Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Державна влада і управління. Право

Меню розділу

Державна влада і управління. Право

159. Адміністративне право України : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] : у 2 т. Т. 1 : Загальне адміністративне право. Академічний курс / В. В. Галунько [та ін.] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». - Херсон : ХМД, 2013 - 393 с. - Бібліогр. в підрядк. прим.  
Посібник адресований студентам навчальних закладів, посадовим особам публічної адміністрації, суддям, які розглядають справи про адміністративні правопорушення.

160. Актуальні питання правової теорії та юридичної практики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовт. 2013 р., м. Ужгород / ДВНЗ «Ужгородський національний університет» ; редкол.: Ю. М. Бисага [та ін.]. – Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2013. - 207 с. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

161. Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 квіт. 2013 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: В. М. Стратонов [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2013. - 307 с. : табл. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

162. Берназюк  Ян Олександрович.  Конституційні основи правотворчості президента України : монографія / Берназюк Ян Олександрович. - К. : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2013. - 511 с. : табл. - Бібліогр.: с. 418-475 та в підрядк. прим. - Дод.: с. 476-509.
У монографії комплексно досліджено питання конституційних основ правотворчості Президента України, з'ясовано її основну мету та співвідношення з такими поняттями як «нормотворчість» та «законотворчість». Видання адресоване науковцям, викладачам, студентам, державним службовцям та посадовим особам органів місцевого самоврядування, а також усім, хто цікавиться питаннями правотворчості та участі у цій діяльності Президента України.

163. Бисага Ю. М. Парламентська більшість (коаліція) та парламентська опозиція: теоретико-правове дослідження : монографія / Ю. М. Бисага, Д. М. Бєлов, С. С. Шаранич ; ДВНЗ «Ужгородський національний університет». - Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2013. - 187 с. - (Держава і право на зламі тисячоліть: світовий досвід і Україна : наук. сер. започатк. в 2001 р.). - Бібліогр.: с. 164-187 та в підрядк. прим.
У монографії вміщені результати досліджень теоретико-правових аспектів правового статусу парламентської більшості (коаліції) та парламентської опозиції, що відображаються у їх відносинах із суспільством та державою.

164. Віхляєв Михайло Юрійович. Репрезентативність та специфічність громадських об'єднань як суб'єктів адміністративного права України : монографія / М. Ю. Віхляєв ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць. - Херсон : Гельветика, 2013. - 295 с. - Бібліогр.: с. 256-295.
Монографія присвячена аналізу громадських об'єднань як суб'єктів адміністративного права. Дане видання адресоване науковцям, практичним працівникам, викладачам, студентам та широкому загалу читачів.

165. Депутати міських рад: стан виконання обіцянок : (моніторинг депутат. діяльн. в Херсон. обл. 2010-2012 рр.) / О. Д. Мошнягул [та ін.] ; упоряд. Д. В. Бєлий, О. Д. Мошнягул ; Херсон. обл. орг. Ком. виборців України. - Херсон : ХМД, 2013. - 128 с. : іл., діагр., табл. - (Політичний портрет Херсонщини). - Текст рос., укр.

166. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи : програма 3-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 7 груд. 2012 р., м. Херсон / Нац. агентство України з питань держ. служби [та ін.]. – Херсон : [Б. в.], [2012]. - 24 с.

167. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи : зб. матеріалів конф. у рамках Муніцип. слухань, 7 груд. 2012 р., Херсон  / Держ. фонд сприяння місц. самоврядуванню в Україні  [та ін.] ; відп. ред. І. П. Лопушинський . - Херсон : Олді-плюс, 2012. - 211 с. : схем., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.

168. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи : програма 4-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 24-25 жовт. 2013 р., м. Херсон / Нац. агентство України з питань держ. служби [та ін.]. - Херсон : ХНТУ, [2013]. - 20 с.

169. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи : зб. матеріалів конф., 24-25 жовт. 2013 р., м. Херсон / Держ. фонд сприяння місц. самоврядуванню в Україні  [та ін.] ; відп. ред. І. П. Лопушинський . - Херсон : Грінь Д. С., 2013. - 178 с. : рис., табл. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст. - Перелік авт.: с. 174-178.

170. Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 берез. 2013 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: В. М. Стратонов [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2013. - 174 с. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

171. Закурін Микола Костянтинович. Адміністративно-правове регулювання діяльності господарських судів : монографія / М. К. Закурін. - Херсон : ХМД, 2013. - 203 с. - Бібліогр.: с. 182-203.

172. Керівники Херсонської області: Олексій Федорович Федоров : добірка док. / Держ. арх. Херсон. обл., Комун. закл. навч.-вих. комплекс «Школа гуманітарної праці» Херсон. обл. ради ; упоряд. І. Ю. Сінкевич. - Херсон : Айлант, 2012. - 71 с. : портр., фот. - (Бібліотечка архіву : сер. започатк. у 2000 р. ; вип. 16). - Текст укр., рос. - Бібліогр. в підрядк. прим. - Фотодок.: с. 50-69. - Імен. покажч. до фот.: с. 70 .
Про першого секретаря Херсонського обласного комітету КП(б)У в 1944-1949 рр. Видання адресоване історикам, краєзнавцям, викладачам, студентам, учням  та широкому загалу читачів.

173. Коломоєць Тетяна Олександрівна. Адміністративні процедури у виконавчому провадженні за законодавством України: теоретико-правовий та праксеологічний аспекти : монографія / Т. О. Коломоєць, Р. С. Калінін ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць. - Запоріжжя : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2013. - 199 с. - Бібліогр.: с. 169-199.

174. Коломоєць Тетяна Олександрівна. Внутрішнє переконання судді в адміністративному процесі: теоретико-правовий та праксеологічний аспект формування : монографія / Коломоєць Т. О., Немченко В. О. ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2013. - 179 с. : граф., гістограми, діагр. - Бібліогр.: с. 159-179. - Дод.: с. 153-158 .
Дана монографія присвячена питанням формування внутрішнього переконання судді в адміністративному процесі, зосереджена увага на адміністративному процесі як сфері об'єктивізації процесу формування внутрішнього переконання судді, понятті, ознаках, різновидах внутрішнього переконання судді, доказуванні як невід'ємній частині процесу формування внутрішнього переконання судді, суддівському розсуді у формуванні відповідного переконання та на інших факторах, які впливають на формування внутрішнього переконання судді в адміністративному процесі. Видання адресоване науковцям, практичним працівникам, викладачам і студентам та широкому загалу читачів.

175. Коломоєць Тетяна Олександрівна. Генеза, доктринальні та нормативні аспекти відповідальності за прояв неповаги до суду : монографія / Т. О. Коломоєць, Ю. В. Калашник ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць. - Запоріжжя : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2013. - 199 с. - Бібліогр.: с. 172-199.
Монографія адресована науковцям, практичним працівникам, викладачам, студентам та широкому загалу читачів.

176. Коломоєць Тетяна Олександрівна. Діяльність торгово-промислових палат в Україні як об'єкт адміністративно-правового регулювання : монографія / Т. О. Коломоєць, А. В. Куц ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць. - Запоріжжя : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2013. - 199 с. - Бібліогр.: с. 175-199.

177. Конституційне право України : підручник / М. М. Алмаші [та ін.] ; передм. Ю. М. Бисаги ;  ДВНЗ «Ужгородський національний університет». - [7-е вид., переробл. и допов.]. – Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2013. - 359 с. : схеми. - (Бібліотека успішного юриста : навч.-метод. сер., започатк. в 2001 р.). - Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим.

178. Лютіков Павло Сергійович. Феномен юридичних осіб як суб'єктів адміністративного права : монографія / П. С. Лютіков ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць. - Херсон : Гельветика, 2013. - 251 с. - Бібліогр.: с. 220-251.

179. Міжнародне, наднаціональне та національне право: проблеми конвергенції : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 13 груд. 2013 р., м. Одеса / Ін-т нац. та міжнар. права Міжнар. гуманіт. ун-ту [та ін.]. - О. : [Б. в.]; Херсон : Гельветика, 2013. - 312 с. - Текст рос., укр.

180. Морев Олексій Олександрович. Залучення громадськості до вирішення соціальних проблем регіону (на прикладі Голопристанського району) : навч.-метод. посіб. для слухачів магістратури держ. служби / О. О. Морев, Г. В. Попов ; ред. О. В. Олексюк. - К. : [Б. в.] ; Херсон : Просвіта, 2012. - 107 с., [2] арк. кольор. фот. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 82-87. - Дод.: с. 88-106.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Юридичні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: В. М. Стратонов (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2013 -     .
181. Вип. 1. - 79 с. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
182. Вип. 2. - 77 с. : табл. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
183. Вип. 6, т. 1. - 111 с. : табл. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

184. Онопченко В. Н. Наградная система МВД СССР (1917-1991 г.г.) / Онопченко В. Н. - Херсон : Чуев С. Н., 2013. - 427, [1] с. : портр., ил., табл. - Библиогр.: с. 417.
Книга адресована працівникам міліції, музеїв, навчальних закладів МВС, колекціонерам та широкому загалу читачів.

185. Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 черв. 2013 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: В. М. Стратонов [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2013. - 223 с. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

186. Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 верес. 2013 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: В. М. Стратонов [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2013. - 159 с. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

187. Порівняльне правознавство : підручник / ДВНЗ «Ужгородський національний  університет» ; упоряд. Ю. М. Бисага [та ін.] ; вступ. сл. Ф. Г. Ващука. - Ужгород : [Б. в.] ;  Херсон : Гельветика, 2013. - 230 с. - (Бібліотека успішного юриста : навч.-метод. сер., започатк. в 2001 р.). - Бібліогр.: с. 228-230 та в підрядк. прим.
Навчальний посібник адресований студентам і аспірантам навчальних закладів, а також , матеріал узагальнений у підручнику,   може бути використаний на практиці у законотворчій роботі.

188. Право на культурне життя для людей з інвалідністю : звіт за результатами громад. моніторингу дотримання права участі людей з інвалідністю в культ. житті, проведенні дозвілля та відпочинку та заняттях спортом у Херсон. обл. / Херсон. громад. орг. інвалідів «Ініціатива на захист громадських прав інвалідів», Прогр. розвитку ООН в Україні, Проект «Розвиток громадянського суспільства». – Херсон : [Б. в.], 2012. - 153 с. : табл., фот. + 1 ел. опт. диск (CD-RW) файл. система: UG 80 (293 ГБ). - Додається електрон. версія вид.

189. Правова статистика : навч. посіб. / В. М. Стратонов [та ін.] ; за заг. ред. Стратонова В. М. ; Півд. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України, Херсон. держ. ун-т. - 2-ге правл. вид. - Херсон : Гельветика, 2013. - 287 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 281-287 та наприкінці розд. 
У підручнику розглянуті теоретичні та методологічні основи правової статистики.

190. Пригуза Павло Дмитрович.  Науково-практичний коментар Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»  / П. Д. Пригуза, А. П. Пригуза. - Херсон : ТДС, 2013. - 303 с. - Бібліогр. в підрядк. прим.

191. Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (25-26 жовт. 2013 р.), м. Донецьк. - Донецьк : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2013. - 163 с. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлені матеріали про загальні питання історії та теорії держави й права, філософії права, конституційного, муніципального, міжнародного публічного та приватного права, цивільного права та процесу, права інтелектуальної власності. Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам і студентам юридичних навчальних закладів.

192. Тенденції та пріоритети реформування законодавства України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 жовт. 2013 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: В. М. Стратонов [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2013. - 155 с. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

193. Торяник Володимир Миколайович. Взаємна політична відповідальність державної влади і громадянина в сучасній правовій державі : монографія / В. М. Торяник, П. В. Макушев ; Дніпропетр. гуманіт. ун-т. - Д. : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2013. - 191 с. - Бібліогр.: с. 179-191.
У монографії проаналізовано концептуальний зміст механізму взаємної політичної відповідальності у сучасній правовій державі, та пропозиції по його конституційному закріпленню в Україні. Посібник адресований викладачам, докторантам і аспірантам, студентам вищих навчальних закладів, а також практикуючим політологам, соціологам та політикам.

194. Чесноков Віктор Леонтійович. Управління корпоративними правами : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Л. Чесноков, Н. В. Радванська ; під ред. М. А. Коваленка. - Вид. 2-ге, допов. і удоскон. - Херсон : Вишемирський В. С., 2012. - 156 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
У книзі представлені методичні, нормативні, розрахункові дані щодо практики управління корпоративними правами в Україні та державах, що з нею межують. Посібник адресований аспірантам, викладачам управлінсько-економічних дисциплін, головам наглядових рад і тим,  кого цікавить система функціонування їх господарського товариства.

195. Чурсіна Людмила Андріївна. Товарознавство та експертиза в митній справі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. А. Чурсіна, О. М. Вербицький, Є. О. Калінський ; ред. Л. А. Чурсіна ;  Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Олді-плюс ; К. : Ліра-К, 2013. - 200 с. : табл. - Бібліогр.: с. 187-200.
У навчальному посібнику охарактеризовано головні аспекти товарознавства та експертизи в митній справі. Висвітлено комплекс питань, що виникають під час експертизи та оформлення товарів, які перетинають державний кордон України.

196. 65-річчя Загальної декларації прав людини: дотримання прав людини - пріоритет держави та суспільства : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 груд. 2013 р., м. Ужгород / ДВНЗ «Ужгородський національний університет» ; вступ. сл. Ф. Г. Ващук. - Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2013. - 231 с. - Текст укр., рос. - Вступ. сл. парал. англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

197. Юриспруденція XXI сторіччя : зб. матеріалів міжвуз. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р., м. Дніпропетровськ / Дніпропетр. гуманіт. ун-т ; редкол.: О. В. Негодченко [та ін.]. - Д. : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2013. - 159 с. : табл. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25262728
293031