Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Мовознавство. Фольклор

Меню розділу

Мовознавство. Фольклор

302. Актуальні проблеми філології : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (8-9 листоп. 2013 р.), м. Івано-Франківськ. - Івано-Франківськ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2013. - 111 с. : табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику розглядаються загальні питання теорії та практики перекладу, міжкультурної комунікації, літератури зарубіжних країн, порівняльно-історичного, типологічного мовознавства. Збірник адресований науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, які цікавляться філологічними науками, а також широкому загалу читачів.

303. Беляев Юрий Иванович. Простое синтаксически осложненное предложение в современном русском литературном языке : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Ю. И. Беляев ; Херсон. гос. ун-т. - Херсон : ХГУ, 2013. - 435 с. - Библиогр.: с. 428-432 и в подстроч. примеч.

304. Демченко Володимир Миколайович. Українська мова: зорові та слухові особливості сприйняття структурних елементів : монографія / Володимир Демченко ; КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсон. облради. - Херсон : КВНЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти», 2013. - 103 с. - Бібліогр.: с. 103 та в підрядк. прим.
У монографії проаналізовано деякі риси української мови у логічному вимірі. Розглянуто всі рівні мови, стилі (зокрема книжний та науковий). Монографія адресована науковцям (філологам, філософам, юристам), викладачам, аспірантам, учителям, студентам.

305. Ковбасюк Лариса Анатоліївна. Практична граматика німецької мови : навч. посіб. для студ. III курсу ВНЗ за напрямом підготовки «Філологія» (нім., англ. мова та літ.) / Л. А. Ковбасюк ;  Херсон. держ. ун-т. - Херсон : ХДУ, 2013. - 204 с. : табл. - Бібліогр.: с. 195-200.

306. Літікова Олександра Іванівна. Concise English-Ukrainian Vocabulary for Engine Cadets : для курсантів ІІ-ІV курсів ден. та ІІ-V курсів заоч. від-нь / [О. І. Літікова, О. В. Токарева] ; Херсон. держ. мор. акад. - Херсон : Айлант, 2012. - 54 с. : табл. - На звороті тит. арк. парал. назва укр.: Короткий англо-український словник для курсантів машинного відділення.
Словник охоплює навчальний тезаурус дисципліни  «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів факультету суднової енергетики і вміщує лексичний мінімум, необхідний курсантові машинного відділення для успішного проходження інтерв'ю в крюінгових компаніях та практики на судах з міжнародними екіпажами.

307. Мироненко Оксана Василівна. Сучасна українська мова з практикумом : авт. прогр. нормат. навч. дисципліни підгот. бакалаврів за напрямом «Початкова освіта»  / О. В. Мироненко ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : ХМД, 2012. – 21 с. - Бібліогр.: с. 15-20. - Інтернет-ресурси: с. 20-21.

308. Несін Юрій Миколайович. Теоретико-методичні підходи до викладання французької мови : монографія / Ю. М. Несін ; ред. Л. В. Марченко. - Херсон : Айлант, 2013. – 155 с. : табл., рис. - Текст укр., фр. - Библиогр.: с. 148-153.

Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т; редкол.: Н. І. Ільїнська [та ін.] ; ред. О. В. Мішуков. - Херсон : Айлант, 1999 -     .
309. Вип. 53. - Херсон : Вид-во ХДУ, 2012. - 138 с. - Ст. рос., укр. - Анот. укр., рос., англ. - Тит. арк. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
310. Вип. 54. - Херсон : Вид-во ХДУ, 2012. - 121 с. - Ст. рос., укр. - Анот. укр., рос., англ. - Тит. арк. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
311. Вип. 55. - Херсон : Вид-во ХДУ, 2012. - 124 с. - Ст. рос., укр. - Анот. укр., рос., англ. - Тит. арк. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

312. Прохоренков Василий Николаевич. Система контроля качества знаний студентов по учебной дисциплине «Историческая грамматика» (часть 1. Историческая фонетика) : учеб.-метод. пособ. / В. Н. Прохоренков ; Херсон. гос. ун-т. - Херсон : ХГУ, 2013. - 91 с.

313. Роль топоніміки у дослідженні рідного краю : матеріали III обл. краєзн. читань, 31 січ. 2013 р. / КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсон. облради ; за ред. З. В. Філончук. - Херсон : КВНЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти» , 2013. - 131 с.
У збірник включені матеріали III обласних краєзнавчих читань, які присвячені проблемам дослідження, вивчення, збереження та популяризації географічних назв Херсонщини. Видання адресоване вчителям географії, керівникам краєзнавчих гуртків та читачам, яких цікавить топоніміка Херсонщини.

314. Солдатова Світлана Миколаївна. Німецька мова : для студ. ф-тів інозем. мов : навч. посіб. / С. Солдатова, І. Гоштанар ;  Херсон. держ. ун-т. - Херсон : ХДУ, 2013. - 208 с. - Текст нім., укр. - Бібліогр.: с. 206-207.

315. Ткаченко Л. Л. Стилістика іспанської мови : навч. посіб. зі спец. «Філологія. Мова і література (ісп., англ.)» : [для студ. IV курсу] / Л. Л. Ткаченко ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : ХДУ, 2013. - 232 с. - Текст ісп. - Бібліогр.: с. 226-227.

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 212223
24252627282930