Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Народне господарство

     

32. Бабяр В.Н. Менеджмент: Модульна прогр. і курс лекцій для студ. екон. спец. /Херсон. держ. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 140 с.: табл.– Бібліогр. у кінці розд.

 

33. Гаврилюк Ю. Як чесно виграти тендер?: Порадник учаснику закупівель за державні кошти /Ю. Гаврилюк, А. Петкевич.– Херсон: ПП Трифонов А.Н., 2007.– 186 с.

Порадник підготовлено за результатами реалізації кількамісячної навчальної програми для учасників торгів по закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, що їх організувало Херсонське міське громадське об’єднання «Ліга професійних тренерів (Ліга - Про)» у межах проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна», фінансованого Агенством США з міжнародного розвитку.

 

 

34. Громадськість за законне та прозоре використання коштів та майна громади Херсону: Методологічні основи моніторингу та аналітичні матеріали /Причорномор. центр політ. та соц. дослідж.; Упоряд. О.Д. Мошнягул.– Херсон: б. в., 2007.– 85 с.

Видання здійснене в межах програми «Посилення впливу громадянського суспільства» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» з метою поліпшення обізнаності громадян щодо процедур прийняття рішень в питаннях оренди та продажу комунального майна та землі.

 

 

35. Довженко І.В. Зразки професійного діалогічного спілкування працівників сфери побутового обслуговування: Навч.-метод. посіб. для викл. і студ. серед. спец. та вищ. закл. освіти сфери побут. обслуговування /Херсон. держ. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 28 с.– Бібліогр.: с. 26-27.

У посібнику в системному контексті розкрито умови поліпшення культури професійного україномовного спілкування майбутніх фахівців сфери побутового обслуговування й запропоновано приклади діалогів для працівників означеної галузі. Розраховано на викладачів та студентів середніх спеціальних та вищих закладів освіти сфери побутового обслуговування.

 

 

36. Довженко І.В. Короткий тлумачний словник термінів побутового обслуговування: Навч.-метод. посіб. /Херсон. держ. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 28 с.

Словник містить близько 300 слів та усталених словосполучень, повязаних зі сферою побутового обслуговування.

 

 

37. Електрообладнання суден та його експлуатація: Спец.«Експлуатація суднових енергетичних установок» /Херсон. мор. уч-ще риб. пром-сті; Упоряд. В.І. Полікарпов.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 72 с.: табл.

Методичні рекомендації.

 

 

38. Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції ’’Сучасний стан та перспективи розвитку банківської справи’’, 19-20 квітня 2007 рік. Т.2 /Редкол.: В.О. Ушкаренко та ін.; Херсон. держ. аграр. ун-т, Херсон. обл. дирекція ’’Райффайзен Банк Аваль’’.– Херсон: Ред.-вид. центр ’’Колос’’, 2007.– 149 с.: табл.– Бібліогр. у кінці ст.

Видання розраховане на банківських працівників, а також студентів фінансових факультетів вищих навчальних закладів.

 

39. Збірник тез Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції ’’Сучасний стан та перспективи розвитку банківської справи’’, 19-20 квітня 2007 рік. Т.2 /Редкол.: В.О. Ушкаренко та ін.; Херсон. держ. аграр. ун-т, Херсон. обл. дирекція ’’Райффайзен Банк Аваль’’.– Херсон: Ред.-вид. центр ’’Колос’’, 2007.– 177 с.: табл..– Бібліогр. у кінці ст.

Видання розраховане на студентів, магістрантів, аспірантів фінансових факультетів вищих навчальних закладів.

 

 

40. Лєпа Є.В. Прогнозування соціально-економічних процесів: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. /Є.В. Лєпа, І.М. Дебела; Херсон. держ. ун-т.– Херсон: ХМД, 2007.– 184 с.

В навчальному посібнику викладені методологічні основи і методи прогнозування соціально-економічних процесів. Велика увага надана економетричним моделям прогнозування, заснованим на кореляційно-регресійному аналізі з використанням засобів табличного процесора EXCEL, а також експертним методам прогнозування. Наведені моделі для прогнозування типових економічних процесів.

 

 

41. Лепьохіна О.В. Соціальне страхування: Навч. посіб. /Херсон. держ. ун-т.– Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2007.– 160 с.

Вивчення курсу «Соціальне страхування» передбачає спілкування з викладачем протягом учбового процесу і перш за все лекційного курсу. Разом з тим, за допомогою посібника можна засвоїти основні положення теорії і практики соціального страхування самостійно. Особливої уваги при цьому доцільно надавати основним положенням, що виділені в книзі.

 

 

42. Перспективи розвитку малого і середнього бізнесу в Україні: Матеріали міжвуз.-практ. наук. конф. 13-14 берез. 2007р./Херсон. екон.-прав. ін-т.– Херсон: ХМД, 2007.– 291 с.

У виданні– тези виступів учасників конференції.

 

 

43. Соловйов І.О. Ціна і цінові рішення в комплексі маркетингу: Монографія.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 288 с.: мал., табл.– Бібліогр.: с. 267-270.

У монографії розглянуто теоретично-методичні основи та тенденції розвитку ціноутворення та його методів. Розкривається зміст процесу розробки та впровадження цінової політики в комплексі маркетингу, досліджені форми і методи державного регулювання цін, фактори впливу на процес ціноутворення.

Розрахована на наукових працівників, професорсько-викладацький склад, студентів і аспірантів економічних спеціальностей ВНЗ і коледжів. Представляє інтерес для керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств, широкого кола читачів.

 

 

44. Статистичний щорічник Херсонської області за 2006 рік /Голов. упр. статистики у Херсон. обл.– Херсон: б. в., 2007.– 504 с.

У щорічнику вміщені дані про соціально-економічне становище Херсонської області у 2006 році у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники України та її регіонів.

 

 

45. Формування сучасної стратегії розвитку підприємництва в Україні: Зб. наук.-метод. пр. /Херсон. держ. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 273 с.

Висновки і пропозиції, викладені у збірнику, знайшли відображення у матеріалах і виступах авторів (викладачів та студентів Херсонського державного університету, а також Херсонського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ) під час роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції за однойменною темою у листопаді 2006 року в м.Херсоні.

 

 

46. Фролова Н.Є. Теорія статистики: Практикум: Навч. посіб.– Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2007.– 200 с.

У посібнику наведено основні теми програми курсу «Статистика», зокрема зведення і групування статистичних матеріалів, абсолютні та відносні показники, середні величини, показники варіації, ряди динаміки, індекси, вибіркове спостереження. З кожної теми представлені базові поняття і терміни, методичні вказівки до вирішення типових задач, задачі для самостійного розвязання, запитання та завдання для самоконтролю, перелік рекомендованої літератури. Розраховано на студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання для засвоєння теоретичного матеріалу курсу та для набуття практичних навичок по вирішенню статистичних задач.

 

47. Чесноков В.Л. Біржові операції: Навч. посіб. /За ред. М.А. Коваленка. - Херсон: Наддніпрян. правда, 2007.– 150 с.

Навчальний посібник адресований студентам вищих учбових закладів

 

 

48. Чесноков В.Л. Фінансові інструменти: Навч. посіб. /Наук. ред. М. Коваленко.– Херсон: ХМД, 2007.– 246 с.

Підручник написано відповідно до програми з навчальної дисципліни «Фінансові інструменти», яка включається до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси» за циклом професійної підготовки у розділі «Дисципліни самостійного вибору навчального закладу». У ньому викладені фінансові знання наукового і прикладного характеру, зведені у систему і призначені для педагогічних цілей. При підготовці посібника автор використовував свій науково-методичний досвід лекційної роботи на кафедрі фінансів економічного факультету Херсонського національного технічного університету, на кафедрі фінансів Новокаховського політехнічного інституту, у Феодосійському, Перекопському та Таврійському філіалах ХНТУ.

 

 

49. Юхименко В.К. Управління діяльністю інвестиційних фондів: Навч.-метод. посіб.– Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2007.– 160 с.: табл.– Бібліогр.: с. 155-159.

В посібнику аналізуються суспільні відносини, що виникають у сфері спільного інвестування, вивчається діяльність її суб’єктів– пайових та корпоративних інвестиційних фондів. Посібник складається з розгорнутого конспекту лекцій, контрольних тестів, завдань, тематики курсових робіт. Додається також Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)». Навчальний посібник призначається студентам економічних та фінансових спеціальностей вищих навчальних закладів.

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17181920212223
24252627282930