Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00
Part`s menu

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства культури і

туризму України

"27" березня 2008 р.№321/0/16-0

 

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів

Загальні положення

1. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів (далі - Методичні рекомендації) визначають теоретично-методологічні засади відображення в бухгалтерському обліку бібліотечних фондів.

2. Норми Методичних рекомендацій застосовуються:

а) бібліотеками та органами науково-технічної інформації, що утримуються за рахунок бюджетних коштів та надходжень від основної діяльності (далі - бібліотек групи А);

б) бібліотеками, що знаходяться на балансі госпрозрахункових підприємств (далі - бібліотек групи Б).

3. У методичних рекомендаціях наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Документ - об'єкт обліку бібліотечного фонду, матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації , зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому носії.

Примірник - одиниця обліку бібліотечного фонду, кожна окрема одиниця документа, яка включається до складу бібліотечного фонду або вибуває з нього.

Основний фонд - фонди бібліотек, що складаються з документів, призначених для видачі в тимчасове користування.

Обмінний фонд - фонди бібліотек, що використовуються для обміну перерозподілу, безкоштовної передачі. Документи обмінного фонду не обліковуються на рахунках та не використовуються для обслуговування користувачів.

Резервний фонд - організований в складі обмінного фонду фонд, що використовується для заміни в основному фонду бібліотеки втрачених або зношених документів.

Первісна вартість - історична собівартість примірника в сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, витрачених для придбання (створення).

Вільна ринкова вартість - вартість примірника, встановлена комісією з числа компетентних фахівців бібліотеки з урахуванням діючих цін на аналогічні документи.

 

ІІ. Визнання та оцінка бібліотечних фондів

 

4. Для цілей бухгалтерського обліку бібліотечні фонди відносяться до інших необоротних матеріальних активів.

За актуальністю та ступенем використання, визначених спеціально створеною комісією з числа працівників бібліотеки, бібліотечні фонди класифікуються на:

- основний фонд;

- обмінний фонд.

В складі обмінного фонду може бути виділений резервний фонд.

Основні фонди класифікуються за видами, галузями знань, мовами. В розрізі основних фондів документи обліковуються із застосуванням субрахунків аналітичного обліку.

5. Документи основного фонду (крім періодичних видань) обліковуються на балансових рахунках. Вартість придбаних періодичних видань для бібліотек групи А списується на видатки в періоді оплати, бібліотек групи Б - рівномірно протягом періоду передплати. У наступних періодах періодичні видання обліковуються на рахунках позабалансового обліку.

6. Бібліотечні фонди оприбутковуються за вартістю придбання. Документи, що надходять без зазначеної вартості, оцінюються комісією з оцінки документів.

Придбані бібліотечні фонди обліковуються за первісною вартістю з урахуванням сум, сплачених постачальникам, або вартості інших форм погашення заборгованості без урахування непрямих податків, інших витрат, пов'язаних з придбанням.

7. Об'єктом обліку бібліотечних фондів є документ. Облік здійснюється згідно з Інструкцією з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, затвердженої наказом МКТ України від 03.04.2007 р. №22 зареєстрована в Министерстві юстиції України 23.05.07 р. за №530/13797.

8. Одержані документи оприбутковуються за встановленою в акті прийому-передачі чи накладній вільною ринковою вартістю на дату отримання (що і є їх первісною вартістю).

Первісною вартістю бібліотечних фондів, внесених до статутного капіталу підприємства, на балансі якого є бібліотека (для бібліотек групи Б), визначається погоджена засновниками їх вільна ринкова вартість.

9. Первісною вартістю бібліотечних фондів, виготовлених власними силами, визнається собівартість їх виготовлення з урахуванням витрат, безпосередньо понесених на операції з їх виготовлення.

10. Документи обліковуються в кількісному виразі і за цінами оприбуткування.

11. Витрати, пов'язані з початковими палітурними роботами, збільшують первісну вартість бібліотечних фондів. Витрати, пов'язані з наступними палітурними роботами списуються на адміністративні витрати для бібліотек групи А.

12. Безоплатна передача документів іншим бібліотекам, в основному та обмінному фондах здійснюється згідно законодавства.

13. Знос (амортизація) на бібліотечні фонди:

- для бібліотек групи А - не нараховується;

- для бібліотек групи Б - застосовуються методи передбачені ПСБО 7 "Основні засоби".

Списання документа (в тому числі до обмінних фондів) здійснюється за документально підтверженим фактом непридатності до подальшого використання до подальшого використання (фізичного та морального зношення, втрати актуальності, або як непрофільних маловикористовуваних та дублетних документів).

Операції списання документа з балансового обліку здійснюються та обліковуються:

- у відповідності до чинних нормативних актів Державного казначейства України - для бібліотек групи А;

- у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку - для бібліотек групи Б.

  14. У випадку втрати документа його заміна на аналогічний здійснюється шляхом списання документа по балансовій вартості, а оприбуткування за вільною ринковою вартістю.

15. Кошти від реалізації документів для бібліотек:

-                  групи А залишаються в розпорядженні бібліотеки з правом подальшого використання на поповнення бібліотечного фонду;

-                  групи Б є іншим операційним доходом підприємства, на балансі якого утримується бібліотека.

Реалізація документів здійснюється відповідно до галузевих інструкцій.

16. Інвентаризація бібліотечних фондів здійснюється в такі

 терміни:

-      найбільш цінні фонди, що зберігаються в сейфах чи в  закритих шафах - щорічно;

-                рідкісні, цінні фонди - один раз на 5 років;

-         фонди бібліотек обсягом до 100 тис. облікових одиниць - один раз на 5 років;

-                  фонди бібліотек від 100 до 200 тис. облікових одиниць -    поетапно, один раз на 7 років;

-                  фонди бібліотек від 200 до 600 тис. облікових одиниць - поетапно, один раз на 10 років;

-                  фонди бібліотек від 600 тисяч облікових одиниць до 1 млн.облікових одиниць - поетапно, один раз на 12 років;

-                  фонди понад 1 млн. облікових одиниць - поетапно, один раз на 15 років.

Інвентаризація бібліотечних фондів здійснюється шляхом звірки даних Інвентарної книги бібліотечного фонду та даних бухгалтерського обліку з наявними у фонді документами та записами у формулярах користувачів.

17. Кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку бібліотечних фондів наведено в додатку 1.

 

 

Начальник управління фінансування, обліку та звітності                             В.В.Жук                                 

 

 

 

Додаток 1

до п. 17 наказу

Міністерства культури і туризму України

від "27" березня 2008 р.
№321/0/16-08

 

Таблиця 1

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку бібліотечних фондів для бібліотек, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів

 

з/п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків бух. обліку

Дт

Кт

1.

Придбання в постійне користування документів, придбаних за рахунок коштів загального або спеціального фонду

 

 

1.1.

При попередній оплаті за поставку

112

364

1.2.

Якщо оплата була проведена після отримання книг

112

675

1.3.

Облік за вартістю придбання в залежності від джерела фінансування видатків (без ПДВ)

 

 

 

- при оплаті коштами загального фонду

801,

802

401

 

- при оплаті коштами спеціального фонду

811-            813

401

1.4

Сума ПДВ (якщо бібліотека зареєстрована як платник ПДВ):

 

 

 

- при оплаті коштами загального фонду

801, 802

401

 

- при оплаті коштами спеціального фонду

 

 

 

ПДВ не включено до податкового кредиту

811-813

364, 675

 

ПДВ включено до податкового кредиту (бібліотека зареєстрована як платник ПДВ і має право на податковий кредит)

641

364,675

2.

Безоплатне отримання документів (крім централізованого постачання та внутрішнього переміщення в межах головних розпорядників бюджетних коштів

 

 

 

- на суму вільної ринкової вартості

112

712

 

- водночас проводиться другий запис

812

401

3.

Безоплатне надходження у вигляді централізованого постачання та внутрішнього переміщення в межах головних розпорядників бюджетних коштів

 

 

 

- на суму вільної ринкової вартості

112

401

4.

Отримання документів за операціями з централізованого постачання, які проводяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису

 

 

 

- оприбуткування документів на суму первісної вартості

112

684

 

- водночас проводиться другий запис

811, 812

401

5.

Списано витрати понесені в операціях придбання документів

 

 

 

- придбання здійснюється за рахунок загального фонду

801, 802

364,

675,

661,

 

- придбання здійснюється за рахунок спеціального фонду

811-813

651-654

6.

Відображено витрати, понесені на виготовлення документів власними силами:

 

 

6.1.

- при фінансування коштами загального фонду

112,

801,

802

201,

661,

651-653,401

6.2.

- при фінансуванні коштами спеціального фонду

112, 811-813

201, 661, 651-653, 401

7.

Списано літературу (списані на підставі акта документи як такі, що зношені, втратили актуальність, застарілі, загублені читачами та втрачені з інших причин)

401

112

 

 

 

Таблиця 2

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку бібліотечних фондів для бібліотек, які є на балансі госпрозрахункових підприємств

 

з/п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків бух. обліку

Дт

Кт

1

2

3

4

1.

Одержано документи в постійне користування

153

631

2.

Введено в експлуатацію бібліотечні фонди

111

153

3.

Списано витрати, понесені в операціях придбання документів

23, 91-94

631, 372, 661, 651-653

4.

Одержано документи в тимчасове користування (облік на позабансових рахунках)

023

 

5.

Списано фактичні видатки на палітурні роботи

92

201, 202, 661,651-653...

6.

Відображено витрати, понесені на виготовлення документів власними силами:

 

 

 

- облік фактичних витрат на виготовлення документів

153

201, 661,651-653...

 

- виготовлено документи оприбутковані в складі фонду (на підставі акта)

111

153

7.

Списано документи, не придатні до використання (на підставі акта)

976

111

8.

Нараховано знос бібліотечних фондів

13

111

9.

Повернуто документи, що були в тимчасовому користуванні

 

023

 

 

Вгору

 

Calendar

      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031