Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

14 березня

14 березня  

ГОЛОБОРОДЬКО ЄВДОКІЯ ПЕТРІВНА
[1937], доктор педагогічних наук, професор  
(До 75-річчя від дня народження)

Голобородько Євдокія Петрівна народилася 14 березня 1937 р. в селі Проценково Херсонського району Херсонської (в ті роки Одеської) області. У 1960 р. закінчила Херсонський державний педагогічний інститут імені Н.К Крупської. Після закінчення інституту за призначенням працювала вихователем і вчителем української мови і літератури в середній школі-інтернаті №1 м. Херсона, а потім викладала в Бериславському педагогічному училищі Херсонської області. Навчалася в цільовій аспірантурі при Науково-дослідному інституті педагогіки АПН України. 41 рік працювала в Херсонському    державному    університеті. Нині -  професор  Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. Основні напрями наукової діяльності  Є.П.  Голобородько: методика навчання російської мови, методика навчання української мови, загальна педагогіка та педагогіка вищої школи. Результатом педагогічної та   науково-педагогічної роботи за цими напрямами стала підготовка й перепідготовка тисяч учителів, сотні виступів і публікацій, наукове керівництво аспірантами, докторантами і здобувачами, наукове консультування вчителів, працівників народної освіти, студентів, учнів  шкіл різного типу, участь у редакційних комітетах і колегіях науково-методичних видань, у т. ч. і міжнародних, керівництво республіканським педагогічним експериментом. Автор понад 300 друкованих праць. Серед них колективні й індивідуальні монографії, підручники, методичні посібники (і звукові), розробки уроків, методичні рекомендації, методичні вказівки, робочі зошити, статті, тези, рецензії, присвячені особливостям навчання близькоспоріднених мов, підготовці учителів-словесників, питанням навчання й виховання підростаючого покоління тощо. Має свою наукову школу. Підготувала 3 докторів та 22 кандидатів педагогічних наук, продовжує керувати науковими дослідженнями докторантів, аспірантів і здобувачів.
Член редакційних колегій журналів «Світова література», «Русская словесность», «Русский язык в школе», «Русский язык, литература и культура в школе и вузе», «Таврійський вісник освіти»; збірників наукових праць «Педагогічні науки», «Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології», «Педагогічний альманах»; «Науковий вісник ХДМІ», « Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі», член Міжнародного редакційного комітету «Известий Международной славянской академии образования имени Я.А. Коменского» та ін. Очолювала редколегії журналів «Метода», «Розмаїття». Була першим Президентом Малої Академії наук в Херсонській області.
Є. П. Голобородько – одна з відомих педагогічних постатей нашого часу. Виховала не одну тисячу вихованців – учителів, завучів, директорів середніх навчальних закладів різних типів, керівників освітянських установ, учених, які працюють на різноманітних посадах (проректори, директори інститутів, завідувачі кафедрами, викладачі вузів тощо) не лише в Україні, а й у країнах СНД, Західної Європи, Близького Сходу, Америки. Учні видатного педагога – учені, поети, письменники, журналісти та інші фахівці – відіграють нині важливу роль у поступальному розвитку суспільства.
Голобородько Євдокія Петрівна - доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, дійсний член Академії педагогічних і соціальних наук (м. Москва), дійсний член і член програмного комітету Міжнародної слов'янської академії освіти імені Я. А. Коменського (м. Тирасполь), академік Української академії акмеологічних наук.
Професор Є.П. Голобородько нагороджена почесними грамотами Верховної Ради України, Міністерства освіти України, Національної АПН України,почесними знаками «Відмінник народної освіти УзРСР», «Відмінник освіти України», медалями «Ветеран праці», «За наукові досягнення», «К.Д. Ушинський», медаллю Пушкіна, Золотою медаллю «60 років Товариства «Знання України».

Я.Ю. Голобородько, доктор філологічних наук, професор.


Наукові праці

ПЕДАГОГІЧНА онтософія: проблеми і перспективи: наук.-пед. пр. у 2-х т. /Євдокія Голобородько; упоряд. С.В. Глущук та ін. - Херсон: ХМД, 2007 -   .
Т.1: МЕТОДИКА викладання російської мови. - 556 с.: портр.
Т.2: МЕТОДИКА викладання української мови. Загальна педагогіка. Педагогіка вищої школи. Педагогічна публіцистика. - 601 с.: портр.

 
Література про життя та наукову діяльність

НАУКОВО-педагогічна діяльність Є.П. Голобородько, доктора педагогічних наук, професора, члена кореспондента НАПН України: матеріали регіон. наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю діяльн. вченого педагога, 24 верес. 2010 р., м. Херсон /Південноукр. регіон. ін.-т післядиплом. освіти пед. кадрів; редкол.: А.М. Зубко [та ін.].- Херсон: РІПО, 2010. – 275 с. – Бібліогр. наприкінці ст.

ПЕДАГОГ. Науковець. Особистість: до ювілею Є.П. Голобородько. - Вид. 2-ге, допов. /упоряд. В.В. Кузьменко, Н.В. Слюсаренко. - Херсон: Олді-плюс, 2007. - 160 с.

СТРАТЕГІЯ життєдайності: наук. шк. проф. Є. Голобородько /Херсон. держ. морський ін.-т; упоряд. Є.П. Голобородько [та ін.];
ред.А.О. Кияновський. – Вид. 2-ге, допов. і доопрац. - Херсон: Вид во ХДМІ, 2009. – 62 с.: портр.

ЩЕРБА Т.М. Аристократка духу (про Євдокію Голобородько)/Таїсія Щерба //Щерба Т.М. Причетні до слова: нариси, штрихи до літ. портр.) /Таїсія Щерба. - Херсон, 2011. – С.121-133.

ЩЕРБА Т.М. Євдокія Голобородько: літ. портрет особистості /Таїсія Щерба; ред. О.А. Павлик - Херсон: Айлант, 2007. - 226 с.: фот. - Бібліогр.: с.82-100.

ЗУБКО А.М. Акмеологічні аспекти діяльності вченого педагога Є.П. Голобородько /А. Зубко //Тавр. вісн. освіти. - 2007. - №1. - С.250-255.

ЗУБКО А.М. Духовно-педагогічна аксіологія Є.П. Голобородько /А. Зубко //Вивчаємо укр. мову та л-ру. - 2010. - №25. - С.35-38.

К ЮБИЛЕЮ Евдокии Петровны Голобородько //Рус. яз., л-ра, культура в шк. и вузе. - 2010. - №5. - С.57.  

КРАСА - категорія внутрішня //Освіта України. - 2010. – 1 жовт. (№73). - С.10.

ЛЕВАНДОВСКАЯ Е.И. Поздравляем юбиляра! /Е. Левандовская //Рус. яз. и л-ра. в шк. Украины. - 2007. - №3. - С.44.

НАЗАРЕНКО Л. Хай віра, надія і любов освітлюють Ваш життєвий шлях! /Людмила Назаренко //Джерела. - 2010. - 30 серп. (№15). - С.7.
    
ОМЕЛЬЧУК С. Євдокія Голобородько - феномен педагогічної Таврії /Сергій Омельчук // Херсон. вісн. - 2010. - 9 верес. (№36). -С.9.

ЧАБАНЕНКО В.О. Педагогічні пріоритети Є. П. Голобородько /В. Чабаненко //Тавр. вісн. освіти. - 2003. - №1. - С.216-219.

ЩЕРБА Т. Аристократка духу /Таїсія Щерба //Херсон. вісн. - 2007. - 8 берез.(№10). - С.20.

ЮВІЛЕЙ праці вченого і педагога //Джерела. - 2010.-30 верес.(№18). - С.6.

БОЙКО О. Евдокиада: [сб. стихов посвящ. Е.П. Голобородько,… в честь славного 65-летия жизни и деятельности] /Ольга Бойко, Евдокия Голобородько; ред. Н.А. Джуман; худож. оформ. Л.А. Костенко. - Херсон, 2002. - 64 с.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ покажчик науково-методичних праць доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента АПН України Голобородько Євдокії Петріви /Херсон. держ. ун-т; голов. ред. О.Ю. Бєляєва.- Херсон: Вид-во ХДУ, 2007. – 32 с.: табл.

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15161718192021
22232425262728
293031