Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Довідкові видання

Меню розділу

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ

МБ290-1
20г(4РОС)д
В 35
  ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ ВЕРНАДСЬКИЙ і Україна: [у 2 кн.] / редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К.: НБУ ім. В. І. Вернадського, 2011.
    Кн. 1: Науково-організаційна діяльність (1918-1921) / авт. – уклад. О. С. Онищенко [та ін.]; авт. вступ. ст. О. С. Онищенко, В. А. Смолій, Л. А. Дубровіна. – 697 с.: портр. – Бібліогр. в підрядк. прим.
    Кн. 2: Вибрані праці / авт. – уклад. О. С. Онищенко [та ін.]; авт. вступ. ст. О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна. – 583 с. – Бібліогр.: 483-523 та в підрядк. прим.
     
В69425
4г(4УКР)5д
А 76
  АПОСТОЛ раціонального рільництва С. Ф. Третьяков / уклад.   В. А. Вергунов, В. М. Самородов, Н. М. Опара; наук. ред. В. А. Вергунов. – Полтава:  [Б. в.], 2011. – 199 с.: іл., фот.
     
В68739
60.550.57я2
С 69
  СОЦИАЛЬНЫЕ  коммуникации (теория, методология, деятельность): словарь -справочник / авт. – сост. В. А. Ильганаева; ред. О. Г. Тур. – Х.: Гор. тип., 2009. – 391 с.
 
    – Алф. указ. ст: с. 18-33. – Имен. указ.: с. 375-381. – Библиогр.: с. 382-391.
     
В69259
63.221(4)я6
З-14
  ЗАГРЕБА М. Монети Австрійської імперії, 1811-1918 [Образотворчий матеріал]: каталог / Максим Загреба, Олександр  Каглян.   –  К.: « Логос »,  2008. –  127  с.: іл. – (Бібліотека журналу «Нумізматика і фалеристика»).  –  Бібліогр.: с. 121.
     
В69260
63.221(44)я6
З-14
  ЗАГРЕБА М. Монети балтійських країн, 1796-1950 рр. [Образотворчий матеріал]: каталог / Максим Загреба. – К.: «Логос», 2010.  –  127 с.:  іл. - ( Бібліотека  журналу «Нумізматика і фалеристика»). – Бібліогр.: с. 126.
     
В69257
63.221(4)я6
З-14
  ЗАГРЕБА М. Монети Білорусі, Молдови та Придністров’я [Образотворчий матеріал]: каталог / Максим Загреба, Сергій Сценко. – К.: «Логос», 2007. – 63 с.: іл. - (Бібліотека журналу «Нумізматика і фалеристика»). – Бібліогр.: с. 126.
     
В69258
63.221(2)я6
З-14
  ЗАГРЕБА М. Монети СРСР, 1921-1991 [Образотворчий матеріал]: каталог / Максим Загреба. – К.: «Логос», 2009. –  95,  [1]  с.:   іл. -  (Бібліотека   журналу   «Нумізматика і фалеристика»). – Бібліогр.: с. [96].
     
В69261
63.221(4УКР)я6
З-14
  ЗАГРЕБА М. Монети України, 1992 -2010 [Образотворчий матеріал]: каталог / Максим Загреба. – Вид. 6-те, допов. - К.: «Логос», 2010. – 159 с.: іл. - (Бібліотека журналу «Нумізматика і фалеристика»).
     
Д2075-16
63.221 (4УКР)
Б 23
  БАНКНОТИ і монети України: інформ. -довід. журн. Вип. 16 / голов. ред. Л. М. Патрікац; упоряд.  Ю. Г. Матвійчук, А. В. Папуша; ред. – пер. О. А. Загородня;
голов. худож. С. Г. Козицька; фотогр. В. С. Негребецького. – К.: [Б. в.], 2012. – 80 с.: кольор. іл., фот.
     
63.3(0)3я2Херс.авт
К 90
  КУЛИКОВА Л. Б. Історичний словник. Антична історія і міфологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Б. Куликова. – К:«Довіра»; Херсон:  ХДМА, 2011. - 493 с.
     
Г3900
63.3(2)4я2
Б 74
  БОГУСЛАВСКИЙ В. В. Древняя Русь. Рюриковичи: иллюстр. ист. слов. / В. В. Богуславский, В. Бурминов; гл. ред.  В. В. Бурминов. – (2-е изд., испр. и доп.).
– М.: «Профит Стайл», 2009. – 605 с.: ил., карты, схемы. –  Библиогр.: с. 588-605.
     
Д3092
63.3(2)4я2
Д 67
  ДОНСКОЙ Д. В. Рюриковичи: ист. слов. / Д. В. Донской. – М.: «Рус. панорама», 2008. – ХХХ, 788, [53] с.: ил., карты. – Библиогр.: с. ХІ-ХІІ, в конце предисл., ст.
– Список ил.: с. 754-761. – Имен. указ.: с. 762-770. – Геогр. указ.: с. 771-781. – Предм.-терминол. указ.: с. 781-786. – Родослов. табл.: с. [789-841].
  .  
Д3094
63.3(2)622.78я2
Л 86
  ЛУРЬЕ В. М. Адмиралы и генералы Военно-Морского Флота СССР в период Великой Отечественной и советско-японской войн (1941-1945): [биогр. справ.] / В. М. Лурье; гл. ред. С. В. Цветков; Центр. воен. – мор. арх. – СПб.: «БЛИЦ», 2011. – 278, [1] с.: ил. – Библиогр. в конце ст.
     
В49564-6
63.3(4УКР)
У 45
  Українська біографістика: зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / ред. кол.: Т. І. Ківшар (голов. ред.) [та ін.] – К.: НБУ ім. В. І. Вернадського, 1996 –. 
Вип. 6 / відп. ред. Н. П. Марченко. – 2010. 334, [1 с.]. – Біогр. наприкінці ст.
Вип. 7 / відп. ред. Н. П. Марченко. – 2010. – 410, [1] с.
Вип. 8 / відп. ред. Н. П. Марченко. – 2011. – 338, [1] с.
     
МБ245-7
63.3(4УКР)я20
Е 64
  ЕНЦИКЛОПЕДІЯ історії України: у 10 т. / ред. рада: В. М. Литвин (голова) [та ін.]; редкол: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – К. : «Наук. думка», 2003 –.
 
Т. 7: Мл. – О / Н. С. Абашина [та ін.]. - 2010. – 713, [9] с.: іл., карти.
     
Г3913
63.3(4УКР)62-45я20
Р 91
  РУХ опору в Україні, 1960-1990: енцикл. довід. / редкол.: Осип Зінкевич (голов. ред.)  [та ін.]. – К.: «Смолоскип», 2010. – 802 с.: іл., [8] арк. кольор. іл. – Бібліогр. наприкінці ст.
     
63.3(4УКР4ХЕС)я23
В 88
  Вулиці мого дитинства: путівник / уклад. Н. Попова, С. Коваль; ред. С. Коваль. – Херсон: ОБЮ ім. Б. Лавреньова, 2011. – 18 с.: фот. – Бібліогр.: с. 17.
     
63.4(4УКР-4ХЕС)я6
А 69
  АНОХИН В. А. Античные монеты Северного Причорномор’я: каталог / В. А. Анохін. – К.: «Стилос», 2011. – 326 с. ил. – Библиогр.: с. 318-322.
     
ПА645-1(9)(2011)
63.3(0=ЄВР)62-49я54
Г 61
  ГОЛОКОСТ і сучасність: студії в Україні і світі: наук. часопис / міжнар. редрада: Ілля Альтман [та ін.]; Укр. центр вивч. історії Голокосту, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К.: Зовнішторгвидав України, 2004. – Вид. двічі на рік.
2011, № 1(9) / редкол.: О. Іванова [та ін.]. – 2011. – 193 с. – Текст укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 177-181 та в підрядк. прим.
     
Г3840
66.49я2
У 45
  УКРАЇНСЬКИЙ дипломатичний словник / Л. І. Абдо-Ясінська [та ін.]; за ред.  М. З. Мальського, Ю. М. Мороза. – К.: «Знання», 2011. – 495 с.
     
В69069
67.9(4УКР)301.15-32
П 68
  ПРАВОВІ та нормативні документи з видавничої справи: темат. добірка / уклад. Г. М. Плиса; ред. М. С. Пащенко, Н.В. Регідайло. – К.: Кн. палата України, 2010. – 56 с.
     
В69070
67.9(4УКР)304.1
З-71
  ЗНАК охорони авторського права у виданнях, які містять твори науки, літератури і мистецтва: рекомендації / уклад. Г. М. Плиса, Т. Ю. Жигун; наук. ред. Н. О. Петрова. – Вид. 2-ге, допов. – К.: Кн. палата України, 2010. – 14 с. – Бібліогр.: с. 13.
     
В69441
67.9(4УКР)305.8я2
П 70
  ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ та зайнятість людей з інвалідністю: довід. для роботодавців / Прогр. розвитку ООН [та ін.]; упоряд. Т. В. Семигіна, О. Л. Іванова. – К.: [Б. в.], 2010. – 142 с.: табл.. – Бібліогр. в підрядк. прим.
     
В69454
67.9(4УКР)310
П 90
  ПУТІВНИК для учасника цивільного процесу / Проект USAID «Україна: Верховенство права», Центр політ. – прав. реформ;  авт.  –  упоряд.  Р.  О.  Куйбіда, Т. В. Руда. – Оновл. вид. – К.: [Б. в. ], 2011. – 136 с.
     
Д3082
74.584(4УКР)я2
У 45
  УКРАЇНА запрошує на навчання: корот. довід. / уклад. Л. С. Атаманенко. – К.: «Слово», 2010. -  491 с.
     
Г3921
75.812.6
(45УКР7-6КРМ)я23
М 77
  МОНТАНДОН Ш. Путеводитель путешественника по Крыму / Ш. Монтандон; пер. с фр. В.В. Орехова; ред. пер. С.Г. Скороходько; сост., подгот. текста и вступ. ст. В. В. Орехова; коммент.  А. И. Бронштейна [и др.]. – К.: «Стилос», 2011. – 413 с., [8] л. ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
     
Г3922
75.812.6
(45УКР7-6КРМ)я23
П 90
  ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Крыму / М.А.Сос -ногорова [и др.]; ред. А. Юдин; вступ. ст.   Е. Бондаренко, Н. Риднюк; коммент. О.С.Широкова, Е.Бондаренко.–К.: «Стилос»,
2010. – 414, [1] с.: ил., карт, табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – Прил.: 344-354. – Карты: с. 353-368. – Коммент.: с. 369-392. – Имен. указ.: с. 393-399. – Геор. указ.: с. 400-412. – Латин. – рус. слов. биол. терминов: с. 413-414.
     
В69075
76.116.2
І-72
  ІНСТРУКЦІЯ про порядок надання Міжнародного стандартного номера книги (ISBN) в Україні: (зі змін. і допов., внесеними в 2011 р.)  /  уклад. І. О. Погореловська; ред. О. П. Дубовик. – К.: Кн. палата України,     2011. – 23 с.
     
Г3923
76.116.3(4УКР)
Д 76
  ДРУКАРНЯ Почаївського Успенського монастиря та її стародруки: зб. наук. пр. / редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К.:  НБУ  ім. В. І. Вернадського,  2011. – 260, [2] с.: іл. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим.
     
В69076
76.173(4УКР)я3
Н 61
  НИЗОВИЙ М. А. Українська статистика друку: основні етапи становлення та розвитку / М. Низовий; ред. А. В. Косюк. – К.: Кн. палата України, 2002. – 95 с. – Бібліогр.: с. 90-95.
     
В69071
76.174(0)
А 94
  АФОНІН О. В. Українська книга в контексті світового книговидання / О. В. Афонін, М. І. Сенченко; ред. Н. В. Регідайло; Держ. наук. установа «Кн. палата України ім. І Федорова». – К.: Кн. палата України, 2009. – 277 с.: рис., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
     
МБ286-1
81.411.1-4
С 48
  СЛОВНИК української мови: у 20 т. / голов. наук. ред. В. М. Русанівський. – К.: «Наук. думка», 2010. – (Словники України). Т. 1: А – Б  /  уклад. Л. Л. Шевченко [та ін.]; наук. ред. Н. Г. Озерова. – 2010. – 911 с. – Бібліогр.: с. 59-61, 63-66.
     
К83.3(4УКР)6-8
П 32
  ПІДЛИПНЯК П. Ф. Зустрічі з Миколою Братаном / П. Підлипняк; ред. В. М. Братан, І. В. Демченко. – Херсон: «Айлант», 2010. – 59 с.
     
В68689
86я2
Р 51
  РИНЕКЕР Ф. Библейская Энциклопедия Брокгауза: [более 6000 ключ. сл. к личностям, истории, археол. и георг. Библии, ок. 200 цв. ил., ок. 400 карт и рис.] / Ф. Ринекер, Г. Майер; пер. с нем. В. М. Иванова, А. А. Карельского, Д. В. Щедровицкого; под общ. ред. В. А. Цорна. – Кременчуг: «Христианская  зоря», 1999. – 1088с., [16] ил.
     
К92.3
Х 39
  ХЕРСОН: регіон. щоріч. інформ. довід. – Херсон: «Золоті сторінки», 2003 – 2012, вип. 10: довід. уклад. станом на 31.12.2011 / Ю. Лапухіна. – 2012. – 359 с.
     
В69539
99
М 90
  МУЛЯРЧУК І. Ф. Наголоси / І. Ф. Мулярчук. – Фастів: «Поліфаст», 2012. – 112, [1] с.: рис., табл.
     
Д3091
85.374.3(4УКР)6я26
А 64
  АНОТОВАНИЙ каталог фільмів Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка, 1928-2011 / авт. –   упоряд. Р. Прокопенко, О. Кучерявий; ред. О. Кучерявий. – 2-ге вид., випр. і допов. – К.: Плам Груп, 2011. – 631 с.: фот. – Хронол. довід. фільмів: с. 467-491.

 

Нові довідкові, бібліотекознавчі та бібліографічні матеріали. Випуск 1

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22232425262728
293031