Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Положення про фонд Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки  

ім. Олеся Гончара

 
1.      Загальні положення
 
1.1. Фонд Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара є загальнодержавним зібранням документів українською, російською та іноземними мовами.
1.2. Фонд бібліотеки унікальний за сукупністю зібраних видів, типів документів, універсальністю тематики, хронологічною глибиною.
1.3. Фонд бібліотеки виконує роль ведучої ланки в системі бібліотечних фондів загальнообласного та регіонального значення.
1.4. Фонд бібліотеки – систематизована сукупність документів, що формується у відповідності з завданнями, визначеними її статусом, для їх зберігання та використання.
1.5. Функціонування фонду базується на взаємозв'язку і взаємодії між його складовими частинами, взаємозв'язку і взаємодії з іншими підсистемами бібліотеки.
1.6. Взаємозв'язки в фонді проявляються в тому, що кожний з фондів структурних підрозділів, маючи певну ступінь автономності, функціонує у відповідності з цілями і завданнями системи в цілому.
1.7. Фонди структурних підрозділів бібліотеки взаємопов'язані єдиним профілем комплектування, єдиним довідковим апаратом, єдиною системою зберігання, перерозподілу та взаємовикористання. Призначення і місце кожного фонду, що входить в фонд бібліотеки, визначаються положенням про фонд структурного підрозділу і профілем його комплектування.
 
2.      Структура фонду
 
2.1.      Структура фонду визначається специфікою і особливостями його частин і необхідністю забезпечення ефективнішого їх формування, розміщення, зберігання, використання.
2.2.      Фонд складається із підсистеми "Діючі фонди" та підсистеми "Обмінний фонд".
2.3.      Підсистема "Діючі фонди" призначена безпосередньо для задоволення запитів користувачів і включає фонди постійного зберігання ("Основний фонд") та фонди тимчасового зберігання ("Підсобні фонди").
2.3.1. "Основний фонд" складається з фонду основного зберігання і спеціалізованого фонду.
2.3.1.1.Фонд основного зберігання є найбільш значною за обсягом і універсальною за змістом частиною основного фонду.
2.3.1.2.До фонду основного зберігання можуть включатися окремі частини спеціалізованого фонду, що втратили активне інформаційне значення.
2.3.1.3.Спеціалізований фонд створений з метою найбільш оперативного і кваліфікованого задоволення запитів користувачів.
2.3.1.4.Спеціалізованим фондом є:

 

Фонд
Переважаюча ознака, або їх сукупність
І
ІІ
Фонд довідкових та бібліографічних видань
Ознака-цільове призначення та аналітико-синтетична переробка інформації
Фонд літератури іноземними мовами
Мовна ознака
 
Фонд образотворчих видань
Іконічна ознака – за характером знакових засобів
Фонд літератури з бібліотекознавства та бібліографознавства
Галузь знання
Фонд краєзнавчих видань
 
Місце походження, інформація про край
Фонд періодичних видань
Ознака регулярності виходу в світ
Фонд нотних видань
Ідеографічна ознака
Фонд кінофотофонодокументів
Канал сприйняття інформації
Фонд документів на новітніх носіях інформації
Спосіб документування
Фонд рідкісних і цінних документів
Цінність і рідкість документа
Фонд неопублікованих та інформацінних видань
Ознаки - ступінь розповсюдження та аналітико-синтетична обробка інформації
Фонд документів депозитарного
Ступінь актуальності зберігання
Фонд рукописів
Спосіб документування
 
2.3.2.         Підсобний фонд створений при читальних залах та абонементі з метою оперативного обслуговування користувачів актуальними виданнями і мають, в залежності від призначення, галузевий та універсальний характери.
2.4.      Підсистема "Обмінний фонд" призначена для: обміну документами між бібліотекою та бібліотеками інших систем і відомств, інформаційними центрами; міжнародного книгообміну; продажу документів юридичним та фізичним особам.
 
3. Склад фонду
 
3.1. Фонд бібліотеки універсальний за змістом.
3.2. Фонд бібліотеки містить такі види документів:
-   за характером знакових засобів:
текстові;
іконографічні;
ідеографічні;
звучащі;
матричні;
комплексні;
-   за мірністю запису інформації:
одномірні;
двомірні;
трьохмірні;
-   за призначенням для сприйняття:
людиночитані;
машиночитані;
-   за каналом сприйняття:
візуальні;
тактильні (кн. для сліпих);
аудіальні;
аудіовізуальні;
-   за ступенем розповсюдження:
опубліковані;
неопубліковані;
ті, що не публікуються.;
-   за способом документування:
рукописні;
друковані;
механічні;
фотографічні;
оптичні;
лазерні;
електронні;
-   за рівнем узагальнення:
первинні;
вторинні;
-   за матеріальним носієм інформації:
паперові;
плівкові;
пластмасові;
-   за матеріальною конструкцією:
листові;
кодексові;
карткові;
стрічкові;
дискові;
комбіновані;
-   за регулярністю виходу в світ:
періодичні;
неперіодичні;
-   за часом з'явлення у світ:
оригінали;
копії;
-   за місцем походження:
місцеві;
регіональні;
загальнодержавні (національні);
зарубіжні (іноземні);
У тому числі такі типи видань:
-   за цільовим призначенням: офіційні, наукові, науково-популярні, науково-виробничі, виробничо-практичні для любителів, нормативні, виробничо-практичні, учбові, довідкові, для дозвілля, рекламні, літературно-художні;
-   за матеріальною конструкцією: книжкові, журнальні, газетні, буклети, карткові видання, плакати, листівки, листові, комплектні видання;
-   за обсягом: книги, брошури, листівки;
-   за аналітико-синтетичною переробкою інформації: інформаційні, бібліографічні, реферативні, оглядові, дайджести;
-   за інформаційними знаками: нотні, картографічні, образотворчі, текстові;
-   за структурою: серійні, однотомні, багатотомні, зібрання творів, вибранні твори;
-   за складом основного тексту: моновидання, збірники;
-   за форматом: великого, середнього, малого формату та мініатюрні видання.
3.3.   Фонд бібліотек має у своєму складі вітчизняні та зарубіжні документи українською, російською, іноземними мовами та мовами нації і народностей, що компактно проживають в регіоні.
3.4.   Хронологічна глибина фондів значна. Спеціалізований фонд має різні хронологічні межі.
Основну частину фонду складають видання 70 – 90 рр. ХХ та початку ХХІ ст.
а) Хронологічна глибина фонду основного зберігання з 1924 р.
б) Фонд рідкісних та цінних видань не має нижньої хронологічної межі. Щодо верхньої хронологічної межі, то вона має такі обмеження:
-    для видань, що вийшли на території Росії – 1924 р.;
-    для видань, що вийшли на території України – до 1940 р.;
-    для видань іноземними мовами – до 1924 р;
-    для колекції мініатюр, зрізків поліграфічного мистецтва та книг з автографами хронологічні межі відсутні.
Найстаріший документ-рукопис 1720 р.
Найдавніша друкована книга –1738 р. видання.
в) Фонд краєзнавчих видань не має хронологічних меж.
Найдавніше видання –1787 р. В ньому є унікальний фонд місцевих газет, починаючи з 1865 р. та фонд журналів з 1944 р.
3.5.   Спеціалізований фонд включає документи, об’єднані за певною ознакою, або їх сукупністю.
3.6.   Кожний спеціалізований фонд є оригінальним у своїй профілюючій частині.
3.7.   Фонд тимчасового зберігання (підсобний фонд) бібліотеки, як правило, дублює основний фонд.
3.8.   Обмінний фонд є універсальним за змістом і має у своєму складі всі види і типи документів, як вітчизняних так і зарубіжних.
 
4. Комплектування фонду
 
4.1.   Комплектування фонду здійснюється у відповідності з принципами комплектування та профілями комплектування фонду бібліотеки.
4.2.   Комплектування діючого фонду бібліотеки здійснюється відділом комплектування за участю структурних підрозділів, що мають фонд.
4.3.   Фонд постійного зберігання (основний фонд) бібліотеки комплектується вітчизняними документами за рахунок місцевого обов’язкового примірника, купівлі, подарунків, внутрішньо-державного та обласного книгообмінів іноземними документами - за рахунок купівлі, міжнародного книгообміну, подарунків та ін.
4.4.   Фонд тимчасового зберігання (підсобний фонд) комплектується за рахунок купівлі, передплати, подарунків.
4.5.   Фонд маловикористовуваної літератури краєзнавчого характеру (депозитарного зберігання) комплектується відсутніми виданнями за рахунок надходжень маловикористовуваних краєзнавчих видань з бібліотек України.
4.6.   Обмінний фонд формується за рахунок дублетної та непрофільної літератури, що надходить з фондів бібліотеки та інших бібліотек області, від приватних осіб, видань місцевих обов'язкових примірників, що не підлягають зберіганню в діючих фондах, купівлі для фонду, міжнародного книгообміну.
 
5. Організація фонду
 
5.1.   Фонд бібліотеки організований переважно в формальному та систематичному порядку, в основу яких покладено формат або галузь знання, вид документа, ступінь актуальності, мовна ознака. Переважає організація фонду у форматному та систематичному порядку.
5.2.   Фонд розміщується в бібліотеці з урахуванням рівня використання.
5.3.   Фонд систематично звільняється від застарілих, зношених документів, зайвих дублетних примірників.
5.4.   Найбільш актуальні частини фонду бібліотеки відокремлені у фонд з відкритим доступом.
5.5.   Основний фонд бібліотеки зберігається постійно.
5.6.   Строки зберігання періодичних видань. Періодичні видання в бібліотеці зберігаються у відповідності до "Інструкції про встановлення терміну зберігання періодичних видань в Херсонській ОУНБ ім. Олеся Гончара".
 
6. Інформація про фонд
 
6.1.  Фонд розкритий за допомогою системи основних каталогів і картотек бібліотеки:
-    генерального службового абеткового каталогу;
-    читацького систематичного каталогу;
-    читацького абеткового каталогу;
-    систематичної картотеки статей.
6.2. Крім основних каталогів і картотек, фонд розкритий в каталогах окремих типів і частин фонду, каталогах і картотеках окремих видів видань та краєзнавчих каталогах і картотеках.
6.3. Інформація про нові надходження ведеться через розділи "Нові надходження" у читацьких каталогах, через виставки, інформаційні видання та засоби масової інформації. У Залі нових надходжень – через виставки "Нові надходження", засоби масової інформації та індивідуальні бесіди.
 
7. Використання фонду
 
7.1.   Основний фонд забезпечує задоволення запитів користувачів усіма видами зібраних бібліотекою документів універсальної тематики і різноманітної хронологічної глибини.
7.2.    Фонд основного зберігання призначений для використання в усіх читальних залах бібліотеки, а також по МБА.
7.3.   Спеціалізований фонд використовується в читацьких залах і абонементі бібліотеки.
7.4.   Підсобний фонд використовується в читальних залах відділу обслуговування та на абонементі.
7.5.   Обмінний фонд призначений для докомплектування фондів бібліотек всіх систем і відомств вітчизняними та зарубіжними виданнями в порядку книгообміну чи безвідплатної передачі.
7.6.   Окремі частини фонду доповнюють одна одну при виконанні поставлених перед фондом завдань.
7.7.   Фонд може виконувати весь комплекс завдань лише в сукупності складових частин.
 
8. Управління фондом
 
8.1.    Управління полягає в цілеспрямованому впливі на структуру фонду, його комплектування, склад, організацію, розміщення, зберігання, інформацію про нього та використання його із урахуванням змінюваних умов.
8.2.    Управління забезпечує:
-    удосконалення структури фонду бібліотеки і уточнення призначення і місця кожної частини фонду в загальному фонді, усунення дублювання;
-    диференційоване формування фонду у відповідності з його призначенням; систематичне удосконалення на цій основі профілів комплектування фонду;
-    раціональне розміщення у приміщенні бібліотеки, поділ фонду на активні і пасивні частини при збереженні необхідної його сукупність в приміщенні бібліотеки;
-    зберігання фонду шляхом створення необхідних умов зберігання, оправлення видань, реставрація фонду;
-    раціональні режими використання фонду.
8.3.    Управління базується на постійно нагромаджуваній інформації про функціонування і розвиток фонду бібліотеки. Підвищення ефективності управління забезпечується послідовним впровадженням механізованих засобів збирання, зберігання і опрацювання інформації.
8.4.    Управління фондом регламентовано Статутом бібліотеки, Єдиним профілем комплектування фонду бібліотеки, профілями комплектування фонду структурних підрозділів, положеннями, інструкціями і т. ін.

 

Календар подій

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 2425262728
2930