Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Природа і природні ресурси. Природничі науки

4. Асортимент перспективних видів роду Allium L. для озеленення в умовах півдня України / НААН України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф. Е. Фальц-Фейна ; авт.-упоряд. З. А. Петренко. - Асканія-Нова : [Б. в.], 2015 (Д. : Половко Н. В.). - 17 с. - Бібліогр.: с. 17.
У виданні наведено перелік декоративних видів роду Allium L, які пройшли випробування в дендрологічному парку "Асканія-Нова" загальнодержавного значення і рекомендуються для озеленення в південному степу України. Видання призначене для ботаніків та спеціалістів ландшафтного дизайну.

5. Афтанділянц Євгеній Григорович. Наноматеріалознавство : підручник / Є. Г. Афтанділянц, О. В. Зазимко, К. Г. Лопатько. - Херсон : Олді-плюс, 2015. - 549 с. : рис.,  табл. -  Бібліогр.: с. 529‑549.
У підручнику наведені закономірності формування нанооб'єктів у газі, рідині та твердій фазі, розглядаються будова та дефекти металів і сплавів у нанорозмірному стані, діаграми стану подвійних наносистем, процеси формування структури металевих нанооб'єктів та їх сполук.

6. Біосферний заповідник "Асканія-Нова" НААН - природоохоронна, науково-дослідна установа міжнародного значення (минуле, сьогодення, майбутнє) : навч.-метод. посіб. для екскурсоводів / В. С. Гавриленко [та ін.] ; редкол.: В. С. Гавриленко (голов. ред.) [та ін.] ; НААН України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф. Е. Фальц-Фейна. - Асканія-Нова : [Б. в.], 2015 (Д. : Половко Н. В.). - 237 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - Термінол. слов.: с. 218-223. - Дод.: с. 224-235.
У виданні викладено інформацію щодо особливостей організації екскурсійної діяльності та методів роботи з відвідувачами заповідника. Висвітлено питання про збереження рідкісних видів флори та фауни, повидовий огляд колекцій дендрологічного і зоологічного парків. Надано загальну характеристику екскурсійних маршрутів, екологічних стежок та їх картосхеми. Посібник призначений для екскурсоводів, працівників туристичних фірм і бюро подорожей та екскурсій, природоохоронних та освітніх установ, студентів та школярів.

7. Букетов Андрій Вікторович. Епоксидні нанокомпозити : монографія / А. В. Букетов, О. О. Сапронов, В. Л. Алексенко ; Херсон. держ. мор. акад. - Херсон : ХДМА, 2015. - 184 с. : фот., табл., рис. - Бібліогр.: с. 171-183.
Монографію адресовано широкому колу науковців, інженерно-технічним працівникам і аспірантам, які займаються формуванням, дослідженням та використанням епоксикомпозитних матеріалів, а також студентам відповідних спеціальностей.

8. Гавриленко Ніна Олександрівна. Атлас видів рослин "Червоної книги України", які культивуються в дендропарку "Асканія-Нова" / Н. О. Гавриленко ; в авт. ред. ; фот.: Н. О. Гавриленко, В. С. Гавриленко ; НААН України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф. Е. Фальц-Фейна. - Асканія-Нова : [Б. в.], 2015 (Д. : Половко Н. В.). - 69 с. :  кольор. фот., табл. - Авт. зазнач. на обкл., звороті тит. арк. та у надвип. дан. - Бібліогр.: с. 65‑66. - Покажч.: с.67-68.
Видання адресоване ботанікам, природознавцям, викладачам-біологам та студентам.

9. Геодезія : навч. посіб. / В. В. Горлачук [та ін.] ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Херсон : Олді-плюс, 2015. - 250 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 248-249.
Навчальний посібник передбачає системне викладання основ геодезії з урахуванням нових тенденцій розвитку технологій вимірювання земної поверхні. Різнобічно висвітлено питання способів знімання території, вирахування площ контурів та земельних ділянок, а також розглянуто процес використання електронних геодезичних приладів у даній галузі.

10. Крючковський Віктор Володимирович. Лекція з дисципліни "Вища математика" на тему "Інтегрування деяких класів тригонометричних функцій" : на допомогу самост. роботі студентів / В. В. Крючковський ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Грінь Д. С., 2015. - 35 с. - (Лекції професорів ХНТУ. Вища математика). - Бібліогр.: с. 31.
У лекції в доступній формі розглядаються деякі класи тригонометричних функцій, які інтегруються у скінченому вигляді, для яких вироблені зручні на практиці способи інтегрування.

11. Методи культивування видів роду Allium L. в умовах посушливого степу півдня України / НААН України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф. Е. Фальц-Фейна ; авт.-упоряд. З. А. Петренко. - Асканія-Нова : [Б. в.], 2015 (Д. : Половко Н. В.). - 51 с. :  кольор. фот. - Бібліогр.: с. 50-51.
У виданні описані біологічні особливості, агротехніка вирощування, декоративні якості та стійкість до збудників хвороб декоративних видів роду Allium L.

12. Національний природний парк "Олешківські піски" : красивий, незвичайний, загадк. ландшафт екол. стежки "Олешківською пустелею" : [буклет]. - Херсон : [Б. в.], [2015?]. - [1] арк. (склад. в 5 с.) :  кольор. фот.

13. Основні норми годування тварин зоопарку "Асканія-Нова" : (довідник) / НААН України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф. Е. Фальц-Фейна, Лаб. збереження різноманіття диких тварин ; уклад.: О. С. Мезінов, Н. І. Ясинецька, Н. О. Корінець. - Асканія-Нова : [Б. в.], 2015 (Д. : Половко Н. В.). - 118 с. : табл. - Бібліогр.: с. 116-118.
Довідник підготовлений з метою складання раціонів годівлі утримуваних в неволі та напівволі диких і свійських тварин зоопарку "Асканія-Нова", а також для планування заходів із забезпечення тварин кормами. Видання призначене для фахівців зоопарків, зоокуточків, господарств різних форм власності.

14. Й. К. Пачоський - видатний дослідник Таврійського краю : (до 150-річчя від дня народж.) : матеріали V обл. краєзнав. читань, 27 січ. 2015 р., м. Херсон / Херсон. облрада, КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти"; за ред. З. В. Філончук. - Херсон, 2015. - 75 с. - Бібліогр. наприкінці ст.
До матеріалів краєзнавчих читань увійшли статті та нариси вчителів географії, присвячені життєвому та творчому шляху Й. К. Пачоського; методиці використання наукової спадщини вченого, ботаніка, зоолога, природознавця у викладанні шкільного курсу географії з метою розвитку пізнавальних інтересів учнів. Збірка розрахована на вчителів географії, керівників краєзнавчих гуртків та читачів, яких цікавить Херсонщина.

15. Рубцов Алім Францович. Рекомендації з оптимального використання нових деревних інтродуцентів та їх культиварів для садів і парків південно-степового регіону України / А. Ф. Рубцов ; НААН України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф. Е. Фальц-Фейна. - Асканія-Нова : [Б. в.], 2015 (Д. : Половко Н. В.). - 92 с. : табл.
У рекомендаціях розглядаються питання біології, екології, росту та розвитку 20 видів деревних малопоширених і деяких високодекоративних рослин, інтродукованих за останнє десятиріччя в дендропарку "Асканія-Нова". Досліджено екологічну стійкість нових рослин, оцінено декоративність та розглянуто перспективи використання їх у зеленому будівництві південно-степового регіону України в умовах штучного зрошення. Видання розраховане на широке коло спеціалістів-озеленювачів, дендрологів, працівників лісового господарства, садівників, викладачів-біологів, садоводів-аматорів.

16. Топчієв Олександр Григорович. Планування територій : навч. посіб. / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова ; Херсон. держ. ун-т.- Херсон : Грінь Д. С., 2015. - 266 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 264‑266. - Дод.: с. 247-263.
Посібник рекомендований студентам і викладачам географічних, екологічних спеціальностей, фахівцям у сфері архітектури, містобудування та землеустрою. Він може бути цікавим також і для більш широкого кола спеціалістів у сфері територіального планування і регіонального розвитку.

17. Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета = Чистый город. Чистая река. Чистая планета : 6-й Міжнар. екол. форум, 19‑20 листоп. 2015, м. Херсон : [зб. матеріалів] / Херсон. торг.-пром. палата [та ін.]. - Херсон : ХТПП, 2015. - 460 с. : іл., табл. - Тит. арк., обкл. та текст парал. укр., рос. - Бібліогр. наприкінці окр. ст.
У збірнику представлені матеріали з питань екології Херсонщини.

Див. також № 1, 55, 280, 302, 308, 316, 318, 319, 324, 332, 338-340, 355, 363, 365, 367, 393, 394

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031