Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Документальні ресурси публічних бібліотек: стан, проблеми, можливості їх вирішення
Семінар-тренінг

• Відкриття семінару-тренінгу
Директор ЦБС

• Місце української книги в структурі документальних фондів бібліотек
Доповідь-моніторинг.
Методист ЦБС

• Збереження та використання документів в бібліотеках: функціональний аспект протиріччя та його наслідки
Бібліорозминання.
Учасники семінару-тренінгу

Питання для обговорення

 Пошук нових шляхів комплектування бібліотеки
 Комерційний фонд літератури як нетрадиційна форма задоволення запитів користувачів
 Списання як засіб актуалізації книжкових фондів публічних бібліотек
 Аварійна ситуація в бібліотеці: досвід і проблеми запобігання та ліквідації наслідків
 Проблеми МБА і шляхи їх вирішення в умовах новітніх інформаційних технологій
 Бібліотечний відбір документів в епоху інформаційних метаморфоз
 Соціальний чинник збереження бібліотечних фондів: новий погляд на його значущість

• Робота у відділах ЦБ
 відділ комплектування та обробки літератури;
 відділ обслуговування;
 бібліограф ЦБС
Учасники семінару

• Розбір практичних ситуацій:
 списання видань;
 переоблік фондів;
 робота з боржниками
Учасники семінару

• "Увага! Нові видання"
Презентація.
Бібліограф ЦБС

• "Раджу прочитати!"
П'ятихвилинка.
Учасники семінару

• Підведення підсумків
Директор ЦБС


Література

Абгарян А. Комплектование библиотеки при помощи электронной коммерции /А. Абгарян //Шк. б-ка. – 2005. - №8. – С.36-40; Бібл. форум України. – 2003. - №2. – С.37-38.

Артемов Ю. Формирование электронных фондов документов в библиотеках /Ю. Артемов //Бібл. форум України. – 2007. - №4. – С.13-16.

Архипов Д. Компьютеризованная проверка фонда /Д. Архи-пов //Библиотека. – 2002. - №1. – С.35-37.

Басун Н. Ф. Проблеми комплектування фондів вітчизняною літературою та деякі шляхи їх вирішення /Н. Басун //Наук. праці Нац. бібліотеки України імені В.І. Вернадського /Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України; редкол.: О. С. Онищенко. - К.: НБУВ, 2003. - Вип. 11. - С.575-579.

Богуш Т. Дослідження незадовільного попиту в бібліотеках України /Т. Богуш //Бібліотека і книга в контексті часу: зб. наук. ст. – К., 2006. – С.25-37.

Божедонова В. Когда консервация – прогрессивна /В. Боже-донова //Библиотека. – 2009. - №3. – С.61-63.

Бондаренко И. Сохранение библиотечных фондов – необхо-димое условие их дальнейшего использования /И. Бондаренко //Шк. б-ка плюс. – 2007. - №7. – С.9-10.

Бондаренко І. Сутність соціального чинника та його вплив на зберігання бібліотечних фондів /І. Бондаренко //Вісн. Кн. палати. – 2003. - №1. – С.24-25.

Вилегжаніна Т. Книги служать для того, щоб ними користуватися /Т. Вилегжаніна //Бібл. планета. – 2008. - №4. – С.4-5.

Вилегжаніна Т. Поточне комплектування – один з важливих аспектів управління формуванням бібліотечного фонду /Т. Вилегжаніна //Бібл. планета. – 2007. - №4. – С.4-7.

Винокур В. О правилах исключения литературы из фондов /В. Винокур //Библиотека. – 2005. - №6. – С.71-74.

Гриханов Ю. Новые тенденции в развитии библиотечных фондов /Ю. Гриханов //Библиотечное дело. ХХІ век: науч.-практ. сб. – М., 2003. - Вып. 2 (6). – С.130-152.

Добрусина С. Обеспечение сохранности документов в век цифровых технологий /С. Добрусина //Бібл. вісн. – 2008. - №3. – С.11-15.

Документні ресурси бібліотек: (законодавчі, інструктивно-регламентуючі та методичні матеріали) /Нац. парлам. б-ка України; уклад. Н. Гудімова, С. Кравченко. – К.: НПБ України, 2005. – 109 с.

Есть ли спасение от списания //Библиотека. – 2005. - №6. – С.69-70.

Задорожнюк М. Збереження документів у публічних бібліотеках Східної України /М. Задорожнюк //Бібл. форум України. – 2007. - №3. – С.21-23.

Карпова Л. Комунікативні зв'язки в аспекті комплектування бібліотечних фондів /Л. Карпова, Н. Солонська //Наук. праці Нац. бібліотеки України імені В.І. Вернадського /Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України; редкол.: О. С. Онищенко. - К.: НБУВ, 2003. - Вип. 11. - С.134-142.

Коваленко Н. Обновление фонда. Методы оценки и расчета /Н. Коваленко //Науч. и техн. б-ки. – 2002. - №5. – С.17-24.

Ковальчук Г. Рідкісні українські книги в бібліотечних фондах: пам'яткознавчий аспект /Г. Ковальчук //Бібл. вісник. – 2007. - №5. – С.29-36.

Корнійчук Н. Формування фонду обласної бібліотеки: альтернативне розв'язання проблеми /Н. Корнійчук //Бібл. планета. – 2002. - №3. – С.36.

Король В. Інвентаризація бібліотечних фондів /В. Король //Бібл. планета. – 2008. - №4. – С.1-4 (додаток).

Коротеева Р. "Верхи" раздумывают, "низы" решают /Р. Коротеева //Библиотека. – 2006. - №8. – С.56-57.

Костенко Л. Система обов'язкового примірника книжкових видань: стан, тенденції та проблеми функціонування /Л. Костен-ко //Вісн. Кн. палати. – 2006. - №2. – С.6-9.

Лаптев Г. Новое в обеспечении сохранности библиотечных фондов и каталогов /Г. Лаптев //Библиотека. – 2005. - №1. – С.29-32.

Лешнівська І. Бібліотека і видавництва: нові часи, нові підходи /І. Лешнівська //Вісн. Кн. палати. – 2005. - №12. – С.30-31.

Лютова Н. Должники – в зоне досягаемости /Н. Лютова //Библиотека. – 2005. - №5. – С.55-56.

Маляренко Д. Системный подход – не мода, а необходимость /Д. Маляренко //Библиотека. – 2004. - №3. – С.22-24.

Мастіпан О. Обов'язковий примірник документів – важливий чинник фондоутворення бібліотек України /О. Мастіпан //Соціологічні дослідження в бібліотеках. – К., 2004. – Вип. 30. – С.3-9.

Мельник Л. Комплектування бібліотечних фондів масових бібліотек – державна справа /Л. Мельник //Вісн. Кн. палати. – 2003. - №6. – С.13-14.

Мірошникова В. Комплексна система консервації та репрографії бібліотечних фондів в Україні: принципи організації /В. Мірошникова //Бібл. планета. – 2006. - №4. – С.12-15.

Муха Л. Збереження бібліотечно-інформаційних фондів: традиції та нові підходи /Л. Муха //Бібл. вісник. – 2007. - №6. – С.39-41.

Новоселов П. Современная библиотека: идентификация и защита книг /П. Новоселов //Науч. и техн. б-ки. – 2005. - №1. – С.82-87.

Орлик О. Руйнівні сили друкованих видань /О. Орлик //Вісн. Кн. палати. – 2005. - №3. – С.19-20.

Орлик О. Формування, вивчення та збереження фонду періодичних та продовжуваних видань /О. Орлик //Вісн. Кн. палати. – 2006. - №11. – С.29-30.

Перепелицина Г. Оцінювання документів, що надійшли до бібліотеки без визначеної вартості /Г. Перепелицина //Шк. б-ка. – 2009. - №9. – С.29-31; Бібл. планета. – 2008. - №4. – С.28-29.

Петрова Т. А. Библиотечный фонд: учеб.-метод. пособ. /Т. А. Петрова; ред. О. Р. Бородин. - М.: Либерея-Бибинформ, 2007. - 192 с.: табл.

Проблеми формування та використання бібліотечних фондів публічних бібліотек України: зб. наук. ст. Всеукр. наук.-практ. конф. директорів держ. та обл. універс. наук. б-к, 3-7 верес. 2007 р., Севастополь АРК /М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України; редкол.: Т. Вилегжаніна (голова), Н. Розколупа, З. Савіна, уклад. С. Басенко. - К.: НПБ України, 2007. - 104 с.: рис., табл.

Родзійнська О. Використання Інтернету у формуванні фондів періодичних видань України і Росії /О. Родзійнська //Наук. праці Нац. б-ки України імені В.І. Вернадського /Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України; редкол.: О. С. Онищенко. - К.: НБУВ, 2004. - Вип. 12. - С. 233-243.

Розколупа Н. До проблеми обліку бібліотечних фондів /Н. Розколупа //Бібл. планета. – 2006. - №2. – С.11-13.

Соляник А. Пріоритетні напрями вдосконалення документопостачання бібліотек України /А. Соляник //Вісн. Кн. палати. – 2000. - №1. – С.6-7.

Соляник А. А. Документоснабжение библиотечных фондов: учеб.-метод. пособ. /А. А. Соляник; ред. О. Бородин. - М.: Либерея-Бибинформ, 2007. - 128 с.

Столяров Ю. Н. Как сохранить библиотечный фонд: (Секреты старого книгохранителя): Учеб.-метод. пособ. /Ю. Н. Столяров; Моск. гос. ун-т культуры и искусства. - 2-е изд., дораб. и доп. - М.: Профиздат: МГУКИ, 2001. - 256 c.

Стрішенець Н. Критерії відбору документів у процесі комплектування: американський досвід /Н. Стрішенець //Бібл. планета. – 2009. - №2. – С.6-11.

Сукиасян Э. Фонд – не кладбище отжившего /Э. Сукиасян //Библ. газ. – 2007. - №29. – С.4.

Тихонова Н. Оптимальный размер текущего комплектования /Н. Тихонова //Библиотека. – 2002. - №11. – С.9-13.

Туров В. Санітарно-гігієнічні умови зберігання книг /В. Ту-ров //Шк. б-ка. – 2003. - №3. – С.66-85.

Хахалева Н. Формирование библиотечного фонда в электронной среде: концептуальный подход /Н. Хахалева //Библиотековедение. – 2006. - №3. – С.38-41.

Шилов В. Библиотечный фонд: обновление, обновляемость, обновленность /В. Шилов //Науч. и техн. б-ки. – 2000. - №9. – С.47-53.

Шилов В. Читаемость растет, книгообеспеченность падает /В. Шилов //Библиотека. – 2007. - №10. – С.26-29.

Шульженко С. Перенесення на альтернативні носії інформації як засіб збереження бібліотечних фондів /С. Шульженко //Вісн. Кн. палати. – 2007. - №10. – С.28-29.
 

Календар подій

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 3031