Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Державний архів Херсонської області

Part`s menu

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
[1921]
(До 90-річчя з часу заснування)

2 квітня 1921 р. згідно з розпорядженням Херсонського повітового виконкому була створена Херсонська особлива архівна комісія, до складу якої входили представники видавництва, музею, відділу народної освіти та робітничо-селянської інспекції. Вона перебувала в підпорядкуванні Миколаївської губернської архівної комісії і здійснювала виявлення й облік документів установ, які існували до 1917 р.
У1922 році керівництво архівною справою перейшло до Одеського губернського архівного управління. У листопаді 1925 р. створено Херсонське окружне архівне управління, яке розпочало діяльність з жовтня 1926 року, а ліквідоване у жовтні 1930 року. Замість нього почало діяти Херсонське міське архівне управління, реорганізоване у березні 1932 року в Херсонський державний історичний архів, який у свою чергу з 1938 року став філією Миколаївського обласного історичного архіву. Після звільнення Херсонщини від німецьких загарбників і створення Херсонської області з 4 квітня 1944 року розпочав свою діяльність Державний архів Херсонської області, який належав до системи МВС, пізніше його підпорядкували архівному відділу облвиконкому, ліквідованому у 1988 році.
У Державному архіві Херсонської області сконцентровано документи, що висвітлюють історію Херсонщини з 1721 року до сучасності.


Література

ДЕРЖАВНИЙ архів Херсонської області: анот. реєстр описів: фонди періоду до 1917 р. / Держ. арх. Херсон. обл.; авт. упоряд. Ю. Коник. – Херсон: ХМД, 2006. – 137 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники). – Покажчики: с. 91-135.

ДЕРЖАВНИЙ архів Херсонської області: відомості про місця зберігання док. з особового складу: довідник / Держ. арх. Херсон. обл.; упоряд. Л. Виноградова та ін.; відп. ред. О. Марущак. – Херсон: ХМД, 2007. – 502 с.: табл. - (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

ДЕРЖАВНИЙ архів Херсонської області: ілюстр. путівник / Держ. архів Херсон. обл.; уклад. О. Марущак, О. Стукалова. – Херсон: ХМД, 2006. - 3 арк.: 16 кольор. іл.

ДЕРЖАВНИЙ архів Херсонської області: колекція карт і планів: опис фонду № 302 / Держ. архів Херсон. обл. - Херсон: ХМД, 2006. – 720 с. - (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники). – Покажчики: с. 503-718.

ДЕРЖАВНИЙ архів Херсонської області: путівник / Держ. архів Херсон. обл.; упоряд. В. Баранюк, В. Боровик, Л. Виногра-дова. – К., 2003. – 736 с.- (Архівні зібрання України. Путівники).

КАБАЧІЙ Р. Матеріали Державного архіву Херсонської області як база для дослідження колективної та історичної психології / Р. Кабачій // Південний архів: іст. науки. – Херсон, 2004. – Вип. 17. – С. 111-115.

КАРПОВА А. П. З історії розвитку архівної справи на Херсонщині / Антоніна Карпова // Південний архів: іст. науки. – Херсон, 2001. – Вип. 6. – С. 5-13.

КАРПОВА А. В. Херсонська губернія в архівних документах: (Структура управління. Архів. Фонди. Персоналії) / Антоніна Карпова // Південний архів: іст. науки. – Херсон, 2003. – Вип. 12. – С. 142-146.

КУЗЬМЕНКО Т. А. Документальна скарбниця Державного архіву Херсонської області. Фонди особового походження як джерело краєзнавчих досліджень / Т. Кузьменко, Г. Гордійчук // Південний архів: іст. науки. – Херсон, 2003. – Вип.12. - С. 212-215.

МИХАЙЛОВА Г. О. Огляд документів Держархіву Херсонської області про міжнаціональні відносини на Півдні України: [1802-1929 р.р.] / Ганна Михайлова // Музей і XXI сторіччя: зб. наук. пр. – Херсон, 2000. – С. 12-13.
НЕМЦЫ Херсонщины: аннот. перечень дел Гос. архива Херсон. обл. (1919-1930) / Гос. архив Херсон. обл.; сост. А. В. Карпова, А. В. Айсфельд, Л. В. Виноградова; ред. О. В. Айс-фельд. – О.: Астропринт, 2002. – 168 с.

ОРЛОВА З. С. Колекція фотокопій документів з історії Херсонщини: огляд фонду № 324/3 / Зоря Орлова; Держ. архів Херсон. обл. – Херсон: ХГТ, 2007. – 72 с.: іл.- Бібліогр.: с. 72. - (Бібліотечка архіву; вип. 9).

СІНКЕВИЧ Є. Г. З досвіду викладання архівознавства, організації архівної практики та розгортання співпраці історичного факультету із Державним архівом Херсонської області / Євген Сінкевич // Південний архів: іст. науки. – Херсон, 2001. – Вип. 6. – С. 13-14.

СІНКЕВИЧ І. Ю. Огляд науково-видавничої діяльності Державного архіву Херсонської області / Ірина Сінкевич, Світлана Петрова // Південний архів: іст. науки. – Херсон, 2008. – Вип. 28/29. – С. 402-426.

СІНКЕВИЧ І. Ю. Херсонська губернська вчена архівна комісія / Ірина Сінкевич // Заселення Півдня України: проблеми національного та культурного розвитку: наук. доп. Міжнар.наук.-метод. конф. (21-24 трав. 1997 р.). – Херсон, 1997. – Ч.1. – С. 103-108.

БОРОВИК В. Берегти минувшину задля майбутнього / Віктор Боровик. – Наддніпрян. правда. – 2009. – 23 груд. (№ 10). – С. 3.

БОРОВИК В. Сьогодення архівної служби Херсонщини / Віктор Боровик // Константи. – 2007. - № 1 (13). – С. 14-15.

ГАНЧЕНКО Д. Архівні установи Херсонщини: ретроспектива діяльн. / Д. Ганченко // Константи. – 2006. - № 1 (12). – С. 19-24.

ГОЛОБОРОДЬКО О. Світло Зорі Орлової:[почесного члена спілки архівістів України, ветерана архів. служби] / Олександр Голобородько // Наддніпрян. правда. – 2006. – 11 жовт. – С. 3.

ГОРДІЙЧУК Г. Документальний відеоряд: [про фонд відеоматеріалів архіву] / Галина Гордійчук // Константи. – 2007. - № 1 (13). – С. 107-108.

КАРПОВА Антоніна, директор Державного архіву області: „Жива скарбниця пам’яті твориться на Херсонщині ось уже 80 літ” / інтерв’ю записала О. Скора // Наддніпрян. правда. – 2001. – 21 груд.

КАРПОВА А. Архів і людина / Антоніна Карпова // Наддні-прян. правда. – 2005. – 23 груд. - С. 1, 2.

КАРПОВА А. Історія – рідна мати народу: 24 грудня – День працівників архівних установ / Антоніна Карпова // Наддніпрян. правда. – 2002. – 20 груд.

КУЗОВОВА Н. М. Документи Ангальт – Кетенського періоду Асканія – Нова (1828-1956) у Державному архіві Херсонської області / Н. Кузовова // Вісті Біосферного заповідника „Асканія – Нова”. – 2008. - № 10. – С. 201-202.

МАКІЄНКО Н. „Архів – моя душа”: [до 80-річчя від дня народження архівіста і краєзнавця З. С. Орлової] / Наталя Макієнко // Константи. – 2007. - № 1(13). – С. 109-115. – Бібліогр. у кінці ст.

МАРТИНГ-Блувштейн Т. Самый большой личный архив исто-рических сведений о нашем крае: [об архивисте З. С. Орловой] / Т. Мартинг-Блувштейн // Херсон. вісн. – 2001. – 20 груд. – С. 16.

ЦИБУЛЕНКО Г. В. Державний архів Херсонської області – скарбниця історії південного краю / Геннадій Цибуленко, Лариса Цибуленко // Константи. – 2006. – № 1 (№ 12). - С. 10-14.

ШУМЕЙ О. Колекція картографічних матеріалів кінця XVIII – початку XX ст. Державного архіву Херсонської області / Олександр Шумей // Південний архів: іст. науки. – Херсон, 2006. – Вип.23. - С. 120-124. – Бібліогр. в кінці ст.

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031