Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Природа і природні ресурси. Природничі науки

Природа і природні ресурси. Природничі науки

21. Аналітична хімія : теорет. основи якіс. та кількіс. аналізу : навч.-метод. посіб. для студ. ун-тів напряму підгот. «Хімія» / М. В. Шевряков [та ін.]. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 403 с. : рис. - Дод.: с. 352-402. - Бібліогр.: с. 403.

22. Безлуцька Олена Петрівна. Географія судноплавства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Безлуцька, А. М. Лещенко ; Херсон. держ. мор. акад. – Херсон : ХДМА, 2013. - 251 с. : карти, табл., рис. - Бібліогр.: с. 119-120. - Термінол. слов.: с. 112-118. – Мор. карти в дод.: с. 121-251. 
У підручнику докладно висвітлено особливості розташування морських портів, морських шляхів тощо, що беззаперечно корисно для формування професійних вмінь та навиків майбутніх морських офіцерів.

Про м. Херсон, с. 94, 104.
Про м. Каховку, с. 104.
Про Генічеський морський торговельний порт, с. 98.
Про Скадовський морський торговельний порт, с. 101.
Про Херсонський морський торговельний порт, с. 102, 107, 108.
Про О. П. Безлуцьку, кандидата історичних наук, доцента кафедри гуманітарних дисциплін Херсонської державної морської академії, с. 3.
Про А. М. Лещенко, кандидата філософських наук, доцента кафедри гуманітарних дисциплін Херсонської державної морської академії, с. 4.

23. Венгер Софія Семенівна. Методичні рекомендації до виконання лабораторних занять з дисципліни «Мікробіологія» : (для студ. напряму підгот. «Біологія») / С. С. Венгер ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : ХДУ, 2013. - 28 с. - Бібліогр.: с. 26. - На тит. арк. також: Модуль: «Морфологія і фізіологія мікроорганізмів». Модуль: «Роль мікроорганізмів у перетворенні речовин».

24. Высоцкий Анатолий Леонидович. Интересные рассказы о животных : для мл. и сред. шк. возраста / авт.-сост. Анатолий Высоцкий ; рис. Г. Маклакова. - Херсон : Айлант, 2012. - 80 с. : ил., портр.

25. Гайченко Віталій Андрійович. Екологія тварин : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Гайченко, Й. В. Царик ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. - Херсон : Олді-плюс ; К. : Ліра-К, 2012. - 231 с. : рис. - Бібліогр.: с. 204. - Дод.: с. 205-218. - Предм. покажч.: с. 219-225.
У навчальному посібнику розглянуто проблеми екології тварин як важливої складової загальної екології. Викладені основні механізми і закономірності стійкого існування угруповань тварин та їх зв'язки в екосистемах.

26. Галушкіна Тетяна Павлівна. Екологічний менеджмент та аудит : навч. посіб. для підгот. фахівців напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації / Т. П. Галушкіна, Л. М. Грановська, Р. А. Кисельова. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 455 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим. - Слов. термінів: с. 208-242, 413-428 - Дод.: с. 245-292, 347-412. - Тести: с. 429-455.
Навчальний посібник призначений для підготовки і перепідготовки фахівців екологічних і економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів та державних службовців.

27. Гідроботаніка : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. Р. Гроховська [та ін.] ; в авт. ред. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 375 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 373.
У посібнику наведено основи фітоцитології, гістології та анатомії рослин, розкрито принципи сучасної систематики водних рослин. Дане видання адресоване студентам і викладачам біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантам і науковим працівникам, фахівцям водного та рибного господарства, охорони природи.

28. Екологічна безпека : підручник / В. М. Шмандій [та ін.] ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчуг : [Б. в.] ; Херсон : Олді-плюс, 2013. - 364 с. : рис., табл. - Слов. термінів: с. 307-321. - Тести: с. 322-361. - Бібліогр.: с. 362-364.
У підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання, нормативи екологічної безпеки. Висвітлено питання формування умов виникнення екологічної небезпеки та управління екологічною безпекою в умовах надзвичайних ситуацій, у виробничо-господарській діяльності.

29. Екотоксикологія : навч. посіб. ОКР «бакалавр» напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у ВНЗ II-IV рівнів акредитації / В. В. Снітинський [та ін.]. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 327 с. : рис., табл. - Бібліогр. : с. 308-318. - Покажч. термінів: с. 319-323. - Дод.: с. 324-327.
У навчальному посібнику подані основи екотоксикології, її понятійний апарат і загальні підходи, а також питання токсикокінетики й токсикодинаміки екотоксикантів.

30. Малыгин Борис Вадимович. Прикладной магнетизм. Магнитная активация водных растворов и органических энергоносителей : монография / Б. В. Малыгин, А. В. Ходаковский, В. И. Кавун ; Херсон. гос. мор. акад. – Херсон : ХГМА, 2013. - 300 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 290-297. - Прил.: с. 298-300 .
У монографії висвітлена теорія і практика магнітної активації рідких розчинів органічних енергоносіїв з метою економії палива та зниження рівня забруднення навколишнього середовища під час експлуатації енергетичних установок, які використовують вуглеводневе паливо. Видання адресоване фахівцям нафтопереробної промисловості та експлуатації енергетичних установок.

31. Марчук Галина Петрівна. Геохімія довкілля : навч. посіб. / Г. П. Марчук, Т. А. Біла. - Херсон : Олді-плюс, 2013. – 241 с. : табл., рис. - Бібліогр. наприкінці тем. - Термінол. слов.: с. 217-231. - Дод.: с. 232-241.
У навчальному посібнику викладені теоретичні основи геохімії компонентів біосфери, міграції хімічних елементів, геохімічних процесів. Розглянуті основні типи геохімічних ландшафтів, види моніторингу навколишнього природного середовища та методи контролю забруднення біосфери. Видання адресоване студентам вищих навчальних закладів.

32. Методологія та організація наукових досліджень (в екології) : підруч. для студ. та магістрантів вищ. навч. закл. за галуззю знань «Природничі науки» / М. О. Клименко [та ін.] ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : [Б. в.] ; Херсон : Олді-плюс, 2012. - 473 с. : рис., табл. - Термінол. слов.: с. 426-462. - Предм. покажч.: с. 463-465. - Бібліогр.: с. 466-473 .
У підручнику подані основи науково-дослідної роботи для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

33. Наукові читання, присвячені Дню науки : зб. наук. пр. Вип. 5 : Екологічні дослідження Дніпровсько-Бузького регіону / Херсон. гідробіол. ст.; редкол.: Т. Л. Алексенко (відп. ред.), С. В. Овечко, Є. Г. Роман. - Херсон : Вишемирський В. С., 2013. -  67 с. : табл., рис. - Бібліогр. наприкінці ст.
Матеріали збірника присвячені проблемам гідрології, гідрохімії, гідробіології, ботаніки, зоології, охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів.

34. Починок Николай Терентьевич. Тайны исчезающего мира / Н. Т. Починок. - К. ; Херсон : Просвіта, 2012. - 278 с. : портр., рис., табл. - Библиогр.: с. 275-276.

35. Природничий альманах. Біологічні науки : зб. наук. пр. Вип. 18 / Херсон. держ. ун-т; редкол.: С. В. Шмалєй (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : ХМД, 2013. - 235 с. : граф., рис., табл. - Ст. укр., рос., резюме англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
Даний випуск «Природичого альманаху» присвячений низці ювілейних дат Чорноморського біосферного заповідника: 85-річчю утворення Надморських заповідників; 80-річчю визначення Чорноморської ділянки Надморських заповідників сомостійною установою; 55-річчю підпорядкування заповідника Національній академії наук України; 30-річчю проголошення Чорноморського державного заповідника біосферним. Видання містить результати наукових досліджень на території заповідника за програмою літопису природи (моніторинг стану природних комплексів), яка є основною науковою тематикою всіх об’єктів природничо-заповідних фондів України.

36. Радіоекологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Гудков [та ін.] ; за ред. І. М. Гудкова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Вид. 2-ге, допов. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 465, [1] с. : рис., табл. - Авт. покажч.: с. 449-450. - Предм. покажч.: с. 451-461. - Бібліогр.: с. 462-465.
У навчальному посібнику викладені основні положення сучасної радіоекології. Наведені відомості про історію розвитку науки, джерела радіоактивних речовин та іонізуючих випромінювань на Землі, особливості дозиметрії і радіометрії в радіоекології. Розглянуто концепцію радіоємності екосистем.

37. Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т [та ін.] ; редкол.: О. Г. Топчієв [та ін.] ; худож.-оформ. Д. С. Мальчикова. - Херсон : Вишемирський В. С., 2013. - 229 с. : табл., рис. - Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику наукових праць опубліковані результати суспільно-географічних, природничих, геоекологічних досліджень, які висвітлюють різноманіття України в контексті постановки проблем регіонального розвитку та пошуку шляхів їх вирішення. Викладені дослідження в галузі методики викладання природничих і географічних дисциплін. Видання адресоване науковцям, аспірантам, студентам, вчителям та всім, хто цікавиться проблемами регіонального розвитку.

Речицький Олександр Наумович. Органічна хімія в схемах : навч. посіб. у 3-х ч. : для студ. вищ. навч. закл. ІІ-ІІІ курсу напряму підгот. «Хімія» / Речицький О. Н., Решнова С. Ф. ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : ХДУ, 2013. - В 3-ій ч. суц. паг.
38. Ч. 1. - 437 с. : схеми, іл.
У посібнику представлені у вигляді блок-схем найважливіші теоретичні положення органічної хімії: склад, будова (хімічна, стереохімічна та електронна) і реакційна здатність органічних речовин, механізми органічних реакцій; склад, будова, ізомерія, номенклатура, хімічні властивості, методи одержання та застосування аліфатичних і циклічних вуглеводнів.
39. Ч. 2. - С. 438-879 : схеми, іл.
У другій частині видання представлені найважливіші класи органічних сполук: галогенопохідні вуглеводнів; оксигеновмісні похідні вуглеводнів (спирти, феноли, карбонільні сполуки, карбонові кислоти та їх похідні); сульфуровмісні, нітрогеновмісні, елементоорганічні сполуки, а також гетероциклічні сполуки.  Навчальний посібник призначений для підготовки студентів хімічних спеціальностей, а також може використовуватись студентами біологічних, фармацевтичних, сільськогосподарських напрямків підготовки.
40. Ч. 3. - 2013. - С. 880-1150 : схеми, іл. - Імен. покажч.: с. 1111-1123. - Абетк. покажч.: с. 1125-1149.
У третій частині посібника представлена характеристика найважливіших груп органічних речовин (вуглеводи, білки, ліпіди, нуклеїнові кислоти та ін.).

41. Речицький Олександр Наумович. Факультативні курси для учнів спеціалізованих 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів хімічного та біологічного профілів. Ч. 2 : навч.-метод. посіб. / О. Н. Речицький, Г. С. Юзбашева ; Херсон. держ. ун-т, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». - Херсон : Айлант, 2012. - 187 с. : табл., схеми, рис. - Бібліогр.: с. 187.
У збірку включені три факультативні курси «Хімія природних сполук», «Хімія високомолекулярних сполук», «Гідроекологія». Кожний факультативний курс містить навчальний план, розширений план лекцій, поетапний хід практичних робіт, рекомендовану літературу. Матеріал збірки призначений методистам, вчителям, студентам педагогічних університетів хіміко-біологічних спеціальностей.

42. Соломенко Людмила Іванівна. Загальна екологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Соломенко, В. М. Боголюбов ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Херсон : Олді-плюс, 2012. - 287 с. : рис., табл. - Слов. термінів: с. 254-268. - Бібліогр.: с. 269-271. - Дод.: с. 272-286. - Інтернет-ресурси: с. 287.
Розглянуто найважливіші теоретичні питання і розділи з курсу дисципліни «Загальна екологія»: аутекологія, демекологія, синекологія, основи біосферології та елементи прикладної екології. Вміщено практичні заняття та короткий термінологічний словник, які сприятимуть глибшому осмисленню теоретичного матеріалу, виробленню навичок його практичного застосування.

43. Теріофауна заповідних територій та збереження ссавців : (матеріали XIX Теріол. шк.-семінару), 24-29 верес. 2012 р., Гола-Пристань, с. Залізний Порт (Херсонська обл.) / Укр. теріол. т-во, Чорномор. біосфер. заповідник ; упоряд. І. Загороднюк, З. В. Селюніна ; редкол.: І. Г. Ємельянов (голова) [та ін.]. – Херсон : ХМД, 2012. - 76 с. : іл. - (Novitates Theriologicae = Теріологічні новини : інформ. бюл. Укр. теріол. т-ва НАН Украї-ни ; вип. 8). - На тит. арк. також: Роль заповідних територій у збереженні фауністичних комплексів.
У даному випуску вміщено головні документи школи (програма, звіт про роботу та резолюція), тези доповідей і круглих столів на школі-семінарі 2012 року та поточні повідомлення про підсумки нових теріологічних досліджень.

44. Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета = Чистый город. Чистая река. Чистая планета : 4-й Міжнар. екол. форум, 13-14 верес. 2012, Херсон : [зб. матеріалів] / Херсон. торг.-пром. палата, Херсон. держ. аграр. ун-т, Херсон. держ. ун-т. - Херсон : ХТПП, 2012. - 565 с. : рис., табл. - Обкл., тит. арк. та текст парал. укр., рос. - Бібліогр. наприкінці окр. ст.

45. Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета = Чистый город. Чистая река. Чистая планета : 5-й Міжнар. екол. форум, 21-22 листоп. 2013, Херсон : [зб. матеріалів] / Херсон. торг.-пром. палата [та ін.]. - Херсон : ХТПП, 2013. - 687 с. : рис., табл. - Обкл., тит. арк. та текст парал. укр., рос. - Бібліогр. наприкінці окр. ст.

46. Чорноморський біосферний заповідник. Перлина Північного Причорномор'я / Л. І. Бахтіарова [та ін.] ; відп. ред. А. П. Юрченко ; упоряд. М. І. Ніточко, З. В. Селюніна ; післямова Ю. О. Москаленко ; фот. А. П. Біатов [та ін.] ; НАН України, Чорномор. біосфер. заповідник. - Херсон : Наддніпряночка, 2013. - 147 с. : кольор. фот., портр., карти.

47. Шевряков Микола Вікторович. Практикум з аналітичної хімії. Кількісний аналіз: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Шевряков, М. В. Повстяной, Г. О. Рябініна. - 2-ге вид., випр. - Херсон : ХДУ, 2013. - 207 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 207. - Дод.: с. 170-206.
Практикум включає лабораторні роботи з кількісного аналізу, інформацію про лабораторну техніку та прийоми роботи в лабораторії аналітичної хімії. Посібник адресований студентам вищих навчальних закладів.

48. Шевченко Петро Григорович. Круглороті рибоподібні, хрящові та ганоїдні риби : навч. посіб. для підгот. бакалаврів напряму «Водні біоресурси та аквакультура» у вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації / П. Г. Шевченко, Ю. В. Пилипенко. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 179 с. : рис., табл. - Скор. слов. термінів: с. 152-176. - Бібліогр.: с. 177-179.

49. Шевченко Петро Григорович. Основи систематики рибоподібних і риб : навч. посіб. для підгот. бакалаврів напряму «Водні біоресурси та аквакультура» у вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / П. Г. Шевченко, Ю. В. Пилипенко. - Херсон : Олді-плюс ; К. : Ліра-К, 2012. - 229 с. : рис., табл. - Слов. термінів: с. 155-185. - Англ.-укр. слов.: с. 186-223. - Бібліогр.: с. 224-229.
У навчальному посібнику викладено історію та основи систематики, філогенії іхтіофауни, розглянуто питання її походження, розвитку, створення системи, наведено методи визначення та встановлення окремих таксономічних груп рибоподібних і риб.

50. Юзбашева Галина Сергіївна. Навчальні програми Елективних курсів та факультативів з хімії. Варіативна складова Типових навчальних планів. 5-11 класи : навч.-метод. посіб. / Г. С. Юзбашева, Т. А. Олійник ; КВНЗ «Херсонcька академія неперервної освіти». - Херсон : Айлант, 2012. - 122 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці тем. 
Навчально-методичний посібник містить 10 програм елективних курсів та факультативів з хімії для пропедевтичної, допрофільної підготовки та профільного навчання учнів 5-11 класів. Видання адресоване вчителям хімії, методистам міських (районних) кабінетів, завідувачам методичних кабінетів, студентам педагогічних вищих навчальних закладів хімічних та біологічних спеціальностей, учням загальноосвітніх навчальних закладів.

Calendar

     12
3 4 56789
101112131415 16
17 181920212223
24252627282930