Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Музичний фольклор Херсонщини у записах та наукових дослідженнях

Меню розділу
Музичний фольклор Херсонщини
у записах та наукових дослідженнях
 
ГОРДІЙЧУК М. Як записувати народну музику: (Порадник для збирачів муз. фольклору) /Центр. будинок нар. творчості УРСР. – К., 1960. – 33 с.: ноти.
У пораднику розглядаються жанри, види і тематика музичного фольклору, подані рекомендації щодо запису народних пісень на слух, за допомогою музичних інструментів, також запису інструментальної народної музики за допомогою звукозаписуючої апаратури, вказано на деякі особливості нотного запису народної музики.
 
ГРИЦА С.Й. Мелос української народної епіки /АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського. – К.: Наук. думка, 1979. – 245 с.: ноти.
Монографія присвячена вивченню мелоса народнопісенної епіки (балад, дум, історичних пісень, хронік), який розглядається у тісному зв’язку з історичними і територіальними умовами її розвитку, виконавчою традицією кобзарів та лірників. В роботі розкриваються особливості взаємодії в народних творах традиційних та імпровізаційних основ. Книга розрахована на фольклористів, мистецтвознавців, літературознавців.
 
ДАВЫДОВА Л. Общая характеристика фольклорной ситуации Херсонщины: (По данным разведывательного полевого исследования 1990 г.) //Питання дослідження та збереження музичного фольклору Херсонщини: Зб. реф. Всесоюз. наук.-практ. конф. – Л.; Херсон, 1991. – С.10-26.
 
ДЕЙ О.І. Поетика української народної пісні /АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського. – К.: Наук. думка, 1978. – 251 с.
У монографії аналізуються типові композиційні принципи і засоби української народної пісенності у зв’язку з процесом художнього пізнання. Значне місце відведено розкриттю художнього методу народної поезії, впливу усності побутування та колективності виконання і сприйняття на композицію пісень. Подано уривок з пісні “Ой піду я лугом”, записаної на Херсонщині в 1880-х р. А.Грабенком (с.161).
 
ДМИТРЕНКО М. Українська фольклористика: історія, теорія, практика /НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Рильського. – К.: Ред. часопису “Народознавство”, 2001. – 575 с.
До книги увійшли дослідження з питань історії фольклористики, теорії фольклору. Висвітлюються питання теорії видів, жанрів фольклору. Вміщено розділ фольклористичної критики, матеріали польових записів тощо. Також буде цікаво ознайомитися з діяльністю фольклористів, які працювали в другій половині ХХ століття. Книга розрахована на фольклористів, етнографів, краєзнавців, викладачів та студентів.
 
ІВАНИЦЬКИЙ А. Українська народна музична творчість: Навч. посіб. /Нац. ун-т культури і мистецтв; Ред. М.М.Поплавський. – Вид.2-е, доопрац. – К.: Муз. Україна, 1999. – 226 с.: ноти.
Видання є навчальним посібником. Проте воно буде в нагоді і музикознавцям, фольклористам, етнографам. В ньому підсумовуються досягнення фольклористики за століття її розвитку, докладно висвітлюється жанрово-родова структура українського фольклору. 2-е видання суттєво відрізняється від 1-го (1990 р.), в якому глибоко викладені питання історії та теорії фольклору й фольклористики.
Пісні у косовицю на Херсонщині, с.65.
 
ІВАНИЦЬКИЙ А. Українська народна музична творчість: Посіб. для вищ. та серед. учбов. закладів. – К.: Муз. Україна, 1990. – 333 с.: ноти.
У посібнику висвітлено історію та теорію музичного фольклору, методику збирання та розшифровки народної музики. Усі жанри фольклору розглянуто у послідовності.
Книга розрахована на музикознавців, фольклористів, етнографів, викладачів та студентів музичних закладів.
Пісенно-романсовий стиль на Херсонщині, с.50.
Пісні у косовицю на Херсонщині, с.106.
Характеристика наспівів у Херсонській області, с.117.
 
ІВАНИЦЬКИЙ А. Українська музична фольклористика: Методологія і методика. – К.: Заповіт, 1997. – 392 с.
Викладено методологію та методику етномузикології. Розглянуто походження мистецтва та еволюцію музики, історію фольклористики, її основні школи та напрями, а також принципи аналізу народної пісні, документування народної музики.
 
КВІТКА К.В. Вибрані статті: Ч.2. – К.: Муз. Україна, 1986. – 150 с.: ноти.
У виданні представлені дослідження видатного вченого-фольклориста К.В.Квітки. Сюди увійшли масштабні роботи про фольклористичну діяльність М.В.Лисенка та П.Д.Дремуцького, програмна стаття К.В.Квітки щодо перспектив вивчення народної музики.
 
КВІТКА К.В. Потреби в справі дослідження народної музики на Україні //Квітка К.В. Вибрані статті: Ч.2. – К.: Муз. Україна, 1986. – С.130-138.
 
КУЛАКОВСКИЙ Л.В. Песня. Её язык, структура, судьбы: На материалах рус. и укр. нар. сов. массовой песни. – М.: “Сов. композитор”, 1962.– 342 с.
 
МАКАРЕНКО О.П. Нариси з історії етномузичної культури Півдня України: Навч. посіб… /Миколаїв. держ. пед. ун-т; Ред. Киричук Т.М. – Миколаїв: ДПУ, 2001. – 168 с.: ноти.
Посібник може бути використаний фольклористами. Автор спирався на соціологічні підходи в етномузикології, які знайшли позитивне вирішення в працях К.Квітки, С.Грици, А.Іваницького, І.Мацієвського та ін.
Використовуючи матеріали Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, він докладно виклав фольклорно-мистецькі здобутки не лише українців, а й іншоетнічних груп населення: росіян, білорусів, болгар, євреїв, німців, шведів, кримських татар, їхні фольклорні музичні зв’язки.
 
МАКАРЕНКО О. Південноукраїнський музичний фольклор у записах та наукових дослідженнях //Макаренко О. Нариси з історії етномузичної культури Півдня України. – Миколаїв, 2001. – С.12-24.
У нарисі наведено пісні, записані М.Кропивницьким на Херсонщині (с.15), розкрито фольклористичну діяльність А.М.Грабенка (Конощенка) у Херсоні (с.15-16), С.Тобілевич (с.16), Дніпрової Чайки (с.16), Д.Яворницького (с.17), С.Цвєтко (с.18), М.Береговського (с.19).
Описано також фольклорно-музичні експедиції на Херсонщині (с.20-21).
 
МАКАРЕНКО О. Сторінки фольклорно-музичної спадщини півдня України //Нар. творчість та етнографія. – 1993. - №3. – С.9-13.
Херсонська губ., с.11.
  
МАКАРЕНКО О.П., Чернявська Т.Є. Традиції сьогодення та перспективи розвитку української народно-інструментальної творчості Півдня України //Матеріали ІІ-ої Миколаїв. обл. краєзнав. конф. “Історія. Етнографія. Культура: Нові дослідження”. Т.1: Археологія і етнографія. – Миколаїв, 1997. – 139 с.
Пісенний фольклор с.Кардашинки Голопристанського р-ну, с.89.
 
МАЛІНСЬКА Ф. Пошуки фольклору на Херсонщині //Нар. творчість та етнографія. – 1969. - №3. – С.103-104.
 
МАЦІЄВСЬКИЙ І. Теоретичні та методичні проблеми дослідження й пропаганди музичного фольклору Херсонщини //Питання дослідження та збереження музичного фольклору Херсонщини: Зб. реф. Всесоюз. наук.-практ. конф. – Л.; Херсон, 1991. – С.27-46.
 
МОРДВІНЦЕВ О. У херсонських фольклористів //Нар. творчість та етнографія. – 1957. - №1. – С.146.
Стаття про стан фольклористичної діяльності на Херсонщині.
 
ПАВЛІЙ П.Д. Збирання та публікація зразків народної творчості //Нар. творчість та етнографія. – 1957. - №2. – С.16-30.
Про досвід фольклористів Херсонщини, с.19,20.
 
ПИТАННЯ дослідження та збереження музичного фольклору Херсонщини: Зб. реф. Всесоюз. наук.-практ. конф. “Питання дослідження та збереження музичного фольклору Херсонщини” /Ленінград. держ. консерваторія ім. Римського-Корсакова, Херсон. обл. палац культури; Упоряд. І.Мацієвський. – Л.; Херсон, 1991. – 122 с.
Збірка рефератів репрезентує сучасний стан пізнання традиційних музично-фольклорних традицій Херсонщини на основі комплексного польового дослідження, яке велося протягом 1990 р. групою провідних фахівців-фольклористів України, Росії та Білорусії.
 
ПОГРЕБЕННИК Ф. Наша дума, наша пісня: Нариси-дослідж. – К.: Муз. Україна, 1991. – 207 с.: ноти.
Видання складають розповіді про популярні українські народні пісні та пісні літературного походження історичного, революційного та ліричного змісту. Розглядається історія виникнення, побутування, еволюція пісень. Пошукові розвідки автора розраховані на якнайширші кола читачів, супроводжуються мелодіями пісень, текстами, а також перекладами.
 
ПРАВДЮК О.А. Міжнаціональні зв’язки в музичному фольклорі /АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського; Відп. ред. М.М.Гордійчук. – К.: Наук. думка, 1982. – 213 с.
У публікації використані матеріали, зібрані в смт Асканія-Нова Чаплинського р-ну, с.212.
 
ПРОЦЕНКО І.М. У фольклористів Херсонщини //Нар. творчість та етнографія. – 1985. - №6. – С.81-83.
Про видання збірок записів фольклорних творів, що побутують на території області.
 
РУСИН М.Ю. Фольклор: традиції і сучасність. – К.: Либідь, 1991. – 99 с.
У книзі простежується процес впливу фольклору на професійне мистецтво, світову культуру. За допомогою багатого етнографічного, мистецтвознавчого матеріалу, на основі дискусій та власних роздумів автор переглядає головні ознаки традиційного фольклору, визначає критерії сучасного мистецтва. Книга розрахована на викладачів, науковців та студентів.
 
*СУМЦОВ. Очерки истории южно-русских апокрифических сказаний и песен.- К., 1888.
Про дослідження, проведені в Бессарабській, Катеринославській, Полтавській, Таврійській та Херсонській губерніях у 1887 році.
 
*СУЧАСНІ записи фольклорних творів Херсонщини /Упоряд. Ю.Ткаченко, П.Слуцький. – Херсон, 1974.
До збірки увійшли 50 пісень, крім того додано коментарі та мелодії фольклорних творів.
 
ТКАЧЕНКО Ю. Перші кроки збирачів фольклору //Нар. творчість та етнографія. – 1968. - №1. – С.108.
Про фольклорну експедицію студентів Херсонського педінституту до сіл і міст Херсонщини.
 
ФОМУЛЯЄВА М. Розвиток народної творчості на Херсонщині //Наддніпрян. правда. – 1947. – 8 лют.
Дорогоцінний скарб народної душі

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 2021
22232425262728
293031