Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

 

Правила оформлення посилань на архівні документи у дисертаціях

I. Архівні документи на паперових носіях

У Списку джерел дисертації наводять такі відомості про кожний архів, документи якого досліджено здобувачем наукового ступеня:

•  назва архіву (повністю)

•  номер і назва фонду (повністю), крайні дати (зі скороченням: фонд – ф.)

•  номер опису (зі скороченням: опис – оп.)

•  номер, назва справи (повністю), крайні дати (зі скороченням: справа – спр.)

•  загальна кількість аркушів справи (зі скороченням: аркуш – арк.)

Відомості про справу і загальну кількість аркушів справи розділяють комою.

Наприклад:

У Списку джерел

Центральний державний історичний архів України, м. Київ

Ф. 1235 Грушевські – історики та філологи. 1830-1958 рр.

оп. 1.

Спр. 1055. Протоколи засідання комісій по утворенню Української національної бібліоте­ки. Чернетки, 1918 р., 4 арк.

Державний архів Львівської області

Ф. 297 Товариство "Академічне братство" у Львові. 1880-1922 рр.

оп. 1

Спр. 4. Матеріали (звіти, листування та ін.) про діяльність Товариства за 1881-1896 рр., 153 арк.

У тексті дисертації у квадратних дужках зазначають номер джерела за Списком і аркуші справи, на які посилається автор.

Наприклад:

[17, арк. 3] або [25, арк. 5-7]

При розміщенні тексту архівного документа на зворотному боці аркуша в посиланні за­значають слово "зворот" у скороченій формі "зв.".

Наприклад:

[17, арк. 3-5 зв.]

При використанні інформації документів, що знаходяться в архівних установах Націо­нальної академії наук України, міністерств та відомств, вищих навчальних закладів, бібліотек,    му­зеїв, громадських організацій, недержавних архівах, в т. ч. приватних, посилання оформлюються згідно з системою обліку документів даної установи.

У Списку джерел

Наприклад:

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені        В. І. Вернадського

Ф. X. Всеукраїнська Академія Наук

Спр. 1686. Діяльність історичної секції при ВУАН та зв'язаних з нею історичних установ Академії в 1929-1930 рр., 30 арк.

Науковий архів Інституту історії України НАН України

Оп. 3. Науково-дослідна кафедра історії України                

Спр. 170, № 1, План праці НДКІУ на 1924 р., 5 арк.

Науковий архів Білоцерківського краєзнавчого музею

БКМ НА-272. Списки громадян м. Біла Церква, які в роки Великої Вітчизняної війни були примусово вивезені до Німеччини і які нині проживають у місті (Відомості станом на 1993 рік, зібрані Білоцерківським міськсоцзабезом), 9 арк.

У тексті дисертації

Наприклад:

[114, арк. 6-6 зв.], [312, арк. 2], [16, арк. 7]

II.Науково-технічні документи Центрального державного науково-технічного архі­ву України (ЦДНТА України)

Особливості складу документів ЦДНТА України, специфіка організації фондів архіву та ведення їх обліку визначають оформлення посилань на архівні документи в дисертаціях.

При посиланні на документи ЦДНТА України в Списку джерел дисертації подаються такі відомості:

•  назва архіву (повністю)

•  номер і назва фонду (повністю), крайні дати (зі скороченням: фонд – ф.)

•  номер опису (зі скороченням: опис – оп.)

•  номер групи та комплексу

•  назва комплексу (повністю)

•  номер одиниці зберігання (зі скороченням: одиниця зберігання – од. зб.)

•  кількість аркушів одиниці зберігання (зі скороченням: аркуш – арк.)

Наприклад:

У Списку джерел

Центральний державний науково-технічний архів України

Ф. Р-72 Державний проектний інститут по плануванню та забудові міст "Харківпроект" Держбуду УРСР, м. Харків. 1966-1981 рр.

оп. 2

Комплекс 1-272. Закритий плавальний басейн на стадіоні "Спартак" в м. Харкові, од. зб. 1, 10 арк.

У тексті дисертації в квадратних дужках зазначають номер джерела за Списком і аркуші одиниці зберігання, на які посилається автор.

 

Наприклад:

[25, арк. 1]

III.Аудіовізуальні документи Центрального державного кінофотофоноархіву Укра­їни імені Г. С. Пшеничного та центральних, місцевих, галузевих державних архівів

Враховуючи, що в архівній практиці склалася нефондова організація аудіовізуальних документів, а також те, що поняття "аудіовізуальні документи" є збірним для його видів – кінодокументів, відеодокументів, фотодокументів, фонодокументів, при оформленні посилань слід посилатися на конкретний вид документів з дотриманням загальноприйнятої системи посилань у Центральному державному кінофотофоноархіві України імені Г. С. Пшеничного.

При посиланні на документи ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного в Списку джерел дисертації подають:

•  назву архіву (повністю)

•  шифр конкретного документа

•  назву документа або його зміст (повністю)

•  дату

Для кіно- і відеодокументів – зазначають одиниці обліку (зі скороченням од. обл.).

Наприклад:

Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного

од. обл. 134, кіножурнал "Радянська Україна", 1968 р.

Для фотодокументів фотонегативів – зазначають розмір негатива (0, 2, 3, 4, 5) і оди­ницю обліку через дефіс.

Наприклад:

Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного

од. обл. 0-56942 Члени делегації УРСР на першій сесії Генеральної Асамблеї ООН. Справа наліво: Д. Мануїльський, М. Бажан, В. Тарасенко, М. Петровський, 1946 р.

од. обл. 2-154298 Жалобний хід в м. Подєбради (Чехословаччина) у зв’язку зі смертю С. Петлюри. 27 травня 1926 р.

Для фотодокументів фотопозитивів – зазначають велику літеру П (що означає позитив)і одиницю обліку через дефіс.

Наприклад:

Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного

П-8061 Учні школи під час занять з ліквідації неграмотності в с. Юр’ївка Дніпропетровської області, 1934 р.

Для фотодокумента – фотоальбома – зазначають велику літеру А (що означає альбом) іодиницю обліку через дефіс.

Наприклад:

Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного

А-7 Альбом філії "Просвіти" в Жовкві, 1935-1936 рр.

Для конкретного фотознімка у альбомі – зазначають велику літеру А (що означає альбом), його одиницю обліку через дефіс, далі проставляють велику літеру П (що означає позитив) і його одиницю обліку через дефіс.

Наприклад:

Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного

А-78, П-66 Перший ескадрон 9-го гусарського Київського полку, до 1915 р.

Для фонодокументів – грамплатівок – зазначають велику літеру Г (що означає грамплатівка), одиницю її зберігання через дефіс і одиницю обліку конкретного документа.

Наприклад:

Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного

Г-3768, од. обл. 12551 Дума про землю, пісня, 1986 р.

Для фонодокументів – магнітних записів– зазначають велику літеру М (що означає магнітний запис), одиницю її зберігання через дефіс і одиницю обліку конкретного документа.

Наприклад:

Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного

М-7978, од. обл. 19550 Репортаж про зустріч кубинської делегації на Київському вокзалі, 1964 р.

Для фонодокументів – аудіокасет – зазначають дві великі літери АК (що означає аудіокасета), її одиницю зберігання через дефіс і  одиницю обліку конкретного документа.

Наприклад:

Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного

АК-33, од. обл. 103 Свято державності. Зустріч, присвячена 60-річчю прийняття IVУніверсалу Центральної Ради, 1978 р.

У тексті дисертації в квадратних дужках зазначають номер джерела за Списком.

Наприклад:

[46], [55], [76], [61]

IV. Документи зарубіжних архівів

Посилання на документи зарубіжних архівів подають мовою певної країни згідно з прийнятою в даній країні та архіві системою описування та посилань.

У Списку джерел

Наприклад:

Государственный архив Российской Федерации

Ф. Р-7008 Украинская библиотека им. С. Петлюры в Париже. 1922-1940.

Д. 65. Каталог книг по истории Украины и другим вопросам на украинском языке, 1908-1940, 80 л.

Archiwum panstwowe w Lublinie

Zespol 95. Chelmski konsystorz Greckokatolicki. 1596-1875.

Sygn. 125. Wizyta Generalna dekanatu Ratenskiego w roku 1793, 1793 г., 57 k.

У тексті дисертації

Наприклад:

[18, л. 5], [34, к. 7]

Календар подій

     1 2
3 4 5 6 789
10 11 12 13 141516
17 18 19 20 21 22 23
24 252627282930
31