Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Інструкція про порядок застосування в бібліотеках України грошової застави за особливо цінні книги та об’єкти користування

Меню розділу
 ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ ГРОШОВОЇ ЗАСТАВИ ЗА ОСОБЛИВО ЦІННІ КНИГИ ТА ОБ’ЄКТИ КОРИСТУВАННЯ
Затверджено наказом Міністерства культури і мистецтв України 05.05.1999 р. №274 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9.07.1999 р. №459/3752
 
     1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
     1.1. Інструкцію розроблено у відповідності із законами України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Про заставу” і постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.93 №14 “Про порядок ведення книги запису застав”.
     1.2. Мета цієї інструкції - забезпечення найповнішого задоволення попиту користувачів бібліоте­ки на наукові, довідкові, художні документи, документи з мистецтва, а також економічні гарантії їх збе­реження і своєчасного повернення до бібліотечного фонду.
     2. ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ГРОШОВОЇ ЗАСТАВИ
     2.1. Застава - це засіб реалізації зобов’язань користувача щодо повернення книг, одержаних у біб­ліотеці в тимчасове користування, виражений як їх грошовий еквівалент.
     2.2. Кожна бібліотека самостійно визначає особливо цінні книги, що видаються під заставу.
     2.3. До особливо цінних книг, що можуть видаватися під заставу, належать книги, які бібліотека має в обмеженій кількості примірників, а також високої вартості.
     2.4. Видача книг під заставу здійснюється шляхом обов’язкового ознайомлення користувачів з умовами одержання книг під заставу і підтвердження їхньої згоди щодо виконання умов підписом.
     2.5. Грошова застава вноситься громадянами, підприємствами, установами, організаціями, які є користувачами бібліотеки. За дітей грошову заставу вносять батьки або особи, під наглядом яких перебу­вають діти.
     2.6. Користувачеві видається квитанція про одержання від нього грошової застави.
     2.7. Розмір застави встановлює бібліотека.
     2.8. Кількість книг, що видаються під грошову заставу одноразово, та термін повернення їх вста­новлюються Правилами користування бібліотекою, які розробляє кожна бібліотека відповідно до її стату­су, цільового призначення, складу користувачів, спеціалізації бібліотечних фондів.
     2.9. На прохання читача термін користування книгами, одержаними під заставу, може бути продо­вжено бібліотекою, якщо на них відсутній попит інших користувачів.
     2.10. Застава повертається користувачеві після того, як одержані ним книги здано до бібліотечного фонду.
     2.11. Якщо одержані в бібліотеці під заставу книги користувачем не повернено в зазначений тер­мін і робота щодо повернення їх не дала результатів, грошова застава надходить на спецрахунок бібліоте­ки й може бути використана на придбання чи оправу бібліотечних книг, документів.
     2.12. У разі втрати, пошкодження книги користувач повинен замінити її новою чи рівноцінною книгою або копією. При неможливості здійснити таку заміну робиться кратне грошове відшкодування її вартості. Розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності видання.
     2.13. Облік застав ведеться в Книзі запису застав у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.93. “Про порядок ведення Книги запису застав”. Книга повинна бути прошнурована, пронумерована, підписана керівником і головним бухгалтером установи, скріплена печаткою. Зразок ве­дення книги додається у додатку. Термін зберігання книги 2 роки.
     2.14. Відповідальність за ведення та збереження Книги, здійснення контролю за своєчасним пове­рненням бібліотечних документів, одержаних користувачами під заставу, покладається на відповідального працівника згідно з наказом керівника установи.
 
Додаток до п.2.13
ІнструкціЇ про порядок застосування в бібліотеках України грошової застави за особливо цінні книги та об’єкти користування
 
ЗРАЗОК
Книги запису застав у бібліотеці
№ з/п
Дата запису
Предмет застави (кількість і вартість кожного найменування)
Загальна вартість предмета застави
Прізвище, ім'я та по батькові, № читацького квитка і формуляра користувача
Термін виконання зобов’язання, яке забезпечується заставою
Підпис користувача за одержання предмета застави від бібліотеки
Підпис відповідального працівника за одержання застави від користувача
Підпис користувача за одержання застави після повернення документа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
Ділове досьє директора ЦБС. Випуск 1

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15161718192021
22232425262728
293031