Херсонская областная
универсальная научная библиотека
им. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-ВС: 9:00-18:00

Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 24.11.2015 № 356 Про внесення змін до наказу Державного комітету телебачення і раді

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Наказ

24.11.2015  № 356

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 2015 р.
за № 1547/27992

Про внесення змін до наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 28 листопада 2012 року № 313

З метою вдосконалення механізму реалізації бюджетної програми «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга» та на підставі пункту 3 Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року № 341, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміну до пункту 5 наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 28 листопада 2012 року № 313 «Про затвердження Порядку реалізації бюджетної програми «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за № 2087/22399, замінивши слова «Держкомтелерадіо України» словом «Держкомтелерадіо».

2. Затвердити Зміни до Порядку реалізації бюджетної програми «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга», затвердженого наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 28 листопада 2012 року № 313, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за № 2087/22399, що додаються.

3. Управлінню розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції (Радзієвський І.А.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України Червака Б.О.

Голова
Державного комітету
телебачення і радіомовлення
України                                                                                                                  О.І. Наливайко

Погоджено:

Т.в.о. Голови Державної
регуляторної служби України                                                                             В.П. Загородній


Затверджено

Наказ
Державного комітету
телебачення і радіомовлення
України
24.11.2015  № 356

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 2015 р.
за № 1547/27992

Зміни
до Порядку реалізації бюджетної програми «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга»

1. У розділі ІІІ:

1) у пункті 3.1:

в абзаці другому слово «провідних» виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«задоволення інтересів соціально незахищених груп населення»;

2) пункт 3.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«популяризації вітчизняної видавничої продукції за кордоном.».

2. У пункті 4.1 розділу ІV:

1) абзац четвертий викласти в такій редакції:

«твори видатних зарубіжних авторів (у перекладі державною мовою);»;

2) доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«переклади творів українських авторів іноземними мовами;

видання військово-патріотичного спрямування.».

3. У розділі V:

1) у пункті 5.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

«5.1. Пропозиції до проекту переліку видань на наступний рік приймаються Держкомтелерадіо від видавництв та видавничих організацій різних форм власності (далі - видавці) з 01 лютого до 01 липня включно у вигляді макета або рукопису майбутнього видання та заявки з обґрунтуванням суспільної необхідності видання, до якої додаються: відомості про видавця та реалізовані ним видавничі проекти, відомості про авторів та інших осіб, які братимуть участь у створенні видання (авторський колектив, упорядник, перекладач, художник); назва видання з короткою анотацією; макет або рукопис видання (його копія), підписаний автором; мова (мови), якою (якими) пропонується випускати видання; обсяг видання (зазначається в обліково-видавничих та умовно-друкарських аркушах); тираж видання; стан підготовки видання до випуску; орієнтовна вартість тиражу видання; плановий кошторис витрат; технічні параметри, оригінал або нотаріально засвідчена копія документа (документів), що підтверджує (підтверджують) наявність у видавця виключного майнового права на використання твору; копія свідоцтва про внесення видавця до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції або його дублікат; документи, що підтверджують платоспроможність видавця.»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Видавці подають Держкомтелерадіо заявки на випуск видань, які відповідають сформованим тематичним розділам, але не більше трьох таких заявок на випуск видань на один тематичний розділ.»;

2) у пункті 5.2:

абзац перший викласти в такій редакції:

«5.2. Держкомтелерадіо на підставі прийнятих від видавців пропозицій та заявок за результатами аналізу даних читацього попиту, сформованого бібліотеками України, здійснює попередній відбір видань для випуску за програмою.»;

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

«заявки на випуск видань, які не відповідають вимогам пункту 5.1 цього розділу.»;

3) пункт 5.3 викласти в такій редакції:

«5.3. Тематичну та змістовну оцінку включених до проекту переліку видань здійснює експертна рада Держкомтелерадіо з формування переліку книжкових видань, передбачених до випуску за програмою «Українська книга» (далі - експертна рада), до складу якої можуть входити представники наукових установ, творчих спілок, бібліотек, всеукраїнських громадських організацій, поліграфічних, книготорговельних підприємств (за згодою), Держкомтелерадіо, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.

Склад експертної ради та положення про неї затверджуються наказом Держкомтелерадіо.»;

4) у пункті 5.6 слова «та затверджується наказом Держкомтелерадіо України.» замінити словами «Держкомтелерадіо, схвалюється її рішенням та затверджується наказом Держкомтелерадіо.».

4. У розділі VI:

1) у абзаці другому пункту 6.1 слова «Фінансово-економічний департамент» замінити словами «Фінансово-економічне управління»;

2) пункти 6.3, 6.4 викласти в такій редакції:

«6.3. З метою забезпечення випуску книжкової продукції Держкомтелерадіо укладає договори про закупівлю з видавцями у порядку, встановленому Законом України «Про здійснення державних закупівель».

Книжкова продукція, яка випускається за програмою, повинна відповідати вимогам національних стандартів, інших нормативних документів з питань видавничого оформлення, поліграфічного і технічного виконання.

6.4. З метою забезпечення прозорості витрачання коштів державного бюджету, що спрямовуються на виконання програми, інформація про закупівлю послуг з випуску книжкової продукції оприлюднюється відповідно до Законів України «Про здійснення державних закупівель» та «Про доступ до публічної інформації».»;

3) у пункті 6.5 після слова «договорів» доповнити словами «про закупівлю»;

4) пункт 6.6 виключити.

5. У розділі VIІ:

1) пункт 7.1 викласти в такій редакції:

«7.1. Книжкова продукція, випущена за державним замовленням, розповсюджується шляхом безоплатної передачі відповідно до розподілу, що здійснюється державним замовником з урахуванням результатів попереднього вивчення потреби у такій продукції, для поповнення фондів публічних бібліотек (загальнодоступних), у тому числі спеціалізованих (для дітей, юнацтва, осіб з фізичними вадами), спеціальних бібліотек (академій наук, науково-дослідних інститутів, навчальних закладів, музеїв, підприємств, установ, організацій), для забезпечення дипломатичних представництв України та українських громад за кордоном, культурно-просвітницьких товариств національних меншин та для задоволення інших загальнодержавних потреб. При цьому література, яка виходить мовами національних меншин України, передається бібліотекам товариств національних меншин України для задоволення культурно-освітніх потреб.

У разі прийняття рішення про припинення юридичних осіб, визначених в абзаці першому пункту 7.1 цього розділу, шляхом ліквідації видання повертаються до Держкомтелерадіо.

У разі прийняття рішення про припинення юридичних осіб, визначених в абзаці першому пункту 7.1 цього розділу, шляхом реорганізації видання передаються до Держкомтелерадіо за умови, що правонаступник або правонаступники не заперечують проти такої передачі.

У випадку отримання Держкомтелерадіо видань, виданих за рахунок коштів державного бюджету, відповідно до цього Порядку Держкомтелерадіо передає їх юридичним особам, зазначеним в абзаці першому пункту 7.1 цього розділу»;

2) у пункті 7.2 слова «департаментом видавничої справи і преси» замінити словами «управлінням видавничої справи і преси».

6. У тексті Порядку слова «Держкомтелерадіо України» замінити словом «Держкомтелерадіо».

Заступник 
начальника управління
видавничої справи і преси                                                                                     Т.Р. Білоус


Публікації документа:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1547-15

Офіційний вісник України від 12.01.2016 — № 2, стор. 935, стаття 142, код акту 80104/2015

Календарь событий

       1
2 345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031