
     
В68675
63.3(4УКР)4
Д 56
  ДОБРОЛЮБСЬКИЙ А. О. Кочовики південно-західної України в Х-ХVІІ століттях: монографія / А. О. Добролюбський, І. О. Смирнов; голов. ред. В. Є. Кобзар; НАН України, Ін-т археології. – К.; Миколаїв: Іліон, 2011. – 171 с.: рис. – Бібліогр.: с. 134-143.
     
В68341
63.3(4УКР)46-6
Ч-96
  ЧУХЛІБ Т. В. Секрети українського полівасалітету: Хмельницький – Дорошенко – Мазепа / Т. Чухліб; НАН України,  Ін-т історії України, Н.- д. ін.-т козацтва. – К.: Києво-Могилян. акад., 2011. - 327 с.: іл. - Дод.: с. 268-299. – Бібліогр.: с. 299-319 та в підрядк. прим.
     
В68571
63.3(4УКР)5-48
І-19
  ІВАНИЦЬКА С. Г. Українська ліберально-демократична партійна еліта: «колективний портрет» (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / Світлана Іваницька; наук. ред. Ф. Г. Турченко. – Запоріжжя: Просвіта, 2011. – 452 с.: фот. – Бібліогр.: с. 425-433 та в підпорядк. прим.
     
В68459
63.3(4УКР)-7я73
К 66
  КОРДОН М. В. Історія української культури: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Кордон; М-во освіти і науки України. – Л.: Магнолія-2006, 2011. – 335 с. – (Вища освіта в Україні: сер. засн. в 1999 р.). – Бібліогр.: с. 328-335 та підрядк. прим.
     
В68808
65.049(4УКР)я73
Ш 37
  ШЕВЧУК Л. Т. Регіональна економіка: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. Т. Шевчук. – К.: Знання, 2011. – 319 с.: табл., рис. – Бібліогр.: с. 274-276. – Термінол. слов.: с. 277-319.
     
В68795
65.053.9(4УКР)я73
Д 45
  ДІКАНЬ Л. В. Державний аудит: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. В. Дікань, Ю. О. Голуб, Н. В. Синюгіна. – К.: Знання, 2011. – 503 с.: рис., табл. – Глосарій: с. 348-354. – Бібліогр.: с. 355-362 та в підрядк. прим.
     
В68815
65.09я73
Ф 84
  ФРАНЧАЙЗИНГ: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. Є. Кузьмин [та ін.]; за ред. О. Є. Кузьмина. – К.: Знання, 2011. – 267 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 251-267.
     
В68811
65.26я73
К 23
  КАРЛІН М. І. Фінанси країн Європейського Союзу: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. І. Карлін. – К.: Знання, 2011. – 639 с.: табл. – Бібліогр.: с. 629-638. - Інтернет-ресурси: с. 638-639.
     
В68531
65.261.100я73
Ц 38
  ЦЕНТРАЛЬНИЙ банк і грошово-кредитна політика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Д. Косова [та ін.]; за ред. Т. Д. Консової, О. О. Папаіки; / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановского. – К.: Центр учб. л-ри, 2011. – 319 с.: рис. – Бібліогр.: с. 293-300. – Дод.: с. 301-319.
     
Г3785
65.422.4-803я73
О-64
  ОРГАНІЗАЦІЯ обслуговування у закладах ресторанного господарства: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А.А. Мазаракі [та ін.]; за заг. ред. Н. О. П’ятницької; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Центр учб. л-ри, 2011. – 579 с.: рис., табл. – Дод.: с. 449-561. – Глосарій: с. 562-573. – Бібліогр., Інтернет-ресурси: с. 574-579 та в підрядк. прим.
     
В68609
65.829-93я73
Т 65
  ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ корпорації: особливості інвестиційної діяльності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. О. Якубовський [та ін.]; за ред. С. О. Якубовського, Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К.: Центр учб. л-ри, 2011. – 334, [77] с.: табл. – Бібліогр.: с. 324-334.
     
В68710
65.9(4УКР)262.29
Р 21
  РАМСЬКИЙ А. Ю. Заощадження населення як інвестиційний ресурс економіки: монографія / А. Ю. Рамський; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – К. : НУТД, 2011. – 189 с.: рис., табл.. – Бібліогр.: с. 171-189.
     
В68789
65.9(4УКР)271-214я73
С 89
  СУПРУН А. А. Страховий менеджмент: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / А. А. Супрун, Н. В. Супрун; Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана, Криворіз. екон. ін-т. – Л.: Магнолія-2006, 2011. – 300 с.: рис., табл. – (Вища освіта в Україні: сер. засн. в 1999 р.). – Бібліогр.: с. 277-283.
     
В68613
65.9(4УКР)29-93я73
П 50
  ПОЛІНКЕВИЧ О. М. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посіб. для студ. вищ навч. закл. / О. М. Полінкевич, В. П. Лещук. – К.: Центр учб. л-ри, 2011. – 397 с.: рис., табл. – Дод.: с. 378-392. – Бібліогр.: с. 393-397.
     
В68805
65.9(4УКР)301-45я73
І-98
  ІЩУК С. І. Географія промислових комплексів: [для студ. вищ. навч. закл.] / С. І. Іщук, О. В. Гладкий. – К.: Знання, 2011. – 375 с.: рис., табл.. – (Вища освіта ХХІ століття: сер. засн. в 1998 р.). – Термінол. слов.: с. 346-356. – Бібліогр.: с. 357-362.
     
В68566
65.9(4УКР)325.157
К 46
  КІЩАК І. Т. Організація, економіка та технологія екологічно безпечного кормо-виробництва: монографія / І. Т. Кіщак, О. К. Бітян, І. В. Наконечний. – Миколаїв: НУ, 2011. – 271 с.: табл. –Бібліогр.: с. 204-220. – Дод.: с. 221-268.
     
В68820
65.9(4УКР)39-36
К 56
  КОВАЛЬЧУК Т. Т. Сучасний інформаційний ринок (концептуально-пізна-вальний контекст): монографія / Т. Т. Ковальчук, І. Ю. Марко, Є. І. Марко. – К.: Знання, 2011. – 255 с.: рис., табл. – (Сучасна економічна наука: засн. 2011 р.). – Бібліогр.: с. 230-248 та в підрядк. прим.
     
В68878
65.9(4УКР)497.58
- 214я73
Ш 67
  ШКОЛА І. М. Менеджмент туризму: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Школа, О. П. Корольчук. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2011. – 463 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 455-460.
     
В68814
66.4(0)6я73
Ш 19
  ШАМБОРОВСЬКИЙ Г. О. Регіональна політика Європейського Союзу: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Г. О. Шамборовський; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К.: Знання, 2011. – 187 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 169-176.
     
В68589
67.300.62я73
Т 31
  ТЕЛІПКО В. Е. Парламентське право. Академічний курс: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Е. Теліпко. – К.: Центр учб. л-ри, 2011. – 660, [3] с.: табл. – Бібліогр.: с. 613-648.
     
В68758
67.5я73
А 72
  АНТОНОВИЧ М. Міжнародне право: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Мирослава Антонович; М-во освіти і науки України. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 379 с. – Бібліогр.: с. 353-354, 356-370 та в підряд. прим.
     
В68594
67.62я73
К 82
  КРИМІНАЛІСТИКА: питання і відповіді: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /А. В. Кофанов [ та ін. ]; Нац. акад. внутр. справ. – К.: Центр учб. л-ри, 2011. – 276 с. – Бібліогр.: с. 270-276.
     
В68575
67.9(4УКР)308.112.012
А 53
  АЛФЬОРОВ С. М. Кримінальна відповідальність за погрози застосування фізичного насильства: монографія / С.М. Алфьоров, В. В. Шаблистий; ред. Л. Т. Дієва. – Запоріжжя: Зеленкевич Л. П., 2011. – 211 с.: рис., діагр. – Бібліогр.: с. 165-190.
     
В68426
67.9(4УКР)613
А 66
  АНДРУШКО А. В. Геронтологічна злочинність: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання: монографія / А. В. Андрушко; за ред. В.М. Поповича. – Ужгород: Ліра, 2011. – 246 с. – Бібліогр.: с. 207-242.
     
В68466
73я73
Л 77
  ЛОПОТКО О. В. Інформатика. Excel Visual Basic for Applications: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Лопотко. – Л.: Магнолія-2006, 2011. – 267 с.: іл. – (Вища освіта в Україні: сер. засн. в 1999 р.). – Дод.: с. 254-259. – Слов. термінів: с. 260-263. – Предм. покажч.: с. 264-266. – Бібліогр.: с. 267.
     
В69009
74.22(4УКР)я73
Л 63
  ЛІСОВЕЦЬ О. В. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Лісовець; ред. А. А. Даниленко. – К.: Академія, 2011. – 255 с.: табл., іл. -  (Альма-матер: сер. засн. в 1999 р.). – Термінол. слов.: с. 245-249. – Бібліогр.: с. 250-255.
     
М74.580
Р 49
  РІДЕЙ Н. М. Степенева підготовка майбутніх екологів: теорія і практика: монографія / Н. М. Рідей; за  заг.  ред. Д.О. Мельничука. – К.; Херсон: Олді-плюс, 2010. – 441, [117] с.: рис., табл. – Інтернет-ресурси, бібліогр.: с. 411-441.
     
74.584(4УКР-4ХЕС)
В 55
  ВИЩА педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Херсонська область: [монографія] / В. П. Андрущенко [та ін.]; редрада: В. Г. Кремень (голова) [ та ін.]; за заг. ред. Ю. І. Бєляєва. – К.: Знання України, 2010. – 447 с.: табл.  – Бібліогр.: с. 444-447.
     
В68802
75.81я73
К 52
  КЛЯП М. П. Сучасні різновиди туризму: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К.: Знання, 2011. – 334 с. – (Вища освіта ХХІ століття: сер. засн. у 1998 р.). – Бібліогр.: с. 297-300.
     
В68622
76.12я73
М 69
  МИХАЙЛИН І. Л. Основи журналістики: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. Л. Михайлин. – 5-те вид., перероб. та допов. – К.: Центр учб. л-ри, 2011. – 494, [1] с.  –  Дод.: с. 451-481. – Бібліогр.: с. 482-487 та в підрядк. прим.
     
79.14(4УКР-4ХЕС)785я6
С81
  120 РАРИТЕТІВ Херсонського краєзнавчого музею [Обазотворчий матеріал.] = 120  rarities of the Kherson Museum / Т. Г. Братченко [та ін.]; дизайн М. Афанасьєва; Херсон. обл. краєзнав. музей. – Херсон: Гілея, 2010. – 126, [2] с.: кольор. іл.
     
Б8976
81.411.1-7
М 31
  МАСЕНКО Л. Т. Суржик: між мовою і язиком / Л. Масенко. – К.: Києво-Могилян. акад., 2011. – 135 с. – Бібліогр.: с. 127-135.
     
81.411.2
- 923.7Херс.авт.
П 25
  ПЕНТИЛЮК М. І. Ділове спілкування та культура мовлення: навч. посіб. / М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. – К.: Центр учб. л-ри, 2011. – 221 с. – Бібліогр.: с. 217-221.
     
Г3786
83.3(0)6я73
Д 13
  ДАВИДЕНКО Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХХ століття: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Й. Давиденко, Г. М. Стрельчук, Н. І. Гречаник; Глухів. держ. пед. ун-т ім. С. М. Сергєєва-Ценського. – 3-тє вид. – К.: Центр учб. л-ри, 2011. – 487 с.: портр., табл. – Слов. термінів і понять: с. 472-475. – Бібліогр.: с. 475-487 та у кінці занять.
     
В69000
83.3(4УКР)5-8
К 56
  КОВАЛЕЦЬ Л. М. Юрій Федькович. Історія розвитку творчої індивідуальності письменника: монографія / Лідія Ковалець; ред. Н. А. Ганжа. – К.: Академія, 2011. - 434, [3] с. – (Монограф: засн. у 2006 р.). – Бібліогр.: с. 375-417.
     
Д3018
85.158.7(4УКР)
Н 56
  НЕСТЕРЕНКО П. В. Історія українського екслібриса / Петро Нестеренко; голов. ред. Ю. Олійник. – К.: Темпора, 2010. – 327 с.: кольор. іл. – Бібліогр.: с. 297-307. – Імен. покажч.: с. 308-326.
     
В68629
87.754я73
Б 87
  БРАЛАТАН В. П. Професійна етика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл /В. П. Бралатан, Л. В. Гуцаленко, Н. Г. Здирко; Вінниц. держ. аграр. ун-т. – К.: Центр учб. л-ри, 2011. – 251 с.: рис. – Бібліогр.: с. 176-177. – Термінол. слов.: с. 178-179.
     
В68995
87.754я73
В 20
  ВАСЯНОВИЧ Г. П. Педагогічна етика: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Г. П. Васянович; ред. В. П. Мусійченко. – К.: Академвидав, 2011. – 254 с. – (Альма-матер: сер. засн. в 1999 р.). – Термінол. слов.: с. 241-244. – Бібліогр.: с. 245-254.
     
В68901
88.412
Д 76
  ДРУЖИЛОВ С. А. Психология профессионализма: инженер.-психол. подход / С. А. Дружилов; гл. ред. О. В. Свинченко. – Х.: Гуманит. центр, 2011. – 295 с.: рис., табл. – Библиогр.: с. 284-295 и в построч. примеч.
     
В68905
88.454
Н 41
  НЕГУС К. Креативность. Коммуникация и культурные ценности / К. Негус, М. Пикеринг; науч. ред. А. Е. Радеева; пер. с  англ. О. В.  Свинченко. – Х.: Гуманит. центр, 2011. – 299 с. – Контртитул англ. – Библиогр.: с. 291-299.
     
В68630
88.5я73
Б 86
  БОЧЕЛЮК В. Й. Психологія людини з обмеженими можливостями: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Й. Бочелюк, А. В. Турубарова. – К.: Центр учб. л-ри,
2011. – 260, [1] с.: рис., табл. – Бібліогр.:  с. 246-260.
     
В68908
88.53
К 65
  КОНЦЕН П. Фанатизм: психоаналіз этого ужасного явления / П. Концен; науч. ред. А. И. Кугая; пер. с нем. С. С. Димитрова. – Х.: Гуманит. центр, 2011. – 374 с.: ил. – Контртитул нем. – Библиогр.: с. 364-374 и в подстроч. примеч.
     
В68724
88.58я73
С 13
  САВИЦЬКА О. В. Етнопсихологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Савицька, Л. М. Співак. – К.: Каравела, 2011. – 263 с.: табл. – Глосарій: с. 239-244. – Бібліогр.: с. 245-251 та в тексті. – Імен. покажч.: с. 252-258. – Предм. покажч.: с. 259-263.

 

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031