Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

З історії заселення області (кінець XVIII - початок XIX ст.)

Меню розділу

З ІСТОРІЇ ЗАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ (КІНЕЦЬ XVIII - ПОЧАТОК XIX СТ.)

165. АЛЫМОВА И. Ю. Основание иностранных земледельческих колоний в конце XVIII – I половине XIX вв.: (территория современной Херсонской обл.: лекция) /И.Ю. Алымова; Херсон. краевед. музей. – Херсон, 1991. – 29 с. – Библиогр.: С.28-29. – ХОКМ.
Про німецькі, шведські, болгарські, польські, єврейські колонії.

166. БАГАЛЕЙ Д. И. Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по пути культуры: ист. этюд /Багалей Д.И. – К., 1889. – 115 с.

167. БАГАЛЕЙ Д. И. Очерки по истории колонизации и быта степной окраины Московского государства. Т.1. /Багалей Д.И. – М., 1887. – Джерело: СК ХОБ 1872-1896 г. – С.106.

168. БАГАЛІЙ Д. І. Народне заселення країни. Українська й Великоросійська колонізація. Чужоземне заселення у XVIII  і першій чверті XIX ст. /Багалій Д.І. //Багалій Д. І. Заселення Південної України (Запорожжя Новоросійського краю) і перші початки її культурного розвитку /Багалій Д.І. – Х., 1920. – Розд. IV-V. – С. 63-88.

169. БОЙКО А. В. Південна Україна останньої чверті XVIII століття: аналіз джерел: [монографія] /Анатолій Бойко; рец. Г. Швидько, С. Плохій; І-нт укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького.- К., 2000. – 308 с.: табл.
Про книгу В.Ізмайлова “Подорожі до Полудневої Росії”, в якій автор описує м. Херсон, де проживають німці, поляки, французи, євреї, греки, с. 205.

170. БОЙКО Я. Заселення Південної України (кінець XVIII– початок XX ст.) /Я. Бойко //III Міжнар. наук. конгр. укр. істориків “Українська історична наука на шляху творчого поступу“. – Луцьк, 2007. – Т.2. – С.54-57.

171. БОЙКО Я. В. Заселение Южной России, 1860 1890 гг.:(ист.-экон. исслед.) /Ярослав Бойко; отв. ред. В.М. Кабузан; рец. В.И. Наулко, Н.И. Бушин. – Черкассы: Сіяч, 1993. – 256 с., [3] л. карт.: фот., табл.- Библиогр. в подстроч. примеч. – Прил.: с.153-255.
Про колонізацію Південної України з середини XVIII та до кінця 50-х років XIX століття, с.246-255.

172. БОРИНЕВИЧ А. Новороссия в царствование императрицы Екатерины Второй /А. Бориневич //Записки Императорского общества сельского хозяйства Южной России. – О., 1897. - №2. – С. 11-16.
Про заселення краю представниками різних національностей, с. 2-4, 6 7,13 14.

173. ВИЩА педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Херсонська область: [монографія] / В. П. Андрущенко [та ін.]; редрада: В. Г. Кремень (голова) [та ін.]; за заг. ред. Ю. І. Беляєва; Нац. акад. пед. наук України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищ. освіти. - К.: Знання України, 2010. - 447 с. : табл. - Бібліогр.: с. 444-447.
Іноземні колоністи, с. 29; росіяни, французи, греки, караїми, євреї, поляки,італійці, с.30.
Згадка про гімназію для дітей іноземців в Херсоні, с.44.
Про німецьку початкову школу в с. Кронау (тепер Високопільський р-н), с.46.
Єврейські учбові заклади в Херсоні, с.47.
Згадка про караїмське та ногайське училища в Херсоні, с.47.

174. ВОДОТИКА С. Г. Формування етнічного складу населення Херсонщини /Сергій Водотика //Водотика С. Г. Історія Херсонщини XIII-XIX ст. /Сергій Водотика. - Херсон, 2001. - С. 83-92.
Росіяни, с.84-85; білоруси, с.85; німецькі колоністи, с.85-87; євреї, с.87-88;
греки, болгари, французи, італійці, с.89; українці, с.91,92.

175. ВОДОТИКА С. Г. Формування етнічного складу населення Херсонщини /Сергій Водотика, Євген Сінкевич //Водотика С.Г. Історія Херсонщини /Сергій Водотика, Євген Сінкевич. – Херсон, 2003. – С.78-86.
Росіяни, с.79-80; білоруси, с.80;  шведи, с.80; німецькі колоністи, с.80-81; євреї, с.82-83; греки, молдавани, поляки, караїми, цигани, французи, італійці, с. 83-85; українці, с.85-86.

176. ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ Ю. В. Етноси на Півдні України XVIII - XX ст. (іст. аспект) /Войцехівський Ю.В. //Наук. зап. Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова: іст. науки. - К., 2002. - Вип. 46. - С.30-36. - Джерело: Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2002 р. – С.259.

177. ДЕРЖАВНИЙ архів Херсонської області: путівник /Держ. ком. архівів України, ДАХО; авт.-упоряд. В. Баранюк, В. Боровик, Л. Виноградова [та ін.]; відп. ред. А. Карпова. – К., 2003. – 736 с. – (Архівні зібрання України).
Бобровий Кут, с. 58, 59, 93, 278, 291, 477.
Євреї, с. 19, 34, 35,47, 153,158,445.
Іноземні колонії, колоністи, с. 46, 47.
Іноземці, с.12, 22, 47, 163, 284, 359,425.
Німці, с.46,120,147,450,452, 493.
Калінінський (Калініндорфський) р-н, с.88, 93, 113, 139, 143, 173, 180, 184, 188, 192, 193, 195, 205, 237, 248, 288, 304, 320, 322, 336, 341, 388, 397, 398, 419, 427, 430, 443.
Колонії, с. 25, 35, 46, 113, 115,476.
Переселення та переселенці, с.19, 46, 47, 83, 84, 85, 135, 158, 174, 176, 180, 189, 205, 294, 296, 305, 322, 323, 325, 347, 376, 377.
Херсонський повіт: Старошведське, с.70,73,79,89,291.

178. ДІАНОВА Н. М. Формування населення міст Південної України у дореформений період (кінець XVIII ст. - 1861 р.) /Н.М. Діанова; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - О., 2003. – 20 с. - Джерело: Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2004 р. – С.459.

179. ДРУЖИНИНА Е. И. Заселение края /Е. И. Дружинина //Дружинина Е. И. Южная Украина в 1800-1825 гг. /Е.И. Дружинина. - М., 1970. - Т.3. – С.69-172.
Господарювання на Херсонщині: молдаван, с.222; українців, с.222, 234;
росіян,с.222, 234; болгар, с.225,231,232; греків, с.225; євреїв, с.225, 231; німців, с.225,226, 231,234;
шведів, с.225,230,231.

180. ДРУЖИНИНА Е. И. Северное Причерноморье в 1775-1800 г. /Е. И. Дружинина; ред. А.В. Фадеев;  АН СССР, Ин-т истории. - М.: Изд-во АН СССР, 1959. – 279 с.: ил.
Про заселення краю представниками різних національностей, с. 54, 55, 57, 67, 68, 70,74, 104-105, 120, 121, 122-123, 128-132, 135, 154-157, 158-160, 163, 164 167, 193, 220

181.  ЕНЦИКЛОПЕДІЯ історії України: в 10 т. Т.4 / Н. С. Абашина, С. С. Аверинцев, В.О. Анохін [та ін.], редкол. : В. А. Смолій (голова) [та ін.]; НАН України, Ін-т історії України. - К. : Наук. думка, 2007. -  528 с.: 810 іл., 53 карти.
Колонізація Південної України, с.461-462.
Іноземні колоністи в  Україні, с.462-463.

182. ЗАГОРОВСКИЙ Е. Военная колонизация Новороссии при Потемкине /Загоровский Е. – О.: Экон. тип.,1913. – 34 с. – Джерело: Бойко А. Південна Україна останньої чверті XVIII ст. – С.266.

183. ЗАГОРОВСКИЙ Е. А. Экономическая политика Потемкина в Новороссии (1774-1791) /Е. А. Загоровский. - [О.], [1928?]. – 13 с.
Поява німецьких колоністів у Новоросійському краї, с.4.
Торгівля італійців та греків у Херсоні, с.10.

184. ЗАГОРОВСКИЙ Е. А. Иностранная колонизация Новороссии в XVIII веке: (по поводу исслед. Г. Г. Писаревского “Из истории иностранной колонизации России в XVIII веке“. М., 1909) /Е.А. Загоровский. – О.: “Центральная” тип. С. Розенштрауха и Я. Лемберга, 1913. – 16 с.
Залучення німців, італійців, шведів,греків, вірменів, болгар, молдаван до переселення в Новорсію, с.3.
Поселення шведів поблизу м. Берислава, с.8.
Переселення греків в м. Херсон. с.9-10.
Молдавани-переселенці в м. Алешки (тепер м. Цюрупинськ), с.11.

185. *ЗАГОРОВСЬКИЙ Е. Людність Степової України колись і тепер /Загоровський Е. – [О.],  [1913-1928?]. - 71 с.
Греки в Херсоні, с.63.
Переселення німців, молдаван,болгар у Степову Україну, с.64.
Українці та росіяни у Степовій Україні, с.65-66.
Німецькі колоніі на Херсонщині, с.67.
Болгари на Херсонщині, с.67.
Заснування перших єврейських колоній на Херсонщині, с.68.

186. ЗАРЕМБА С. З.  Питання історії Південної України другої половини XVIII ст. на сторінках збірника  “Записки Одесского общества истории и древностей” /С. З. Заремба //Історичні дослідження: вітчизняна історія: міжвід. зб. – К.,1976. – Вип.2. – С. 87-95.
Про переселення сербів, хорватів, греків, албанців, молдаван, болгар у Новоросійську губ., с.89.

187. ИВАНОВА Ю. В. Из истории заселения Южной Украины /Ю.В. Иванова, Л. Н. Чижикова //Культурно-бытовые процессы на юге Украины. – М., 1979. – С.3-11.
Розселення болгар у Херсонській губ., с.5.
Греки в Херсоні, с.6.
Німецькі колоністи в Херсонській губ., с.6.
Заснування німецьких колоній в Херсонській губ., с.6.
Поселення шведів в Херсонській губ., с.7.

188. “ИЗ ИСТОРИИ заселения Херсонщины. Конец XVIII- начало XIX в.“//Прошлое служит настоящему. – Херсон, 1991. – С.3-13.
Заселення краю українцями, росіянами, білорусами, поляками, сербами.

189. ИСТОРИЯ городов и сел Украинской ССР. Херсонская область /редкол. А. Т. Мельников (пред.) [и др.]. – К.: Гл. ред.УСЭ, 1983. – 667 с.: ил.
Національний склад населення області, с.9.
Про заселення області українцями, білорусами, євреями, молдаванами, німцями, росіянами, шведами.

190. ІСТОРІЯ Української РСР. Т.1. /редкол. О. К. Касименко (голов. ред.) [та ін.]. – К.: Вид-во АН УРСР, 1953. – 784 с.:іл.
Про заселення Півдня України представниками різних національностей, с. 371.

191. ІСТОРІЯ Української РСР: в 2 т. Т.1. /редкол.: К.К. Дубина (голов. ред.) [та ін.]. –  К.: Наук. думка, 1967. – 607 с.
Заселення Півдня України представниками різних національностей, с.340 341.

192. ІСТОРІЯ Української РСР: у 8 т. 10 кн. Т.2. /редкол. Т. Я. Сергієнко (відп. ред.) [та ін.]. – К.: Наук. думка, 1979. – 615 с.:іл.
Про заселення південних степів представниками різних національностей (молдаванами, греками, сербами, болгарами, вірменами, грузинами), с.509-513, 516.

193. ИСТОРИЯ Херсона: малая иллюстр. энцикл. Ч.1: XVIII век  “Благополучный град Херсон” /сост. П.Е. Осьминин, И.Н. Илиади; предисл. В.В. Сальдо; под общ. ред. С.Н. Черевко. - Херсон: Шипуля В.В., 2009. - 186 с.: ил. - Хронология: с.6-12. - Указ.: с.13-16. - Прил.: с.56-65; Библиогр.: с.183-185.
Греко-Софіївська церква, Грецька площа, “Грецький проект”, грецьке училище, Грецький форштадт (купецьке передмістя), с.25-26.
Католицька церква, побудована з метою залучення іноземців, с.33.
Про створення фірм: французької- Антуана, польської - Заболоцького, Константинопольської - Фродінга, російської - купця Маслєнікова, с.34.
Освоєння Північного Причорномор’я  і Приазов’я  представниками різних національностей (росіянами, українцями, сербами, болгарами, волохами, молдаванами, німцями та ін.), с.110-111.

194. КАБУЗАН В. М. Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губ.) в XVIII - первой половине XIX века (1719-1858 гг.) /Владимир Кабузан; АН СССР; худож. Г. А. Астафьева. - М.: Наука, 1976. - 308 с.: табл., ил.
Національний склад населення Херсонщини, с. 57, 62, 133, 135, 139, 170, 172-173, 185, 189, 192, 218-219, 244-249, 255, 259, 261, 263, 266, 267.

195. КАБУЗАН В. М. Крестьянская колонизация Северного Причорномор’я (Новороссии) в XVIII – первой половине XIX вв. (1719-1857 гг.) /В.М. Кабузан //Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы, 1964 г. – Кишинев, 1966. – С.313-324.
Про заселення  краю українцями, росіянами, сербами, поляками, молдаванами, греками, німцями, євреями.

196. КАБУЗАН В. М. Народы России в XVIII веке: численность и этнический состав /В.М. Кабузан; АН СССР, ин-т истории СССР. – М.:Наука, 1990. – 254, [2] с.
Заселення Херсонської губ.: українцями, с.108, 109,135, 211; молдаванами, сербами, поляками, угорцями, с.193,194; євреями, с.222,223; шведами, с.247;  молдаванами, с.219-220; німцями, с.221.

197. КАБУЗАН В. Чисельність та національний склад населення Новоросії в 60-80-х роках XVIII ст. /В. Кабузан // Український історико-географічний збірник. – К., 1971. – Вип.I. – С.135-150.
Про заселення Новоросії українцями, росіянами, сербами, молдаванами, болгарами, греками, поляками, циганами, німцями, євреями.

198. КАМЕНСКАЯ С. В. Моя Пристань. Кн.1 /Каменская Светлана Васильевна, Каменская-Рогова Анастасия Федоровна. – Ист.-публицист. изд.- Голая Пристань: Литера, 2008. - 112 с.: ил., портр.,фот.- Библиогр.: с.103-108.
Заселення Голопристанського р-ну: переселенці 1783-1785 рр. -  німці, французи, серби, росіяни, с.41.

199. КОВАЛЬ А. П. Знайомі незнайомці: походження назв поселень України /Алла Петрівна Коваль; ред. Головко С.В.- К.: Либідь, 2001. - 304 с.
Комишани, смт. Комсомольського р-ну м. Херсона, засноване албанцями  у XIX ст., с.82.

200. КОЦИЕВСКИЙ А. С. Крестьянская колонизация Южной Украины в первой трети  XIX в. /А. С. Коциевский //Материалы по истории сельского хозяйства и крестьянства СССР: сб. VI. – М., 1965. – Джерело: Кабузан В.М. Заселение Новороссии в XVIII - первой половине  XIX века. - C. 20.

201. КРАТКИЙ обзор заселения Херсонского края //Исторический очерк деятельности Херсонского губернского земства за 1885-1899 гг. - Херсон, 1905. – Вып.I. – С.1-30.

202. КРУПНИК Л. О. Історія України: формування етносів, нації, державності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /Любов Крупник; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К.: Центр учб. літ., 2009. – 216 с. – Бібліогр. наприкінці тем.
Дніпровський повіт Таврійської губ. (сучасна територія Херсонщини): кримські татари, с.49;
Херсонська губ.: молдавські поселення, с.67; єврейські громади, с.68.

203. ЛИКОВА В. Дві колонізаційні кампанії на землі Південної України в першій половині  XIX ст. /Ликова В. //Волинські історичні записки. – 2009. – Т.2. – С.50-59. – Бібліогр. в кінці ст. – Джерело: Історія України: наук.- допом. бібліогр. покажч. за 2009 р. – С.284.

204. МАКИДОНОВ А.В.  К.М. Маркианов - свидетель и историк колонизации Новороссии (к истории одной публикации) /А.В. Макидонов //Макидонов А.В. К светской и церковной истории Новороссии  (XVIII - XIX вв.) /А.В. Макидонов. - Запорожье, 2008. - С.101-112.

205. МИЛЛЕР Д.П. Заселение Новороссийского края и Потемкин /Д.П. Миллер; Издат. ком. Харьков. о-ва грамотности. – 2-е изд., перепеч. без изменений с 1-го [,] допущен. в ученич. б-ки гор. и сел. уч-щ и в нар. читальни. – Х.: Пар. типо-литогр. и С-вья, 1901. - 40 с. – МОУНБ ім. О.М. Гмирьова.
Іноземні поселенці та пільги для них: болгари, греки, німці, с.37, 38, 39.

206. МОГИЛЯНСКИЙ Н. К. Природа и население Новороссии как факторы производства /Н.К. Могилянский. – О., 1920. – 25 с.
Про заселення приморських міст (в т.ч. м. Херсона) французами, італійцями, греками, німцями, росіянами, євреями, с.19.
Українська та російська колонізація Херсонського повіту, с.20-21.
Розподіл населення за національністю в Херсонській губ. за даними Всеросійського перепису 1897 р., с.22.

207.  МУРАШКИНЦЕВ А. Херсонская губерния /А. Мурашкинцев //Энциклопедический словарь. – СПб., 1903. – Т. 37. – С.166-174.
Про заселення краю, с.167-169.

208. НАЦІОНАЛЬНІ процеси в Україні: історія та сучасність: док. і матеріали: довідник. У 2 ч. Ч.1. /упоряд. І.О. Кресіна [та ін.]; за ред. В.Ф. Панібудьласки. – К.: Вища шк., 1997. – 583 с.
Населення Новоросії: українці, росіяни, серби, болгари, македонці, греки, грузини, німці, поляки, шведи, цигани, турки, с.245; склад населення Херсонської губ. за рідною мовою (1897 р.): росіяни, українці, євреї, молдавани, німці, поляки, болгари, с.298, 300.

209. НИЖНИЙ и Южный Буг: справочник-путеводитель на 1925 г. / под.    ред.   И. К.   Жавжарова.    –   Херсон:   Правление Нижне-Днепровского пароходства, 1925. – 308 с.
Заселення м. Херсона німцями, болгарами, молдаванами, італійцями, с. 103;росіянами, с. 4.
Розподіл населення Херсонської округи за національностями (українці, росіяни, поляки, євреї, німці), с.110.
Єврейська колонія Львово, с.117; Британи (російсько-українське село), с.117.
Переселення українських та російських селян у м. Берислав, с.118.

210. ПІРКО В. Заселення Степової України в XVI – XVIII ст. /Василь Пірко; Донец. держ. ун-т.– Донецьк: Культурологіч. центр, 1998. – 124 с.
Населення Новоросійської губ.: українці, росіяни, молдавани і румуни, греки, с.108.

ПОПЕЧИТЕЛЬНЫЙ комитет об иностранных поселенцах Южного края России, 1799-1876 = Fursorgekomitee fur auslandische Ansiedler in Sudrusland, 1799-1876 /Гос. архив Одес. обл., Ин-т Герм. и Восточноевроп. исследований; сост и ред. О.В. Коновалова и др. – О., 1998 - .

211. Т.1: Аннотированная опись дел, 1799-1818 гг. -  О.: ОКФА; ТЭС, 1998. – 362 с. – Науч.-справ. апарат: с.287.
Берислав, с. 81,184; єврейські колонії: Бобровий Кут, Сейдеминуха, Інгулець, Кам’янка, с.60,151,195,205-206; єврейські колоністи, с.116,117,151,185,197,203,204;  Старошведська колонія, с.48,63,78,85,198; м.Херсон, с.38,128,208,210,219,221,264; Херсонська губ., с.38,39,46,182,197, 202-203,210,224,228,252,261; Херсонський повіт, с.37,81,261.

212. Т.2: Аннотированная опись дел, 1819-1826 гг. – О.: ТЭС, 1999. – 362 с. – Науч.-справ. апарат: с.185.
Єврейські колонії: Бобровий Кут, Кам’янка, Інгулець, Сейдеминуха, с.32,33,37,151,180.
Колоністи Херсонського повіту, 180.

213. Т.3: Аннотированная опись дел, 1827-1833 гг. – О.: Астропринт, 2000. – 302 с. – Науч.-справ. апарат: с.225.
Єврейські колонії: Бобровий Кут, Сейдеминуха, с.64,72,85,99,131,181,202;
Херсонський повіт, с.72,85,159.

214. Т.4: Аннотированная опись дел, 1834-1835 гг. – О.: Астропринт, 2001. – 309 с. – Науч.-справ. апарат: с. 225.
Колонії Шведського округу Херсонського повіту: Старошведська, Мюльгаузендорф, Шлангендорф, Клостердорф, с.220;єврейські колонії: Сейдеминуха, Бобровий Кут, Кам’янка, Інгулець, с.19, 52, 118, 154, 188, 202, 220.

215. Т.5: Аннотированная опись дел, 1836-1839 гг. – О.: Астропринт, 2002. – 355 с. – Науч.- справ. апарат: с.263.
Єврейські колонії: Бобровий Кут, Інгулець, Кам’янка, с.42,57,77,100,107,111,113, 174, 177, 189,190; Шведський округ Херсонського повіту, с.56.

216. ПОПОВ К. С. Херсонська область: (географ. нарис) /К. С. Попов . – К.: Рад. шк., 1959. - 129 с.: іл. 
Заселення Причорноморського краю українцями, росіянами, німцями, шведами, болгарами, шведами, с.41.

217. ПОПРУЖЕНКО М. Г. Материалы для истории славянских колоний в России /М. Г. Попруженко //Записки императорского Одесского общества истории и древностей. – О., 1902. – Т.XXIV. - С. 33-72 (2-я паг.).

218. РЕДЬКО Ф. А. Заселення Нижнього Подніпров’я і Побужжя в 70-80-х роках XVIII століття /Ф.А. Редько //Питання історії народів СРСР: респ. міжвід. тем. наук. зб. – Х.,1973. – Вип.16. – С.134-140.

219. РЕДЬКО Ф. А. Колонізаційна політика російського царизму в Південній Україні в кінці XVIII ст. /Ф.А.Редько  //Наукові записки /Чернів. пед. ін-т. – Чернівці, 1955. – Вип.1.- С.15-39.

220. СЕКИРИНСКИЙ С. А. Из истории крестьянской колонизации Таврической губернии в конце XVIII - первой половине XIX в. /Секиринский С.А. //Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. – Рига [Латвия], 1963. - С.356-363. - Джерело: Бойко А. Південна Україна останньої чверті XVIII століття. - С. 268.

221. СКАЛЬКОВСКИЙ А. Географическая и этнографическая терминология Новороссийского края /А. Скальковский. – К., 1868. – 32 с.
Російські поселення: Козачі Лагері, Олешки, Чаплинка, с. 22; серби, с.23;
Німецькі колонії, с.24; шведське поселення Старошведське, с.25; болгарські колонії, с.27;
єврейські колонії: Бобровий Кут, Сейдеминуха, Інгулець, Кам’янка, с.29; російські поселення: Петрівка,  Микільське, Павлівка, Каховка, Нововоронцовка, Іванівка, Софіївка, Ульянівка, с.30-31.

222. СКАЛЬКОВСКИЙ А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края. 1730-1823. Ч.2. 1796-1823 /Аполлон Скальковский. – О., 1838. – 350 с.
Про колонізацію Новоросії, с.35-38, 56, 111-121, 163-167, 184, 318-319,342.

223. ТИМОФЕЕНКО В. И. Города Северного Причерноморья во второй половине XVIII века /В.И. Тимофеенко; отв. ред. Ф.П. Шевченко; АН УССР, Ин-т истории – К.: Наук. думка, 1984. – 217, [2] с.: ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
Заселення Новоросійського краю українцями, росіянами, болгарами, молдаванами, греками, албанцями, поляками, євреями, шведами, с.20-22, 23 24.
Етнічний склад населення м. Херсона, с.135.

224. УКРАЇНСЬКИЙ історико-географічний збірник. Вип.2 /АН УРСР, Ін-т історії. – К.: Наук. думка, 1972. – 279 с. – ДАХО.
Про отримання марсельським купцем  Антуаном (1787 р.)  дозволу на заснування у Херсоні торговельної кампанії для вивозу сільськогосподарської продукції з України, с.78.

225. ЧЕРЕМІСІН О. Демографічні процеси в місті Херсоні у 1778-1861 р.р. /Олександр Черемісін //Південний архів. Історичні науки. – Херсон, 2003. – Вип. XII.- С. 17-23.

226. ШМИДТ А. Краткий исторический взгляд на Херсонскую губернию /А. Шмидт //Шмидт А.Труды Херсонского губернского статистического комитета. – Херсон, 1863. - Кн.1. Ч.1: Материалы для географии и статистики Херсонской губернии /А. Шмидт. – С. 197-294.
Росіяни, українці, поляки, молдавани, серби, с.233,234,237,285; греки, італійці, с.258, 259; шведи, німці, меноніти, с.264,282; болгари, с.234,246,247,282; євреї-колоністи, с.228, 230,288.

227. ШУШЛЯННІКОВА Н. В. Проблеми колонізації Херсонщини за наративною літературою /Наталя Шушляннікова //Південний архів. Історичні науки. – Херсон, 2002. – Вип. VII. – С. 140-144. – Бібліогр. в кінці ст.

228. ШУШЛЯННІКОВА Н. Розповіді з історії херсонського краю: монографія /Наталя Шушляннікова. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2003. - 207 с.: іл.
Шведська колонія Альт-Шведендорф (Старошведське), с.10,11;
німецькі колоністи, с.12,13; французи, с.13; англійці, с.13; італійці, с.14; єврейська колонізація, с.14-16; болгарська колонізація, с.19-20; польські колоністи, с.22-24;  українці, с.26-27; росіяни, с.27.

229. ЩЕБАЛЬСКИЙ П. Потемкин и заселение Новороссийского края /Щебальский П. – М., 1868. – 21 с.: прил. – МОУНБ ім. О.М. Гмирьова.
Іноземні поселенці: греки, шведи, с. 9, 10,11,13.

230. ЯНКО М. П. Топонімічний словник України: словник довідник /М.П. Янко; Міжнар. фонд “Відродження”. - К.: Знання, 1995. - 432 с. - (Програма “Трансформація гуманітарної освіти України“).
Велика Лепетиха - смт, засноване французькими емігрантами у XVIII ст., с.68.
Високопілля (до 1915 р. - Кронау) - смт, засноване переселенцями з німецьких колоній Таврійської губ. у XIX ст., с.80.
Комишани (кол. Арнаутка) - смт, підпорядковане Комсомольській райраді м. Херсона, засноване переселенцями з Албанії у XIX ст., с. 184.
Сиваське (кол.Каракуі, Різдвяна) - смт Новотроїцького р-ну, засноване на початку 60-х років XIX ст. переселенцями з різних губерній Росії та України на місці ногайського поселення, с. 318.

231. ЯСТРЕБОВ Ф. Нариси з історії України. Вип.8: Україна в першій половині XIX століття /Ф. Ястребов. – К.: Вид-во АН УРСР, 1939. – 274 с.
Про переселення сербів, болгар,німців в Херсонську губ., с.15.

232. БОЙКО А. В. Джерела з історії Південної України останньої чверті XVIII століття в архівосховищах Москви та Петербурга /А.В. Бойко; Культур. центр. “Хортиця”, Наук. дослід. ін-т історії козацтва ЗДУ. - Запоріжжя, 1996. - 60 с.- (Запорізька спадщина. Вип.1).
Зі змісту:
Російський державний архів давніх актів (м.Москва), с.10-19;  Ф. 1239 Дворцовый отдел, оп. 3, ч. 111, спр. 59544  О проектах поселения французов в Новороссийской губернии. 1798 г., с.18.
Російський державний військово-історичний архів (м.Москва), с.19-37;  Фонд Військового Ученого архіву (ВУА), спр. 18366 Геометрическая карта Новороссийского края, представляющая поселенные в трех губерниях иностранные и еврейские, равно и смоленских крестьян колонии, c.21; спр. 19146  Описание городов и местечек в Херсонской губернии, c.22; Ф.52  Дела князя Потемкина-Таврического, оп. 1, ч.1, спр. 5; ч. 9 О переселении крестьян из внутренних областей России в Азовскую и Новороссийскую губернии для работы на суконных, кожевенных и шляпных фабриках (1775-1780); спр. 79 Книга рапортам и сообщениям Новороссийской губернской канцелярии за вторую половину 1775 г. (Сведения о переселениях; о количестве народонаселения; доходах и об устройстве Новороссии; о недорозумениях с запорожцами).
Архів Петербурзької філії інституту російської історії РАН (м. Петербург), с.48-50; Ф. 36 Воронцовы, оп. 1, спр. 541Статистическое описание Херсонской губернии (начала XIX в.), с.48;  Ф. 200 Скальковский А.А., оп.2, спр. 2 Правда о немецкой колонизации в Новороссийском крае (1787-1837 гг.); спр. 5 32-й вопрос Московского этнографического исторического общества. Какие материалы находятся в Московских архивах по вопросу о колонизации Новороссийского края, с.48; спр. 17 Материалы по истории Новороссийского края XVIII, с.48; спр. 52 Статистичекие материалы по истории Новороссийского края, с.49; спр. 89 Материалы по истории Новороссии (сербские поселенцы), с.49; спр. 95 Историко-географическое описание Херсонской губернии, с.49; спр. 101 Материалы для истории Новороссийского края, с.49.

 

Публікації в часописах

233. БОЙКО Я. В. Аграрна колонізація Південної України: (60-80-ті рр. XIX ст.) /Я.В. Бойко //Укр. іст. журн.- 1989. - №10. – С.93-101.
Про колонізацію Південної України українцями, росіянами, білорусами.

234. БОЙКО Я. В. Формування етнічного складу населення Південної України: (кінець  XVIII-XIX ст.) /Я.В. Бойко,  Н. О. Данилова //Укр. іст. журн. – 1992. - №9. – С.54-65.

235. БРУК С. И. Динамика численности и расселения русского этноса (1678-1917 гг.)  /С. И. Брук, В. М. Кабузан //Сов. этнография. – 1982. - №4. – С.9-25.
Заселення Новоросії з початку  XVIII ст. росіянами та українцями, с.24.

236. ДНИСТРОВЫЙ А. П. К самоопределению “Херсонщины”: [из истории заселения Херсон. обл.] /А. П. Днистровый //Родной край. – 1918. - 18, 20 янв.

237. ЗАГОРОВСКИЙ Е. Иностранная колонизация Новороссии в XVIII веке (По поводу исследования  Г.Г. Писаревского “Из истории иностранной колонизации России в  XVIII веке”. - М.,1909.) /Е. Загоровский //Известия Одесского библиографического общества при Императорском Новороссийском университете. -1913. – Т.II. – Вып.3.- Март. – С.103-118.

238. ЗАГОРОВСКИЙ Е. Очерки по истории славянской колонизации в Новороссии в XVIII в. /Е. Загоровский //Воен.-ист. вестн. – 1912. – Кн.I. – С.87-99; Кн.IV. – С. 125-148; 1913. - Кн.I. – С.63-85.

239. *ЗАСЕЛЕНИЕ Новороссийского края в 1862 году //Журн. М-ва гос. имуществ. – 1863. – Ч.82(№4), отд.II. – С.459 482; Ч. 84(№10), отд.II. – С.211-231.

240. *ИЗ ИСТОРИИ заселения Новороссии //Киев. старина. – 1892. – Июнь. – С. 455.
241. *ИЗВЕСТИЯ о ходе переселения государственных крестьян в Таврическую губернию //Журн. М-ва гос. имуществ. – 1861. – Ч.77(№8), отд.IV. – С.90-92.

242. *К ДЕЛУ о заселении Таврической губернии //Журн. М ва гос. имуществ. – 1881. – Ч.66 (№4), отд.IV. – С.145-147.

243. К ИСТОРИИ колонизации Новороссии //Киев. старина. – 1885. – Март. – С. 531-539. – Джерело: Указатель книг и статей отдела им. Кн. Г.А. Потемкина по истории и современному состоянию края. – С.18.

244. *КАБУЗАН В. М. Заселение Северного Причерноморья (Новороссии) в XVIII в. (1719-1795) /В. М. Кабузан //Сов. этнография. – 1969. - №6. – С.30-41.
Про українських та російських переселенців північних районів Північного Причорномор’я, с.32.
Українці в Новоросії, с.34.
Проживання на території Новоросії українців, молдаван, росіян, греків, с.38.

245. КАБУЗАН В. Заселення і освоєння земель запорозького козацтва в (1775-1782 рр.) /В. Кабузан //Архіви України. – 1969. - №3. – С.37-45.
Заселення Херсонського повіту у 70-80 рр. XVIII ст. переселенцями з Правобережної України та Молдавії, с.43.

246. КАБУЗАН В. М. Заселення і освоєння Таврійської губернії у другій половині XVIII – першій половині XIX ст. /В.М. Кабузан //Укр. іст. журн. – 1969. - №12. – С.85-90.
Заселення Таврії: німецькими колоністами, с.78; вихідцями з Росії, с.88-89; українцями, с.89.

247. КОЗАЧОК І. К. Забезпечення освітніх потреб національних меншин Херсонської області в контексті історії заселення краю та сучасного стану національного складу населення /І. Козачок //Виховна робота в шк. – 2005. - №9. – Верес.- С.2 - 8.

248. КОСТЮК Л. Заснування сіл Херсонщини /Л.Костюк, І.Ратнер //Наддніпрян. правда. – 1957. – 6 січ. - ДАХО.
249. ЛОБОДА В. Заселення Північного Причорномор’я і топонімія краю за архівними джерелами /В.Лобода //Архіви України. – 1975. - №3. – C.68-76.
Про заселення Північного Причорномор’я  росіянами, українцями, болгарами, сербами, італійцями, греками, молдаванами, с.71,74; німцями, шведами, с.74.

250. *МУРЗАКЕВИЧ Н. О заселении Новороссийского края: история /Мурзакевич Н. //Одес. вестн. – 1836. – 1 янв.(№1); 9 янв.(№3); 11 янв.(№4); 19 февр.(№15); 22 февр.(№16).
Про заселення Новоросійського краю греками, молдаванами,сербами, німцями, шведами, болгарами, євреями.

251. ОРЛОВА З. Заселение Херсонщины /З.Орлова //Родной край. – 1992. – Дек. (№4).

252. ПОЛОНСКАЯ-Василенко Н. Заселение Южной Украины в середине XVIII в. / Полонская-Василенко Н. //Історик марксист. – 1941.- №5. – С.30-46. – Джерело: Пірко В. Заселення Степової України в XVI-XVIII ст. – С.109.

253. ПОЛОНСКАЯ-Василенко Н. Д. Из истории Южной Украины в средине XVIII в. Заселение Новороссийской губернии (1774-1775) /Полонская-Василенко Н.Д. //Ист. записки. -1942. - №13. – С.130-174. – Джерело: Пірко В. Заселення Степової України в XVI-XVIII ст. – С.109.

254. *СКАЛЬКОВСКИЙ А. К истории колонизации Новороссии /Скальковский А. // Киев. старина. – Т.XI. – С. 531-538.

255. *СОВРЕМЕННАЯ летопись //Одес. вестн.- 1863. – 7 нояб.(№125).
Про заселення Таврійської губ. росіянами, болгарами.

256. ЦИГАНЕНКО Л. Ф. До питання про етнічний склад дворянства Півдня України (кінець  XVIII - XIX ст.) /Л.Ф. Циганенко //Укр. іст. журн. – 2009.- Вип.4. – С.67-83.


Документи Державного архіву Херсонської області

257. СПРАВА з описом заміських будинків відомих громадян м. Херсона. 1795 р. – Ф. 14, оп.1, спр.282, арк. 1-7.

258. УКАЗ Новоросійського губернського правління губернському землеміру від 19 червня 1797 р. про побутове облаштування шведських і данцигських переселенців. – Ф. 14, оп.1, спр.334, арк. 2-4 зв.

259. ВІДОМОСТІ про землеволодіння ногайців у Таврійській губернії. 1807-1848 рр. – Ф. 302, оп.1, спр. 67-69, 426, 803, 885, 888-889, 897-898, 901-904, 908-909.

260. ВІДОМОСТІ про землеволодіння албанців. 1818 р. – Ф. 302, оп.1, спр.1028.

261. ВІДОМОСТІ про землеволодіння чорногорців. 1822-1823 рр. – Ф. 302, оп.1, спр.1026, 1042-1043.

262. ВІДОМОСТІ про розмежування земель ногайських сіл Каракуй та Мустапой Дніпровського повіту Таврійської губернії. 1832 р. – Ф. 14, оп.2, спр.92, арк. 14.

Календар подій

   1 2 3 4 5
67 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20212223242526
2728293031