Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Бібліографічні посібники

Меню розділу

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ

К83.3(4УКР)6-8
Ю 47
  «ЮМОРИСТ жесточайшей эпохи…» - Василий Федоров (1895-1959): биогр. очерк и библиогр. указ. лит. / авт.-сост. О. В. Лянсберг; отв. ред. Л. И. Зеленая. - Херсон: ХГТ, 2012. - 52 с.: ил.
     
К91
К 53
  КНИГА Херсонщини`2010: анот. кат. місцевих вид. / уклад. Г. П. Мокрицька; відп. ред. Л. І. Зелена. - Херсон: ОУНБ ім. Олеся Гончара, 2012. - 62 с.
     
К91.312
М 65
  Місцеві газети у фондах Херсонської обласної універсальної наукової  бібліотеки ім. Олеся Гончара, 1865-2009: каталог / уклад. Л. І. Зелена. - Херсон: ОУНБ ім. Олеся Гончара, 2012. - 269 с.
     
В70723(2013)
74я25
К17
  КАЛЕНДАР знаменних і пам'ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2013 рік: реком. посіб. / упоряд. Л. І. Ніколюк; наук. ред. П. І. Рогова. - К.: Корзун Д. Ю. 2012. - 188 с.
     
79.34(4УКР-4ХЕС)я2
К27                                   
  КАРТИ  і плани у фондах Державного архіву Херсонської області: покажчик / авт.-упоряд. Т. Іващенко  [та ін.]. - Херсон: Айлант, 2012. - 160 с.
     
Д3095
91.18
І-21
  ІВАНОВА О. А. Слов’янська кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України  ім. В. І.  Вернадського: наук. кат.:  палеогр. альб. / О. А. Іванова, О. М. Гальченко,  Л. А. Гнатенко; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова)  [та ін.]. - К.: НБУ ім. В. І Вернадського, 2010. - 791 с. - Бібліогр. в тексті.
     
В69436
91.312
П 27
  ПЕРІОДИЧНІ видання Національної академії наук України, 2011 / упоряд. А. І. Радченко, М. В. Язвинська. - К.: Академперіодика, 2011. - 623 с.
     
Д3098
91.9:54.5
П 33
  Микола Іванович Пирогов - видатний хірург, педагог і громадський діяч: (до 200 - річчя від дня народж.): біобібліогр. покажч. /  упоряд. Л. О. Пономаренко, Н. А. Стельмах, С. П. Пєєва; наук. ред. П. І. Рогова; авт. вступ. ст. Л. С. Бондар. - К.: Пед. думка, 2011. - 122 с.: портр., іл. - (Видатні педагоги світу; вип. 7). - Алф. покажч. назв пр. М.  І.  Пирогова: с. 104-110.
     
ПА566-13(2)
91.9:76.1
К 53
  КНИГА в Україні, 1861-1917: матеріали до репертуару укр. книги: [бібліогр. покажч.] / зібрали С. Й. Петров, С. С. Петров; упоряд., допов. та підгот. до друку В. С. Гоїнець [та ін.]; наук. ред. В. Ю. Омельчук. - К.: НБУ ім. В. І. Вернадського, 1999 - .
Вип. 13, ч. 1: П-По. - 2010. - 511 с.
Вип. 13, ч. 2: П-Пя. - 2010. - 517 с.
Вип. 14: Р. - 2011. - 407 с.
     
В48448(2006-2010)
91.9:78.5
Б59
  БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО України: наук.-допом. бібліогр. пожч. 2006 - 2010 / уклад. Л. А. Кухар; наук. ред. Н. І. Тертичка. - К., 2012. - 231 с.
     
В69585
91.9:83.3(4УКР)
К 68
  РОБЕРТ Манусович Короткий: к 77-летию со дня рожд.: биобиблиогр. указ. / сост. Е. Г. Нуньес; ред. М. Л. Десенко. - О.: Фенікс, 2012. - 63 с.
     
В69514
91.9:83.3(4УКР)
С 79
  ВАСИЛЬ Стефаник і Прикарпаття: реком. бібліогр. покажч.: до 140-річчя від дня народж. / уклад. О. І. Черепович, І. А. Бурда; вступ. ст. С. В. Процюк. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2011. - 66 с.: іл. - Інтернет-ресурси: с. 57.
     
Г3975
91.9:83.3(4РОС)
Г 54
  ГЛОТОВ А. Л. Круг чтения: век двадцатый: библиогр. справ. по истории рус. лит. ХХ в. послереволюц. периода / А. Л. Глотов; гл. ред. Б. Будний. - Т.: Богдан, 2011. - 159 с.
     
В69586
91.9:86
Л 64
  ЛІТЕРАТУРА з питань релігії та релігієзнавства: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 1992-2001 рр. / упоряд. І. В. Бабушкіна; ред. І. С. Шелестович. - О.: ННБ ім. М. Горького. - 2011. - 211 с.
     
Г3909
91.9:86.37
Р 84
  РУКАВІЦИНА-ГОРДЗІЄВСЬКА Є. В. Київський митрополит Євгеній (Є. О. Болховітінов): Біобібліографія. Бібліотека. Архів: біобібліогр.  довід. / Є. В. Рукавіцина-Гордзієвська; наук. ред. Г. І. Ковальчук. - К.: НБУ ім. В. І. Вернадського, 2010. - 855 с.
     
***
     
В70151
26.890(5)я73
М 21
  МАЛЬСЬКА М. П. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, М. З. Гамкало.  -  К.:  Центр учб. л-ри, 2013. - 183 с. - Бібліогр. та інтернет-ресурси:  с. 179-181.
     
М28.081вя73
М 54
  МЕТОДОЛОГІЯ та огранізація наукових досліджень (в екології): підруч. для студ. та магістрантів вищ. навч. закл. / М. О. Клименко [та ін.]. - Херсон: Олді-плюс, 2012.  - 473 с.: рис., табл. - Термінол. слов.: с. 426-462. - Предм. покажч.: с. 463-465. - Бібліогр.: с. 466-473.
  .  
М28.081я73
С 60
  СОЛОМЕНКО Л. І. Загальна екологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Соломенко, В. М. Боголюбов. - Херсон: Олді-плюс, 2012. - 287 с.: рис., табл. - Слов. термінів: с. 254-268.-Бібліогр.: с. 269-280.
     
 
М28.693.32-9я73
Ш 37
  ШЕВЧЕНКО П. Г . Основи систематики  рибоподібних і риб: навч. посіб. для підгот. бакалаврів / П. Г. Шевченко, Ю. В. Пилипенко. - Херсон: Олді - плюс; К.: Ліра - К, 2012. - 229 с.: табл. - Слов. термінів: с. 155-185. - Англ.-укр. слов.: с. 186-223. - Бібліогр.: с. 224-229.
     
Г4094
32.844.1-06я73
З-40
  ЗАЯЧУК Д. М. Нанотехнології і наноструктури: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за напрямом «Мікро- та наноелектроніка» / Д. М. Заячук; ред. О. Чернигевич. - Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. - 581 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 574-579.
     
В70668
35.21я73
Я 22
  ЯВОРСЬКИЙ В. Т. Технологія сірки і сульфатної кислоти: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Яворський; ред. О. Дорошенко. - Л.:  Вид-во  Нац.  ун-ту «Львів. політехніка», 2010. - 401 с.: рис., табл. - Предм. покажч.: с. 360-363. - Бібліогр.: с. 364-401.
     
В70600
35.66-9я73
М 42
  МЕДИЧНЕ і фармацевтичне товарознавство: товари аптеч. асортименту: навч. посіб. / Б. П. Громовик [та ін.]; відп. ред. О. В. Марчук. - Вінниця: Нова кн., 2011. - 492 с.: іл., табл. - Бібліогр.: с. 428 - 444.
     
В70674
38.55н6я73
Ш 76
  ШНАЛЬ Т. М. Вогнестійкість та вогнезахист дерев’яних конструкцій: навч. посіб. для студ. буд. та пожеж.-техн. спец. / Т. Шналь; ред. О. Чернигевич.- Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2006. - 214 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 177-184. - Терміни та призначення: с. 210-212. - Слов.: с. 213-214.
     
В70682
38.712.3-02я73
Ю 83
  ЮРЧИШИН О. М. Проектування дитячих дошкільних закладів: навч. посіб. / О. М. Юрчишин, І. П. Гнесь, Л. І. Лучко; ред. О. Дорошенко. - Л.: Вид-во  Львів. політехніки, 2011. - 150 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 122-130. - Дод.: с. 131-146. - Слов.: с. 147-150.
     
Г4090
38.712.3я73
П 82
  ПРОСКУРЯКОВ В. І. Архітектура шкільних будівель. Принципи удосконалення з урахуванням енергозаощаджування: навч. посіб. / В. Проскуряков, Л. Шулдан; ред. О. Дорошенко. - Л.: Вид Львів. політехніка, 2011. - 243 с., 6 рис., табл. - Бібліогр.: с. 227-240.
     
В70582
43.2я73
З-40
  ЗАЯЧУК В. Я. Дендрологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Я. Заячук; за авт. ред.; іл. В. Прусак. - Л.: Апріорі, 2008. - 655 с., [12] арк. кольор. фот.: іл, табл. - Алф. покажч.: с. 602-623. - Предм. покажч.: с. 624-630. - Бібліогр.: с. 631-633 та наприкінці розд.
     
М43.48я73
Х 69
  ХОДАКОВ В. Е. Лесные пожары: методы исследования: монография / В. Е. Ходаков, М. В. Жарикова. - Херсон: Гринь Д. С., 2012. - 454 с.: табл., рис. - Глоссарий: с. 323-327. - Библиогр.: с.328-350.
     
Г4072
51.1(4УКР)кя73
Е 45
  ЕКОНОМІКА   охорони здоров’я: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / В. Ф. Москаленко [та ін.]; за ред. В.  Ф.  Москаленка; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - Вінниця: Нова кн., 2010. - 281 с.: табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - Глосарій: с. 275 - 280.    
     
В70241
51.230
К 64
  КОННЕР М. Социальная психология пищи / М. Коннер, К. Дж. Армитейдж; науч. ред. и предисл. В. Е. Капитанаки; пер. с англ. А. А. Науменко. - Х.: Гуманит. центр, 2012. - 263 с. - Контртит. англ. - Библиогр.: с. 254-263.
     
Г4085
52.84я73
Т 51
  ТОКСИКОЛОГІЧНА хімія харчових продуктів та косметичних засобів: підруч. / С. А. Воронов [та ін.]; за ред. С. А. Воронова. - Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2010. - 314 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 287-305. - Термінол. слов.: с. 306-311.
     
Г4009
60.5в
Б 87
  БРАЙМЕН А. Методы социальных исследований: группы, организации и бизнес / А. Браймен, Э. Белл; науч. ред. Л.  В.  Винокуров [и др.]; пер. с англ. О. В. Свинченко. - Х.: Гуманит. центр, 2012. - 774 с.: рис., табл. - Контртит. англ. - Библиогр.: с. 762 - 774.
     
Г4110
60.550.661я73
П 61
  ПОСАЦЬКИЙ Б. С. Основи урбаністики, територіальне і просторове планування: навч. посіб. / Б. С. Посацький; ред. О.  Дорошенко. -  2-ге   вид., допов.  -  Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 367 с.: іл., табл. -  Бібліогр.: с. 338-339.
     
Г4059
63.3(4УКР-4ЛЬВ)
М 48
  МЕЛЬНИК І. В. Львівське середмістя: всі вулиці, площі, храми й кам’яниці: урбаністичні есе / І. В. Мельник; фотогр. Р.  Загайська [та ін.]. -  Л.: Апріорі,  2011. - 319 с.: іл. - Топогр. покажч.: с. 309-311. - Бібліогр., Інтернет-ресурси: с. 312-318.
     
Г4046
63.3(4УКР)46-8
Ш37
  ШЕВЧУК В. О. Просвічений володар: Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой / В. Шевчук; голов. ред. С. Головко; дизайн Ю. Ніколаєць. - К.: Либідь, 2011. - 461 с.: іл. - (Програма «Українська книга»). - Бібліогр.: с. 435-443 та наприкінці розд.
     
Г4104
63.3(4УКР3)624-56
Г 94
  ГУЛАЙ В. В. Міжетнічна комунікація в Західній Україні у роки Другої світової війни: монографія / В. Гулай; ред. О.Грабовська. - Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 459 с.: табл. - Бібліогр.: с. 402-458 та в підрядк. прим.
     
В70184
65.050я73
О-13
  ОБҐРУНТУВАННЯ господарських рішень та оцінювання ризиків: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Донець [та ін.]; за заг. ред. Л. І. Донець. - К.: Центр учб. л-ри, 2012. - 471 с.: рис., табл. - Дод.: с. 453-462. - Бібліогр.: с. 463-471.
     
В70651
65.050.214я73
П 44
  ПОДОЛЬЧАК Н. Ю. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / Н. Ю. Подольчак; ред. О. Дорошенко. - Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2012. - 397 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 362-368.
     
Г4096
65.052.9(4УКР)2я73
З-14
  ЗАГОРОДНІЙ А. Г. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: навч. посіб. / А. Г. Загородній, І. Й. Яремко, Л. М. Пилипенко; ред. О. Дорошенко. - Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2012. - 215 с.: рис., табл. - Бібліогр. наприкінці частин.
     
М65.052.9(4УКР)2я73
К 63
  КОМП’ЮТЕРНІ технології обробки облікової інформації: навч. посіб. для студ. вищ. учб. закл. / В. Є. Ходаков [та ін.]; під. ред. В. Є. Ходакова. - Херсон: Олді-плюс; К.: Ліра-К, 2012. - 533 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 494-498.
     
Г4095
65.052.9(4УКР)243я73
К 26
  КАРП’ЯК Я. С. Облік зовнішньо - економічної діяльності: навч. посіб. / Я. С. Карп’як, В. І. Воськало; ред. О. Чернигевич. – Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 299 с.: табл. - Бібліогр.: с. 229-242.
     
В70661
65.9(4УКР)248я73
О-92
  ОХОРОНА праці: навч. посіб. / Н. І. Андрейчук [та ін.]; ред. О. Пастущак. – Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2012. –  275 с.:  табл.,  рис. –   Контртитул  англ. - Текст укр., англ. – Слов. термінів: с. 236-270. – Бібліогр.: с. 271.
     
В70070
65.9(4УКР)28-212.4я73
П 80
  ПРОКОПЕНКО О. В. Екологічний маркетинг: навч. посіб. [для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.] / О. В. Прокопенко. – К.: Знання, 2012. – 319 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 311-319.
     
В70189
65.9(4УКР)29-21я73
М 21
  МАЛЬСЬКА М. П. Управління діяльністю підприємств корпоративного типу (АТ і ТзОВ): підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.  П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. – К.: Центр учб. л-ри, 2013. – 288 с.: рис., табл. – Слов. термінів: с. 271-283. – Бібліогр. та Інтернет-ресурси: с. 284-288.
     
Г4100
65.9(4УКР)29-24я73
С 69
  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА діагностика в умовах глобалізації: навч. посіб. / О. Є. Кузьмін  [та ін.]; ред. О. Дорошенко. – Л.: Вид-во  Львів. політехніки, 2012. – 281 с.: рис., табл. – Термінол. слов.: с. 233-243. – Бібліогр.: с. 244-254 та в підрядк. прим.
     
В70167
65.9(4УКР)31-93я73
К 60
  КОЛЕСНИКОВ О. В. Економіко-фінансова діяльність будівельних підприємств: навч. посіб. / О. В. Колесников; в авт. ред. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К.: Центр учб. л-ри, 2013. – 237 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 176-186.
     
В70098
65.9(4УКР)341я73
С 31
  СЕНЬКО Є. І. Організація, планування та управління на підпри'мствах лісового і садово-паркового господарств: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Є. І. Сенько. – К.: Знання, 2012. – 487 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 453-457. – Термінол. слов.: с. 458-476.
     
В70680
65.9(4УКР)-55-21я73
У 67
  УПРАВЛІННЯ ризиками в інноваційній діяльності: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін [та ін.]; ред. О. Грабовська. – 2-ге вид., перероб.  і  допов.  –  Л.:  Вид-во  Львів. політехніки, 2012. – 236 с.: рис., табл. – Дод.: с. 210-220. – Бібліогр.: с. 221-236.
     
М65.9(4УКР)-961я73
С 83
  СТРАТЕГІЯ сталого розвитку: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Боголюбов [та ін.]; за ред. В. М. Боголюбова. – Херсон:  Олді-плюс, 2012.  –  444 с.:  рис., табл.  – Глосарій: с. 275-299. – Бібліогр.: с. 301-306, 442-444 та в підрядк. прим.
     
Г3996
66.3(4УКР)68я73
Ш 34
  ШВЕДА Ю. Р. Політичні партії у виборах: теорія та практика вибор. кампанії: навч.-метод. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. спец. "Політологія"] / Ю. Шведа. – К.: Знання, 2012. – 373 с. – Глосарій: с. 302-332. – Бібліогр.: с. 333-353. – Інтернет-ресурси: с. 354-355. 
     
В70103
66.4(0)6я73
К 65
  КОПІЙКА В. В. Європейський Союз: історія і засади функціонування: навч. посіб. [для   студ.  вищ.  навч. закл.]  / В. В. Копійка,  Т. І.  Шинкаренко; за  ред. Л. В. Губерського. – 2-ге вид., виправ. і допов. – К.: Знання, 2012. – 759 с.: рис., табл., карти. – Глосарій: с. 676-687. – Слов.: с. 688-704. – Бібліогр.: с. 716-757.
     
В70688
67.9(4УКР)301.165я73
П58
   ПОПОВ А. А. Правовые основы внешнеэкономической деятельности: учеб. пособ. для студ. вузов / А. А. Попов. - 2-е изд. - Х.: Бурун и К◦; К.: КНТ, 2008.- 383 с. - Библиогр.: с. 378-383 и в подстроч. примеч.
     
В69824
67.9(4УКР)308.11я73
К 89
  КУЗНЕЦОВ В. В. Теорія кваліфікації злочинів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко; за заг. ред. В. І. Шакуна. - Вид. 4-те, перероб. - К.: Алерта, 2012. - 315 с. - Бібліогр.: с. 291-309 та наприкінці тем.
     
Г4101
68.93я73
В 42
  ВІЙСЬКОВА топографія: підручник / Т. М. Гребенюк [та ін.]; за ред. П. П. Ткачука та І. С. Тревого. - Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 412 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 407-411.
     
В70219
74.202.1я73
Д 50
  ДИЧКІВСЬКА І. М. Інноваційні педагогічні технології: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. М. Дичківська; ред. Н.  Л.  Ленська. - 2-ге  вид., допов. - К.: Академвидав, 2012. - 349 с.: рис., табл. - Термінол. слов.: с. 326-344. - Бібліогр.: с. 345-349.
     
В70218
74.202.1я73
Ч-44
  ЧЕПІЛЬ М. М. Педагогічні технології: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.М. Чепіль, Н.З. Дудник; ред. Н. А. Ганжа. - К.: Академвидав, 2012. - 222 с. - Термінол. слов.: с. 2010-214. - Бібліогр.: с. 215-222.
     
В70223
74.202.2я73
К 21
  КАРАПУЗОВА Н. Д. Основи педагогічної ергономіки: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н. Д. Карапузова, Є. А. Зімниця,  В. М. Помогайбо; ред. Г. Т. Сенькович. - К.: Академвидів, 2012. - 189 с.: рис., табл. - Термінол. слов.: с. 178-187. - Бібліогр.: с. 188-189.
     
В70090
74.204.2я73
К 89
  КУЗЬМІНСЬКИЙ А. І. Настільна книга класного керівника: навч.-метод. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / А. І. Кузьмінський, С. В. Омельяненко. - К.: Знання, 2012.-262 с.: табл. - Бібліогр.: с. 231-262 та в підрядк. прим.
     
Г4127
74.3
С 64
  СОПРОВОЖДЕНИЕ проблемного ребенка и его семьи в системе ранней помощи: диагостика и коррекция развития / Н. А. Александрова  [и др.];  под  общ.  ред. Ю. А. Разенковой. - М.: Шк. Пресса, 2012. - 211 с. - Библиогр. в конце глав.
     
В70152
75.81я73
Д 53
  ДМИТРУК С. В. Соціально-педагогічні технології в туризмі: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / С. В. Дмитрук, О. Ю. Дмитрук. - К.: Центр учб. л-ри, 2012. - 327 с.: рис. - Бібліогр.: с. 210-229.
     
В70325
79.1я73
В 49
  ВИНОГРАДОВА О. В. Основи музеєзнавства: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Виноградова, В. Г. Дарчук; за ред.  О. В. Виноградової.  -  Л.:  Магнолія 2006, 2012. - 183 с.: іл. - Глосарій: с. 170-178. - Бібліогр.: с. 179-183, наприкінці гл. та в підрядк. прим.
     
В70670
81в6я73
С 30
  СЕМОТЮК О. Л. Сучасні технології лінгвістичних досліджень: навч. посіб. / О. Л. Семотюк;  ред. О. Пастущак. - Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 151 с.: рис. - Бібліогр. наприкінці розд. - Глосарій: с. 132-145.
     
В70606
81.07я73
У 45
  УКРАЇНСЬКА перекладознавча думка 1920-х - початку 1930-х років: хрестоматія вибр. пр. з. перекладознавства до курсу «Історія  перекладу» для студ. за спец. «Переклад» / авт.-упоряд. О.А. Кальниченко, Ю.Ю. Полякова; за ред. Л. М. Черноватого та В. І. Карабана. - Вінниця: Нова кн., 2011. - 503 с. - (Dictum factum). - Бібліогр. в підрядк. прим. та в тексті.
     
В70653
81.411.1-0
Ф 24
  ФАРІОН І. Д. Мова - краса і сила: суспіл. креативна роль укр. мови в ХІ - середині ХІХ ст. / І. Фаріон; ред. О.  Чернигувич; Нац. ун-т «Львівська політехніка». - 4-те вид. - Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 211 с. - Бібілогр.: с. 195-206
     

Г4086
81.411.1-923
М 59
  МИКИТЮК О. Р. Сучасна українська мова: самобутність, система, норма: навч. посіб. / О. Микитюк; ред. Л. Корсун. - 2-ге вид., допов. - Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2012. - 436 с. - Бібліогр.: с. 437-438 та в підрядк. прим.
     
В70669
81.432.1-923.0
А 65
  АНДРЕЙЧУК Н. І. Семіотика лінгво-культурного простору Англії кінця XV - початку XVІІ століття: монографія / Н. І. Андрейчук; ред. О. Пастущак.  -  Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 277 с. - Бібліогр.: с. 233-265.
     
Г4044
82.3(4УКР)-430.6
У 45
  УКРАЇНСЬКІ думи / упорядкув. О. К. Артеменко; ред. Н. В. Жуковська; худож. оформ. В. О. Павленко. - К.: Техніка, 2011. - 159 с.: іл. - (Програма «Українська книга»). - Слов. рідковжив. слів: с. 154-157.
     
В70292
85.158.9
В 42
  ВИЗУАЛЬНЫЕ коммуникации в рекламе и дизайне: [монография] / Л.С. Деточенко [и др.];  науч. ред. В. О. Пигулевский. - Х.: Гуманит. центр, 2011. - 403 с.: цв. ил., рис., табл. - Библиогр.: с. 397-401 и в подстроч. примеч.
     
В70126
86.37-6я73
К 19
  КАНОНІЧНЕ право: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. І. Лубський [та ін.]; за ред. В. І. Лубського. - К.: Центр учб. л-ри, 2012. - 571 с. - Бібліогр.: с. 566-571 та наприкінці розд.
     
Г4118
86.37-22
П 27
  ПЕРЕСОПНИЦЬКЕ Євангеліє, 1556-1561: Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик / підгот. І. П. Чепіга за   участю   Л. А.  Гнатенко;  наук. ред. В. В. Німчук; вступ. сл. О. С. Онищенко. - К.: НБУ ім. В. І. Вернадського, 2011. - 699 с. - Бібліогр. в підрядк. прим. - Словопокажч.: с. 411-697.
     
В70550
88.362я73
М 17
  МАКСИМОВА Н. Ю. Психологія девіантної поведінки: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Ю. Максимова; голов. ред. С. В. Головко. - К.: Либідь,  2011. - 518 с. - Бібілогр. наприкінці розд. - Слов. термінів: с. 515-517.
     
В70316
88.4я73
Х 22
  ХАРЦІЙ О. М. Візуальна психодіагностика: (модул. варіант): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Харцій. - Л.: Магнолія  2006, 2012. - 223 с. -  (Вища освіта в Україні: сер. засн. в 1999 р.) -Корот. термінол. слов.: с. 203-205. - Бібліогр.: с. 206-220.
     
В70287
88.52
Д 76
  ДРУЖИЛОВ С. А. Психология выживания в современном мире / С. А. Дружилов; гл.ред. О. В. Свинченко. - Х.: Гуманит. центр, 2012. - 229 с.: табл. - Библиогр.: с. 291-299.

 

Нові довідкові, бібліотекознавчі та бібліографічні матеріали. Випуск 2 (147)

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22232425262728
293031