Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Бібліотекознавчі та методичні матеріали

Меню розділу

БІБЛІОТЕКОЗНАВЧІ ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

В43353-14
76.113(4УКР)
Р 85
  РУКОПИСНА та книжкова спадщина України: археогр. дослідж. унікал. арх. та бібл. фондів / редкол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.) [та ін.].-К.: НБУ ім. В.І. Вернадського, 1993- .
Вип. 14 / ред. Н. М. Зубкова, М. Л. Скирта, О. С. Боляк. - 2010. - 414 с. - Бібліогр. наприкінці ст.
     
Г3908
78в3
С 60
  ОЛОІДЕНКО Г. І. Українська бібліотечна термінологія: становлення та основні етапи розвитку: монографія / Г. І. Солоіденко; наук. ред.  О. С. Онищенко. -  К.: НБУ ім. В. І.  Вернадського, 2010. - 201 с. - Бібліогр.: с. 163-178, 180-184 та в підрядк. прим.
     
Г4112
78.33(4УКР3)
К 91
  КУНАНЕЦЬ Н. Е Бібліотечна справа на західноукраїнських землях (ХІІІ ст. - 1939 р.): консолід. інформ. ресурс: монографія / Н. Е. Кунанець; ред. О. Грабовська.  -  Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 446, [12] арк. іл. - Бібліогр. в підрядк. прим.
     
Г4111
78.33(4УКР-4ЛЬВ)
К 91
  КУНАНЕЦЬ Н. Е. Наукові бібліотеки Львова (1784-1939): особливості становлення і розвитку, формування фондів та колекцій: монографія / Н. Е.  Кунанець. - Л.: Вид-во Нац. ун-ту. «Львів. політехніка», 2010. - 241 с.: іл., табл. - Бібліогр. в підрядк. прим.
     
В70730
78.34(0)
Р33
  РЕДЬКИНА Н. С. ИТ-стратегия библиотеки: науч. пособ. / Н. С. Редькина; ред. совет: О. О. Борисова [и др.]. - М.: Литера, 2012. - 239 с.: рис., табл. - (Современная библиотека). - Библиогр.: с. 222 - 238.
     
В70683
78.34(4УКР)я43
В42
  ВІД ХІХ до ХХІ століття. Трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12-14   жовт. 2011  р. / уклад. О. П.  Куніч;  редкол.: В. Д. Ракитянська [та ін.]. - Х.: [б. в.], 2011. - 367 с.: фот., іл. - Бібліогр. наприкінці ст.
     
78.34(4УКР-4ХЕС)751.2
Х39
  ЗВІТ про роботу Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара за 2011 рік / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара. - Херсон:  ОУНБ  ім. Олеся Гончара. - 2012. - 99 с.: табл., фот.
     
В70729
78.34(4РОС)751.33я7
Ш96
. ШУМИНОВА И. О. Центральная региональная библиотека: практ. опыт библиотековед. исслед.: науч.-практ. пособ. / И. О. Шуминова, Н. Ф.  Потехина;  ред. совет: О. О. Борисова [и др.]. - М.: Литера, 2012. - 142 с. - (Современная библиотека). - Библиогр.: с. 81 - 83 и  в подстроч. примеч.
     
ПА565-29
78.34(4УКР)754.1я54
Н 34
  НАУКОВІ праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. - К.: НБУ ім. В. І. Вернадського, 1998 - .
Вип. 30 / ред. Н. Автономова [та ін.]. - 2011. - 302 с.: рис., табл. - Бібліогр., Інтернет-ресурси в підрядк. прим.
Вип. 31 / ред. Ю. Андрушко, Г. Малигон, Л. Дем`яненко. - 2011. - 699 с.: рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим.
Вип. 32 / ред. Н. Автономова [та ін.].  - 2011. - 415 с.: рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
     
К78.381
Т 28
  ТВОРЧА майстерня: зб. метод. матеріалів. Вип. 10 / Л. М. Віжічаніна, А. В. Тягай; уклад. Т. Л. Сватула; відп. ред. Л. І. Зелена. - Херсон: ОУНБ ім. Олеся Гончара, 2011. - 68 с. - Бібліогр.: с. 67.
     
В70733
78.384.05я43
О-83
  ОТКРЫТЫЙ доступ и открытые архивы информации: ежегод. межвед. сб. науч. тр. / редкол.: Я. Л. Шрайберг (гл. ред.) [и др.]. - М.: ГПНТБ России, 2010. - 111 с.: рис., табл. - Библиогр. в конце ст.
     
В70731
78.390.3
Б83
  БОРОДИНА В. А. Школа летнего чтения: заоч. творч. / В. А. Бородина. - М.: Рус. шк. библ. ассоц., 2011. - 391 с.: ил. - Библиогр.: с. 335-337 и в тексте.
     
В70732
78.390.3я43
А43
  АКТУАЛЬНЫЕ проблемы детской литературы и читательского развития юного поколения: материалы Межвуз. науч.-практ. конф.(Моск. гос. ун-т культуры и исскуств, 23 марта 2011 г.) / сост. А. С. Матвеева; науч. ред. Г. А. Иванова, Л. Я Зиман; предисл. Л. Я. Зимана. - М.: Рус. шк. библ. ассоц., 2011. - 167 с. - Библиогр. в конце ст.

 

Нові довідкові, бібліотекознавчі та бібліографічні матеріали. Випуск 2 (147)

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25262728
293031