Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Наука і освіта

Меню розділу

Наука і освіта

198. Акмеологія вченого-педагога. Наукова школа професора Євдокії Голобородько : [збірник] / упоряд. Є. П. Голобородько [та ін.] ; худож. С. П. Курак. - Херсон : ТДС, 2012. - 267, [1] с. : портр., кольор. іл.- Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.
Про професора кафедри педагогіки і психології Херсонської академії неперервної освіти.

199. Актуальні питання сучасної педагогіки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (1-2 листоп. 2013 р.), м. Острог. – Острог : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2013. - 103 с. : табл., іл.- (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
У даному збірнику розглянуті загальні питання педагогіки та історії педагогіки, теорії та методики навчання, методики професійної освіти, соціальної педагогіки, дошкільної педагогіки, інформаційно-комунікаційної технології в освіті тощо. Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам і студентам педагогічних спеціальностей, а також широкому загалу читачів.

200. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. 2012, вип. 1(6).  : зб. наук. пр. / Херсон. нац. техн. ун-т; редкол.: В. Г. Бутенко (голова) [та ін.]. - Херсон : Олді-плюс, 2012 - 450 с. : граф., схем., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - На корінці номер вип.: 6.

201. Берегова Галина Дмитрівна. Освітньо-виховний потенціал філософських знань у системі вищої аграрної освіти в Україні : монографія / Г. Д. Берегова. - Херсон : Айлант, 2012. - 311 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 288-311. - На тит. арк. назви розд.
У роботі здійснено філософський аналіз освітньо-виховних можливостей філософського знання і доведено принципову можливість формування науково-філософського світогляду особистості майбутнього фахівця аграрної галузі. Монографія адресована викладачам вищої школи, докторантам, аспірантам, дослідникам філософії освіти, освітянам-практикам і управлінцям.

202. Воскова Ірина Вікторівна. Формування готовності вчителів у післядипломній освіті до позакласної виховної роботи зі старшокласниками : монографія / І. В. Воскова ; за заг. ред. А. М. Зубка ; КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсон. облради. - Херсон : Вид-во КВНЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти», 2013. - 133, [1] с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 99-112 та в дод. - Дод.: с. 113-133.
У монографії проаналізовано сутність виховної роботи в педагогічній теорії і практиці в сучасних умовах, визначено зміст, основні компоненти, критерії оцінювання, показники й рівні сформованості готовності вчителів до позакласної виховної роботи зі старшокласниками. Дане видання адресоване методистам і викладачам закладів післядипломної педагогічної освіти, вищих педагогічних навчальних закладів, методистам міських та районних методичних кабінетів, загальноосвітніх навчальних закладів, класним керівникам.

203. Гончаренко Любов Анатоліївна. Розвиток полікультурної компетентності педагогів загальноосвітніх навчальних закладів : навч. посіб. / Л. А. Гончаренко, А. М. Зубко, В. В. Кузьменко. - Вид. 3-тє. - Херсон : Вид-во КВНЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти», 2013. - 215 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 203-212. - Слов. термінів: с. 213-215.
У посібнику обгрунтовано процес організації полікультурної освіти в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розкрито важливість формування наукової картини світу як  чинника полікультурної підготовки вчителів.

204. Жменько З. В. Навивка бісерних прикрас : з досвіду роботи кер. гуртка «Сувенірна майстерня» / З. В. Жменько ; фот. авт. ; Херсон. Палац дит. та юнац. творчості. - Херсон : [Б. в.], 2013. - 112 с. : фот., схеми. - Бібліогр.: с. 26. - Дод.: с. 27-110 .

205. Зубко Анатолій Миколайович. Методика формування у молодших школярів наукової картини світу : навч. посіб. / А. М. Зубко, В. В. Кузьменко, В. В. Примакова ; КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсон. облради. - Вид. 2-ге. - Херсон : Вид-во КВНЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти», 2013. - 163 с. : рис. - Бібліогр. наприкінці розд.
У навчальному посібнику обгрунтовані основні підходи до визначення поняття «наукова картина світу», проаналізовані особливості діяльності вчителя початкових класів, визначені та проілюстровані умови відповідної підготовки педагогів у післядипломній освіті.

206. Зубко Анатолій Миколайович. Теоретико-методичні засади підвищення кваліфікації педагогів у системі післядипломної освіти : монографія / Зубко Анатолій Миколайович . - Вид. 2-ге. - Херсон : КВНЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти», 2013. - 139 с. : рис. - Бібліогр.: с. 125-139.
У монографії проаналізовано особливості перепідготовки педагогів у системі післядипломної освіти; розглянуто модель організації навчального процесу в закладах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та запропоновані шляхи оптимізації управління. Видання адресоване науковцям, менеджерам освіти, педагогам-практикам та іншим працівникам освітньої галузі.

207. Історія географічних досліджень : матеріали обл. краєзн. читань, 31 січ. 2012 р. / КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсон. облради ; за заг. ред. З. В. Філончук. - Херсон : Чуєв С. М., 2012. - 83, [1] с. - Бібліогр. наприкінці ст. - Дод.: с. 15-16, 23-28 .
У збірці вміщені доповіді вчителів географії загальноосвітніх навчальних закладів Херсонської області.

208. Карташова І. І. Тестування у системі моніторингу якості знань студентів : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / І. І. Карташова, В. М. Прохоренко ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : ХДУ, 2013. - 116 с. : схеми, табл. - Бібліогр.: с. 106-111. - Дод.: с. 112-115.
Мета даного посібника полягає в узагальненні й систематизації основних вихідних положень, понять, термінів і видів моніторингу якості навчання студентів і тестування як інструменту педагогічного вимірювання навчальних досягнень студентів.

209. Корольова Ірина Іванівна. Моніторинг результатів освітньо-наукового процесу у вищих навчальних закладах : навч.-метод. посіб. / І. І. Корольова, В. С. Блах ; Херсон. держ. ун т. – Херсон : ХДУ, 2013. - 111 с. : табл. - Бібліогр.: с. 79-85. - Дод.: с. 86-111.
У навчально-методичному посібнику вміщено узагальнений матеріал щодо поняття моніторингу в освітній галузі та його використання у системі професійної підготовки майбутніх фахівців, наведено практичні матеріали щодо реалізації моніторингових технологій в освітньо-науковому процесі вищого навчального закладу. Видання адресоване викладачам та студентам вищих навчальних закладів.

210. Кузьменко Василь Васильович. Словник-довідник з виховної роботи / В. В. Кузьменко, Л. В. Чумак. - Херсон : КВНЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти», 2012. - 239 с. - Бібліогр.: с. 239.
У словнику-довіднику обгрунтовано основні підходи до процесу виховання, проаналізовано особливості діяльності вчителя щодо означеного процесу в умовах родинно-шкільного освітнього простору. Словник-довідник адресований студентам вищих навчальних закладів, методистам та викладачам.

211. Матеріали другого регіонального науково-практичного семінару «Використання інтерактивних технологій навчання в мовній освіті молодших школярів», 28 березня 2013 року  / Херсон. держ. ун-т ; упоряд. І. А. Нагрибельна [та ін.]. - Херсон : ХМД, 2013. - 302 с. - Бібліогр. наприкінці ст.

212. На шкільному вітрильнику - океаном Знань... : присвяч. 40-річному ювілею з дня закінч. навч. закл. випускниками 1973 р. Гаврилів. 8-річної шк. Каланч. р-ну Херсон. обл. Кн. 1 / ред.-упоряд. Л. І. Постриган. - Херсон : ІТ, 2013. – 151 с. : портр.,  кольор. фот. - Бібліогр.: с. 150-151.

213. Назаренко Вадим Сергійович. Інформаційно-комунікаційні технології у післядипломній освіті : навч. посіб. / В. С. Назаренко, В. В. Кузьменко. - Херсон : КВНЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти», 2013. - 151 с. : рис. - Бібліогр.: с. 127-151.
У посібнику обгрунтовано процес використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розкрито важливість відкритих форм післядипломної освіти у формуванні інформаційно-комунікаційних компетентностей учителів.

214. Назаренко Людмила Миколаївна. Аксіологія виховання як складова соціального становлення дитини : монографія / Л. М. Назаренко. - Херсон : КНВЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти», 2013. - 199 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 185-199. - Дод.: с. 178-184
У монографії проаналізовано особливості соціального становлення особистості дитини, розглянуто систему аксіологічного виховання. Монографія адресована слухачам і науково-педагогічним працівникам закладів післядипломної освіти, студентам і викладачам вищих навчальних закладів, науковцям, методистам районних методичних кабінетів, керівним кадрам освіти та всім, хто цікавиться соціальною проблемою становлення дітей.

215. Орлова Зоря Соломонівна. З історії морехідної освіти на Херсонщині (кінець XIX - початок XX ст.) : огляд фондів №№ 18, 190, 213 / Зоря Орлова ; упоряд. О. І. Стукалова ; Держ. арх. Херсон. обл. - Херсон : Айлант, 2012. - 35 с. : іл. - (Бібліотечка архіву : засн. у 2000 р. ; вип. 14).
Огляд фондів державного архіву Херсонської області: Олешківська двокласна морехідна школа (ф. 213); Бериславська двокласна морехідна школа (ф.18); Голопристанська двокласна морехідна школа (ф.190). Видання адресоване історикам, краєзнавцям, викладачам, студентам та широкому загалу читачів.

216. Педагог. Науковець. Особистість : (до ювілею Є. П. Голобородько) / КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсон. облради ; упоряд. В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко. - Вид. 3-тє, допов.та переробл. – Херсон : КНВЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти», 2012. - 40 с. : фот.- (Ювіляри Херсонської академії неперервної освіти ; вип. 17). - Бібліогр.: с. 14-39.
Про професора кафедри педагогіки і психології Херсонської академії неперервної освіти.

Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / КВНЗ  «Херсонська академія неперервної освіти» Херсон. облради; редкол.: В. В. Кузьменко (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : РІПО, 2006 -     .
217. Вип. 13. - 2012. - 303 с. : табл. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
218. Вип. 14. - 2012. - 307 с. : рис., табл. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
219. Вип. 15. - 2012. - 299 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
220. Вип. 16. - 2012. - 307 с. : рис., табл. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
221. Вип. 17. - 2013. - 301 с. : рис., табл. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
222. Вип. 18. - 2013. - 303 с. : рис., табл. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст
223. Вип. 19. - 2013. - 329 с. : рис., табл. - Текст укр., рос., англ. - Тит. арк., зміст парал. англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
224. Вип. 20. - 2013. - 323 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Тит. арк., зміст парал. англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
У випусках альманаху висвітлені теоретичні й прикладні аспекти модернізації сучасної освіти. Дане видання адресоване науковцям і педагогам-практикам загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, працівникам інститутів післядипломної роботи.

225. Почуємо, зрозуміємо, допоможемо : підсумк. зб. наук. робіт студ. та магістрів ф-ту психології, історії та соціол. Вип. 4, ч. 1 : «Сучасні соціально-педагогічні процеси в Україні: тенденції, реалії, перспективи» / Херсон. держ. ун-т ; редрада: І. В. Шапошникова [та ін.]; відп. ред. Д. С. Доманчук, Н. С. Муценко. - Херсон : Вишемирський В. С., 2012. - 163 с. - Бібліогр. наприкінці ст.
Збірник містить результати оригінальних наукових досліджень, у яких висвітлено основні підходи до розв'язання соціальних проблем в Україні.

226. Сліпіч Юлія Володимирівна. Теоретико-методичні основи професійного розвитку педагогів художньо-естетичного профілю : монографія / Сліпіч Юлія Володимирівна ; за ред. Н. В. Слюсаренко. - Херсон : КНВЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти», 2013. - 179 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 126-154. - Дод.: с. 155-179.
У монографії досліджено та обгрунтовано актуальність проблеми професійного розвитку педагогів художньо-естетичного профілю; наведено трактування понять «професійний розвиток педагогів художньо-естетичного профілю», «професійна компетентність», «мотивація» тощо; розроблено модель професійного розвитку педагогів у позашкільних навчальних закладах художньо-естетичного профілю та представлено методичне забезпечення цього процесу. Матеріали монографії адресовані науковцям, педагогам позашкільних навчальних закладів, студентам педагогічних та мистецьких спецальностей, іншим працівникам освітньої галузі.

Слюсаренко Ніна Віталіївна. Вибрані наукові статті та фрагменти праць  : у 2 ч. / Слюсаренко Н. В. - Херсон : КВНЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти», 2013.
227. Ч. 1 / передм. В. К. Сидоренка, В. В. Кузьменка, І. Я. Жорової. - 438 с. : табл., рис. - Бібліогр. наприкінці ст.
228. Ч. 2. - 471 с. : табл., рис. - Бібліогр. наприкінці ст.
Наукові статті та фрагменти праць присвячені актуальним проблемам педагогіки загальноосвітньої та вищої школи, соціальної педагогіки, історії становлення трудової підготовки в школах України кінця XIX - XX століття. Дана книга адресована науковцям, педагогам-практикам, студентам та іншим працівникам освітньої галузі.

229. Співаковський Олександр Володимирович. Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі : навч.-метод. посіб. для студ. напряму підгот. «Початкова освіта» / О. В. Співаковський, Л. Є. Петухова, В. В. Коткова ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Айлант, 2012. - 385 с. : табл., схеми, рис. - Бібліогр.: с. 378-383, в тексті та в підрядк. прим. - Інтернет-ресурси: с. 383-385. - Глосарій: с. 369-371.

230. Стребна Ольга Володимирівна. Формування педагогічного інструментарію вчителя у контексті громадянського виховання : монографія / О. В. Стребна ; за ред. В. В. Кузьменка. - Херсон : КНВЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти», 2013. - 219 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 196-218. - Дод.: с. 127-194.
Дослідження аналізує  теоретичні й практичні аспекти формування громадянськості, систематизує педагогічні засоби громадянського виховання учнів у позаурочній діяльності, пропонує науково-методичний комлекс підготовки вчителів початкових класів до означеного виду діяльності через систему післядипломної освіти. Матеріал монографії адресований широкій педагогічній аудиторії.

231. Василь Сухомлинський: життєвий шлях та педагогічні погляди : [до 95-річчя видат. педагога В. О. Сухомлинського (1918-1970)] / В. В. Кузьменко [та ін.] ; КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». - Херсон : КВНЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти», 2013. - 111 с. : портр., табл., фот. - Бібліогр. наприкінці розд. - Дод.: с. 92-109 .

Теорія і методика виховання : наук.-пед. вісн. / Нац. акад. пед. наук України, Укр. НДІ естет. освіти; за ред. В. Г. Бутенка. - Херсон : Грінь Д. С., 2012 -     .
232. Вип. 1. - 74 с. : рис. - Бібліогр. наприкінці ст.
233. Вип. 2. - 65 с. : рис. - Бібліогр. наприкінці ст.
У випусках науково-педагогічного вісника висвітлені теоретико-методологічні та методичні проблеми виховання особистості в системі середньої та вищої освіти. Видання адресоване науковим працівникам у галузі теорії і методики виховання, викладачам вищої школи, учителям загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, аспірантам, студентам, а також широкому загалу працівників освіти.    

234. Традиции и инновации в становлении современной школы: опыт славянского образовательного пространства : науч.-практ. конф., 8-10 окт. 2012 г., г. Херсон : [сб. ст.] / Фонд «Рус. мир» [и др.] ; редкол.: Л. Н. Назаренко [и др.]. - Херсон : Трифонов А. В., 2012. - 212 с. : табл., фот. - Библиогр. в конце ст. - Прил.: с. 89-95.

235. Туркот Тетяна Іванівна. Педагогіка та психологія вищої школи : навч. посіб. для студ. магістратури спец. «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Т. І. Туркот, О. А. Коновал. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 465 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. - Дод.: с. 410-423. - Термінол. слов.: с. 424-465.
У посібнику висвітлені загальні засади педагогіки та психології вищої школи: закономірності, принципи, форми, методи, зміст вищої екологічної освіти, традиційні та іноваційні технології навчання в сучасному ВНЗ, соціально-психологічні особливості сучасного студентства та можливості їх урахування в навчально-виховному процесі. Із сучасних позицій розкриваються вимоги до педагогічної культури викладача, його лекторської майстерності та деякі аспекти екології людини. Посібник адресований студентам-екологам вищих навчальних закладів, магістрантам, аспірантам, викладачам, слухачам курсів підвищення педагогічної кваліфікації.

236. Туркот Тетяна Іванівна. Психологія і педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. І. Туркот ; передм. авт. - 2-ге вид., допов. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 515 с. : рис., табл. - Бібліогр. та Інтернет-ресурси наприкінці модулів та в підрядк. прим. - Психол.-пед. слов.: с. 462-515.

237. Устинова Наталія Валентинівна. Розвиток творчого потенціалу вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти : монографія / Н. В. Устинова ; Херсон. обл. рада, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». - Херсон : Грінь Д. С., 2012. - 343 с. - Бібліогр.: с. 276-300. - Дод.: с. 301-341.
У монографії визначено та науково обгрунтовано роль післядипломної педагогічної освіти в процесі розвитку творчого потенціалу вчителя, особливості його структури, функцій та організації; виокремлено критерії оцінки рівня готовності педагогічних працівників до творчої професійної діяльності; створено й теоретично обгрунтовано динамічну модель розвитку творчого потенціалу вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти та комплексну програму її практичного втілення. Видання адресоване науковцям, викладачам та студентам вищих педагогічних, класичних навчальних закладів, інститутів післядипломної педагогічної освіти, керівникам та вчителям загальноосвітніх шкіл, усім, хто цікавиться питаннями розвитку творчого потенціалу вчителя.

238. Федорова О. В. Соціальна педагогіка : метод. рек. до виконання курс. роботи : навч.-метод. посіб. для студ. спец. «Соціальна педагогіка» (денна, заоч. та екстернат. форма навчання) / О. В. Федорова ; уклад. О. В. Федорова ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : ХДУ, 2012. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16. - Дод.: с. 17-20.

239. Федорова О. В. Соціальна педагогіка : метод. рек. до практ. занять з курсу «Соціально-педагогічна реабілітація: корекція порушень писемного мовлення» : навч.-метод. посіб. для студ. спец. «Соціальна педагогіка» денної форми навчання / О. В. Федорова ; уклад. О. В. Федорова ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : ХДУ, 2012. - 24 с. - Бібліогр.: с. 20-24.

240. Філончук Зоя Володимирівна. Підготовка вчителів у післядипломній освіті до формування економічної культури учнів основної школи : монографія / З. В. Філончук ; за ред. Н. В. Слюсаренко ; КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсон. облради. - Херсон : КВНЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти», 2012. - 115 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 92-105. - Дод.: с. 106-115.

241. Фудорова О. М. Вища освіта осіб з обмеженими можливостями в сучасній Україні: освітня інклюзія чи міф? : (соціолог. вимір) : монографія / О. М. Фудорова ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : ХДУ, 2012. - 229 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 181-206. - Дод.: с. 207-229.
У даній монографії розкрито місце та роль інклюзивної університетської освіти в процесі формування та підвищення соціального статусу осіб з обмеженими можливостями. Видання адресоване викладачам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів.

242. Худенко Ольга Миколаївна.  Розвиток індивідуального стилю професійної діяльності вчителів гуманітарних дисциплін у системі післядипломної освіти : монографія / О. М. Худенко ; за ред. І. Я. Жорової. - Херсон : КНВЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти», 2013. - 191 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 172-191. - Дод.: с. 118-171.
У монографії розкрито сутність, визначено структуру й типологію індивідуального стилю професійної діяльності вчителів гуманітарних дисциплін; обгрунтовано  організаційно-педагогічні умови  розвитку індивідуального стилю професійної діяльності педагогів-гуманітаріїв у системі післядипломної освіти. Видання адресоване науковцям, методистам, педагогам-практикам та іншим працівникам освітньої галузі.

243. Шапошникова І. В. Вищий навчальний заклад як середовище первинної професійної соціалізації : монографія / І. В. Шапошникова. - Херсон : Гельветика, 2013. - 307 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 289-307.
У монографії охарактеризовано сучасний процес формування фахівця в системі вищих навчальних закладів. Проаналізовано соціальні та функціональні процеси, що відбуваються протягом професійного становлення студента в соціальному середовищі навчального закладу. Визначено системний взаємозв'язок між особистісними очікуваннями окремих індивідів та соціальним запитом. Окреслено шляхи реформування системи освіти, спрямованого на найбільш повну професіоналізацію студента протягом навчання.

244. Шарко Валентина Дмитрівна. Проектування навчального процесу з фізики : навч.-метод. посіб. для організаторів і викладачів післядиплом. пед. освіти, слухачів курсів підвищ. кваліфікації пед. працівників та методистів системи післядиплом. пед. освіти / В. Д. Шарко, Т. Л. Гончаренко ; КНВЗ «Херсонська академія неперервної освіти». - Херсон : Грінь Д. С., 2013. - 195 с. : табл., схеми, рис. - Бібліогр.: с. 120-132 та наприкінці тем. - Інтернет-ресурси в дод.: с. 147-150. - Предм. покажч.: с. 133-134. - Імен. покажч.: с. 135-136. - Дод.: с. 137-195.
У посібнику розглянуто сучасні підходи до проектування навчального процесу з фізики як виду діяльності вчителя. Висвітлено принципи та особливості проектувальної діяльності вчителя фізики. Розкрито зміст понять навчальний «процес» і «навчальне середовище» з фізики та особливості їх проектування.

245. Шолохова Наталія Сергіївна. Бібліотечка «Учитель – учителю» / Н. С. Шолохова ; ред. і уклад. Н. С. Шолохова, Ю. І. Пономаренко, Г. М. Ізотова ; КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсон. облради. - Херсон : Грінь Д. С., 2012. - 205 с. : рис. - (Методична серія для вчителів фізики та математики ; вип. 6). - Бібліогр.: с. 205.
У посібнику систематизовані матеріали для проведення самостійних та домашніх контрольних робіт, а також для поточного контролю навчальних досягнень учнів з фізики та математики. Видання адресоване вчителям фізики та математики, учням, студентам.

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 1920212223
24252627282930