Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Мовознавство

154. Державна атестація студентів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»: Метод. посіб. для студ. IV курсів ден., заоч. та екстернат. форм навч. Ін-ту інозем. філол. /О.В. Мішуков та ін.; Херсон. держ. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 68 с.– Бібліогр. у кінці розд.
Даний методичний посібник містить програми державних екзаменів з дисциплін, які виносяться на державну атестацію, теоретичні питання, критерії оцінювання з кожної дисципліни та рекомендовану літературу.
 
155. Збірник студентських наукових праць: Матеріали Всеукр. студ. олімпіади зі спец.: «Українська мова та література» /Херсон. держ. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 408 с.– Бібліогр. у кінці ст.
Збірник присвячено дослідженню актуальних проблем сучасної філології, а також особливостям використання здобутків лінгвістики та літературознавства у вивченні шкільних курсів цих дисциплін. Видання призначене викладачам, учителям, студентам, учням, усім, хто цікавиться питаннями української мови і літератури та методики їх навчання.
 
156. Кіщенко Ю.В. Вступ до перекладу (завдання для самостійної роботи до модульної атестації): Навч.-метод. посіб. для студ. I курсу спец. «Переклад» /Херсон. держ. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 48 с.– Бібліогр.: с. 45.
 
157. Лебідь О.М. Англійська мова в геоінформаційних системах: Навч. посіб. /О.М. Лебідь, В.В. Морозов, М.О. Калінська.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 198 с.
Навчальний посібник є частиною навчально-методичного комплексу «English for Specific Purposes» і містить тексти спеціального призначення з англомовних джерел. Мета посібника– ознайомити з термінами та термінологічними одиницями, які функціонують у мові геоінформаційних систем (ГІС). Для кращого розуміння текстового матеріалу та полегшення інформаційного пошуку запропоновано післятекстові глосарії, вправи та англо-російський словник. Розраховано на фахівців, які займаються проектуванням і управлінням ГІС технологій, студентів вищих навчальних закладів.
 
158. Навчально-методичні рекомендації для підготовки до ДЕК студентів ФДПО з дисципліни «Англійська мова та методика її викладання»: Для студ. V курсу спец. «Початкове навчання. Спеціалізації: вчитель англійської мови початкових класів» /Л.М. Покорна [та ін.]; Херсон. держ. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 136 с.– Бібліогр.: с. 133-135.
 
159. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Зб. наук. пр. Вип. 5. /Херсон. держ. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 386 с.– Бібліогр. у кінці ст.
Розглядаються актуальні питання сучасної лінгвістики, теоретичні та історичні аспекти функціональної граматики, з’ясовуються напрями еволюції морфологічних і синтаксичних категорій, а також їхні функціональні вияви в тексті, простежуються особливості українських говорів, висвітлюються тенденції сучасного словотвору, встановлюються особливості функціональної семантики фразеологічних і лексичних одиниць, визначаються шляхи кодифікації граматичних норм мови.
 
160. Олексенко В.П. Методичні рекомендації до написання випускних робіт з української мови: Для студ. ден., заоч. та екстернат. форм навчання спец. «Філологія. Українська мова і література» /В.П. Олексенко, Г.М. Гайдученко; Херсон. держ. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 28 с.– Бібліогр.: с. 25-27.
 
Південний архів: Філол. науки: Зб. наук. пр. /Херсон. держ. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.
161. Вип. 36.– 91 с.
162. Вип. 37.– 152 с.
 
163. Вип. 38.– 140 с.
Збірник започатковано у 1998 році.
 
164. Романова Н.В. Значеннєвий обсяг просторових лексем та їх функціонування в системі німецької мови: Діахронічний аспект: Монографія.– Херсон: ХМД, 2007.– 216 с.
У монографії розкрито сутність поняття «простір» як загальнолюдської категорії з погляду різних наукових парадигм, висвітлено теоретичні аспекти вивчення лексико-семантичної групи як лексичної мікросистеми, викладено методологічну установку, визначено особливості розвитку семантики слів із просторовим значенням та їх функціональне темпоральне навантаження. Проведено лінгвістичну реконструкцію праформ і виявлено первісну мотивацію номінативних одиниць простору. Видання призначене лінгвістам, викладачам, студентам філологічних факультетів і всім тим, хто цікавиться питаннями походження та тенденціями розвитку семантики слів.
 
165. Роменський В.М. Етноніми в українській мові /Голов. ред. О.Ю. Бєляєва; Херсон. держ. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 36 с.– Бібліогр.: с. 34.
 
166. Роменський В.М. Словник мовознавчої термінології: (Тлумачення лексиколог. понять) /Голов. ред. О.Ю. Бєляєва; Херсон. держ. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 28 с.
  
167. Словник-посібник для роботи з текстами спеціального призначення: (курс «Англійська мова для професійного спрямування»): Навч. посіб. /О.М. Лебідь та ін.; Херсон. держ. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 125 с.
Словник-посібник містить тексти спеціального призначення з термінами та термінологічними одиницями, які є найбільш уживаними в геоінформаційних системах і технологіях. До текстів розроблені комплекси лексичних вправ, що сприяють розвитку навичок професійного спілкування. Для кращого розуміння специфіки текстового матеріалу та полегшення інформаційного пошуку запропоновано короткі післятекстові глосарії, англо-український словник, а також додатки, що містять правила словотворення та комбінаторики. Видання призначене студентам, магістрам і працівникам у сфері ГІС-технологій, сільського господарства і землевпорядкування.

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 181920212223
24252627282930