Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Довідкові видання

Меню розділу

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ

В70401
28я20
П 77
  ПРИРОДА рідного краю: для дітей серед. шк. віку / авт. – упоряд.: В. М. Скляренко, М. О. Панкова; голов.  ред.  Н. Є.  Фоміна.  –  Х. :  Основа,  2011.  – 318, [1] с.: іл., табл. – (Дитяча енциклопедія: засн. у 2002 р.) (Програма «Українська книга»).  –  Бібліогр.: с. 316.
     
К28я54
П 77
  ПРИРОДНИЧИЙ альманах. Біологічні науки: зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Шмалєй (голов. ред.) [та ін.].  –  Херсон , [200-] - .
Вип. 18. – Херсон: ХМД, 2013. – 235 с.: граф., мал., табл. – Ст. укр., рос., резюме англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
     
В70151
26.890(5)я73
М 21
  МАЛЬСЬКА  М. П. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, М. З. Гамкало.– К.: Центр учб. л-ри, 2013. – 183 с. – Бібліогр. та інтернет-ресурси: с. 179 – 181.
     
Б9185
22я2
П 27
  ПЕРЕХРЕСТ В. І. Російсько-український словник з математики, фізики та інформатики: 46 000 термінів / В. І. Перехрест; ред. Л. О. Ващенко; Дніпропетр. нац. ун-т. – К.: Довіра, 2008. – 685 с. – Бібліогр.: с. 684.
     
В71129
26.890(5)я20
К 77
  КРАЇНИ світу. Азія: енциклопедія: для дітей серед. шк. віку / авт. – упоряд. В. М. Скляренко [та ін.]; худож. оформ. Л. Д. Киркач-Осипова. – Сімф.: Таврида, 2012. – 318 с.: кольор. іл.
     
К4я54
Т 13
  ТАВРІЙСЬКИЙ науковий вісник: [зб. наук. пр.] / редкол.: В. В. Базалій (голов. ред.) [та ін.]. – Херсон , 1996 - .
Вип. 79. – Херсон: Грінь Д. С., 2012. – 433 с.: рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
Вип. 80. – Херсон: Грінь Д. С., 2012. – 439 с.: рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
Вип. 81. – Херсон: Грінь Д. С., 2012. – 476, [5] с.: рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
     
Д3273
63.221(4УКР)я20
Д 36
  ДЕРЖАВНІ нагороди та нагороджені в Україні: енцикл. вид. / авт.-упоряд. О. М. Войналович. – К.: Новий Час, 2012.  – 335 с.: кольор. фот.
     
В70395
63я2
М 29
  МАРТИНОВА  І. С. Словник історичних термінів і понять / І. С. Мартинова; ред. О. О. Нєвєжина. – Х.: Прапор, 2011. – 285 с. – Бібліогр.: с. 285 - [286].
     
К63я54
П32
  ПІВДЕННИЙ архів. Історичні науки: зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т; редкол.: В. Д. Сусоров (голов. ред.) [та ін.]. – Херсон, 1999 - .
Вип. 30. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2009. – 224 с.: табл. – Бібліогр. в кінці ст.
     
В49564-9
63.3(4УКР)
У 45
  УКРАЇНСЬКА  біографістика: зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж.
Вип. 9 / відп. ред. Н. П. Марченко; редкол.:  Т. І.  Ківшар (голов. ред.) [та ін.]. – К.: НБУ ім. В. І. Вернадського,  2012. – 454 с. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим.
     
МБ245-9
63.3(4УКР)я20
Е 64
  ЕНЦИКЛОПЕДІЯ історії України: у 10 т. / НАН України, Ін-т історії України; редкол.: А. В. Смолій (голова) [та ін.].– К., Наук. думка, 2003 - .
Т. 8: Па-Прик / В. С. Александрович [та ін.]. – 2011.    – 508, [9] с.: іл., карти.
Т. 9: Прил – С / Н. С. Абашина [та ін.].  – 2012. – 929 с.: іл., карти.
     
МБ211-12
92.0
Е 64
  ЕНЦИКЛОПЕДІЯ Сучасної України / голов. редкол.: І. М. Дзюба (співголова) [та ін.].- К.: Координац. бюро ЕСУ НАН України, 2001 - .
Т. 10: 3 – Зор. – 2010. – 711 с.
Т. 11: Зор – Как. – 2011. – 710 с.
Т. 12: Кал – Киї. – 2012. – 711 с.
     
Г4126
75.578я20
С 13 
  САВИН А.В. Мировой футбол: кто есть кто 2011: полн. энцикл. / А. В. Савин; отв. ред. А. Завгородний. – М.: Эксмо, 2011. – 799 с., [32] л. цв. ил.
     
Г4121
63.3(4УКР)6я2
Ш 26
  ШАРОВ  І. Ф. 100 особистостей України, 1991-2011 / І. Ф. Шаров; відп. ред. В. Вакулич; худож. оформ. О. Коваль. – К.: Арт Економі, 2011. – 471 с.: іл.
     
В70557
63.52(45=УКР)
Ж 21
  ЖАЙВОРОНОК  В. В. Знаки української етнокультури: словник-довідник / В. В. Жайворонок. – К.: Довіра, 2006. – 703 с. – Бібліогр.: с. 5-7.
     
В71030
63.52(45=УКР)я2
Н 34
  Науковий інструментарій українознавця: наук. довід. / Л. К. Токар [та ін.]; наук. ред. Л. К. Токар. – К.: ННДІУВІ, 2012. – 375 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
     
В70178
65.052.2я2
Б 94
  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ облік і аудит: термінол. укр.-рос.-англ. слов.: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. А. Верига [та ін.]. – К.: Центр учб. л-ри, 2013. – 291 с.  – Бібліогр.: с. 290.
     
В70197
65.050.24я73
М 21
  МАЛЬСЬКА М. П. Міжнародна маркетингова діяльність: теорія та практика: підручник / М. П. Мальська, І. С. Пурська. – К.: Центр учб. л-ри, 2013. -286 с.: рис., табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – Термінол. слов.: с. 268-286.
     
В70202
65.206я2
С 76
  СТАДНИЦЬКИЙ Ю. І. Просторова організація систем послуг: словник-довідник / Ю. І. Стадницький, М.П. Мальська; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К.: Центр учб. л-ри, 2013. – 269 с.
     
В70147
65.497.58я73
М 21
  МАЛЬСЬКА М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. екон. спец.] /  М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук.  – К.: Центр. учб. л-ри, 2013. – 232 с.: рис., табл. – Термінол. слов.: с. 219-228. – Бібліогр.: с. 229-232.            
     
В70189
65.9(4УКР)29-21я73
М 21
  МАЛЬСЬКА М. П. Управління діяльністю підприємств корпоративного типу (АТ і ТзОВ): підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / М.  П. Мальська,  Н.  П.  Мандюк, Ю. С. Занько. – К.: Центр учб. л-ри, 2013. – 288 с.: мал., табл. – Слов. термінів: с. 271-283.- Бібліогр. та Інтернет-ресурси: с. 284-288.
     
В70396
67я2
Б 43
  БЄЛІКОВ О. О. Тлумачний словник найсучасніших юридичних термінів: близько 3000 термінів / О. О. Бєліков; ред. О. О. Нєвєжина. – Х.: Прапор, 2011. – 319 с. – Бібліогр.: с. 318-319
     
В71122
71я20
К 66
  КОРІННИЙ М. М. Короткий енциклопедичний словник з культури: [бл. 3000 найважливіших термінів і термінол. сполучень, біогр. довідок найвидатніших діячів культури] / М. М. Корінний, В. Ф. Шевченко; відп. ред. В.Ф. Шевченко. – К.: Україна, 2012. – 383 с. - Бібліогр.: с. 380-383.
     
В70687
71.0я2
М 80
  МОРФОЛОГІЯ культури: тезаурус / за ред. В. О. Лозового. – Х.: Право, 2007. – 383 с.
     
Б9166
72я2
Т 65
  ТРІЩУК О. В. Короткий словник загальнонаукових та соціокомунікативних термінів / О. В. Тріщук, П. О. Киричок, Н. М. Фіголь; відп. ред О. М. Левчук. – К.:  НТУУ «КПІ», 2011. – 123 с. – Бібліогр.: с. 123.
     
В69646
73я73
Б 90
  БУЙНИЦЬКА О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Буйницька. – К.: Центр учб. л-ри, 2012. – 239 с.: мал. – Бібліогр. наприкінці розд. – Термінол. слов.: с. 230-236. – Покажч. термінів: с. 237-239.
     
В71147
75Я20
С 73
  СПОРТ: енциклопедія: для дітей серед. шк. віку / авт.-упоряд. М. О. Володарська, Є. С. Канєвський; голов. ред. Н. Є. Фоміна; худож. оформ. І. В. Осипов. – Сімф.: Таврида, 2012. – 316 с.: іл. – Бібліогр.: с. 311.
     
Б9288
71.4(4УКР)я20
Ш 37
  ШЕВЧЕНКІВСЬКІ лауреати, 1962-2012: енцикл. довід.: на честь 50-річчя засн. в Україні Премії ім. Тараса Шевченка / авт.-упоряд. М. Г. Лабінський;  наук.  ред. Т. В. Майданович; вступ. сл. Б. І. Олійника; худож. В. С. Мельничук. – 3-тє вид., змін. і допов. – К.: Криниця, 2012. – 861 с.:  портр. – Бібліогр. наприкінці ст.
     
Б9189
75.81я2
А 64
  АНГЛО-РУССКИЙ  и русско-английский словарь по туризму: компакт. изд.: свыше 50 000 терминов, сочетаний, эквивалентов и значений: с транскрипцией / Е. Н. Елисеева [и др.]; под ред. Е. Ю. Левитской и Н. Ю. Юрченко. – М.: Живой язык, 2010. – 210 с.
     
В71123
76.170.6с51я2
К 43
  КИРИЧОК Т. Ю. Український тлумачний словник електронних видань / Т. Ю. Киричок; ред. Т. М. Дудар, Л. О. Коротіна, С.  Я. Тимчишин; іл.  О. В. Одайник. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 127 с.: мал., табл. – Бібліогр.:  с. 126-127.
     
В70722
76.17я2
У 45
  УКРАЇНСЬКИЙ тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи / уклад. П. О. Киричок  [та ін.]; за заг. ред. П. О. Киричка. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 895 с. – Бібліогр.: с. 5-6.
     
Б9182
80я20
М 18
  МАЛА філологічна енциклопедія: довідник / уклали і ред. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. – К.: Довіра, 2007. – 476 с.: портр. – Бібліогр.: с. 475-[477].
     
В70542
81.031.4
К 56
  КОВАЛЬ А. П. Знайомі незнайомці: походження назв поселень України / А. П. Коваль; голов. ред. С. В. Головко. – Вид. 2-ге. – К.: Либідь, 2012. – 300 с.: іл. – Бібліогр.: с. 282.
  .  
Б9184
81.411.1-4
П 53
  ПОЛЮГА Л. М.  Повний словник антонімів української мови / Л. М. Полюга. Словник фразеологічних антонімів української   мови  /  В.  С.  Калашник, Ж. В. Колоїз  [до зб. в цілому]. – Вид. 4-те. – К.: Довіра, 2008. – 509, [1], 348 с. – Бібліогр.: с. 507-509 та в підрядк. прим.
     
В70556
81.411.1-4
Р 75
  РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ  словник-довідник: бл. 102 000 сл. і словосполучень / за ред. В. М. Бріцина; упоряд. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. – 2-ге вид. – К.: Довіра, 2008. – 942 с. – Бібліогр.: с. 941.
     
В69003
81.432.1-4
Д 46
  ДІЛОВА лексика: англ.-укр., укр.-англ. слов.: [для студ. вищ. навч. закл.] / уклад. О. М. Акмалдінова, С. С. Кіраль, О.О. Письменна;  ред. Н. В.  Кіор.  –  К.:  Академія, 2011. – 295 с. – (Nota bene: сер. засн. в 1995 р.). – Бібліогр.: с. 294-295.
     
Г4130
76.12я2
В 14
  ВАЙШЕНБЕРГ З. Журналістика та медіа: довідник / З. Вайшенберг,  Г. Й. Кляйнштойбер, Б. Пьорксен; наук. ред.  В.  Іванов;  пер. з нім.  П. Демешко, К. Макєєв. – К.: Акад. укр. преси: Центр вільної преси, 2011. – 529 с. – Бібліогр. наприкінці ст. – Термінол. покажч.: с. 527-529.
     
Г4192
83.3(0)я20
У 31
  УДОВИЧЕНКО Л. М. Енциклопедія-довідник зі світової літератури / Л. М. Удовиченко; за заг. ред. Н. М. Кадоб’янської. – К.: Освіта, 2012. – 143 с.
     
Г4190
75.812.57(45УКР)
П 15
  ПАМЯТНИКИ национального культурного наследия Украины «Неизведанная Украина»: автомоб.-турист. атлас / сост.  А. Глазовой, Ю. В. Ференцева, И. Лыльо; отв. ред. Ю. В. Ференцева; ред. – карт. В. Гречаный; фот. А. Иванов. – К.: Балтія-Друк, 2012. – 287 с.: карты, табл., схемы, фот.
     
Б9291
83.3(4УКР9)
К 59
  КОЗАК С. Б. Волинська літературна еміграція: корот. бібліогр. досвід. / С. Б. Козак; упоряд., вступ. ст., прим. авт.; худож. оформ. О. Панюков. – К.: Укр. письм., 2012. – 95 с.: портр. – Бібліогр. наприкінці ст. та в прим.: с. 13 – 14.
     
МБ296-2
85я20
Б 39
  БЕЗКЛУБЕНКО С. Д. Мистецтво: терміни та поняття: енцикл. вид.: у 2 т. Т. 2: М–Я / Сергій Безклубенко;  упоряд. ілюстр. О.  С.  Олійник;  літ.  ред. О.  Сень. –  К. : Казка, 2010. – 255 с.: кольор. іл. – Список іл.: с. 240 – 251. – Покажч. термінів: с. 251 – 255.
     
К92.3
Х 39
  ХЕРСОН: регіон. щоріч. інформ. довід. 2013, вип. 11: довід. уклад. станом на 31.12.2012 / Ю. Лапухіна [та ін.]. – Херсон: Сафронов А. І., 2013. – 359 с.: іл.
     
К85.158.7л61
К 60
  КОЛЛЕКЦИЯ экслибрисов М. А. Емельянова в собрании Херсонского художественного музея им. А. А. Шовкуненко: каталог / авт. текст. сопровожд. и сост. кат. Н. А. Кольцова; ред. В. А. Черников; фотогр.  О. И. Лещук, С. О. Немцева. – Херсон: Сириус, 2013. – 225 с.: фот. цв., ил. – Библиогр.: с. 224 – 225.
     
В71112
88.6я2
Л 81
  ЛОФФ Д. Справочник сновидений / Д. Лофф; пер. с англ. М. М. Шавриной, И. В. Лукьянова, Т. В. Пушкаша; гл. ред.    Н. С. Чистюхина; дизайнер обл. А. Н. Печенежский. – Изд. 2-е, перераб. – Х.: Клуб семейного досуга, 2005. – 318 с. – Библиогр.: с. 318.

 

Нові довідкові, бібліотекознавчі та бібліографічні матеріали. Випуск 1 (148)

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25262728
293031