Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Державна влада і управління. Право

84. Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 квіт. 2016 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т, Півд. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України ; редкол.: В. М. Стратонов [та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2016. – 171 с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

85. Актуальні питання реалізації нового закону України "Про державну службу" : матеріали Всеукр. форуму вчених-адміністративістів (21 квіт. 2016 р.), м. Запоріжжя / ДВНЗ "Запорізький національний університет" ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2016. – 247 с. – Текст укр., англ., нім. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Всеукраїнський форум вчених-адміністративістів.

86. Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (28–29 жовт. 2016 р.), м. Запоріжжя / Юрид. ф-т Запоріз. нац. ун-ту ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2016. – 171 с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст.

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / Нац. ун‑т "Одеська юридична академія" ; редкол.: В. В. Завальнюк (голов. ред.) [та ін.]. – [Херсон] : Гельветика, 2016. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
87. Вип. 76. – 202 с.
88. Вип. 77. – 225 с. : рис.
Чергові випуски збірника наукових праць містять матеріали, в яких подані науково обгрунтовані шляхи вирішення загальнотеоретичних проблем сучасної юридичної науки, сучасних питань адміністративного та фінансового права, нагальних проблем цивільного й господарського права, проблем ефективної протидії злочинності.

89. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 9 груд. 2016 р., м. Одеса / Міжнар. гуманіт. ун-т, Ін-т нац. та міжнар. права, Півд. регіон. центр. Нац. акад. прав. наук України. – Одеса : МГУ ; Херсон : Гельветика, 2016. – 135 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.

90. Берназюк Інна Миколаївна. Сучасні методи опозиційної діяльності: питання теорії та практики  : монографія / І. М. Берназюк ; Ужгород. нац. ун-т, Ін-т держави і права країн Європи. – Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 155 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
У монографії досліджуються теоретико-методологічні засади правового регулювання цілеспрямованої поведінки суб'єктів опозиції, яка передбачає здійснення контролю за органами державної влади та органами місцевого самоврядування, критичну оцінку їх роботи та створення альтернативної програми розвитку держави та певного регіону.

91. Берназюк Олександр Олександрович. Правовий статус і законодавчі гарантії діяльності Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України та Секретаріату Кабінету Міністрів України : монографія / О. О. Берназюк ; ДВНЗ "Ужгородський національний університет ". – Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 215 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
У виданні подаються пропозиції щодо внесення змін, зокрема, до Законів України "Про Регламент Верховної Ради України", "Про Кабінет Міністрів України", "Про Раду національної безпеки і оборони" та прийняття Закону України "Про консультативно-дорадчі та інші допоміжні органи при Президентові України".

92. Буглак Юрій Олександрович. Адміністративно-правові засади детінізації відносин у підприємницькій діяльності : монографія / Ю. О. Буглак, Д. В. Журавльов ; за заг. ред. Д. В. Журавльова ; НДІ публ. права. – Київ ; Херсон : Гельветика, 2016. – 199 с. : рис., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
У монографії розглядаються причинно-наслідкові зв'язки тінізації відносин у підприємницькій діяльності. Вперше досліджуються адміністративно-правові засади тінізації. Видання призначено для вчених, студентів та курсантів вищих юридичних навчальних закладів, практичних працівників правоохоронних органів.

93. Валькова Є. В. Право інтелектуальної власності : навч.-метод. посіб. [для студ. ВНЗ] / Є. В. Валькова ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Навч.-метод. ін-т історії, політології та права. – Миколаїв ; Херсон : Гельветика, 2016. – 167 с. – Бібліогр.: с. 153–166.
Навчально-методичний посібник розрахований на студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів. Буде корисним всім, хто цікавиться питаннями правової охорони інтелектуальної власності.

94. Верховенство права та правова держава : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 жовт. 2016 р., м. Ужгород / ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Ін-т держави і права країн Європи, Центр законотворчості при Юрид. ф-ті ; редкол.: М. М. Алмаші [та ін.]. – Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 167 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Міжнародну науково-практичну конференцію "Верховенство права та правова держава", яка відбулася на базі юридичного факультету Ужгородського національного університету.

95. Гараджаев Джейхун. Конституционный Суд Азербайджанской Республики: теория и практика : монография / Джейхун Гараджаев ; Нац. ун-т "Одесская юридическая академия". – Одесса : [Б. и.] ; [Херсон] : Гельветика, 2016. – 399 с. : рис. – Библиогр.: с. 390–399 и в подстроч. примеч.
В основу монографії покладено дослідження конституційного статусу Конституційного Суду Азербайджанської Республіки, за результатами якого сформульовано пропозиції, направлені на його удосконалення з урахуванням досвіду Суду Європейського Союзу.

96. Дешко Л. М. Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій : монографія / Л. М. Дешко ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2016. – 387 с. – Бібліогр.: с. 346–385 та в підрядк. прим.
Монографія адресована викладачам вищих навчальних юридичних закладів, науковцям, аспірантам, студентам, представникам судових та інших правозастосувальних органів держави, адвокатам, працівникам правозахисних організацій.

97. Дмитрук І. М. Основи земельного права України : навч.-метод. посіб. / І. М. Дмитрук, О. Ю. Шличек ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв ; Херсон : Гельветика, 2016. – 131 с. – Слов. термінів: с.104–123. – Бібліогр.: с. 124–129.
Навчально-методичний посібник містить як теоретичну, так і практичну частини, що допоможе студентам здобути знання на рівні державного стандарту "бакалавр" та впровадити ці знання на практиці. Видання адресоване студентам та професорсько-викладацькому складу.

98. Дрозд О. Ю. Безконтактні адміністративні послуги Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру: питання теорії та практики : монографія / О. Ю. Дрозд, О. В. Левченко ; НДІ публ. права. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 199 с. – Бібліогр.: с. 175–197.
Монографію присвячено аналізу безконтактних адміністративних послуг Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Систематизовано та проаналізовано зарубіжний досвід надання безконтактних адміністративних послуг у сфері земельно-кадастрових відносин та запропоновані шляхи його запозичення для України.

99. Дрозд Олексій Юрійович. Співвідношення норм трудового та адміністративного права при регулюванні проходження державної служби в Україні : монографія / О. Ю. Дрозд ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпро : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 417 с. – Дод. тит. арк. рос., англ. – Бібліогр.: с. 357–401 та в підрядк. прим.
У монографії на основі вивчення й систематизації існуючих науково-теоретичних підходів, аналізу чинного трудового і адміністративного законодавства України та практики його реалізації охарактеризовано стан наукового дослідження проблеми правового регулювання державної служби в Україні; узагальнено теоретико-правові підходи до розуміння державної служби в Україні; окреслено генезу правового регулювання державної служби в Україні.

100. Заборовський Віктор Вікторович. Правовий статус адвоката в умовах становлення незалежної адвокатури України : монографія / В. В. Заборовський ; ДВНЗ "Ужгородський національний університет". – Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 847 с. – Бібліогр.: с. 724–847 та в підрядк. прим.
У монографії досліджуються концептуальні засади правового статусу адвоката в умовах становлення незалежної адвокатури України. Розкриваються етапи становлення та розвитку інституту адвокатури, зокрема в аспекті еволюції розуміння термінів "адвокат" і "адвокатура". Визначається місце та роль такого інституту громадянського суспільства в умовах формування правової держави в Україні.

101. Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 12–13 лют. 2016 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т, Півд. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України. – Херсон : Гельветика, 2016. – 215 с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

102. Іванчо Вікторія Іванівна. Конституційно-правовий статус іноземців в Україні та країнах ЄС: порівняльний аналіз : монографія / В. І. Іванчо, Ю. М. Бисага, О. О. Піфко ; ДВНЗ "Ужгородський національний університет". – Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2016. – 199 с. – Бібліогр.: с. 154–199.
У монографії аналізується та порівнюється законодавство України, Польщі, Федеративної Республіки Німеччини та деяких інших країн-членів ЄС, яке регулює конституційно-правовий статус іноземців. Висвітлюються особливості законодавчого регулювання прав та обов'язків іноземців, а також гарантій їх прав і свобод в окремих країнах.

103. Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 листоп. 2016 р., м. Дніпро / Дніпропетр. гуманіт. ун-т ; редкол.: О. В. Негодченко [та ін.]. – Дніпро : ДГУ ; Херсон : Гельветика, 2016. – 267 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Міжнародну науково-практичну конференцію "Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства", яка відбулася на базі юридичного факультету Дніпропетровського гуманітарного університету.

104. Компетенція органів місцевого самоврядування первинного рівня в сфері регулювання земельних відносин: конституційно-правовий аспект : монографія / А. Г. Мельник [та ін.] ; ДВНЗ "Ужгородський національний університет". – Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2016. – 207 с. – Бібліогр.: с. 171–206.
У монографії досліджується правова природа нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування первинного рівня та практика правового регулювання земельних відносин в таких актах на прикладі окремих місцевих рад. Проаналізовано основні принципи формування компетенції органів місцевого самоврядування первинного рівня країн ЄС в сфері регулювання земельних відносин.

105. Конституційне право України : підручник / І. М. Алмаші [та ін.] ; ДВНЗ "Ужгородський національний університет". – 8-е вид., перероб. та допов. – Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2016. – 474 с. : рис. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим.
Підручник спрямований на роз'яснення особливостей конституційного права України для широких верств населення. Особлива увага звертається на права і свободи людини, інститути безпосередньої демократії, організацію та побудову органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні. Видання розраховане на студентів-юристів та інших осіб, які вивчають правознавство, а також може бути корисним для пересічних громадян, що цікавляться проблемами організації та діяльності органів державної влади в Україні.

106. Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22–23 квіт. 2016 р., м. Ужгород / ДВНЗ "Ужгородський національний університет" [та ін.]. – Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 235 с. – Текст укр., пол. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим.

107. Конституційно-правовий статус суб'єктів освітнього процесу у вищій школі України : монографія / Н. І. Петрецька [та ін.] ; ДВНЗ "Ужгородський національний університет". – Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2016. – 243 с. – Бібліогр.: с. 217–243.
У монографії розкриваються зміст і структура конституційно-правового статусу суб'єктів освітнього процесу у вищій школі; правовий статус студента та реалізація ним права на вищу освіту; правовий статус науково-педагогічних працівників та реалізація ними права на свободу наукової, дослідницької, творчої та інших видів інтелектуальної діяльності.

108. Корупція як цивілізаційний феномен: причини та шляхи подолання : монографія / Ю. М. Бисага [та ін.] ; ДВНЗ "Ужгородський національний університет". – Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2016. – 199 с. : табл. – Бібліогр.: с. 187–199.
Монографія присвячена комплексному дослідженню нормативно-правового регулювання антикорупційної діяльності в Україні та країнах ЄС. Розглянуто історичні витоки корупції, заходи боротьби з нею. Встановлено передумови та чинники, що сприяють корупції. Визначено елементи конституційно-правового механізму боротьби з корупцією в Україні та розкрито деякі особливості міжнародного досвіду.

109. Костенко Ольга Володимирівна. Інформація з обмеженим доступом в системі інформаційного забезпечення діяльності органів прокуратури України: теоретико-правові та організаційні аспекти  : монографія / Ольга Володимирівна Костенко, Петро Васильович Макушев ; Дніпропетров. гуманіт. ун-т. – Дніпропетровськ : ДГУ ; Херсон : Гельветика, 2016. – 303 с. : табл. – Дод.: с. 195–254. – Бібліогр.: с. 255–303.
Авторами монографії системно висвітлено основні елементи механізму забезпечення інформацією з обмеженим доступом у роботі органів прокуратури; сформульовано авторське поняття інформаційного забезпечення діяльності органів прокуратури як комплексу правових норм, організаційних та технічних заходів; з'ясовано ознаки режиму інформації, що становить професійну таємницю.

110. Легеза Євген Олександрович. Теорія публічних послуг: адміністративно-правова складова : монографія / Є. О. Легеза ; Запоріз. нац.  ун-т. – Запоріжжя : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 451 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 333–385. – Дод.: с. 386–450.
Монографія присвячена дослідженню концепції публічних послуг. Проаналізовано загальнотеоретичні положення щодо надання публічних послуг: історіографія дослідження, поняття, види, генеза нормативного закріплення, класифікація, система, принципи та суб'єкти. Визначено процедуру та гарантії забезпечення законності надання публічних послуг. Розглянуто міжнародні виміри правового регулювання надання публічних послуг. Запропоновано основні положення концепції публічних послуг в Україні та шляхи розв'язання проблем, що існують у цій сфері.

111. Мацола Антоніна Антонівна. Розслідування перешкоджання законній професійній діяльності журналістів : монографія / А. А. Мацола, Я. В. Ступник ; ДВНЗ "Ужгородський національний університет". – Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2016. – 199 с. – Бібліогр.: с. 154–178.
У монографії досліджуються типові слідчі ситуації, що виникають при досудовому розслідуванні злочинів, пов'язаних із перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів. Видання адресоване науковцям, практичним працівникам, викладачам, аспірантам, студентам, широкому колу читачів, які цікавляться проблемами криміналістики.

Науковий вісник публічного та приватного права : зб. наук. пр. / НДІ публ. права; редкол.: В. В. Галунько (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : НДІПП ; Херсон : Гельветика, 2016. – Бібліогр. наприкінці ст.
112. Вип. 3 / наук. ред. О. Ю. Дрозд. – 265 с.
113. Вип. 4. – 289 с. : рис., табл.
114. Вип. 5 / наук. ред. О. Ю. Дрозд. – 371 с. – Текст укр., рос.
У збірниках висвітлюються актуальні питання теорії та історії публічного адміністрування, адміністративного, конституційного, цивільного, трудового, екологічного, кримінального і кримінально-процесуального права. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться проблемами публічного та приватного права.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: В. М. Стратонов (голов. ред.) [та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2013 - . – Текст укр., рос. – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
115. 2016, вип. 1, т. 1. – 2016. – 147 с.
116. 2016, вип. 1, т. 2. – 2016. – 147 с.
117. 2016, вип. 1, т. 3. – 2016. – 145 с
118. 2016, вип. 1, т. 4. – 2016. – 149 с.
119. 2016, вип. 2, т. 1. – 2016. – 181 с.
120. 2016, вип. 2, т. 2. – 2016. – 151 с.
121. 2016, вип. 2, т. 3. – 2016. – 145 с.
122. 2016, вип. 3, т. 1. – 2016. – 177 с.
123. 2016, вип. 3, т. 2. – 2016. – 177 с.
124. 2016, вип. 4, т. 1. – 2016. – 137 с.
125. 2016, вип. 4, т. 2. – 2016. – 126 с.
126. 2016, вип. 5, т. 1. – 2016. – 181 с.
127. 2016, вип. 5, т. 2. – 2016. – 213 с.
128. 2016, вип. 6, т. 1. – 2016. – 181 с.
129. 2016, вип. 6, т. 2. – 2016. – 164 с.
130. 2016, вип. 6, т. 3. – 2016. – 174 с.

131. Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". Т. 18 / Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва. – Одеса : Юрид. літ. ; [Херсон] : Гельветика, 2016. – 237 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
Видання адресовано фахівцям, що працюють у сфері юриспруденції, студентам-юристам, юристам-практикам, які цікавляться тенденціями розвитку правового життя сучасного суспільства.

132. Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у XXI столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 26–27 лют. 2016 р., м. Одеса / Міжнар. гуманіт. ун-т, Ін-т нац. та міжнар. права, Півд. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України. – Одеса ; Херсон : Гельветика, 2016. – 199 с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
Матеріали конференції можуть становити інтерес для наукових працівників, викладачів, працівників судових та правоохоронних органів, студентів вищих навчальних закладів та для всіх, хто цікавиться сучасним станом та перспективами розвитку юридичної науки.

133. Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 3–4 черв. 2016 р., [м. Херсон] / Херсон. держ. ун-т, Півд. регіон. наук. центр НАПрН України. – Херсон : Гельветика, 2016. – 267 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на міжнародну науково-практичну конференцію.

134. Перспективні напрями розвитку сучасної юридичної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 січ. 2016 р., м. Кривий Ріг / ДВНЗ "Криворізький національний університет", Криворіз. екон. ін-т. – Кривий Ріг : ДВНЗ КНУ ; Херсон : Гельветика, 2016. – 191 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.

135. Пирожкова Ю. В. Функції адміністративного права: генеза, теоретичний, нормативний та праксеологічний аспекти : монографія / Ю. В. Пирожкова ; Запоріз. нац.  ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2016. – 547 с. – Бібліогр.: с. 449–547 (1135 назв).
Монографія присвячена комплексному дослідженню теорії функцій адміністративного права з точки зору нового розуміння галузевого предмету. Проаналізовано особливості нормативної реалізації базових функцій галузі, окреслено види та специфіку її загальносоціальних функцій. Запропоновано концептуальну модель удосконалення ефективності реалізації функцій адміністративного права.

136. Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 7–8 жовт. 2016 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т, Півд. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України ; редкол.: В. М. Стратонов [та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2016. – 123 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні", яка відбулася на базі юридичного факультету Херсонського державного університету.

Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 груд. 2016 р.), [м. Львів] : [у 2 ч.]. – Львів : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – (Молодий вчений. Конференція). – Бібліогр. наприкінці ст.
137. Ч. 1. – 123 с.
138. Ч. 2. – 123 с.
У двох частинах збірника представлені матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ".

139. Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ у процесі євроінтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1–2 квіт. 2016 р., м. Дніпропетровськ / Дніпропетр. гуманіт. ун-т ; редкол.: О. В. Негодченко [та ін.]. – Дніпропетровськ : ДГУ ; Херсон : Гельветика, 2016. – 179 с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

140. Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у XXI ст. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (29–30 січ. 2016 р.), м. Запоріжжя / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2016. – 175 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Міжнародну науково-практичну конференцію, яка відбулася на базі юридичного факультету Запорізького національного університету.

141. Право: історія, теорія, практика : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (18–19 листоп. 2016 р.), [м. Дніпро]. – Дніпро ; Херсон : Гельветика, 2016. – 195 с. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

142. Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 лют. 2016 р., м. Ужгород / ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Центр законотворчості при юрид. ф‑ті ; редкол.: Ю. М. Бисага (голов. ред.) [та ін.]. – Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 227 с. – Бібліогр. наприкінці ст.

143. Правова реформа та забезпечення демократизаційних процесів і національної безпеки в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 14–15 жовт. 2016 р., м. Одеса / Міжнар. гуманіт. ун-т, Ін-т нац. та міжнар. права, Півд. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 139 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
Матеріали конференції призначені для наукових працівників, викладачів, працівників судових та правоохоронних органів, студентів вищих навчальних закладів та для всіх, хто цікавиться сучасним станом та перспективами розвитку юридичної науки.

144. Правове регулювання адміністрування податку на додану вартість в Україні : монографія / С. М. Греца [та ін.] ; ДВНЗ "Ужгородський національний університет". – Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2016. – 199 с. – Бібліогр.: с. 179–198.
У монографії розкрито елементи правового механізму податку на додану вартість, акцентується увага на особливостях електронного адміністрування цього податку. Видання призначене для наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів, аспірантів, юристів-практиків.

145. Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 8–9 квіт. 2016 р., м. Одеса / Міжнар. гуманіт. ун-т, Ін-т нац. та міжнар. права, Півд. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 159 с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
Матеріали конференції можуть становити інтерес для наукових працівників, викладачів, працівників судових та правоохоронних органів, студентів вищих навчальних закладів та для всіх, хто цікавиться проблемами та перспективами розвитку сучасної юридичної науки.

146. Правовий вимір конституційної, адміністративної та фінансової юрисдикції в умовах європейської парадигми України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р., м. Одеса / Міжнар. гуманіт. ун-т, Ін-т нац. та міжнар. права. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 239 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
Видання адресоване науковим працівникам, викладачам, працівникам судових та правоохоронних органів, студентам вищих навчальних закладів.

147. Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (14–15 жовт. 2016 р.), [м. Одеса]. – Одеса ; Херсон : Гельветика, 2016. – 155 с. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
У виданні розглядаються загальні питання історії та теорії держави і права, конституційного, муніципального права, цивільного, господарського, адміністративного права та процесу, фінансового, інформаційного, кримінального, кримінально-виконавчого права, кримінології та інші.

148. Пріоритетні проблеми реформування системи законодавства України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 жовт. 2016 р., м. Київ / НДІ публ. права. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 139 с. : рис. – Бібліогр. наприкінці ст.
Збірник адресований студентам, аспірантам, викладачам, науковцям юридичних вищих навчальних закладів, представникам судових та правозастосовчих органів держави, адвокатам, представникам юридичних громадських організацій.

149. Проект Закону України "Про малі виробничі бізнес-парки" / НДІ публ. права ; за заг. ред. В. Галунька. – Херсон : Грінь Д. С., 2016. – 51 с.
У проекті закону розкрито засади та правовий інструментарій створення й розвитку підприємств малих виробничих бізнес-парків, насамперед, за рахунок коштів громадян України. Прописано правовий механізм захисту інвестицій.

150. Публічно-правові засади державної політики в Україні: проблеми теорії і правового регулювання : монографія / А. С. Нестеренко [та ін.] , за заг. ред. Т. С. Ківалової, А. С. Нестеренко ; Міжнар. гуманіт. ун-т, Ін-т нац. та міжнар. права. – Одеса ; Херсон : Гельветика, 2016. – 147 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
З використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки у виданні досліджені актуальні теоретичні проблеми конституційного, адміністративного та фінансового права. Сформульовані перспективи подальшого оновлення та вдосконалення національного законодавства.

151. Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22–23 квіт. 2016 р., м. Ужгород / ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Ін-т держави і права країн Європи, Центр законотворчості при юрид. ф-ті ; редкол.: Ю. М. Бисага [та ін.]. – Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 179 с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

152. Реформування правової системи України під впливом євроінтеграційних процесів : матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф., 18–19 берез. 2016 р., м. Херсон /  Херсон. держ. ун-т, Півд. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України ; редкол.: В. М. Стратонов [та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2016. – 175 с. – Бібліогр. наприкінці ст.

153. Саінчин Олександр Сергійович. Протидія незаконній міграції в Україні : (криміналіст., кримінол. та оперативно-розшук. аспекти) : монографія / О. С. Саінчин ; авт. передм. В. М. Стратонов ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Гельветика, 2016. – 435 с. : фот., табл. – Бібліогр.: с. 389–405. – Дод.: с. 406–435.
У монографії досліджено кримінально-правові, кримінологічні проблеми протидії незаконній міграції, незаконному переправленню осіб через державний кордон України та міжнародно-правові акти, які регламентують боротьбу з цими злочинами. Розроблено загальні концепції тактики розшуку та затримання осіб, які переховуються від органів досудового слідства та суду. Видання адресоване слухачам вищих навчальних закладів юридичного профілю, студентам, аспірантам, практичним працівникам Держприкордонслужби МВС і СБУ, задіяним у процесі розслідування правопорушень.

154. Смук Микола Миколайович. Сучасний стан та перспективи розвитку інституту народної законодавчої ініціативи в Україні : монографія / М. М. Смук ; ДВНЗ "Ужгородський національний університет". – Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2016. – 189 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
Автором монографії досліджено інститут права народної законодавчої ініціативи з позиції конституційного права. Визначено поняття та стан наукового дослідження цього питання. Одним з головних результатів роботи стали конкретні пропозиції щодо внесення змін, зокрема, до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", Закону України "Про Всеукраїнський референдум" та прийняття законів "Про народну законодавчу ініціативу", "Про нормативно-правові акти" та "Про місцевий референдум та інші форми місцевих ініціатив".

155. Судові та правоохоронні органи України на шляху до Європи : навч. посіб. / С. С. Ненько [та ін.] ; ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права". – Херсон : Грінь Д. С., 2016. – 351 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 340–347 та в підрядк. прим.
Навчальний посібник містить основні положення з організації діяльності правоохоронних органів України та суду. Видання підготовлено відповідно до державного стандарту з урахуванням чинного законодавства та практики діяльності судів і правоохоронних органів. Надано перелік нормативно-правових актів.

156. Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 13 лют. 2016 р., м. Одеса / ДВНЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського". – Одеса ; Херсон : Гельветика, 2016. – 227 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – На тит. арк. присвяч.: До 200-річчя ун‑ту.
У виданні характеризуються сучасний стан та перспективи розвитку політичної системи України. Висвітлюються актуальні проблеми правового розвитку держави та економічні аспекти розвитку. Окреслюється соціокультурний розвиток сучасного українського суспільства.

157. Сучасні тенденції в юридичній науці України : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (18–19 берез. 2016 р.), [м. Вінниця]. – Вінниця : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 111 с. – (Молодий вчений. Конференції). – Бібліогр. наприкінці ст.
У матеріалах конференції розглядаються загальні питання історії та теорії держави і права, права Європейського Союзу, інтелектуальної власності, господарського права та процесу, трудового права, права соціального забезпечення, адміністративного права та процесу, фінансового, інформаційного права, кримінального права, кримінально-виконавчого права, кримінології, а також питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи.

158. Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 трав. 2016 р., м. Кривий Ріг / ДВНЗ "Криворізький національний університет", Криворіз. екон. ін-т. – Кривий Ріг : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 179 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.

159. Тенденції та пріоритети реформування законодавства України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 9–10 груд. 2016 р., м. Херсон. – Херсон : Гельветика, 2016. – 179 с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У виданні висвітлюються загальні питання теорії та історії держави і права, історії політичних і правових вчень, конституційного і муніципального права, цивільного і господарського права, трудового і земельного права, кримінального процесу та криміналістики, судоустрою, прокуратури та адвокатури.

160. Теоретичний аналіз і наукові дослідження юриспруденції у світовій науці : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 груд. 2016 р., м. Київ / НДІ публ. права. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 143 с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
Матеріали конференції адресовані студентам, аспірантам, викладачам, науковцям юридичних вищих навчальних закладів, представникам судових та інших правозастосовних органів держави, адвокатам, працівникам юридичних громадських організацій.

161. Україна і світ у третьому тисячолітті: політичний, економічний, правовий та культурний виміри : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф., 9 груд. 2016 р., м. Одеса / ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського", Центр соц.-політ. дослідж. "Politicus". – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 215 с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У виданні представлено сучасні проблеми міждержавних відносин та соціокультурні аспекти міжнародного співробітництва. Окреслено права людини в Україні та світі.

162. Хронологія мужності, 2014–2016. Кн. 2 : альбом-реквієм / ідея проекту, підгот. тексту Упр. культури Херсон. облдержадмін. ; кер. проекту С. В. Думинська, голов. ред. Л. Лагутенко, авт.-упоряд.: Л. Лагутенко, Л. Гаражій, А. Мовчан ; упоряд. В. Золотун, фот.: О. Корняков, І. Бойченко, Д. Жильцов [та ін.]. – Херсон : Наддніпряночка, 2016. – 103 с. : фот.
"Хронологія мужності" – це альбом-реквієм, альбом-пам'ять про загиблих херсонців, котрі віддали своє життя за суверенітет та незалежність України.

Цивільне право України : навч. посіб. : у 2 ч. / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький національний університет"; М. П. Апанасюк [та ін.] ; за заг. ред. В. А. Кройтора, О. Є. Кухарєва, М. О. Ткалича. – Запоріжжя ; Херсон : Гельветика, 2016. – Бібліогр. в підрядк. прим. – На. обкл. також: 25 років Юрид. ф-ту ЗНУ.
163. Ч. 1. – 383 с.
164. Ч. 2. – 351 с.
Навчальний посібник буде корисним студентам, викладачам, науковцям і всім, хто цікавиться проблемами цивільного права.

165. Шкута Олег Олегович. Пенітенціарна система України: теоретико-прикладна модель : монографія / О. О. Шкута ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Гельветика, 2016. – 371 с. – Бібліогр.: с. 313–358. – На тит. арк. також: На правах рукопису.
Монографія присвячена дослідженню теоретичних і практичних проблем функціонування пенітенціарної системи України у XXI ст. Здійснено аналіз формування та реалізації пенітенціарної політики в концептуальних положеннях пенітенціарної системи України.

166. Юридична наука в XXI столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (13–14 трав. 2016 р.), м. Запоріжжя / Запоріз. нац. ун‑т ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2016. – 179 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику розглядаються загальні питання теорії та історії держави і права, конституційного права, цивільного права і цивільного процесу, трудового та адміністративного права, кримінального права та кримінології.

167. Юридичні науки: проблеми та перспективи : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (20–21 трав. 2016 р.), [м. Київ]. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 143 с. – (Молодий вчений. Конференція). – Бібліогр. наприкінці ст.
У виданні досліджено загальні питання історії та теорії держави і права, філософії права, міжнародного публічного та приватного права, екологічного та земельного права, права інтелектуальної власності, цивільного, господарського права та процесу, адміністративного права та процесу, фінансового, інформаційного права. Висвітлено питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи.

Див. також № 204, 333, 335, 344, 346, 372, 385

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13141516
17181920212223
24252627282930