Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Довідкові видання

Меню розділу

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ

В68672
28.1я721
Э36
  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ материалы по математике и физике 2010 года / сост. А. А. Егоров, С. А. Дориченко,В.А. Тихомирова. - М.: МЦНМО, 2011. - 188, [1] с.: рис. - (Прил. к журн. "Квант +"; вып. 6/2010).
     
В68706
28.072.511.2
Ф83
  ФРАНК-КАМЕНЕЦКИЙ М.Д. Королева живой клетки: от структуры ДНК к биотехнологической революции / М. Франк  Каменецкий; гл. ред. Т. Деревянко. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2010.- 286, [1] с.: рис.- (Наука и мир: осн. в 2009 г.).- Слов. терминов: с. 248-266.
     
В69016
28.081вя73
М74
  МОДЕЛЮВАННЯ і прогнозування стану довкілля: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Лаврик [та ін.]; за ред. В. І. Лаврика. –К.: Академія, 2011. – 397 с.: рис., табл. – (Альма-матер: сер. засн. в 1999 р.). – Термінол. слов.: с. 381-390. – Бібліогр.: с. 391-397.
     
В69013
30.606.4я73
К49
  КЛИМЕНКО М. О. Техноекологія: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] /М. О. Клименко, І. І. Залеський; ред. Г. Т. Сенькович. – К.: Академія, 2011. – 254 с.: рис., табл. – (Альма-матер: сер. засн. в 1999 р.). – Термінол. слов: с. 246-252. –Бібліогр.: с. 253-254.
     
Г3814
32.973.202
Л36
  ЛЕВИН Дж. Р. Интернет для чайников" / Джон Левин, Маргарет Левин-Янг, Кэрол  Бароди; гл. ред. С. Н. Тригуб; пер. с англ. В. С. Гусева. – 11-е изд. –М.; СПб.; К.: Диалектика: Вильямс, 2010. – 338 с.: рис. - (Для сомневающихся). – Контртитул англ. – Слов. терминов: с. 323-334.
  .  
Г3815
32.973.26я2
Ч-42
  ЧЕМБЕРС М. Л. Компьютер для чайников: полн. справ. /Марк Чемберс; гл. ред. С. Н. Тригуб; пер. с англ. А. П. Сергеева. – 4-е изд. – М.; СПб.; К.: Диалектика: Вильямс, 2010. – 574 с.: рис. – Контртитул англ. – Предм. указ.: с. 571-574
     
В68879
40.1я73
Ш 95
  ШУВАР І. А. Екологічні основи збалансованого природокористування: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. А. Шувар, В. В. Снітинський, В. В. Бальковський. – Л.; Чернівці: Книги  –  XXI, 2011. –759 с.: рис., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – Глосарій: с. 678-759.
     
Г3835
63.221(0)
С71 
  СПАССКИЙ И. Г.  Иностранные и русские ордена до 1917 года / И. Г. Спасский. - [Перепеч. с изд. 1963 г.]. – М.: Вече, 2009. – 223 с., [20] л. табл.: рис. - (История наград). – Библиогр.: с. 203-209 и в подстроч. примеч. – Указ. орденов: с. 210-221.
     
Г3770
63.3(0)
С55
  СОБЫТИЯ, изменившие мир / сост., авт. ист.-биогр. очерков А. Л. Карнацевич; гл. ред. Н. Е. Фомина; худож. оформ. О.Н. Артеменко.- Х.: Фолио, 2011. – 316 с.: ил.
     
Д3020
63.3(0)я20
С 24
  СВІТОВА історія: ХХ століття: енцикл. слов. / ін-т іст. дослідж., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка; упоряд. І. Підкова; за ред. Ігора Підкови та Романа Шуста; обкл. і худож. оформ. Р. Романишин, А. Лесів. –  Л.: Літопис, 2008.- 974 с.
     
ПБ193-2
63.3(2)-27
Э 68
  ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Российские немцы»: метод. материалы / Обществ. акад. наук рос. немцев; ред. кол. энцикл. «Российские немцы»; сост. В. Дизендорф; ред. группа: Н. Варденбург [и др.]. – М.: [б.и.], 1997.
Вып. 2: Тематический словник. 189 с.
Вып. 3: Алфавитный словник. – 188 с.
     
В49564-5
63.3(4УКР)
У 45
  УКРАЇНСЬКА  біографістика = Biographistica Ukrainica: зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. Вип. 5 / відп. ред. Н.П.Марченко; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського.- К.: НБУВ, 2009. – 294, [1] с.: табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
     
Д3035
63.3(4УКР)я6
Л 38
  ЛЕГЕНДАРНІ села України = The renowned Ukrainian Villajes / авт.-уклад. Х.Й. Роглєв [та ін.]; пер.англ. Г. О. Теличук; редкол.: Ю.  Л. Болошицький (голова ред. ради) [та ін.]; худож. оформ. С. І. Лук’яненка. – К.: Книга, 2009.- 255 с.: кольор.фот. - (Культурно-історична спадщина України) (Програма «Українська книга»: сер. засн. в 2006 р.)
     
В68989
63.3(4УКР)я73
І-90
  ІСТОРІЯ українознавства: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / П. П.Кононенко [та ін.]; за ред. П. П. Кононенко. – К. : Академвидав, 2011. – 508, [2] с. – (Альма-матер: сер. засн. в 1999 р.). –  Термінол. слов.: с. 484-491. – Бібліогр.: с. 492-508.
     
МБ195-5(1)
63.3(4УКР)-7
І-90
  ІСТОРІЯ української культури: у 5 т. / НАН України; голов. редкол. Б. Є. Патон [та ін.]. - К.: Наук. думка, 2001 - .
Т. 5: в 3 кн., кн. 1: Українська культура ХХ-початку XXІ століть / Б. М. Ажанюк [та ін.]; редкол.: М. Г. Жулинський (голов. ред.) [та ін.]. - 2011. - 861 с.: портр., кольор. іл. - Бібліогр.: с. 813-830 та в підрядк. прим.
Т. 5, 3 кн., кн. 2: Українська культура ХХ–початку XXІ столітть / В. П. Агеєва [та ін.]; редкол.: М. Г. Жулинський (голов. ред.) [та ін.]. – 1030 с.: кольор. іл., портр., - Бібліогр.: с. 960-990.
     
63.3(4УКР4ХЕС)я23
В 88
  ВУЛИЦІ мого дитинства: путівник / Херсон. обл. б-ка для юнацтва ім. Б. Лавреньова; уклад. Н. Попова, С. Коваль; ред. С. Коваль. – Херсон: [Б.в.], 2011. – 18 с.: фот. – Бібліогр.: с. 17.
     
65.051.9(4УКР-4ХЕС)
Г 61
  СТАТИСТИЧНИЙ щорічник Херсонської області за 2010 рік / голов. упр. статистики у Херсон. обл.: за ред. В.А. Вознюка. - Херсон:  [Б. в.], 2011. – 498 с.
     
В68601
65.5я2
Г 60
  ГОЛИКОВ А. П. Международные экономические термины: словарь-справ. / А. П. Голиков, П. А. Черномаз; в авт. ред.;  Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – К.: Центр учеб. лит., 2008. – 375 с. – Библиогр.: с. 374.
     
Г3804
65.9(4УКР)240
Н 35
  НАЦІОНАЛЬНИЙ класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010: станом на 11.04.2010 р. – К.: Центр учб. л-ри, 2011. – 359 с.
     
В68812
65.01я73
Г 75
  ГРАЖЕВСЬКА Н. І. Еволюція сучасних економічних систем: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н. І. Гражевська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, - К.: Знання, 2011. – 286 с.: табл. – Слов. термінів: с. 260-286. – Бібліогр. наприкінці розд. та в пірядк. прим.
     
В 39300
65.9 (6)
Т 83
  ОБЩАЯ характеристика африканского предпринимателя// Туманова Л. К. Африканский предприниматель: социал. портр. – М., 1993. – С. 39-56.
     
ПБ 152-2006
65.9(4УКР)-05я2
С 78
  СТАТИСТИЧНИЙ щорічник України за … рік / Держкомстат України; за ред. О. Г. Осауленка. – К.: Техніка, 1991 - . 
2006: Консультант, 2007. – 551 с. – Предм.-алф. покажч.: с. 546-551.
2007: Консультант, 2008. – 571 с. - Предм.-алф. покажч.: с.566-571.
2008:  Інформ.-аналіт. агенство, 2009. – 566 с.: іл. - Предм.-алф. покажч.: с. 561-566.
     
В68621
65.9(4УКР)240
Н 35
  НАЦІОНАЛЬНИЙ класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності» (КВЕД) ДК 009:2005: станом на 10 груд. 2010 р. – К.: Центр учб. л-ри: Укр. молодіж. правн. союз, 2011. – 223 с.
     
В66070-2
67.61л3я2
Н 34
  НАУКОВА діяльність Інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України: довідник / за ред.: В. І. Борисова, В.С. Батиргареєвої. – Х.: Гімназія, 2010. – Вип. 2: 2005. - 2010. - 207 с.
     
М67.9(4УКР)301.011.2
П 61
  ПОСІБНИК громадського активіста: метод. посіб. / за ред. О. Бойчук. – Нова Каховка: ПИЕЛ, 2011. – 68 с. – Голосарій: с. 66.
     
В68554
67.9(4УКР)301.145я7
Т 31
  ТЕЛІПКО В. Е. Юридичний путівник автомобіліста: навч.-практ. посіб. / В. Е. Теліпко; за ред. авт. – К.: Центр учб. л-ри, 2011. – 517, [2] с.: табл. – Бібліогр.:с.313-317. – Дод.: с. 318-499. – Термінол. слов.: с. 500-[518].
     
В68796
67.9(4УКР)301.165фя73
М 66
  МИТНІ Інформаційні технології: навч. посіб. / О. Ф. Волик [та ін.]; за ред. П.В. Пашка. – К.: Знання, 2011. – 391 с.: рис., табл. – (Митна справа в Україні: сер. засн. у 2001 р.). – Дод.: с. 345-374. – Бібліогр.: с. 375-377. - Термінол. слов.: с. 378-388.
     
Г3799
67.9(4УКР)310я73
П 84
  ПРОЦЕСУАЛЬНА документація: станом на 01 серп. 2010 р.: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. М. Павлик [та ін.]. - 3-тє вид., перероб. та допов. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 559 с.
     
В69007
74.265.1я73
М 54
  МЕТОДИКА навчання фізики в старшій школі : навч. посіб. для студ. вищ навч. закл. / В. Ф. Савченко [та ін.]; за ред. В.Ф. Савченка. – К.: Академія, 2011.– 294 с.: мал.., табл.. – (Альма-матер: сер. засн. в 1999 р.). – Термінол. слов.: с. 288–291.- Бібліогр.: с.: 292-294.
     
В69004
75.81я2
С 48
  СЛОВНИК рекреаційних термінів / уклад. С. С. Бєляєва; ред. Т.А. Дічевська. – К.: Академія, 2011. – 182 с. – (Nota bene: сер. засн. в 1995 р.). – Алф. покажч.: с. 153-173.   – Бібліогр.: с. 174-181.
     
К85.103(4УКР)6
А 58
  АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ арт путеводитель = Alternative Art Guide/ Е.Афанасьева [и др.]; пер. на англ. У.Данчук, Ю.Манукян; Центр молодеж. инициатив «Тотем». – Херсон: Гилея, 2011. - 142, [2] с.: цв. фот., ил.
     
В43353-13
76.113(4УКР)
Р 85
  РУКОПИСНА та книжкова спадщина України: археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. Вип. 13 / ред.: Н. М. Зубкова, М.Л. Скирта, О. С. Боляк; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, ін-т рукопису. – К.: НБУВ, 2009. – 457, [4] с.: рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
     
Г3841
85.314-73(4УКР)я20
Л 63
  ЛИСЕНКО І. М. Співаки України: енцикл. вид. / І. Лисенко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Знання, 2011. – 629 с.: портр.
     
В68997
86.23я73
Ш 95
  ШУГАЄВА Л. М. Релігії світу: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л.М. Шугаєва; ред. Г.Т. Сенькович. – К.: Академвидав, 2011. – 253 с. – (Альма-матер: сер. засн. в 1999 р.). – Термінол. слов.: с. 237 – 248. – Бібліогр.: с. 249 – 253.
     
В69021
88.3я73
С 13
  САВЧИН М. В. Загальна психологія: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. В. Савчин; ред. В. П. Мусійченко. – К.: Академвидав, 2011. -416 с.: рис. – (Альма-матер: сер. засн. в 1999 р.). – Термінол. слов.: с. 447-457. – Бібліогр.: с. 458-461.
     
В68987
88.32я73
Т 45
  ТІТОВ І. Г. Вступ до психофізіології: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. Г. Тітов; ред. Н. Л. Ленська. – К.: Академвидав, 2011. – 294 с.: рис. – (Альма-матер: сер. засн. в 1999 р. ). – Термінол. слов.: с. 278-290. – Бібліогр.: с. 291-294.
     
В68988
88.373я73
Т 48
  ТКАЛИЧ М. Г. Гендерна психологія: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Г. Ткалич; ред. Н. Л. Ленська. – К.: Академвидав, 2011. – 245 с. – (Альма-матер: сер. засн. в  1999 р.). – Термінол. слов.: с. 235 - 240. – Бібліогр.: с. 241-245.
     
В68876
88.53я73
Л 43
  ЛЕКО Б. А. Медіація: підруч. [для студ. вищ. навч. закл. за спец. «Конфліктологія»] /  Богдан Леко, Галина Чуйко. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2011.–462 с.: іл., табл. - Бібліогр: с. 349-364. – Термінол. слов.: с. 365-384.   
     
К92.3
Х 39
  ХЕРСОН 2011, вип. 9: регіон. щоріч. інформ. довід.: уклад. станом на 31.12.2010 / Ю. Лапухіна [та ін.]. – Херсон: Золоті сторінки, 2011. – 359, [1]  с.
     
В68999
81я73
Б 31
  БАЦЕВИЧ Ф. С. Вступ до лінгвістичної прагматики: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ф. С. Бацевич; ред. Г. А. Теремко. – К.: Академія, 2011. – 302 с. – (Альма-матер: сер. засн. в 1999 р.). – Дод.: с. 275-279. – Термінол. слов.: с. 280-292. – Бібліогр.: с. 293-302.
     
В69020
81я73
Я 96
  ЯШЕНКОВА О. В. Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб. для самост. роботи студ. [вищ. навч. закл.] / О. В. Яшенкова; ред. Г. А. Теремко. – К.:  Академія, 2011.  – 300 с.: іл. – (Сам!: сер. засн. в 2008 р.) – Англо-укр. слов. термінів і понять: с. 267-274. – Термінол. слов.: с. 275-298. – Бібліогр.: с. 299-300 та в тексті.
     
В69003
81.432.1-4
Д 46
  ДІЛОВА лексика: англ.-укр., укр-англ. слов.: [для студ. вищ. навч. закл.] / уклад.: О. М.  Акмалдінова, С. С.  Кіраль, О. О. Письменна; ред. Н. В. Кіор. – К.: Академія, 2011. – 295 с.
     
В69002
83.011.7
С 48
  СЛОВНИК тропів і стилістичних фігур / авт.-упоряд. В. Ф. Святовець; ред.О. О. Нечипоренко. – К.: Академія, 2011. – 172 с. – (Nota bene: сер. засн. в 1995 р.). – Алф. покажч.: с. 167-169. – Бібліогр.: с. 170-172.
     
В69010
83.3(4УКР)6-44я73
Х 22
  ХАРЧУК Р. Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Р. Б. Харчук; ред. А. А. Даниленко. – 2-ге вид., стер. – К.: Академія, 2011. – 247 с. – (Альма-матер: сер. засн. в 1999 р.). – Корот. слов.-довід.: с. 235-247. – Бібліогр. в тексті.

 

Нові довідкові, бібліотекознавчі та бібліографічні матеріали. Випуск 2

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25262728
293031