Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Освіта

175. Гончар Михайло Васильович. Нижча професійна освіта на Півдні України у другій половині XIX - на початку XX століття : метод. рек. / М. В. Гончар ; КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" Херсон. облради. - Херсон, 2015. – 87 с. : табл. - Бібліогр.: с. 69-84.
У методичних рекомендаціях проаналізовано і узагальнено досвід підготовки кваліфікованих робітників у нижчих професійних навчальних закладах, що функціонували на Півдні України у другій половині XIX - на початку XX ст. Видання призначене для викладачів вищих та професійно-технічних навчальних закладів для викладання педагогіки.

176. Дереш Валентина Станіславівна. Соціалізаційний вплив сім'ї на формування дитини : метод. рек.  [до спецкурсу "Соціалізація дитини в сім'ї" для студ. ОКР "бакалавр"] / В. С. Дереш. - Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2015. - 87 с. - Бібліогр.: с. 85-87.
У виданні розглянуто підходи до трактування сутності соціалізації, проаналізовано напрями, методи і форми соціалізаційного впливу сім'ї на формування дитини. Посібник адресовано майбутнім соціальним педагогам, учителям, батькам учнів, широкому колу читачів.

177. Інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр. Вип. 22 / Херсон. держ. ун-т, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання; голов. ред. О. В. Співаковський. - Херсон : Вид-во ХДУ, 2015. - 205 с. : рис. - Текст укр., рос. - Дод. тит. арк. англ. - Зміст парал. укр. англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

178. Корецька Любов Олександрівна. Становлення та функціонування соціальних інституцій в умовах освітньо-виховного простору Півдня України (друга половина XIX - початок XX століть) : монографія / Л. О. Корецька. - Херсон : ІТ, 2015. - 231 с. - Бібліогр.: с. 185-231.

Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" Херсон. облради; редкол.: В. В. Кузьменко (голова) [та ін.]. - Херсон : РІПО, 2006 -     .

179. Вип. 25. - 2015. - 331 с. - Дод. тит. арк. англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

180. Вип. 26. - 2015. - 319 с. : табл. - Текст укр., рос. - Дод. тит. арк. англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

181. Вип. 27. - 2015. - 319 с. : табл., рис. - Дод. тит. арк. англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

182. Вип. 28. - 2015. - 319 с. : табл. - Текст укр., рос. - Дод. тит. арк. англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

В альманахах висвітлюються теоретичні та прикладні аспекти модернізації сучасної освіти, що сприятиме вирішенню різноманітних проблем сучасної загальноосвітньої та професійної школи. Видання адресоване науковцям і педагогам-практикам загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, працівникам інститутів післядипломної освіти.

183. Проблеми та перспективи розвитку освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (17-18 квіт. 2015 р.), [м. Київ]. - Київ ; Херсон : Гельветика, 2015. - 103 с. - (Молодий вчений. Конференції). - Бібліогр. наприкінці ст.

184. Теорія і практика освіти в сучасному світі : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 листоп. 2015 р.), [м. Чернігів]. - Чернігів : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2015. – 127 с. : табл., мал. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

Збірник призначено для науковців, викладачів, аспірантів та студентів, які цікавляться питаннями педагогічної науки.

Див. також № 164, 310, 345-348, 380

Загальноосвітні школи

185. Кузьменко Юлія Василівна. Формування освітньої складової фахівців із трудової підготовки в Україні: історико-педагогічний аспект : монографія / Юлія Василівна Кузьменко. - Херсон : Айлант, 2015. - 443 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 320-347 та в підрядк. прим. - Дод.: с. 348-443.
У монографії закцентовано увагу на розвитку системи професійної освіти вчительських кадрів, виокремлено тенденції розвитку професійно-педагогічної освіти фахівців із трудової підготовки в Україні (50-ті рр. XX - початок XXI ст.), окреслено перспективи вдосконалення підготовки педагогів для системи трудового навчання учнівської молоді та представлено нові вектори її розвитку.

186. На шкільному вітрильнику океаном Знань... Кн. 2 / ред.-упоряд. Л. І. Постриган. - Херсон : ІТ, 2015. - 63 с. - Бібліогр.: с. 62.
Ця книга присвячується випускникам 2015 року Херсонської спеціалізованої школи №24 з поглибленим вивченням фізики, математики та англійської мови. Матеріал можна використовувати як приклад на уроках історії, народознавства, літератури, під час гурткових і факультативних занять, а також сімейного читання.

187. Назаренко Вадим Сергійович. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів у системі післядипломної освіти : монографія / В. С. Назаренко ; КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" Херсон. облради. - Херсон, 2015. - 207 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 178-207.
У дослідженні здійснено теоретичний аналіз філософської, психолого-педагогічної літератури з проблеми розбудови системи післядипломної освіти у контексті сучасних педагогічних ідей і тенденцій професійного розвитку особистості. Результати даної наукової роботи стануть у нагоді методистам, науково-педагогічним працівникам щодо створення в закладах післядипломної освіти оптимальних умов підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, а саме ефективного використання вчителями інформаційно-комунікаційних технологій у міжкурсовий період.

188. Превентивне виховання дітей та молоді : навч.-метод. посіб. / КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" ; уклад. Т. І. Туркот. - Херсон, 2015. - 147 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 133-135. - Дод.: с. 136-146.
Посібник стане в нагоді вчителям, вихователям, студентам вищих педагогічних навчальних закладів, усім, хто причетний до проблеми запобігання негативної поведінки у дитячому та молодіжному середовищі.

189. Примакова Віталія Володимирівна. Післядипломна освіта вчителів початкових класів в Україні: генеза та перспективи : монографія / Віталія Володимирівна Примакова. - Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2015. - 319 с. : табл. - Бібліогр.: с. 277-309. - Дод.: с. 310-318.
Монографію присвячено історії становлення вітчизняної післядипломної освіти вчителів початкових класів у XIX столітті та особливостям її розвитку в період із середини XX до початку XXI століття. Виявлено основні тенденції, чинники розвитку цієї ланки неперервної освіти на різних її етапах в Україні; окреслено й обгрунтовано відповідну періодизацію, простежено еволюцію змісту і методології підвищення кваліфікації фахівців. Матеріали монографії можуть бути використані науковцями, викладачами, методистами, педагогами-практиками та іншими працівниками освітньої галузі.

Див. також № 373, 374

Вищі навчальні заклади

190. Життя для людей : (до ювілею О. В. Рідкоус) / КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" ; упоряд.: В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко. - Херсон, 2015. - 43 с. : фот. - (Ювіляри КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" ; вип. 20). - Текст укр., рос. - Бібліогр.: с. 22-29.
У виданні вміщено інформацію про життєвий і творчий шлях старшого викладача кафедри педагогіки і психології Комунального вищого навчального закладу "Херсонська академія неперервної освіти" та її науковий доробок.

191. Кольцова Ольга Сергіївна. Виробнича практика студентів факультету фізичного виховання та спорту : метод. рек. для здобувачів вищ. освіти ден. та заоч. форм навчання / О. С. Кольцова ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Гельветика, 2015. - 51 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці деяких розд. - Дод.: с. 39-47.

192. Сагач Галина Михайлівна. Педагог-учений, який увічнює час : штрихи до портр. проф. Василя Васильовича Кузьменка на честь 65-ліття / Галина Сагач. - Херсон : Вид-во КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2015. - 98 с. : іл., фот.

193. У постійному науковому пошуку : (до ювілею В. В. Кузьменка) / КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" ; упоряд.: Н. В. Слюсаренко, Л. А. Гончаренко. - 3-тє вид., допов. та перероб. - Херсон, 2015. - 86 с. : іл., фот. - (Ювіляри КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" ; вип. 19).
Це і попереднє видання розкривають життєвий і творчий шлях відомого педагога Херсонщини - В. В. Кузьменка, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри педагогіки і психології Комунального вищого навчального закладу "Херсонська академія неперервної освіти" та його науковий доробок.

194. Херсонська державна морська академія. - [Херсон] : [Б. в.], [2015]. - 55 с. :  кольор. фот. - Текст парал. укр., англ.
Видання висвітлює історію розвитку і наукову діяльність навчального закладу. Велика увага приділяється навчально-тренажерній базі академії та її структурних підрозділів, яка дозволює курсантам набути усіх необхідних на судні навичок.

Див. також № 306, 357, 376

Календар подій

   1 2 3 4 5
67 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20212223242526
2728293031