Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Освіта

194. Впровадження компетентнісного підходу в освітньому процесі : колект. моногр. / Херсон. держ. мор. акад. ; за заг. наук. ред. В. Ф. Ходаковського, А. В. Букетова. – Херсон : ХДМА, 2016. – 163 с. : рис., табл., фот. – Бібліогр. наприкінці деяких підрозд.
Колективну монографію присвячено питанням підготовки майбутніх фахівців з експлуатації суднових енергетичних установок з урахуванням компетентісного підходу до навчально-виховного процесу у Херсонській державній морській академії.

195. Данилова Олена Іванівна. Розвиток професійно-технічної освіти на Півдні України (1958–1998 рр.) : монографія / Олена Іванівна Данилова ; за ред. І. Я. Жорової. – Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2016. – 243 с. : табл. – Бібліогр.: с. 171–204. – Дод.: с. 205–245.
Автором монографії охарактеризовано зміст, форми й методи підготовки кваліфікованих робітників, динаміку кількісних характеристик навчальних закладів системи професійно-технічної освіти південного регіону, здійснено періодизацію розвитку професійно-технічної освіти на Півдні України у досліджуваний період.

196. Жорова Ірина Ярославівна. Теорія і практика розвитку професіоналізму вчителів природничих дисциплін у системі післядипломної освіти України (1940-і рр. XX – початок XXI ст.) : монографія / І. Я. Жорова. – Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2016. – 447 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 257–310. – Дод.: с. 311–447.
У монографії здійснено аналіз змісту, форм і методів професійного розвитку педагогів у системі післядипломної освіти та представлено основні напрями екстраполяції конструктивного досвіду в сучасну освітню галузь.

Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві = Information Technologies in Education, Science and Production : зб. наук. пр. / Одес. нац. політехн. ун-т; голов. ред. Г. О. Оборський. – Херсон : Стар, 2016. – Текст укр., рос., англ. – Тит. арк. парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

197. Спец. вип. № 1 (12). – 2-ге вид., допов. – 439 с. : рис., табл., фот. – Алф. покажч. авт.: с. 426–427. – На тит. арк. присвяч.: до IV Міжнар. турист. форуму; III Балтійсько-Чорномор. екон. форуму.
198. Вип. 2 (13). – 301 с. : рис., табл., портр. – Алф. покажч. авт.: с. 298–299.
У виданнях вміщені матеріали IV Міжнародного туристичного форуму та III Балтійсько-Чорноморського економічного форуму. В спеціальному випуску розкрито туристичні та рекреаційні можливості Херсонщини. Видання адресовані екскурсоводам, туристам і всім, хто цікавиться об'єктами туризму області.

199. Караваєва Ніна Петрівна. Творчість дітей будинку ОСББ "Кутузова, 8" / Ніна Петрівна Караваєва ; уклад. Н. П. Караваєва. – Херсон : ІТ, 2016. – 27 с. : кольор. іл. – (Світ дитинства).

Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" Херсон. облради; редкол.: В. В. Кузьменко (голова) [та ін.]. – Херсон : РІПО, 2006 -     . – Текст укр., рос. – Дод. тит. арк. англ. – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
200. Вип. 29. – 2016. – 323 с. : рис.
201. Вип. 30. – 2016. – 307 с. : табл.
202. Вип. 31. – 2016. – 325 с. : табл.
203. Вип. 32. – 2016. – 317 с. : рис., табл.
В альманасі висвітлюються теоретичні та прикладні аспекти модернізації сучасної освіти, що сприятиме вирішенню різноманітних проблем сучасної загальноосвітньої та професійної школи. Видання адресоване науковцям і педагогам-практикам загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, працівникам інститутів післядипломної освіти.

204. Підготовка менеджерів освітньої галузі в умовах децентралізації управлінських структур: світовий досвід : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф., 10 –11 листоп. 2016 р., м. Херсон. – Херсон : Гельветика, 2016. – 207 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірці вміщено матеріали, присвячені актуальним питанням професійної підготовки менеджерів освітньої галузі в умовах реформування системи освіти.

205. Проблеми та перспективи розвитку освіти : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (25–26 берез. 2016 р.), [м. Київ]. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 175 с. : рис. – (Молодий вчений. Конференція). – Бібліогр. наприкінці ст.
У матеріалах конференції розглядаються загальні питання педагогіки та історії педагогіки, теорії та методики навчання, теорії і методики професійної освіти, соціальної, дошкільної педагогіки, теорії і методики управління освітою, теорії і методики виховання, а також питання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті.

206. Розвиток освіти в Україні та зарубіжжі : колектив. моногр. / В. В. Кузьменко [та ін.] ; за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко ; КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти". – Херсон : [Б. в], 2016. – 195 с. : рис., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
У монографії представлено наукові пошуки професорсько-викладацького складу КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти". Особлива увага приділяється історичним аспектам організації навчального процесу, вихованню та розвитку особистості, підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів. Матеріали монографії адресовано фахівцям у галузі педагогіки та історії педагогіки, учителям шкіл та іншим працівникам системи освіти, а також студентам вищих навчальних закладів.

207. Щербина Тетяна Ігорівна. Шкільний курс біології людини : навч. посіб. / Т. І. Щербина, В. В. Кузьменко. – 2-ге вид. – Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2016. – 98, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 98–[99].
У навчально-методичному посібнику висвітлено шкільний курс біології людини описово та в схемах. Матеріал посібника допоможе організувати системне засвоєння біологічних понять курсу, методично грамотно планувати, складати конспекти уроків різних типів, проводити контроль за рівнем знань з методики біології. Видання адресоване студентам вищих педагогічних навчальних закладів біологічних спеціальностей, вчителям біології, методистам інститутів післядипломної освіти, керівникам навчальних закладів та управлінь освіти.

Див. також № 71, 107, 183, 221, 246, 320, 370

Загальноосвітні школи

208. Рощін Ігор Геннадійович. Основи загальної фізичної підготовки учнів старшої школи : навч. посіб. / І. Г. Рощін. – Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2016. – 223 с. : табл. – Бібліогр. наприкінці модуля.
У навчальному посібнику розкрито історичні передумови загальної фізичної підготовки підростаючого покоління, проаналізовано її фізіологічне підгрунтя. На основі аналізу державних документів про організацію фізичної підготовки, починаючи з 1917 р., здійснено ретроспективний огляд нормативно-правових основ загальної фізичної підготовки учнів старшої школи.

209. Слюсаренко Ніна Віталіївна. Становлення та розвиток трудової підготовки дівчат у школах України кінця XIX – XX століття : монографія / Н. В. Слюсаренко. – 2-ге вид. – Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2016. – 467 с. : табл. – Дод.: с. 285–421. – Бібліогр.: с. 422–466.
У монографії на основі вивчення й узагальнення джерельної бази і вітчизняного досвіду досліджено та розкрито мету, завдання, зміст, форми, методи і засоби трудової підготовки дівчат упродовж кінця XIX – XX століття, висловлено пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи в сучасних школах. Видання призначено для фахівців у галузі педагогіки, працівників системи освіти, студентів педагогічних вузів, усіх, хто цікавиться минулим нашої країни і проблемами трудового навчання та виховання підростаючого покоління.

Чулаківська школа: історія і сучасність : у 2 ч. / уклад.: О. М. Воробйова, О. І. Свиридова, Т. Г. Руденко ; за ред. В. В. Кузьменка. – Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2016.
210. Ч. 1. – 183 с. : фот.
211. Ч. 2. – 252, [1] с. : фот., портр. – Бібліогр.: с. 252.
У двох частинах видання вміщено інформацію про заснування та розвиток Чулаківської загальноосвітньої школи I-III ступенів Голопристанського р-ну Херсонської обл. Представлено біографічні дані особистостей, які пов'язані із діяльністю цього навчального закладу.

Див. також № 183, 324

Вищі навчальні заклади

Див. також № 107, 338, 344

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15161718192021
22232425262728
293031