Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Правила пожежної безпеки в Україні

Меню розділу


ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
Затверджено наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 19.10.2004 №126 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 листопада 2004 р. №1480/10009
(Витяг)
 
      5. Загальні вимога пожежної безпеки до інженерного обладнання.
     5.1.17 Забороняється застосування електронагрівальних приладів у пожежонебезпечних зонах складських приміщень, у будівлях архівів, музеїв, картинних галерей, бібліотек (крім спеціально призна­чених і обладнаних для цього приміщень), а також у будівлях (приміщеннях) іншого призначення, в яких можливість використання таких приладів обмежується цими Правилами (розділ 7) або іншими норматив­ними документами.
     5.1.21. Для загального відключення силових та освітлювальних мереж складських приміщень з ви­бухонебезпечними пожежонебезпечними зонами будь-якого класу, архівів, книгосховищ та інших подіб­них приміщень необхідно передбачати встановлення апаратів відключення (вимикачів) поза межами (ззо­вні) вказаних приміщень на негорючих стінах (перегородках) або на окремих опорах. Спільні апарати відключення (вимикачі) слід розташовувати в ящиках з негорючих матеріалів або в нішах, які мають при­стосування для пломбування та замикання на замок.
     6. Вимоги до утримання технічних засобів протипожежного захисту
     6.4.8. Будівлі, споруди, приміщення, технологічні установки повинні бути забезпечені первин­ними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з не­горючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструмен­том (гаками, ломами, сокирами тощо), які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх почат­ковій стадії розвитку.
     Ця вимога стосується також будівель, споруд та приміщень, обладнаних будь-якими типами установок пожежогасіння, пожежної сигналізації або внутрішніми пожежними кранами. Уперше збудова­ні, після реконструкції, розширення, капітального ремонту об’єкти (будівлі, споруди, приміщення, техно­логічні установки) повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння (згідно з нормами на­лежності) до початку їх експлуатації.
     6.4.9. Норми належності первинних засобів пожежогасіння для конкретних об’єктів повинні встановлюватися нормами технологічного проектування та галузевими правилами пожежної безпеки з урахуванням вимог щодо оснащення первинними засобами пожежогасіння відповідно до додатка 2.
     За відсутності норм належності вид та необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння допускається визначати відповідно до додатка 2.
     6.4.15. Вогнегасники слід встановлювати у легкодоступних та помітних місцях (коридорах, біля входів або виходів з приміщень тощо), а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому необхідно забезпечити їх захист від попадання прямих сонячних променів та безпосередньої (без загороджувальних щитків) дії опалювальних та нагрівальних приладів.
     Вибір типу та необхідна кількість вогнегасників визначається відповідно до Типових норм на­лежності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
     Відстань між місцями розташування вогнегасників не повинна перевищувати: 15 м - для приміщень категорій А, Б, В (горючі гази та рідини); 20 м - для приміщень категорій В, Г, а також для громадських будівель та споруд. Пожежні щити (стенди), інвентар, інструмент, вогнегасники в місцях установлення не повинні створювати перешкоди під час евакуації.
     7.1.18. Не допускається:
     улаштовувати в помешканнях житлових будинків, житлових кімнатах гуртожитків, номерах го­телів, туристичних баз та кемпінгів різноманітні складські приміщення, майстерні із застосуванням та зберіганням пожежовибухонебезпечних речовин і матеріалів, а також здавати їх в оренду під приміщення подібного призначення;
     користуватися смолоскипами, свічками, сірниками тощо, відвідуючи горища та підвали;
     зберігати ЛЗР та ГР, балони з горючим газом на балконах та лоджіях, захаращувати їх макулату­рою, старими меблями тощо;
     користуватися безпосередньо в номерах готелів, житлових кімнатах гуртожитків, кемпінгів, туристичних баз, спальних приміщеннях закладів соціального призначення, санаторіїв, будинків відпочи­нку, дитячих таборів відпочинку та інших таких об’єктів різноманітними електронагрівальними прилада­ми: електрочайниками, кип’ятильниками, електроплитами, прасками тощо. Для цієї мети адміністрацією повинні бути обладнані спеціальні місця;
     використовувати (орендувати) під житло і готельні номери приміщення у будівлях іншого при­значення, крім випадків, що допускаються будівельними нормами і цими Правилами.
      7.5. Видовищні та культурно-просвітницькі установи
     7.5.3. У музеях та картинних галереях на доповнення до плану евакуації людей повинен бути опра­цьований план евакуації експонатів та інших цінностей, а в цирках і зоопарках - план евакуації тварин.
     7.5.7. Клапани димових люків на зимовий період необхідно утеплювати і не рідше одного разу на 10 днів перевіряти на безвідмовність у роботі.
     Відкривання клапанів повинно відбуватися під дією власної ваги після звільнення їх від утримую­чих пристроїв.
     7.5.13. В експозиційній частині музеїв, виставок, картинних галерей та пам’яток культури марш­рут руху відвідувачів повинен забезпечувати огляд усіх експозиційних залів без утворення зустрічних потоків та потоків, що перетинаються.
     У тих випадках, коли шляхи евакуації в будівлях пам’яток культури не відповідають вимогам бу­дівельних норм і виключена можливість улаштування додаткових виходів, необхідно обмежити одночасне перебування в цих будівлях людей, додержуючись норм не більше 50 відвідувачів одночасно.
     7.5.34. Проходи між вітринами та щитами в експозиційній частині музеїв, виставок, картинних галерей та пам’яток культури повинні бути не менше 2 м завширшки, а головний прохід - не менше 3 м.
     У сховищах музеїв, картинних галерей, виставок ширина головних проходів має бути не менше 2,5 м, а відстань між устаткуванням фондів - 0,9 м.
     7.5.16. Крім виходів з глядачевих, експозиційних, виставочних, читальних залів, світловими пока­жчиками з написом “Вихід” повинні бути обладнані виходи з фойє, кулуарів, планшета сцени, робочих галерей, колосників та трюмів.
     7.5.17. У разі реставрації будівель пам’яток культури треба розробляти відповідні протипожежні заходи стосовно кожного об’єкта з урахуванням особливостей будівель, їх художньої цінності і погоджу­вати ці заходи з органами державного пожежного нагляду.
     7.5.29. Відеокасети слід зберігати на стелажах або в шафах, виготовлених із негорючих матеріалів. Основний фонд відеокасет необхідно розміщувати у спеціально призначеному для їх зберігання приміщенні. Безпосередньо в пункті прийому й видачі одночасно може перебувати не більше 100 одиниць відеокасет.
     7.5.30. Не допускається:
     здавати в оренду приміщення діючих музеїв, картинних галерей для розміщення в них організацій іншого призначення;
     зберігати й застосовувати ЛЗР та ГР, балони з газами та інші вогненебезпечні речовини і матеріа­ли в основних будівлях видовищних установ, музеїв та картинних галерей;
     зберігати рідкісні книжки й рукописи, фонди музеїв та картинних галерей у приміщеннях зі стіна­ми (перегородками), що мають покриття з горючих та важкогорючих матеріалів, а також разом з іншими пожежонебезпечними речовинами й матеріалами;
     7.10. Об’єкти зберігання
     7.10.7. Архівосховища
     7.10.7.1. Приміщення сховищ повинні відділятися від приміщень іншого призначень протипо­жежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу або розміщуватися в окремих будівлях не нижче ІІ ступеня вогнестійкості.
     7.10.7.2. Площа приміщення (відсіку) сховища між протипожежними перегородками не повинна перевищувати 600 кв. м.
     З кожного відсіку слід влаштовувати не менше двох виходів. Якщо площа відсіку менше 70 кв. м, дозволяється мати один евакуаційний вихід.
     7.10.7.3. У приміщеннях сховищ, каталогів та описів двері мають бути протипожежними 2-го типу.
     7.10.7.4. За відсутності в приміщеннях архівосховищ вікон необхідно влаштовувати в них спеціа­льні системи димовидалення.
     7.10.7.5. Стелажі у сховищах повинні виготовлятися, як правило, з негорючих матеріалів. В окре­мих випадках для невеликих архівів, за погодженням з органами державного пожежного нагляду, дозволя­ється влаштування дерев’яних стелажів;
     7.10.7.6. Поздовжні проходи між стелажами, а також між стелажем та стіною повинні бути не ме­нше 0.8 м завширшки. Головний прохід повинен бути не менше 1, 2 м, а прохід між торцями стелажів та стіною - не менше 0, 45 м завширшки.
     7.11. Будівлі (приміщення) для електронно-обчислювальних машин. Обчислювальні центри.
     7.11.1. Над та під залами електронно-обчислювальних машин (далі - ЕОМ), а також у суміжних з ними приміщеннях не дозволяється розташування приміщень категорій А і Б за вибухопожежною небез­пекою. Приміщення категорії В повинні відділятися від залів ЕОМ протипожежними стінами.
     7.11.2. Сховища інформації, приміщення для зберігання перфокарт, перфострічок, магнітних стрі­чок та пакетів магнітних дисків слід розміщати у відособлених приміщеннях, обладнаних негорючими стелажами й шафами. Зберігати перфокарти, перфострічки та магнітні стрічки на стелажах необхідно в металевих касетах.
     7.11.3. Фальшпідлога у приміщеннях ЕОМ має бути з негорючих матеріалів або матеріалів груп горючості Г1, Г2 з межею вогнестійкості не менше 0, 5 години. Простір під нею слід розділяти негорю­чими діафрагмами на відсіки площею не більше 250 кв. м. Діафрагми повинні мати межу вогнестійкості не менше 0, 75 год. У місцях перетинання з діафрагмами комунікації слід прокладати у спеціальних обой­мах, а зазори зашпаровувати негорючими матеріалами.
     Звукопоглинаюче облицювання стін та стель цих приміщень слід виготовляти з негорючих мате­ріалів або матеріалів груп горючості ТІ, Г2.
     7.11.4. Для промивання деталей необхідно застосовувати негорючі мийні препарати. Проми­вання чарунок та інших знімних пристроїв горючими рідинами дозволяється лише у спеціальних примі­щеннях, обладнаних припливно-витяжною вентиляцією.
     У разі необхідності проведення дрібного ремонту або технічного обслуговування ЕОМ безпосе­редньо в машинному залі та неможливості застосування негорючих мийних речовин дозволяється мати в залі не більше 0,5 л ЛЗР у тарі, що не б’ється та щільно закривається.
     7.11.5. Власники підприємств та орендарі або уповноважені ними особи зобов’язані забезпечувати дотримання користувачами персональних ЕОМ, що встановлені на їхніх підприємствах, та вимог пожеж­ної безпеки, зазначених у технічній документації заводів-виробників персональних ЕОМ.
     7.11.6. Персональні комп’ютери після закінчення роботи на них повинні відключатися від мережі.
     7.11.7. Не рідше одного разу на квартал необхідно очищати від пилу агрегати та вузли, кабельні канали та простір між підлогами.
     7.11.8. Не дозволяється:
     розміщати машинні зали ЕОМ у підвалах;
     проводити роботи, з ремонту вузлів (блоків) ЕОМ безпосередньо в машинному залі;
     зберігати постійно в залах ЕОМ перфокарти, перфострічки, магнітні стрічки, дискети, інші но­сії інформації, запасні блоки й деталі (зберігатися там можуть лите носії інформації, необхідні для пото­чної роботи);
     залишати без нагляду ввімкнену в мережу електронну апаратуру, яка використовується для випробування та контролю ЕОМ.
 
вгору...
 
Додаток 2
до пунктів 6.4.9, 7.5.25, 8.1.1.4, 8.4.4, 8.4.9
Правил пожежної безпеки в Україні
 
ВИМОГИ
щодо оснащення об’єктів первинними засобами пожежогасіння
(Витяг)
 
     10. Будівлі та споруди, які зводяться та реконструюються, мають бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння з розрахунку:
     на 200 кв. м площі підлоги - один вогнегасник (якщо площа поверху менша 200 кв. м - два во­гнегасники на поверх), бочка з водою, ящик з піском;
     на кожні 20 м довжини риштування (на поверхах) - один вогнегасник (але не менше двох на поверсі), а на кожні 100 м довжини риштування - бочка з водою;
     на 200 кв. м площі покриття з утеплювачем та покрівлями з горючих матеріалів груп Г3, Г4 - один вогнегасник, бочка з водою, ящик з піском;
     на кожну люльку агрегату для будівництва градирень - по два вогнегасники; у місці встановлення теплогенераторів, калориферів - два вогнегасники та ящик з піском на кож­ний агрегат.
     У вищезазначених місцях слід застосовувати вогнегасники пінні чи водяні місткістю 10 л або по­рошкові місткістю не менше 5 л.
     Місткість бочок з водою та ящиків з піском, а також їх укомплектованість інвентарем (відрами, лопатами) - має відповідати вимогам пунктів 6 та 8 цього додатка.
     На території будівництва в місцях розташування тимчасових будівель, складів, майстерень встановлюються пожежні щити (стенди) та бочки з водою.
 
вгору...
Ділове досьє директора ЦБС. Випуск 1

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15161718192021
22232425262728
293031