Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Порядок реалізації бюджетної програми "Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"

Меню розділу

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
телебачення і радіомовлення
України
28.11.2012  № 313

Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України
14 грудня 2012 р.
за № 2087/22399

ПОРЯДОК
реалізації бюджетної програми "Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм реалізації бюджетної програми «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга» (далі - програма).
1.2. Випуск книжкової продукції за програмою здійснюється за державним замовленням.
1.3. Метою цього Порядку є визначення основних організаційних, правових та економічних засад реалізації програми, забезпечення прозорого механізму формування якісного та змістовного наповнення асортименту вітчизняної книжкової продукції для досягнення відповідного інформаційного, освітнього, культурного рівня українського суспільства, сприяння формуванню позитивного міжнародного іміджу держави.

II. Основні завдання програми

Основними завданнями програми є:

 • формування та постійне оновлення асортименту вітчизняної книжкової продукції для забезпечення потреб усіх соціальних груп українського суспільства виданнями з різних галузей знань державною мовою та мовами національних меншин;
 • сприяння розвитку вітчизняного книговидання для підвищення його рівня за кількісними та якісними показниками до рівня передових країн світу;
 • запровадження державного протекціонізму у національній видавничій справі з метою захисту вітчизняного ринку з дотриманням положень міжнародного права;
 • забезпечення доступу до надбань світової культури шляхом перекладу та видання державною мовою творів видатних зарубіжних авторів;
 • видання творів українських класиків та сучасних авторів;
 • переклад творів українських авторів іноземними мовами з метою популяризації української літератури на міжнародному рівні;
 • сприяння максимальному задоволенню культурно-освітніх потреб населення усіх регіонів України та українців за кордоном у вітчизняній книжковій продукції;
 • поповнення бібліотечних фондів України книжковою продукцією;
 • вплив на формування читацьких інтересів, виховання культури читання та любові до друкованого слова на кращих зразках творів.

III. Формування переліку книжкових видань, передбачених до випуску за програмою

3.1. Формування переліку книжкових видань, передбачених до випуску за програмою (далі - перелік видань), щороку здійснює Державний комітет телебачення і радіомовлення України (далі - Держкомтелерадіо України), який є державним замовником на випуск книжкової продукції за програмою, відповідно до таких критеріїв:

 • задоволення читацького попиту, сформованого за даними провідних бібліотек України;
 • на виконання актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України;
 • видання до пам’ятних дат;
 • актуальність і новизна теми в контексті сучасних проблем українського державотворення та історії України;
 • сприяння розвитку національної культури українського народу, зміцненню його духовності й моралі, утвердженню національної ідеї;
 • збагачення суспільства національними, світовими надбаннями в економічній, політичній та духовній сферах;
 • висвітлення життя та діяльності видатних постатей в українській історії, культурі, науці.

3.2. До переліку видань включаються суспільно необхідні видання, що сприяють:

 • вихованню патріотизму у підростаючого покоління, почуття любові до своєї Батьківщини та гордості за її історичне минуле;
 • повному та об'єктивному висвітленню історії України, усіх сфер життя держави;
 • ознайомленню з надбаннями світової культури;
 • висвітленню ролі України у розвитку світової цивілізації та культури, підвищенню інтелектуального рівня суспільства;
 • захисту інтересів національних меншин України шляхом випуску видань їхньою рідною мовою.

IV. Тематичні розділи переліку видань

4.1. Перелік видань формується за такими тематичними розділами:

 • видання для дітей та юнацтва;
 • твори класиків української літератури та сучасних українських авторів (у тому числі твори лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка, за які вони отримали премію);
 • твори класиків зарубіжної літератури (в перекладі українською мовою);
 • науково-популярні видання, довідкові та інформаційні видання (енциклопедії, довідники, словники тощо);
 • видання мовами національних меншин України.

4.2. Держкомтелерадіо України визначає орієнтовний тираж для кожного тематичного розділу.

V. Організаційне забезпечення формування переліку видань

5.1. Пропозиції до проекту переліку видань на наступний рік приймаються Держкомтелерадіо України від видавництв та видавничих організацій різних форм власності (далі - видавці) з 1 лютого до 1 липня включно у вигляді заявки з обґрунтуванням суспільної необхідності видання, до якої додаються: відомості про авторів та інших осіб, які братимуть участь у створенні видання (авторський колектив, упорядник, перекладач, художник); назва видання з короткою анотацією; мова (мови), якою (якими) пропонується випускати видання; обсяг видання (зазначається в обліково-видавничих та умовно-друкарських аркушах); тираж видання; стан підготовки видання до випуску; орієнтовна вартість тиражу видання; плановий кошторис витрат; технічні параметри (технічне завдання), оригінал або нотаріально завірена копія документа (документів), що підтверджує (підтверджують) наявність у видавця виключного майнового права на використання твору; копія свідоцтва про внесення видавця до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції або його дублікат; документи, що підтверджують платоспроможність видавця.
5.2. Держкомтелерадіо України на підставі прийнятих від видавців пропозицій здійснює попередній відбір видань для випуску за програмою.
До розгляду не приймаються:

 • заявки на випуск видань, що не передбачені тематичними розділами, а також на перевидання книг, випущених у попередні роки, за винятком тих, які не представлені у достатній кількості в бібліотечних фондах України;
 • заявки на випуск багатотомних видань.

Багатотомні видання можуть включатися до переліку видань на виконання актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України.
5.3. Тематичну та змістовну оцінку включених до проекту переліку видань здійснює експертна рада з формування державного замовлення на випуск книжкової продукції Держкомтелерадіо України (далі - експертна рада).
Склад експертної ради та положення про неї затверджуються наказом Держкомтелерадіо України.
5.4. З урахуванням висновків експертної ради щодо проведеної оцінки видань Держкомтелерадіо України готує пропозиції до проекту державного замовлення на наступний рік.
5.5. Після затвердження Державного бюджету України на відповідний рік, визначення обсягів фінансування за програмою Держкомтелерадіо України вносить на розгляд експертної ради доопрацьований перелік видань.
5.6. З урахуванням висновків експертної ради перелік видань розглядається колегією та затверджується наказом Держкомтелерадіо України.
5.7. Текст затвердженого переліку видань розміщується на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо України для ознайомлення громадськості.

VI. Фінансове забезпечення та економічні засади реалізації програми

6.1. Реалізація програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України.
Фінансово-економічний департамент Держкомтелерадіо України забезпечує фінансовий аналіз планових кошторисів витрат на виготовлення видань, включених до переліку видань.
6.2. Встановлення нормативів рентабельності виробництва та доставки книжкової продукції здійснюється відповідно до пункту 61 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)».
6.3. З метою виконання державного замовлення Держкомтелерадіо України укладає договори з видавцями у порядку, встановленому Законом України «Про здійснення державних закупівель».
6.4. З метою забезпечення прозорості витрачання коштів державного бюджету, що спрямовуються на виконання програми, кошторисна вартість книжкових видань оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо України або будь-яким іншим способом.
6.5. Перерахунок коштів видавцям на випуск книжкової продукції за програмою здійснюється на підставі укладених договорів відповідно до законодавства.
6.6. Контроль за виконанням державного замовлення покладається на Держкомтелерадіо України.

VII. Розповсюдження видань, випущених за програмою

7.1. Книжкова продукція, випущена за державним замовленням, розповсюджується шляхом безоплатної передачі відповідно до розподілу тиражів видань, що здійснюється Держкомтелерадіо України з урахуванням результатів попереднього вивчення потреби у такій продукції, для поповнення фондів публічних бібліотек (загальнодоступних), у тому числі спеціалізованих (для дітей та юнацтва, осіб з фізичними вадами), спеціальних бібліотек (навчальних закладів, музеїв, підприємств, установ, організацій), для дипломатичних представництв, українських громад за кордоном, національно-культурних товариств та використовується для задоволення загальнодержавних і суспільних потреб. При цьому література, яка виходить мовами національних меншин України, передається товариствам національних меншин України для задоволення культурно-освітніх потреб.
7.2. Розподіл тиражів видань, випущених за програмою, здійснюється відповідно до рознарядок, підготовлених департаментом видавничої справи і преси Держкомтелерадіо України.

Директор департаменту
видавничої справи і преси                                                                          О.А. Кононенко


Публікації документа
Офіційний вісник України від 29.12.2012 — 2012 р., № 96, стор. 282, стаття 3990, код акту 65075/2012

Ділове досьє директора ЦБС. Випуск 7

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 1516
17181920212223
24252627282930