Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00
Part`s menu

 Наука і освіта

 
86. Бєляєв Ю. Навчальний процес у Херсонському державному університеті: Хрестоматія /Ю. Бєляєв, О. Мішуков; Херсон. держ. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 256 с.
Хрестоматія містить нормативно-правові документи, що забезпечують діяльність Херсонського державного університету: Статут ХДУ, різноманітні положення щодо організації навчально-виховного процесу. Видання призначене студентам, аспірантам і викладачам, всім, хто цікавиться сучасним менеджментом вищого навчального закладу.
 
87. Бюлетень студентського наукового товариства: Студ. інформ. зб. ХДУ. Вип. 8. /Херсон. держ. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 88 с.
У інформаційному збірнику опубліковано результати досягнень різновидів студентської науково-дослідної роботи у 2006-2007 навчальному році, нормативні документи щодо організації діяльності студентського наукового товариства ХДУ.
 
88. Вестник научно-методического совета школы гуманитарного труда/Ред. А.А. Кияновский; Херсон. сред. шк. гуманит. труда.– Херсон: ШГТ, 2007.– 47 с.
У виданні представлені статті членів науково-методичної ради школи з сучасної науково-педагогічної проблематики.
 
Голобородько Є.П. Педагогічна онтософія: Проблеми і перспективи: Наук.-пед. пр. У 2 т.– Херсон: ХМД, 2007.
89. Т.1: Методика викладання російської мови.– 556 с.
 
90. Т.2: Методика викладання української мови. Загальна педагогіка. Педагогіка вищої школи. Педагогічна публіцистика.– 604 с.
Матеріали можуть бути корисними вчителям і молодим викладачам, докторантам і аспірантам, здобувачам, магістрантам і студентам.
 
Збірник наукових праць: Пед. науки /Херсон. держ. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.
91. Вип. 44.– 376 с.
 
92. Вип. 45.– 434 с.
Наукове видання започатковане у 1999 році. Дані випуски вміщують матеріали за розділами: методологія та історія педагогіки, теорія і практика навчання, теорія і практика виховання, теорія і методика професійної освіти, соціальна педагогіка, сучасні педагогічні технології.
 
 
 
 
93. Метода: Зб. наук. пр. /Херсон. держ. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 140 с.
У даному випуску висвітлюються здебільшого питання інноваційних технологій навчання (інтерактивні та інтегративні методи, кейс-метод, метод проектів, елементи кредитно-модульної системи, індивідуально-зорієнтованого, синергетичного, рефлексивного підходів); створення відповідного навчального середовища; формування інформативної, культурологічної, комунікативної компетентностей студентів та активізація їхньої науково-пізнавальної діяльності; аспекти мовної картини світу, підготовки вчителів різних профілей, досвіду інноваційно-педагогічної сфери в зарубіжній освіті тощо.
 
94. Методичні рекомендації з підготовки та складання комплексного кваліфікаційного державного екзамену: Для студ. із базовою спец. «Початкове навчання» /Уклад. Л.Є. Пєтухова; Херсон. держ. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 64 с.
 
95. Навчально-методичний посібник з підготовки студентів спеціальності «Професійне навчання» до державної атестації за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»/Уклад. В.І. Чепок та ін.; Херсон. держ. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 196 с.: мал., табл.– Бібліогр.: с. 171-174.
 
96. Навчально-методичний посібник з підготовки студентів спеціальності «Трудове навчання» до державної атестації за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» /Уклад. В.І. Чепок та ін.; Херсон. держ. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 120 с.
 
97. Педагог. Науковець. Особистість. До ювілею Є.П. Голобородько.– Вид. 2-ге, доп./Упоряд. В.В. Кузьменко, Н.В. Слюсаренко.– Херсон: Олді-плюс, 2007.– 160 с.
Книга репрезентує інформацію про життєвий і творчий шлях члена-кореспондента АПН України, доктора педагогічних наук, професора кафедри менеджменту освіти Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів Є.П. Голобородько та її науковий доробок.
 
98. Пошук молодих: Зб. матеріалів. Вип. 6: Проектування навчального середовища як методична проблема: Зб. матеріалів Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (19-20 квіт. 2007 р., м.Херсон) /Уклад. В.Д. Шарко; Херсон. держ. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 232 с.
 
99. Проблемы всестороннего развития учащихся: (По материалам XIV науч.-практ. конф.) /Ред. А.А. Кияновский; Херсон. сред. шк. гуманит. труда.– Херсон: ШГТ, 2007.– 119 с.
Збірник статей містить результати наукових досліджень педагогів школи з проблем розвитку особистості учнів. Видання призначене студентам педагогічних вузів і вчителям.
 
100. Программа курса «Краеведение Херсонщины» (1-4 классы) /Сост. Л.Г. Задорощенко; Ред. А.А. Кияновский; Херсон. сред. шк. гуманит. труда.– Херсон: ШГТ, 2007.– 54 с.
Курс «Краєзнавство Херсонщини» для початкових класів є спробою коротко узагальнити різноманітний матеріал про далеке і близьке минуле нашого краю. Навчально-методичний посібник призначений вчителям початкових класів, класним керівникам, вихователям.
 
101. Программа курса «Художественный труд» (1-4 классы) /Сост. Г.П. Дзядык; Ред. А.А. Кияновский; Херсон. сред. шк. гуманит. труда.– Херсон: ШГТ, 2007.– 43 с.
Програма складена з урахуванням освітніх, розвиваючих і виховних вимог.
 
102. Професори і наукові школи Херсонського державного аграрного університету.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 120 с.– (Біобібліогр. серія: Вчені аграрії України. Вип. 3.).
Наукове видання присвячене професорам, які нині працюють в учбовому закладі і діючим науковим школам. Складається з біографічних довідок та бібліографії основних наукових публікацій провідних вчених університету за останні п’ять років. Видання розраховане на науковців та фахівців АПК, викладачів, аспірантів, магістрів і студентів, працівників інформаційних та бібліотечних установ.
 

103. Рябко В.М. Аскания-Нова в решении научных проблем.– Херсон: ХГТ, 2007.– 504 с.

В книзі йдеться про основні події у формуванні наукової бази біосферного заповідника «Асканії-Нова», яка дозволила талановитим вченим відповісти на актуальні питання збереження та збагачення біорізномаїття південних степів Причорномор’я, розвитку тваринництва, використання генофонду флори і фауни для прикладної мети. Висвітлені окремі біографічні дані вчених. Викладено бачення перспектив використання «Асканії-Нова» у вирішенні наукових проблем.
 
104. Створення умов для здобуття дітьми позашкільної освіти в м.Херсоні: Ключові моменти та варіанти вирішення: Зелена книга (документ для консультацій).- Херсон: МО «Нова генерація», 2007. - 14 с.
Цей документ має на меті проведення консультацій із зацікавленими сторонами,експертами, громадськістю щодо шляхів забезпечення кращих умов для здобуття дітьми позашкільної освіти в територіальній громаді міста Херсона з урахуванням їхніх інтересів та потреб, визначення можливих дій міської влади щодо розвитку позашкільної освіти.
 
105. Стратегія життєдайності: Наук. шк. проф. Є. Голобородько /Херсон. держ. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 60 с.
У довіднику представлені короткі відомості про молодих учених, підготовлених під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Є.П. Голобородько та при підтримці провідних вчених України: академіка І.Д. Беха, академіка А.М. Богуш, професора В.К. Іваненка, професора М.І. Пентилюк та багатьох інших.

 

 

106. Студентські наукові студії: Зб. наук. пр. студ. /Херсон. держ. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 304 с.

 

107. Фатєєва Е.М. Технології соціально-педагогічної діяльності: Навч.-метод. посіб. для студ. ден. та заоч. форм. навч. спец. «Соціальна педагогіка» Ін-ту психології, історії та соціології /Херсон. держ. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 48 с.– Бібліогр.: с. 41-46.

 
108. Формирование мировоззрения учащихся в современной школе: [Сб. ст.] /Ред. А.А. Кияновский; Херсон. сред. шк. гуманит. труда.– Херсон: ШГТ, 2007.– 55 с.
Збірник стане в нагоді всім, хто переймається проблемами виховання підростаючого покоління. Тут представлені матеріали семінару педагогів Херсонської середньої школи гуманітарної праці, присвяченого формуванню світогляду учнів.
 
109. Бєляєв Ю.І. Херсонський державний університет: Іст. нарис, 1917-2007 /Ю.І. Бєляєв та ін.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 352 с.: фотогр.– (До 90-річчя Херсон. держ. ун-ту).
У монографії висвітлюється історія створення та діяльності Херсонського державного університету, основні етапи становлення та розвитку навчального закладу– одного з провідних класичних вузів Півдня України.
  
110. Херсонський державний університет у процесі інноваційного реформування: (2006-2007 навч. рік) /Ред. Т.В. Корис.– Херсон: Вид-во ХДУ, [2007].– 24 с.
 
111. Шавалда Л.И. Воспитание младших школьников в школе гуманитарного труда: (Из опыта работы) /Херсон. сред. шк. гуманит. труда. - Херсон: ШГТ, 2007.– 83 с.
Автор розкриває в своїх статтях проблеми виховання моральних і культурно-етичних цінностей у молодших школярів на прикладах проведення виховних годин.

Calendar

     12
3 4 56789
101112131415 16
17 18 1920212223
24252627282930