Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Бібліотека - посередник між владою та громадою

Меню розділу

Бібліотека - посередник між владою та громадою

Ефективне реформування країни можливе лише за умови системного діалогу влади та громадянського суспільства. Плідність такого діалогу обумовлюється активною співпрацею всіх суб'єктів правового інформаційного простору, можливістю громадян впливати на вирішення важливих питань, на отримання владою достовірної та всебічної інформації з важливих проблем сьогодення.
На тлі цих процесів виникає питання про пошук нових моделей бібліотечного розвитку, які впливатимуть на процес співробітництва бібліотеки з суспільством і владними інституціями в контексті побудови відкритого суспільства знань, виконання задекларованої в Законі України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» однієї з найважливіших функцій бібліотеки це забезпечення вільного доступу до інформації й реалізації прав людини на її одержання.
Найбільш перспективною формою роботи для бібліотеки у вирішенні цієї проблеми  є модель інформаційно-аналітичного партнерства з розширенням функцій бібліотеки як центру публічного доступу до інформації. Під розширенням функцій мається на увазі насамперед інформаційна участь бібліотеки у державотворчих демократичних процесах, сприяння поінформованості громадян із суспільно значущих питань, забезпечення органів державної влади інформацією, що сприяє прийняттю управлінських рішень. За словами директора представництва ПРООН в Україні Р. Ріґер, успіх реформ залежить від того, наскільки активно долучається до цього процесу громадянське суспільство.
Чимало дискусій сучасних дослідників точиться навколо питання про те, наскільки влада готова бачити бібліотеку своїм партнером, реалізуючи зв'язки з суспільством.
На думку багатьох фахівців, особливо актуальною стає роль бібліотек у контексті розвитку електронного урядування, яке передбачає, що будь-яка фізична чи юридична особа може звертатися із запитами до державних установ для отримання інформації та виконання юридичних дій. При цьому бібліотеки мають значні можливості в сприянні розвитку е-урядування, оскільки вони:
1) накопичили практику «навігаторів» інформаційного простору;
2) за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій здатні забезпечити повноцінний інформаційний обмін між суб'єктами інформаційного простору;
3) мають традиційні навички керування знаннями (систематизування документів, каталогізація, формування баз даних тощо).
Чи треба бібліотекам засвоювати ще якісь практики, щоб виконати роль інформаційного посередника між владою та суспільством? На думку сучасних дослідників, треба. Сьогодні кількість людей, які мають доступ до інформаційних ресурсів, розширюється, що забезпечує можливості інформаційних обмінів практично по всій глибині соціальної структури суспільства. У процесі розвитку ця соціальна структура ускладнюється, вимагаючи нових знань для дедалі більшої кількості соціальних зв'язків та соціальних об'єднань, що відображає різноманітні сфери суспільного життя. При цьому виникають дедалі нові потреби в інформації, яка концентрується у відповідних соціальних інформаційних базах і має збагачувати інтелектуальний потенціал сучасної соціальної людини.
На тлі цих процесів бібліотеки повинні домагатися визнання суспільством своєї ролі провідних структур, що забезпечують трансляцію інформації. Для цього треба дещо переглянути свої пріоритетні функції: затребуваність бібліотеки залежить від того, на кого вона орієнтована. Традиційна орієнтація на абстрактного читача повинна співіснувати з орієнтацією на бібліотечно-інформаційне обслуговування владних структур, на інформаційну підтримку програм і проектів загальноукраїнського та регіонального рівнів.
Крім того, певний внесок у формування стабільного діалогу між владою та суспільством бібліотеки зроблять навчаючи населення знаходити потрібну їм правову інформацію, поширюючи її в суспільстві. Нові інформаційні й телекомунікаційні технології дають змогу розширити права громадян, надаючи їм доступ до різноманітної інформації; можливість брати участь у прийнятті політичних рішень і контролі за діяльністю державної влади. Крім того, така інформаційна діяльність бібліотек сприятиме суспільному спокою: держава розвиватиметься без гострих соціальних криз, суспільство адекватно реагуватиме на прямі регулюючі впливи влади. У вирішенні цієї проблеми важко переоцінити співпрацю бібліотек з органами державної влади та громадськістю, причому, коло відповідної співпраці бібліотек може бути дуже широким. Розглянемо, яким чином це вже реалізується на практиці. Бібліотеки, що традиційно виконують функцію збереження інформаційних ресурсів, дедалі більшу увагу приділяють виробництву і розповсюдженню інформаційних продуктів і послуг, зокрема правового характеру, сприяючи налагодженню співпраці влади і суспільства. Задовольняючи їхні інформаційні потреби, бібліотечні заклади виходять на рівень рівноправних партнерів. Дієвості такого партнерства може сприяти: 1) використання розгалуженої світової системи інформаційних ресурсів бібліотек; 2) розвиток у бібліотеках інформаційно-аналітичного виробництва; 3) створення для громадян вільного і регулярного доступу до інформації про функціонування суспільних та державних інституцій, а для владних структур - можливості отримання інформації про реакцію суспільства на діяльність влади через інформаційні продукти і послуги бібліотек.
Вже сьогодні значна частина бібліотек з упровадженням електронних інформаційних технологій може надавати владним структурам допомогу в отриманні своєчасної, повної та об'єктивної інформації для ведення ефективної управлінської діяльності. Такий досвід роботи є у Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ) НБУВ (Національної бібліотеки України ім. В. У. Вернадського). Результатом її плідної співпраці з органами державної влади стали численні тематичні інформаційно-аналітичні продукти, які отримали схвальну оцінку замовників. Відбувається регулярне інформаційно-аналітичне спілкування з замовниками (понад 1100 е-mail), серед яких представники центральних та регіональних органів влади різних рівнів.
Аналіз теоретичних досліджень як зарубіжних, так і українських дослідників дає підстави для висновку про можливість виокремлення двох типів такої комунікації:
1) комунікації, ініціатором якої є влада, що інформує громадян про свої рішення;
2) комунікації, ініціатором якої є громадськість, у формі запитів читачів на інформацію правового напряму.
Виходячи з практики вітчизняних бібліотек, можна додати ще один тип: комунікації, ініціатором якої є бібліотека, що за допомогою побудови зв'язку влада суспільство створює у масовій свідомості модель правової дійсності, сприяючи підвищенню загального рівня правової культури громадян.
Чимало сприятиме цьому і вирішення проблеми залучення громадян до користування інформаційною інфраструктурою.
Громадяни України завдяки ухваленому Верховною Радою Закону «Про доступ до публічної інформації» фактично отримують інформацію про те, як працюють органи виконавчої влади і місцевого самоврядування. Утім, на думку експертів, ухвалений Закон сам по собі не працюватиме. Для цього органам виконавчої влади потрібно провести певну реорганізацію своєї діяльності у сфері роботи з інформацією.
Одним з реальних втілень Закону є створення на базі бібліотек центрів правової інформації, доступ до якої може здійснюватися в таких формах:
- фізичний доступ, що вимагає комплектування, збирання, зберігання, надання документів користувачам;
- інтелектуальний доступ, що реалізується через розкриття інформаційних ресурсів.
Усвідомлюючи свою посередницьку роль в інформаційному просторі, СІАЗ та Національна юридична бібліотека поповнюють фонди НБУВ електронною правовою інформацією, надають користувачам нові інструменти пошуку необхідних матеріалів. Зокрема, на сайті НБУВ регулярно виставляються інформаційно-аналітичні продукти, які готуються на замовлення органів державної влади із суспільно значущих проблем: експертно-аналітичний висновок за результатами моніторингу висвітлення в центральних газетах питань зайнятості населення, ринку праці та діяльності Державної служби зайнятості «Проблеми ринку праці» (виходить з 2002 р., 23 випуски на рік), «Політичні партії в демократичному процесі» (виходить з 2012 р., щотижневий) та ін. Результатом вивчення різних аспектів правового поля України стали бюлетені «Безпека підприємництва» (спільно з УСПП (Українська спілка підприємців та промисловців), виходить з 2008 р., шість випусків на рік), «Громадська думка про правотворення» (виходить з 2010 р., двічі на місяць). Поширенню правових інформаційних ресурсів суспільства сприяє віртуальна колекція правових документів Національної юридичної бібліотеки НБУВ.
Набутий уже практичний досвід дає підставу для твердження про те, що вже сьогодні бібліотечні заклади, кооперуючись, можуть надавати правову допомогу громадянам, складаючи бібліографічні списки, аналітичні довідки, прес-дайджести, інформ-досьє за темами: «Нове в періодиці з питань місцевого самоврядування», «Аналіз роботи органів самоврядування району за матеріалами місцевої газети», «Нове в законодавстві з питань місцевого самоврядування» та ін. Зокрема, цікавим є досвід бібліотек Києва, які надають громадянам доступ до урядової інформації, офіційних публікацій, інформації про діяльність державних та місцевих органів влади тощо. У публічній бібліотеці ім. Лесі Українки до послуг користувачів повнотекстові електронні бази «Закон» та «Столиця». На веб-сайті бібліотеки постійно висвітлюється соціальна політика Київради та міської держадміністрації.
Ураховуючи загальнодоступність бібліотек, їхні інформаційні ресурси, кваліфікацію співробітників, дослідники відзначають ще одну можливість бібліотеки в сучасних умовах: інформаційну підтримку процесу станов¬лення самоврядування. Бібліотека спроможна дати владним структурам можливість вийти на широке інформаційне забезпечення своєї діяльності.
Цікавим є досвід роботи Миколаївської центральної міської бібліотеки ім. М. Кропивницького, де створено сектор аналітичного інформування органів влади. Інформаційне забезпечення здійснюється у відповідності до безпосередніх потреб керівників і провідних фахівців міськвиконкому, планів проведення сесії міської ради, засідань постійних депутатських комісій. Зацікавленість абонентів викликають інформаційно-аналітичні матеріали з питань місцевого самоврядування, реформування систем здоров'я й освіти, реалізації молодіжної політики тощо.
Центральна міська бібліотека ім. Т. Г. Шевченка м. Суми щотижня отримує прес-релізи відділу інформаційно-аналітичної та організаційної роботи міської ради, міські програми, що приймаються радою. З 2000 р. у відділі інформаційно-довідкової роботи та маркетингу виділено сектор аналітичного інформування органів влади та підприємств, де вивчаються інформаційні потреби депутатів міської ради та ведеться індивідуальне та групове їх інформування.
Верхньодніпровська ЦБС Дніпропетровської області інформує владні органи про нові надходження до районної бібліотеки, застосовує систему індивідуального інформування з політичних, юридичних, соціальних тем. Ураховуючи побажання райдержадміністрації, в її приміщенні було відкрито бібліотечний пункт. Бібліотека бере активну участь в організації заходів, що проводяться владними структурами.
Доводячи таким чином свою важливість і причетність до суспільно значущих подій, свою роль активного суб'єкта інформаційного простору, сприяючи прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень бібліотеки досягають дедалі більшого взаєморозуміння з владними структурами, які поступово усвідомлюють необхідність для суспільства повноцінного функціонування бібліотек. Зокрема, у Харківській області протягом двох років було відкрито 21 бібліотеку, переважно в сільській місцевості. Харківська обласна адміністрація розпочала фінансування проекту корпоративної мережі бібліотек Харкова, сприяла проведенню акції «Книга - селу», в якій взяли участь провідні бібліотеки міста та книжкові видавництва Харкова.
Ефективність посередництва бібліотек між владою та громадськістю демонструють практики бібліотек Дніпропетровської, Донецької, Луганської областей. Зокрема, працівники ЦБС Жовтих Вод, Кривого Рогу, Павлограда, Новомосковська та інших міст, де здійснюють індивідуальне та групове інформування за запитами службовців держадміністрацій шляхом підбору матеріалів за темами: «Місцеве самоврядування», «Інноваційні техно¬логії в державному управлінні», «Місцевий та регіональний розвиток - пріоритети національної політики», «Держава і соціальний захист населення», «Правові засади діяльності місцевих владних структур». Павлоградська районна ЦБС надає фахівцям райдержадміністрації «Експрес-інформацію для керівників» за періодичними виданнями, що надійшли до бібліотеки. Така експрес-інформація користується попитом не тільки серед службовців райдержадміністрації, але й працівників сільських рад.
Краматорська ЦБ ім. М. Горького одержує відомості про структуру, режим роботи місцевих владних органів, зміст прийнятих ними нормативних актів. Ця інформація зосереджена в муніципальному інформаційному центрі, де комплектуються повнотекстові БД (бази даних) щодо місцевого самоврядування та життєдіяльності міста. Щотижня всі бібліотеки Краматорської ЦБС отримують від органів місцевого самоврядування «Хроніку   тижня» про найважливіші події соціально-економічного та  громадсько-політичного життя в Україні, Донецькій області, м. Краматорськ. З 1998 р. на базі Донецької ЦМБ працює інформаційний центр «Клуб громадських ініціатив», метою якого є реалізація програм ТІРМС (Територіальні інформаційні ресурси місцевого самоврядування). Ці програми призначені для сприяння розвитку низових ланок місцевого самоврядування, підвищення рівня громадянської освіти населення, освоєння користувачами інформаційних технологій.
Дніпродзержинський проект «Влада - Бібліотека - Суспільство: пункти суспільного доступу до офіційної інформації», розроблений міською центральною бібліотекою, передбачає розширення можливостей доступу населення Дніпродзержинська до інформаційних продуктів державних і муніципальних органів влади через посередницьку діяльність бібліотек на основі використання електронних віртуальних ресурсів уряду, довідково-інформаційного апарату бібліотек і власних баз даних.
Бібліотеки міської централізованої системи готові взяти на себе роботу з організації пунктів суспільного доступу до офіційної інформації, оскільки з усіх існуючих соціальних інститутів муніципальні бібліотеки мають більше можливостей для реалізації цієї потреби суспільства.
Публічні бібліотеки Сумщини теж докладають певних зусиль для оперативного і якісного задоволення інформаційних потреб користувачів. Так, у Конотопській ЦБ та бібліотеках-філіях створені й результативно діють інформаційні центри, в яких зосереджуються відомості про політичну, економічну, господарську та природоохоронну діяльність на території регіону. За даними, отриманими під час опитування в межах конкурсу, було встановлено, що представники регіональної влади чекають від бібліотек допомоги в професійній освіті. Результати дослідження дали змогу виділити види інформаційного обслуговування, найбільш важливі для службовців муніципального рівня. Зокрема це: індивідуальне інформування, моніторинг преси, аналітична довідка, консультації, дні інформації, інформаційні центри та дні спеціаліста, бібліографічні списки.
Керівників та службовців насамперед цікавлять теми: «Законодавча основа місцевого самоврядування», «Місцеві фінанси, бюджети, податки, збори», «Взаємодія органів місцевого самоврядування з підприємствами та організаціями, які знаходяться на території даного муніципального підрозділу», «Соціальний захист населення», «Компетенція органів територіального громадського самоврядування», «Використання земель на території муніципалітету», «Форми здійснення місцевого самоуправління» та ін.
На тлі цих процесів бібліотеки змінюють форми роботи і ставлять перед собою нові завдання, серед яких: оперативне збирання важливої для населення інформації про діяльність органів влади і надання її широкому колу користувачів, інформаційне забезпечення органів державної влади. Адже поінформований керівник - гарантія успіху життєдіяльності держави; поінформоване населення - гарантія стабільного суспільства.
Своєю діяльністю бібліотеки мають переконати владу по-іншому подивитися на їхню діяльність як інформаційно-аналітичних центрів, продукція і послуги яких є зручною формою інформування як владних структур, так і населення в умовах демократичних перетворень у суспільстві.

Календар подій

   1 23 4 5
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728