Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Бібліотекознавчі та методичні матеріали

Меню розділу

БІБЛІОТЕКОЗНАВЧІ ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

М78.34(4УКР)751.302
Д 46
  ДІЛОВЕ досье директора ЦБС / Херсон. обл. бібл. т-во, обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара. – Херсон: ОУНБ ім.  Олеся  Гончара, 2006 - .
Вип. 6 / упоряд. Т. Л. Сватула; відп. ред. Л. І. Зелена. – 2011. – 108 с.
     
В69291
78.3
С 85
  СТРІШЕНЕЦЬ Н. В. Сучасна американська бібліотечно-інформаційна терміносистема: бібліотекознавчий аспект: монографія / Н. В. Стрішенець; наук. ред. О. С. Онищенко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.: НБУВ, 2011. – 500, [1] с.
     
В69550
78.34кя7
К 52
  КЛЮЕВ В. К. Менеджмент ресурсного потенциала библиотеки: учеб.-метод. пособ. / В. К. Клюев; ред. О. О. Борисова [и др.]. – М.: «Литера», 2011. – 110 с. –  Библиогр.: с. 107-110.
     
В69027
78.34(0)
Ш 85
  ШВАЙБЕРГ Я. Л. Электронная информация, библиотеки и общество: что нам ждать от нового десятилетия информационного века?: ежегод.  докл.  конф. «Крым», год 2011 / Я. Л. Швайберг. – Судак; М.: ГПНТБ России, 2011. – 79, [1] с.: рис. – Библиогр., Интернет-ресурсы: с. 77-[80].
     
В69546
78.34(0)я7
Ч-84
  ЧУДИНОВА В. П. Измерение ценности и критерии эффективности деятельности библиотек:  зарубеж.  опыт:  науч.-практ. пособ. / В. П. Чудинова; ред. О. О. Борисова [и др.]; пер. с англ. К. О. Чудиновой. – М.: «Литера», 2011. – 254 с.: табл. – Библиогр.: с. 225-254, в конце ст. – Интернет-ресурсы в подстроч. примеч.
     
Г3925
78.34(4УКР)ж
І-73
  ІНТЕГРАЦІЯ України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій: [монографія] / О. С. Онищенко [та ін.]; ред. Н. Автономова [та ін.]. – К.: НБУ ім. В. І. Вернадського, 2011. – 221, [1] с.: рис., табл. – Бібліогр. наприкінці глав.
     
В69584
78.34(4УКР)754.1
Б 61
  БІЛЕНЬКИЙ Є. А. Рукописне та книжкове зібрання баронів Шодуарів у фондах Національної бібліотеки України  ім. В. І.  Вернадського / Є. А.  Біленький, С.О. Булатова; ред. Н. М. Зубкова, М. Л. Скирта, О. С. Боляк. – К.: НБУ ім. В. І. Вернадського, 2011. – 251, [1] с.: рис., фот. –  Бібліогр. в прим. наприкінці розд.
     
ПА565-27
78.34(4УКР)754.1я54
Н 34
  НАУКОВІ праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К.: НБУВ, 1998 – .
Вип. 27 / ред. Н. Автономова [та ін.]. – 2010. – 386, [1] с.: табл., рис.
Вип. 28 / ред. Ю. Андрушко, Г. Малигон. – 2010. – 652, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці ст.
Вип. 29 / ред. О. О. Ісаєнко, А. А. Свобода. – 2011.   – 256, [1] с.: табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
  .  
Г3924
78.348
Е 50
  ЕЛЕКТРОННІ інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства / О. С. Онищенко [та ін.]; ред. Н. Автономова [та ін.]. – К.: НБУ ім. В. І. Вернадського, 2011.–247 с.: рис., табл. - Бібліогр. наприкінці глав.
     
В69549
78.348я7
Н 84
  НОСЫРЕВА М. В. Профессионально-ориентированные сетевые информационные ресурсы в образовательной среде библиотек региона: учеб.-метод.  пособ. / М. В. Носырева; ред. О.О. Борисова [и др.].-  М.:«Литера», 2011. – 189 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 115-133.
     
В69545
78.36я7
М 50
  МЕНЕДЖМЕНТ формирования и учета библиотечных фондов: науч. – метод. пособ. /сост. Н. З. Стародубова, С. В.Митрофанова; науч. ред.  Ю. А. Гриханов. – М.: Либерия - Бибинформ, 2011. – 157 с. – Библиогр. в конце гл.
     
В69516
78.371.5
Б 59
  БІБЛІОГРАФІЧНЕ редагування алфавітного каталогу: метод. поради / уклад.: О. А. Поліщук, В. К.Разінкова; ред. Н. О. Стрілець. – Х.: ДНБ ім. В. Г. Короленка, 2012. – 62 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
     
Д3040
78.372.151.1.
Р 82
  РУБРИКАТОР Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Розділ «Ж Техніка   і  технічні науки у цілому» / А.  Г.   Бровкін (кер.) [та ін.]; голов. ред. О. С.Онищенко; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.: НБУВ, 2010. – 237, [1] с. - Дод.: с.145-154. – Тлумач. слов.: с.155-236.–  Бібліогр.: с. 237-[238].
     
В69068
78.372.151.2
Т 12
  ТАБЛИЦЯ відповідності скорочених варіантів УДК і ББК: зі змін. та допов. до УДК станом на 2008 р., ББК – на1997 р. / уклад. М. Й. Ахвердова [та ін.]; голов. ред. М. І. Сенченко. – 2-ге вид., без змін. – К.: Кн. палата України, 2011. – 37 с. – Бібліогр.: с. 36-37.
     
В69074
78.372.151.2я2
К 68
  КОРОТКИЙ тлумачний словник термінів з УДК / уклад. М. Й. Ахвердова [та ін.]; голов. ред. М. І. Сенченко. – К.: Кн. палата України, 2011. – 27 с. – Алф. – предм. покажч. англ.  термінів: с. 23-24. – Алф. – предм. покажч. рос. термінів: с. 25-26. – Бібліогр. : с. 27.
     
В69548
78.38я7
П 40
  ПЛУГИНА Н. А. Культурно-досуговое пространство библиотеки как средство формирования ценностно-смысловых ориентаций подростков с девиантным поведением: учеб.-метод. пособ. / Н. А. Плугина, Г. В. Головина; ред. О. О. Борисова [и др.]. – М.: «Литера», 2011. – 126 с. – Библиогр.: с. 98-118 в подстроч. примеч.
     
В69067
78.5я2
Ф 75
  ФОКЕЕВ В. А. Библиографическая наука и практика: терминол. слов. / В. А. Фокеев; [науч. ред. Г. В. Михеева]. – СПб. : «Профессия», 2008. – 269, [1] с. – Библиогр.: с. 269 - [270] и в тексте.
     
В69208
78.5я73
Ж 55
  ЖЕНЧЕНКО М. І. Загальна і спеціальна бібліографія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. І. Женченко;  ред. М. Прихода; худож. оформ. І. Женченка. – К.: «Жнець», 2011. – 255 с.: табл. – Дод.: с. 233-247. – Предм. покажч.: с. 248-255. – Бібліогр. наприкінці тем.
     
В69065
78.521
Н 59
  НЕЩЕРЕТ М. Ю. Библиографический поиск: эволюция и современность / М.Ю. Нещерет; отв. ред. Т.В. Захарчук. - СПб.: «Профессия», 2010. – 252, [1] с.: рис.,табл. – (Библиотека). – Библиогр.: с. 214-227 и в подстроч. примеч.
     
ПА640-3
78.53(4УКР)6я2
У 45
  УКРАЇНСЬКІ бібліографи: біогр. відомості, проф. діяльність, бібліогр.: [біобібліогр. довідник]: Вип. 3 / наук. ред. В. О. Кононенко; авт.-уклад. Н. І. Абдуллаєва. – К.: «НПБ України», 2011. – 191 с.
     
В69072
78.551.5
Л 86
  ЛУТОВИНОВА В. І. Теоретико-методичні засади та історія розвитку української рекомендаційної бібліографії (ХІ-ХХ ст.) / В. І. Лутовинова; ред. А. В. Косюк. – К.: Кн. палата України, 2002. – 148 с. – Бібліогр.: с. 133-146 та в підрядк. прим.
     
В69073
78.522
М 54
  МЕТОДИЧНІ рекомендації щодо вибору, складання та редагування допоміжних покажчиків до видань / уклад. П. М. Сенько, О. М. Устіннікова. – К.: Кн. палата України, 2010. – 79 с. – Бібліогр.: с. 77-79.
     
В69536
78.584
І-85
  ІСАЄНКО О. О. Інноваційні бібліотечні технології інформаційного обслуговування: монографія / О. О. Ісаєнко; відп. ред. О. В. Воскобойнікова-Гузєва; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011. – 156 с. – Бібліогр.: с. 130-142.

 

Нові довідкові, бібліотекознавчі та бібліографічні матеріали. Випуск 1

Календар подій

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 192021
22232425262728
2930