Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Типові правила користування бібліотеками в Україні

Меню розділу
ТИПОВІ ПРАВИЛА
користування бібліотеками в Україні
із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 №319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06. 2001 за № 538/ 5729
 
     1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Типові правила користування бібліотеками в Україні, розроблені відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, із змінами і доповненнями, поширюються на ме­режу діючих бібліотек усіх форм власності та підпорядкування і організацію бібліотечної спра­ви.
1.2. На підставі Типових правил кожна бібліотека України розробляє власні правила користу­вання відповідно до її статусу, цільового призначення, складу користувачів, спеціалізації бібліо­течних фондів.
 
     2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ
2.1 Кожний громадянин України, незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціально­го походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємст­ва, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України, яке може бути у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного), системи читальних залів, дис­танційного обслуговування засобами телекомунікації, бібліотечних пунктів, пересувних бібліо­тек.
2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, ко­ристуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.
2.3. Користувачі бібліотеки мають право:
- безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);
- безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
- безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім до­кументів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;
- одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі - МБА);
- одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;
- користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;
- брати участь у роботі бібліотечних рад.
2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 доку­ментів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підви­щеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Кожна бібліотека самостійно виз­начає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.
Спеціальні бібліотеки можуть установлювати інші терміни з урахуванням контингенту кори­стувачів і специфіки їхнього обслуговування.
2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.
Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.
2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані через МБА, ви­даються для користування тільки в читальному залі.
2.7. При наданні користувачам документів, які мають підвищений попит, додому, бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами як забезпечення виконання ними зобов’язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей кошти вносять бать­ки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб до­кументи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовують­ся на придбання чи оправлення бібліотечних документів.
2.8. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право от­римати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін та між­народний бібліотечний абонемент.
2.9. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами або одержувати документи додому у поря­дку, зазначеному в пункті 2.7. Типових правил.
2.10. Користувачі бібліотек з вадами зору мають право на одержання документів на спеціаль­них носіях інформації через мережу спеціалізованих та інших загальнодоступних бібліотек.
2.11. Користувачі бібліотек дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуго­вування в загальнодоступних та спеціалізованих бібліотеках.
2.12. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.
 
     3. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ
3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замі­нює, подають фотокартку (для бібліотеки, де видається читацький квиток), ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомос­ті для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра.
У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.
Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.
3.2. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку, відшкоду­вати вартість його в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення, отримати дублікат чи­тацького квитка.
3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на доку­ментах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.
3.4. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтвер­джується підписом користувача.
3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньосистемний книгообмін, за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкоду­вати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.
3.6. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відпо­відальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.
3.7. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відві­дувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил ко­ристування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.
3.8. Користувачі мають дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неоха­йному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведе­них місцях.
3.9. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.
3.10. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених біб­ліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.
 
     4. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕК З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
Бібліотеки зобов’язані:
- інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т. ч. й платні;
- створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
- дбати про культуру обслуговування користувачів;
- формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти під­вищенню культури читання;
- задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтере­сами;
- систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
- ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масо­вих заходів;
- не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди; створювати бібліотечні ради; звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.
 
 
                                           Начальник відділу бібліотек
                                           та інформаційних систем
Т.М. Прокошева
Ділове досьє директора ЦБС. Випуск 1

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15161718192021
22232425262728
293031