Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Соціокультурний підхід до української мовної підготовки іноземних студентів

378.016:811.161.2'243]:316.74

Ч-12
Чабан Наталя Іванівна.
Соціокультурний підхід до української мовної підготовки іноземних студентів: навчально-методичний посібник/ Н. І. Чабан - Херсон : [б. в.], 2021.
Предметні рубрики: Іноземні студенти -- Українська мова -- Навчання -- Соціокультурний підхід
УДК: 378.016:811.161.2'243]:316.74

Анотація:

Навчально-методичний посібник присвячено узагальненню досвіду реалізації соціокультурного підходу в процесі української мовної підготовки іноземних студентів на базі Херсонського державного університету. З’ясовано теоретичні засади соціокультурного підходу до української мовної підготовки іноземних студентів, вивчено й проаналізовано практичний досвід вітчизняних вишів з української мовної підготовки іноземних студентів на засадах соціокультурного підходу, схарактеризовано навчально-методичне забезпечення використання краєзнавчих і країнознавчих текстів в українській мовній підготовці іоземних студентів, удосконалено методики організації наукової роботи іноземних студентів у процесі української мовної підготовки на засадах соціокультурного підходу, обґрунтовано дозвіллєві форми позааудиторної роботи в українській мовній підготовці іноземних студентів на засадах соціокультурного підходу.
Видання розраховане на викладачів вітчизняних вишів, які цікавляться питаннями української мовної підготовки іноземних студентів.

Рецензія фахівця (офіційні рецензії):

Актуальність навчально-методичного посібника Чабан Н. І. «Соціокультурний підхід до української мовної підготовки іноземних студентів» обумовлена протиріччями між законодавчими й нормативними вимогами до мовної підготовки іноземних студентів, науково обґрунтованими теоріями і наявною практикою такої підготовки у вітчизняних вишах. Тому важливим є узагальнення досвіду конкретних вишів щодо реалізації соціокультурного підходу з метою підвищення ефективності української мовної підготовки іноземних юнаків і дівчат.

Авторкою достатньо чітко викладено теоретичні положення, що визначають педагогічні передумови реалізації соціокультурного підходу в українській мовній підготовці іноземних студентів. Серед них наукові трактування такого підходу й стратегічні засади його впровадження в процесі української мовної підготовки іноземних студентів у закладах вищої вітчизняної освіти. Доцільним є узагальнений практичний досвід українських вишів з такої мовної підготовки на засадах соціокультурного підходу.

Слід звернути увагу на ґрунтовне висвітлення організаційно-методичного забезпечення соціокультурного підходу до української мовної підготовки іноземних студентів у Херсонському державному університеті. Серед його аспектів цікавими є методики використання краєзнавчих і країнознавчих текстів в українській мовній підготовці іноземних студентів; позитивно цінним уважаємо досвід організації наукової і дозвіллєвої роботи з цим контингентом студентів у процесі такої підготовки на засадах соціокультурного підходу. Привертає увагу система практичних завдань, спрямованих на пізнання українських культурних цінностей і традицій, моделювання ситуацій тьюторської допомоги з метою мовного посередництва в практичній роботі іноземних юнаків і дівчат.

Ефективність запропонованого організаційно-методичного забезпечення соціокультурного підходу до української мовної підготовки іноземних студентів ілюстровано конкретними прикладами результатів їх участі в запроваджених Херсонським державним університетом систематичних наукових заходів (всеукраїнських науково-практичних конференцій і семінарів, засідань круглих столів), а також у різноманітних дозвіллєвих заходах (краєзнавчих екскурсіях до культурно-туристичних комплексів, відвідуваннях країнознавчих і краєзнавчих музейних виставок і експозицій, долученні до майстер-класів із виготовлення виробів народних промислів і ремесл, перегляді вистав студентського театру).

У цілому ознайомлення з навчально-методичним посібником Чабан Н. І. «Соціокультурний підхід до української мовної підготовки іноземних студентів» дозволяє вважати, що за структурою, змістом і наведеними результатами він відповідає основним вимогам до публікацій такого типу, тому може бути рекомендований щодо надання грифа вченої ради університету.

 

Зінаїда БАКУМ

Доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри української мови

Криворізького державного

педагогічного університету

 

Інтеграція України у світовий освітній простір змінила ціннісні пріоритети в системі вітчизняної вищої освіти. Сьогодні без навчання іноземних студентів важко уявити освітянську діяльність українських університетів. Зважаючи на це, забезпечення ефективності української мовної підготовки іноземних студентів є одним із важливих завдань вітчизняних закладів вищої освіти.

Зміст навчально-методичного посібника дозволяє констатувати, що його авторка досить повно проаналізувала відповідні наукові джерела, окреслила комплекс чинників, що дозволяють конкретизувати поняття «соціально-культурний підхід до української мовної підготовки іноземних студентів», з’ясувати теоретичні засади реалізації цього підходу в аудиторній і позааудиторній роботі з представниками іншомовних культур. За результатами узагальнення наявного практичного досвіду української мовної підготовки іноземних студентів на засадах соціокультурного підходу обґрунтовано пріоритетність організаційних форм і методик упровадження цього підходу у навчально-виховний процес Херсонського державного університету.

У навчально-методичному посібнику розкрито логіку практичної реалізації методик використання краєзнавчих і країнознавчих текстів в українській мовній підготовці іноземних студентів, а також упровадження системи практичних завдань у процесі їх наукової і дозвіллєвої діяльності. Позначена педагогічною цінністю ідея застосування тьюторської допомоги, що забезпечила організацію мовного посередництва у виконанні практичних завдань.

Доцільними є обрані форми презентації результатів української мовної підготовки іноземних студентів на засадах соціокультурного підходу. Адже конкретні приклади систематичної участі інокомунікантів у всеукраїнських науково-практичних конференціях і семінарах, а також засіданнях круглих столів свідчать про ефективність запропонованих методик аудиторної і позааудиторної роботи з іноземними студентами. Актуальним є доповнення наукової роботи дозвіллєвими заходами з ознайомлення інокомунікантів з українськими традиціями й звичаями в межах екскурсій до культурно-туристичних комплексів і музеїв. У методиках організації цих заходів розкрито механізм залучення іноземних студентів до майстер-класів із виготовлення виробів народних промислів і ремесл, що сприяє розумінню культурних цінностей українців.

Вивчення змісту навчально-методичного посібника авторки Чабан Н. І. «Соціокультурний підхід до української мовної підготовки іноземних студентів» дозволяє дійти висновку, що він заслуговує на рекомендацію щодо надання грифа вченої ради університету.

 

Євдокія ГОЛОБОРОДЬКО

Доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Херсонської обласної ради

Повний текст видання

https://lib.kherson.ua/files/lib/pdfbooks/Posibnik.pdf

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15161718192021
22232425262728
293031