Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ

Меню розділу

 


ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК СПИСАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ З БАЛАНСУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Затверджено Наказом Державного казначейства України та Міністерства економіки України 10.08.2001 №142/181 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2001 р. за №787/5978
(Витяг)
 
   3. Ця Інструкція розроблена з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання матеріаль­них цінностей з балансу установ та організацій, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів (надалі - установи).
   2. З балансів установ відповідно до вимог цієї Інструкції можуть бути списані матеріальні ціннос­ті:
а) необоротні активи - будинки та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструме­нти, прилади та інвентар, робочі і продуктивні тварини, багаторічні насадження, інші основні засоби (крім земельних ділянок та капітальних витрат на поліпшення земель), експонати зоопарків, виставок, бібліоте­чні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, білизна, постільні речі, одяг та взуття, тимчасові не­титульні споруди, природні ресурси, інвентарна тара, матеріали довготривалого використання для науко­вих цілей, авторські та суміжні з ними права, інші нематеріальні активи;
б) запаси - сировина і матеріали, обладнання, конструкції і деталі до установки, спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами, будівельні матеріали, інші виробничі запаси, тварини на вирощуванні і відгодівлі, малоцінні та швидкозношувані предмети, матеріали для учбових, на­укових та інших цілей, продукти харчування, медикаменти і перев’язувальні засоби, господарські матеріа­ли і канцелярське приладдя, паливо, горючі і мастильні матеріали, тара, запасні частини до машин і обла­днання та інші матеріали.
   Матеріальні цінності спеціального призначення списуються за окремими нормативними актами, розробленими відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади за пого­дженням з органами, що затвердили цю Типову інструкцію.
     3. Списанню підлягають матеріальні цінності як такі, що:
а) не придатні для подальшого використання;
б) виявлені в результаті інвентаризації як недостача;
в) морально застарілі;
г) фізично зношені;
ґ) пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення їх є неможливим або економічно недоцільним і вони не можуть бути реалізовані).
Крім того, підлягають списанню будівлі, споруди, що підлягають знесенню у зв’язку з будів­ництвом нових об’єктів та такі, що зруйновані внаслідок атмосферного впливу і тривалого використання.
     4. Знос, нарахований у розмірі 100 відсотків вартості на необоротні активи, не може бути підста­вою для їх списання.
     5. Списання з балансу установ матеріальних цінностей здійснюється шляхом їх: продажу; безоплатної передачі; ліквідації (на підставі акта).
     6. Для визначення непридатності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або неефе­ктивності проведення їх відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідної документації на списання цих цінностей, наказом керівника установи щорічно створюється постійно діюча комісія, яка діє протягом року, у складі:
керівника або його заступника (голова комісії);
головного бухгалтера або його заступника (в установах і організаціях, у яких штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена, особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);
керівників груп обліку (в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями) або інших працівників бухгалтерії, які обліковують матеріальні цінності:
особи, на яку покладено відповідальність за збереження матеріальних цінностей: інших посадових осіб (на розсуд керівника установи).
     Наказ про створення постійно діючої комісії поновлюється щорічно або за потребою. Право визначення непридатності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або не­ефективності проведення відновлювального ремонту, а також оформлення необхідної документації нака­зом керівника установи може бути надано щорічній інвентаризаційній комісії.
     Для списання музейних цінностей або матеріальних цінностей спеціального призначення комісія встановлюється за окремим наказом керівника установи.
     7. Постійно діюча комісія установи:
а) проводить огляд матеріальних цінностей для складання акта про їх списання, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні паспорти, поетажні плани, відомості дефектів та інші документи), а також дані бухгалтерського обліку, і встановлює можливість або неможливість віднов­лення і подальшого використання матеріальних цінностей в даній установі та вносить пропозиції про їх продаж, передачу чи ліквідацію;
б) установлює конкретні причини списання об’єкта: фізичне або моральне зношення, реконструк­ція, порушення нормальних умов експлуатації, аварія та ін.;
в) установлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід матеріальних цінностей з ладу (якщо такі є);
г) установлює можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів списаного об’єкта і проводить їх оцінку;
ґ) здійснює контроль за вилученням із списаних цінностей придатних вузлів, деталей та матеріалів із кольорових і дорогоцінних металів, визначає їх кількість, вагу та контролює їх здавання на відповідний склад;
д) визначає вартість списання матеріальних цінностей, що зазначені в абзаці другому пункту 23 даної Типової інструкції.
     8. За результатами обстеження комісією складаються акти про списання матеріальних цінностей.
     При списанні необоротних активів складається відповідний акт за типовою формою №0З-3 (бю­джет) “Акт про списання основних засобів”, ОЗ-4 (бюджет) “Акт про списання автотранспортних засобів”, 0З-5 (бюджет) “Акт про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літе­ратури”, форма та порядок складання яких затверджені наказом Головного управління Державного казна­чейства України та Державного комітету статистики України від 02.12.97 №125/70 і зареєстровані в Міні­стерстві юстиції України 22.12.97 за №612/2416.
     При списанні запасів складається акт за типовою формою №3-2 “Акт списання”, форма та поря­док складання якого затверджені наказом Державного казначейства України від 18.12.2000 №130 і зареєс­тровані в Міністерстві юстиції України 28.12.2000 за №962/5183.
     При списанні матеріальних цінностей можуть складатися акти довільної форми із зазначенням ви­черпної інформації щодо їх кількісних та якісних показників, а також причин вибуття (списання).
      В акті про списання матеріальних цінностей детально висвітлюються причини вибуття об’єкта, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів та обґрунтовується недоцільність і не­можливість їх відновлення.
     При списанні з балансів установ матеріальних цінностей, які вибули внаслідок аварій, до акта про списання додається копія акта про аварію з поясненням причин, які викликали аварію, та вказуються за­ходи, прийняті щодо винних осіб.
     Якщо в результаті ліквідації матеріальних цінностей окремі деталі, вузли, матеріали можуть бути використані чи підлягають передачі в установленому порядку, комісією додатково складається акт про оцінку таких цінностей,
      9. Акти про списання матеріальних цінностей, складені комісією, затверджуються керівником установи.
     10. Дозвіл на списання з балансу матеріальних цінностей надається керівником установи, устано­вою вищого рівня або головним розпорядником бюджетних коштів в залежності від вартості матеріальних цінностей та причин списання.
     11. Дозвіл на списання матеріальних цінностей як таких, що не придатні для подальшого викорис­тання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за винятком виявлених в результаті інвентаризації як недостача), надається в такому порядку:
а) з балансів установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету: вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 5000 гривень - з дозволу керівника установи; вартістю за одиницю (комплект) в розмірі від 5000 гривень до 10 000 гривень - з дозволу установи вищого рівня;
вартістю за одиницю (комплект) в розмірі понад 10 000 гривень - з дозволу центрального органу виконавчої влади або іншого головного розпорядника бюджетних коштів;
б) з балансів установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів:
вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 2500 гривень - з дозволу керівника установи;
вартістю за одиницю (комплект) в розмірі від 2500 гривень до 5000 гривень - з дозволу установи вищого рівня;
вартістю за одиницю (комплект) в розмірі понад 5000 гривень - з дозволу місцевої державної ад­міністрації.
     12. Недостачі матеріальних цінностей, виявлені в результаті інвентаризації: понад норми природ­них втрат, втрати від псування, стихійного лиха (повені, пожежі та інше), а також, коли конкретні винува­тці не встановлені (втрати від нерозкритих крадіжок тощо), списуються з балансів лише після ретельної перевірки дійсної відсутності винних осіб і вжиття потрібних заходів задля недопущення фактів втрат у подальшому в такому порядку:
а) за кожним випадком недостач або псувань матеріальних цінностей на суму до 2500 гривень включно - з дозволу керівника установи;
б) за кожним випадком недостачі або псування матеріальних цінностей на суму від 2500 до 5000 гривень включно - з дозволу керівника установи вищого рівня;
в) за кожним випадком недостачі або псування матеріальних цінностей на суму понад 5000 гри­вень - з дозволу керівника центрального органу виконавчої влади або іншого головного розпорядника бюджетних коштів, голови місцевої державної адміністрації.
     У документах, які установи подають для оформлення списання недостач понад норми природних втрат і втрат від псування матеріальних цінностей, слід вказати заходи, яких вжито задля попередження таких втрат.
     14. Списання з балансу установи основних засобів та інших необоротних активів (за винятком по­шкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, морально застарілих, фізично зношених та виявлених в результаті інвентаризації як недостача) до закінчення періоду нарахування зносу на них не може бути здійснено.
     15. Списання матеріальних цінностей проводиться за первісною вартістю або за відновлювальною вартістю (у разі проведення індексації або переоцінки матеріальних цінностей).
     При списанні необоротних активів, що були в експлуатації, в документах поряд з їх первісною (відновлювальною) вартістю вказується сума нарахованого зносу.
     19. Посадові особи, які порушили порядок зберігання матеріальних цінностей або безгосподарно ставились до них (знищення, підпалювання та ін.), несуть відповідальність згідно з чинним законодавст­вом.
     Відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року №116 “Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, неста­чі, знищення (псування) матеріальних цінностей” та Закону України “Про визначення розміру збитків, за­вданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), нестачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння або валютних цінностей”.
     20. Списання матеріальних цінностей з обліку (як ліквідація на підставі акта про списання), без наступної їх реалізації або передачі іншій бюджетній установі, проводиться лише у випадках, коли подальше використання цих цінностей неможливе або економічно недоцільне.
     21. Безоплатна передача матеріальних цінностей дозволяється в такому порядку:
а) з балансів установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, - у межах одного центрального органу виконавчої влади (головного розпорядника бюджетних коштів);
б) з балансів установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, - у межах одного мі­сцевого бюджету.
     Безоплатна передача матеріальних цінностей від однієї установи до іншої, що належать до сфери управління одного і того самого центрального органу виконавчої влади або іншого головного розпорядни­ка бюджетних коштів, здійснюється на підставі рішення головного розпорядника бюджетних коштів.
     Безоплатна передача матеріальних цінностей, які є державною власністю із сфери управління мі­ністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республі­ки Крим, здійснюється згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року №1482 “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”.
     22. Продаж матеріальних цінностей, які згідно з Інструкцією з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затвердженою наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 №64 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 за 459/4680, віднесені до основних засобів (у тому числі повністю зношених), здійснюється тільки на конкурентних засадах (через біржі, аукціони та за конкурсом) відповідно до Положення про порядок продажу на аукціоні, за конкурсом основних засобів, що є державною власністю, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 22.09.2000 №1976 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.10.2000 за №692/4913, із змі­нами та доповненнями.
     23. Продаж будівель (у тому числі приміщень), споруд, транспортних засобів та повністю зноше­них за даними бухгалтерського обліку матеріальних цінностей, які відносяться до необоротних активів, проводиться за експертною оцінкою. Експертна оцінка - це визначення вартості матеріальних цінностей експертом за договором із установою.
     Продаж інших необоротних активів (що не зазначені в абзаці першому пункту 23) та запасів здій­снюється за справедливою вартістю. Справедлива вартість - це вартість, за якою матеріальні цінності мо­жуть бути продані в результаті операції між добре обізнаними, незалежними та бажаючими здійснити таку операцію сторонами. Представником установи при визначенні справедливої вартості є комісія (створена згідно з вимогами пункту 6 даної Типової інструкції). Справедлива вартість визначається з урахуванням первісної вартості матеріальних цінностей та фізичного і морального зношення.
     24. Кошти, отримані установами від реалізації необоротних активів (крім будівель і споруд) та ін­ших матеріальних цінностей (у т. ч. списаних), за здані у вигляді брухту і відходів чорні, кольорові мета­ли, дорогоцінні метали (у т. ч. відходи від використання фотоматеріалів і кіноплівки), дорогоцінне камін­ня, у розмірах, що згідно із законодавством залишаються у розпорядженні установи, витрачаються на по­криття витрат, пов’язаних з організацією збирання і транспортування зазначених матеріалів на приймальні пункти, витрати на інші господарські потреби і на преміювання осіб, які безпосередньо зайняті збиранням брухту та відходів, на ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів (крім будівель і споруд) та матеріальних цінностей, а також на інші видатки за кошторисом.
     Суми, отримані установами від продажу будівель і споруд, вносяться в дохід того бюджету, за ра­хунок якого утримується дана установа.
 
  вгору...
 
 
 
ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТИПОВИХ ФОРМ З ОБЛІКУ ТА СПИСАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ УСТАНОВАМ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМ, ЯКІ УТРИМУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНОГО АБО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Затверджено наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного ко­мітету статистики України від 2 грудня 1997 р. №125/70 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 р. за №612/2416
(Витяг)
 
Типова форма № ОЗ-5 (бюджет)
Акт про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури
 
     Акт складається у двох примірниках, на підставі опису та загальних списків книг, що підлягають виключенню із бібліотек. Опис робиться під час чергового перегляду книжкових фондів і видалення за­старілих видань.
     Окремо опис складається на зношену літературу (порвані книги, загублені сторінки, які не підля­гають відновленню).
     Перший примірник акта разом з описом здається ; бухгалтерію, а другий залишається у матеріа­льно відповідальної особи.
     Списання літератури з балансу установи проводиться і оформляється на підставі затвердженого розпорядником кредитів акта і квитанції про здачу її в макулатуру.
 
Типова форма № ОЗ-5 (бюджет)
         ______________________________________
                            (назва установи)
                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
 
             наказом Головного управління Державного
             казначейства України та Державного
             комітету статистики України
             від 2 грудня 1997 р. №125/70
 
 
 
Ідентифікаційний код                                   Код за ДКУД   ____________
ЄДРПОУ      _________________
                    _________________                                       ____________
                                                                                       
                                                                                                         Затверджую
                                         ________________________________
                                                       (посада;
                                                          _____________________________________________________ 
                                                                           прізвище, ім’я та по батькові; підпис)
                                                         “____”________________19_ р.
 

 

Код установи
Інвентарний номер
Основний рахунок
Кореспондуючий рахунок
 
 
 
 
 
 

 

 
вгору...
 
 
АКТ №
ПРО СПИСАННЯ З БАЛАНСУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ВИЛУЧЕНОЇ З БІБЛІОТЕКИ ЛІ­ТЕРАТУРИ
“__”_____________ 19__р. комісія, призначена наказом по установі
(організації) від “___” ______________ 19__ р. №_______ у складі
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
     здійснила перевірку стану застарілої (зношеної) літератури в бібліотеці і постановила, що література, пере­рахована в описі, підлягає списанню і вилученню з обліку.
     Додаток: Опис на вилучення з бібліотеки застарілої (зношеної) літератури.
     У інвентарній книзі бібліотеки вибуття літератури відмічено
     Голова комісії: __________               ________             ______________
                             (посада)                              (підпис)                    (прізвище та ініціали)
     Члени комісії: __________                ________             ______________
                            (посада)                              (підпис)                     (прізвище та ініціали)
     Списану літературу здано місцевим установам, що займаються заготівлею вторинної сировини, за кви­танцією №__________ від “__”____________, 20___ р.
Голова комісії: ______________             ________             ______________
                           (посада)                                  (підпис)                    (прізвище та ініціали)
 
Члени комісії: ______________               ________             ______________
                          (посада)                                   (підпис)                    (прізвище та ініціали)
 
Зворотний бік форми 0З-5 (бюджет)
___________________________________________________________________
                                      (назва установи)
до акта № від “___” ______________ 19__ р.
 
вгору...
 
 
ОПИС
НА ВИЛУЧЕННЯ З БІБЛІОТЕКИ МОРАЛЬНО ЗАСТАРІЛОЇ І ФІЗИЧНО ЗНОШЕНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
(непотрібне викреслити)
 

 

п/п
Інвентарний
номер вибу­лих видань
Автор книги і назва
Кількість
Ціна за одиницю
Сума грн. коп.
На підставі яких до­кументів проведене вилучення
 
 
 
 
 
 
 
 
І т.д. до кінця (лініювання через 16 пунктів)
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
     Всього на суму_________________________
 
     Голова комісії: ______________             ________             ______________
                                  (посада)                               (підпис)                    (прізвище та ініціали)
 
      Члени комісії: ______________             ________             ______________
                                  (посада)                               (підпис)                    (прізвище та ініціали)
вгору...
Ділове досьє директора ЦБС. Випуск 1

Календар подій

    1 2 3 4
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930