Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Мовознавство. Фольклор

Мовознавство. Фольклор

113. Берегова Галина Дмитрівна. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб. для підготов. фахівців ОКР "бакалавр" напряму "Водні ресурси та аквакультура" у вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації / Г. Д. Берегова; М-во аграр. політики та продовольства України. - Херсон: Олді-плюс, 2011. - 339 с.: табл.
Посібник призначений студентам спеціальностей "Водні біоресурси та аквакультура", "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" аграрних закладів вищої освіти з метою поглибленого чи самостійного вивчення теоретичного матеріалу з української мови професійного спрямування, що передбачає узагальнення та систематизацію знань за трьома модулями: "Основні мовні та мовленнєві поняття", "Писемне професійне мовлення", "Усне професійне мовлення".

114. Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі: матеріали II Всеукр. студент. наук.-практ. конф., 14 квіт. 2011 р., Херсон / Херсон. нац. техн. ун-т [та ін.]; редкол.: О. Ф. Свиридов [та ін.]. - Херсон: Вид-во ХНТУ, 2011. - 210 с. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ., нім.
У збірнику представлені матеріали доповідей студентів на Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції. У доповідях особлива увага приділяється питанням теорії і практики перекладу, проблемам розвитку та функціонування мовних систем, мовній картині світу в аспекті професійної комунікації.

115. Організація і зміст самостійної роботи студентів з філологічних дисциплін: навч.-метод. посіб. для студ. ден., заоч. та екстерн. форм навч., напрями підготовки "Початкова освіта", "Дошкільна освіта" / Херсон. держ. ун-т, ф-т дошк. та початк. освіти [та ін.]; уклад. І. А. Нагрибельна [та ін.]. - Херсон: ХМД, 2011. - 185 с.: табл. - Бібліогр. наприкінці тем.
Навчально-методичний посібник адресований студентам педагогічного профілю підготовки, викладачам педагогічних навчальних закладів різного рівня акредитації.

116. Сморочинская Елена Александровна. Interview Questions: [пособ. для курсантов, студ. и преподавателей мор. учеб. заведений] / Е. А. Сморочинская. - Херсон: Грінь Д. С., 2011. - 54, [1] с.: ил. - Текст англ.

Календар подій

     1 2
3 4 5 6 789
10 11 12 13 141516
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 282930
31