Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Сільське господарство

Сільське господарство

121. Актуальні питання сільськогосподарської науки та агропромислового комплексу : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (8-9 листоп. 2013 р.), м. Вінниця. - Вінниця : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2013. - 107 с. : табл., мал., рис. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної конференції, в яких розглядаються загальні питання економіки та управління АПК, селекції та насінництва, плодівництва, виноградарства, рослинництва, лісового господарства, агрономії та агроекології. Збірник адресований науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, які цікавляться сільськогосподарськими науками, а також широкому загалу читачів.

122. Атлас забезпеченості мікроелементами грунтів Херсонської області : метод. рек. / М-во аграр. політики і продовольства України [та ін.] ; за ред. А. І. Фатєєва та О. В. Морозова. - Херсон : Грінь Д. С., 2012. - 45 с. : кольор. карти, рис., табл. - (Охорона грунтів) (Грунтові ресурси). - Бібліогр.: с. 41.
Атлас адресований науковцям, фахівцям сільськогосподарських підприємств, керівникам господарств, викладачам і студентам аграрних вищих навчальних закладів України для впровадження у виробництво систем оптимізації мікроелементного живлення рослин.

123. Геоінформаційний моніторинг екологічного стану локальних агроекосистем : монографія / Н. М. Рідей [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Херсон : Грінь Д. С., 2013. - 234 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 158-176. - Дод.: с. 177-234.
У монографії теоретично обгрунтовано й розроблено індекс природно-ресурсного потенціалу агроландшафтів, спеціалізовану геоінформаційну систему. Видання адресоване науковцям, викладачам і аспірантам біологічних і аграрних вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів, які спеціалізуються в галузі екології, ландшафтознавства, геоінформаційного моніторингу.

124. Іванов Володимир Олександрович. Морфологія сільськогосподарських тварин (у схемах) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за напрямом підгот. «Технологія вир-ва і перероб. продукції тваринництва» / В. О. Іванов, В. К. Костюк, В. В. Самойлюк. - Херсон : Олді-плюс, 2012. - 190 с. - Бібліогр.: с. 182.
У посібник включені схеми будови клітин, тканин, окремих органів, їх систем та апаратів для вивчення цитології, ембріології, гістології й анатомії сільськогосподарських тварин.

125. Інфекційні хвороби птиці : навч. посіб. для підгот. фахівців освіт.-кваліф. рівня «магістр» спец. напряму «Ветеринарна медицина» у вищ. навч. аграр. закл. III-IV рівнів акредитації М-ва аграр. політики та прод. України / Л. Є. Корнієнко [та ін.] ; за ред. Л. Є. Корнієнка. - Херсон : Грінь Д. С., 2012. - 527 с., [28] кольор. арк. іл. - Бібліогр.: с. 511-525.

126. Кражан Сталіна Анатоліївна. Природна кормова база рибогосподарських водойм : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації для підгот. фахівців напряму «Водні біоресурси та аквакультура» / С. А. Кражан, М. І. Хижняк. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 328, [1] с. : рис., табл. - Глосарій: с. 281-308. - Бібліогр.: с. 309-315. - Дод.: с. 316-[329].
У виданні розкриті основні гідробіологічні угруповання, які складають основу природної кормової бази водойм.

127. Малярчук Микола Петрович. Формування систем основного обробітку грунту в агробіогеоценозах на меліорованих землях південної посушливої та сухостепової грунтово-екологічних підзон України : навч. посіб. для ВНЗ III-IV рівнів акредитації / М. П. Малярчук, Р. А. Вожегова, О. Є. Марковська ; ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» - Херсон : Айлант, 2012. - 179 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 164-179.
У навчальому посібнику розкриті питання агроекологічних та економічних основ ведення систем землеробства на меліорованих землях південної посушливої та сухостепової грунтово-екологічних підзон степової зони України. Узагальнено багаторічний досвід формування способів та систем обробітку грунту в степових районах України. Видання адресоване викладачам, студентам і аспірантам сільськогосподарських закладів освіти.

128. Організація племінної справи : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. С. Топіха [та ін.] ; за ред. В. С. Топіхи ; ДВНЗ «Херсонський аграрний державний університет». - Херсон : Грінь Д. С., 2012. - 262 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 231-235. - Дод.: с. 236-262.

129. Орлюк Анатолій Павлович. Генетичний аналіз : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / А. П. Орлюк, В. В. Базалій ; Херсон. держ. аграр. ун-т. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 214, [2] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 214.
У посібнику  викладено основні методи генетичного аналізу рослин та інших організмів за якісними (альтернативними) та кількісними ознаками. Запропоновано способи, формули і схеми для розрахунків розщеплення ознак у гібридах, визначення частоти кросинговеру. Видання адресоване студентам та магістрантам вищих навчальних закладів.

130. Перелік патентів, отриманих Херсонським державним аграрним університетом (з 2002 року по 2012 рік) / ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» ; наук. ред. М. І. Федорчук. - Херсон : [РВВ «Колос»], 2012. - 118 с. : іл. 
Видання містить базу даних інтелектуальної власності викладачів і співробітників за 2002 - 2012 р.р. Розробки представлені в галузях: агрономії, тваринництва, гідромеліорації, будівництва, рибництва, охорони навколишнього середовища. Посібник адресований науково-педагогічним працівникам, аспірантам, науковим співробітникам, магістрам та всім, хто займається творчою креативною діяльністю.

131. Родючість, продуктивність та ефективність використання грунтів рисових зрошувальних систем України : монографія / М-во аграр. політики і продовольства України [та ін.]. - Херсон : Грінь Д. С., 2012. - 247 с. : рис., табл. - (Ефективне використання зрошуваних земель). - Дод.: с. 155-230. - Бібліогр.: с. 231-247.
У монографії вміщені результати багаторічних досліджень, впровадження яких у виробництво сприяє підвищенню родючості, продуктивності та ефективності використання грунтів зони рисосіяння України. Видання адресоване науковцям, виробникам рису, проектувальникам, викладачам і студентам аграрних вищих навчальних закладів.

Таврійський науковий вісник : [зб. наук. пр.] / ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»; редкол.: В. В. Базалій (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : Айлант, 1996 -     .
132. Вип. 78, ч. 1. - Херсон : Грінь Д. С., 2012. - 382 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Імен. покажч.: с. 378.
133. Вип. 78, ч. 2, т. 1. - Херсон : Грінь Д. С., 2012. - 396 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Імен. покажч.: с. 391-392. - Присвяч. пам'яті чл.-кор. УААУ, проф., д-ра с.-г. наук, засл. діяча науки і техніки України В. П. Коваленка.
134. Вип. 78, ч. 2, т. 2. - Херсон : Грінь Д. С., 2012. - 373 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Імен. покажч.: с. 369-370. - Присвяч. пам'яті чл.-кор. УААУ, проф., д-ра с.-г. наук, засл. діяча науки і техніки України В. П. Коваленка.
135. Вип. 79. - Херсон : Грінь Д. С., 2012. - 433 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Імен. покажч.: с. 429.
136. Вип. 80. - Херсон : Грінь Д. С., 2012. - 439 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Імен. покажч.: с. 436.
137. Вип. 81. - Херсон : Грінь Д. С., 2012. - 476, [5] с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Імен. покажч.: с. 475-476.
У вказаних випусках наукового вісника - нові теоретичні, практичні, аналітичні, узагальнюючі та науково-методичні статті з актуальних питань аграрної науки.

138. Ходаков Виктор Егорович. Лесные пожары: методы исследования : монография / В. Е. Ходаков, М. В. Жарикова. - Херсон : Гринь Д. С., 2012. - 454 с. : табл., рис. - Глоссарий: с. 323-327. - Библиогр.: с. 328-350. - Прил.: с. 351-454.
Монографія адресована науковим працівникам, фахівцям по гасінню пожеж, працівникам лісництв, викладачам, аспірантам.

139. Шекк Павел Владимирович. Биолого-технологические основы культивирования кефалевых и камбаловых : монография / П. В. Шекк ; Одес. гос. экон. ун-т. – О. : [Б. и.] ; Херсон : Гринь Д. С., 2012. - 305 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 267-305.
Монографія присвячена комплексному вивченню проблем штучного відтворення та вирощування кефалевих та камбалових в умовах Азово-Чорноморського басейну.

Calendar

     12
3 4 56789
10111213141516
17181920212223
24252627282930