Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Положення про централізовану бібліотечну систему

Меню розділу
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і мистецтв України
20.11.2001р. №709
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2001 р. за № 1034/6225
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЦЕНТРАЛІЗОВАНУ БІБЛІОТЕЧНУ СИСТЕМУ
 
     1. Загальні положення
     1.1. Дане Положення розроблене відповідно до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” і визначає функціонування централізованої бібліотечної системи (далі - ЦБС).
     1.2. ЦБС об’єднує бібліотеки за адміністративно-територіальним принципом у єди­не структурно-цілісне утворення для найбільш ефективного використання бібліотеч­них ресурсів району або міста. До складу ЦБС входить центральна районна (міська) бі­бліотека, районна (міська) бібліотека для дітей та бібліотеки, що розташовані в межах адміністративного району (міста) на правах філій.
     1.3. Дане Положення розповсюджується на усі бібліотеки, що об’єднані в ЦБС.
     1.4. ЦБС підпорядкована відділу культури місцевої держадміністрації.
     1.5. Центральна бібліотека ЦБС є головною бібліотекою району (міста). Вона має ві­дповідні відділи, формує, зберігає і організує єдиний фонд документів, визначає його структуру та здійснює розподіл між бібліотеками-філіями та відділами центральної бі­бліотеки, організовує його циркуляцію і використання. Центральна бібліотека є організаційно-методичним центром для бібліотек-філій своєї ЦБС.
     1.6. ЦБС має єдиний штат працівників, єдиний бібліотечний фонд з централізовани­ми комплектуванням, обробкою документів і центральним документосховищем, єди­ний довідково-пошуковий апарат зі зведеними каталогами (алфавітним та системати­чним).
     1.7. ЦБС фінансується з районного (міського) бюджету в межах асигнувань, передба­чених на утримання бібліотечної мережі району (міста). Додаткове фінансування здій­снюється за рахунок коштів, одержаних бібліотеками від господарської діяльності, на­дання платних послуг, пожертвувань та інших джерел, не заборонених законодавством.
     1.8. ЦБС працює у взаємодії з бібліотеками усіх форм власності і підпорядкування, надає їм консультативно-методичну допомогу.
     1.9. ЦБС є юридичною особою, має власну печатку і особистий рахунок.
 
     2. Організація обслуговування населення
     2.1. ЦБС забезпечує громадянам рівні права на бібліотечне обслуговування, незалеж­но від їх статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних і релі­гійних переконань, місця проживання. Бібліотеки, які входять до складу ЦБС, здійснюють свою діяльність, виходячи з особистих, соціальних та інших потреб жите­лів свого регіону в інформації, спілкуванні, забезпеченні своїх громадянських прав.
     2.2. ЦБС обслуговує населення адміністративного району (міста) через абонементи, читальні зали, інформаційно-бібліографічну службу, може здійснювати дистанційне обслуговування засобами телекомунікацій. Центральна бібліотека і бібліотеки-філії ор­ганізовують обслуговування населення мікрорайонів, які не мають стаціонарних біб­ліотек, за допомогою бібліотечних пунктів і пересувних бібліотек.
     2.3. Користувачі ЦБС мають доступ до єдиного бібліотечного фонду через централь­ну бібліотеку або зручну для них бібліотеку-філію. Бібліотеки ЦБС використовують наявні технічні можливості для здійснення віддаленого пошуку інформації.
 
     3. Формування і використання єдиного бібліотечного фонду
     3.1. Єдиний бібліотечний фонд ЦБС має бути універсального профілю і формується на різних носіях інформації.
     3.2. Фонд центральної бібліотеки ЦБС включає найбільш повний репертуар докуме­нтів і баз даних. Наукова, спеціальна та особливо цінна література, що надходить в де­кількох або одному примірнику, найбільш важливі інформаційні і бібліографічні доку­менти зберігаються у центральній бібліотеці.
     3.3. Фонд бібліотеки-філії формується з урахуванням інформаційних потреб і особ­ливостей населення свого регіону.
     3.4. Центральна бібліотека ЦБС забезпечує: централізоване комплектування і оброб­ку бібліотечного фонду ЦБС; оперативність надходження нових документів в усі підро­зділи системи; вивчення потреб користувачів централізованої бібліотечної системи, ступеня їхнього задоволення фондами.
     3.5. Центральна бібліотека ЦБС здійснює сумарний та індивідуальний облік докуме­нтів, що надходять до ЦБС; бібліотеки-філії ведуть сумарний та індивідуальний облік свого фонду.
     3.6. Центральна бібліотека ЦБС регулярно інформує бібліотеки-філії про нові надхо­дження, створює довідково-пошуковий апарат на фонд ЦБС, у чому числі зведені ката­логи. Бібліотеки-філії ведуть каталоги і картотеки на свої фонди.
     3.7. Облік документів, що вибувають з єдиного бібліотечного фонду ЦБС (складання акта, виключення з форм обліку, довідково-бібліографічного апарату), здійснює цент­ральна бібліотека ЦБС за поданням актів бібліотеками-філіями; зняття з балансового рахунку здійснюється бухгалтерією.
 
     4. Керівництво ЦБС
     4.1. ЦБС очолює директор, який одночасно є керівником центральної бібліотеки. Директор призначається і звільняється з посади відділом культури місцевої держадміні­страції.
     Завідувач районної (міської) бібліотеки для дітей є заступником директора ЦБС з пи­тань обслуговування дітей.
     4.2. Директор виступає від імені ЦБС на правах особистої відповідальності, предста­вляє її в організаціях і установах, видає накази у межах своєї компетенції.
     4.3. Директор призначає і звільняє працівників централізованої бібліотечної систе­ми на підставі чинного законодавства.
     4.4. При директорі можуть створюватись дорадчі органи для прийняття рішень з ос­новних напрямів роботи ЦБС.
     4.5. Директор ЦБС забезпечує підготовку і вчасне подання до відділу культури місцевої держадміністрації належної планово-звітної документації.
     4.6. Центральна бібліотека організовує підвищення кваліфікації кадрів, вивчає, аналі­зує, узагальнює і поширює передовий досвід системи, запроваджує кращий вітчизня­ний і світовий досвід у практику роботи своєї ЦБС.
     4.7. Бібліотечний фонд, майно, обладнання усіх бібліотек-філій ЦБС знаходяться на балансі централізованої бібліотечної системи.
     4.8. Реорганізація, перепрофілювання бібліотек, що входять до складу ЦБС, здійс­нюються у відповідності до чинного законодавства.
 
                                   Начальник відділу бібліотек
                                   та інформаційних систем                                                             Т.М. Прокошева
Ділове досьє директора ЦБС. Випуск 1

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 212223
24252627282930