Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Віртуальна довідкова служба

Задати питання

Рік Місяць
ID: 70, 27.09.2006 00:00
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, где я могу найти необходимую информацию для реферата "Економічні межі кредиту" на украинском языке; объем где-то 20-25 листов. Заранее благодарен.
Для відповіді на Ваше запитання пропонуємо використати нижче перераховані джерела 1. Березовик В.М. Управління кредитним ризиком аграрних позичальників / В. М. Березовик // Фінанси України. - 2006. - N1. - С. 86-93 2. Владимиров А. Налоговый кредит в разрезе изменений законодательства о налоге на добавленную стоимость / А. Владимиров, В. Сметана // Финансовая консультация. - 2005. - N18. - С. 13-15 3. Володько В. Особенности национальной ипотеки : Как и многие другие отрасли отечественной экономики, рынок ипотеки жилой недвижимости в последнее время пережил ряд метаморфоз / В. Володько // Финансовая консультация. - 2005. - N23/24. - С. 71-72 4. Господарські договори (бартер, поставка, товарний кредит, торгівля в розстрочку // Податки та бухгалтерський облік. Спецвипуск : інформаційно-аналітична газета. - 2006. - N5. - С. 1-56 5. Гур´єва І.М. Молодіжний кредит: реалії сьогодення / І. М. Гур´єва // Фінансовий контроль : науково-практичний журнал. - 2006. - N4. - С. 35-39 6. Даниленко А. Тенденції та наслідки активізації споживчого кредитування / А. Даниленко, Н. Шелудько // Вісник Національного банку України. - 2006. - N5. - С. 36-39 7. Драчук Ю. Прострочена заборгованість за гарантованими державою кредитами і методи роботи з нею в Україні / Ю. Драчук // Банківська справа. - 2005. - N4. - С. 71-76 8. Капаєва, Людмила Миколаївна. Фінансове право: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Л. М. Капаєва, М. С. Лях; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад. - К. : Центр навч. л-ри, 2004. - 246 с. 9. Наумець І. Заручники іпотеки / І. Наумець // Фондовий ринок. - 2005. - N37. - С. 26-27 10. Пічугін П. Як торгувати в кредит / П. Пічугін // Податки та бухгалтерський облік. - 2005. - N85(24102005). - С. 26-28, 37 11. Рожко О. Економічна природа та значення державного кредиту в економіці України / О. Рожко // Банківська справа. - 2005. - N4. - С. 81-89 12. Розподіляючи податковий кредит, потрібно виходити з оподаткованих операцій звітного періоду : Постанова Вищого господарського суду України // Податки та бухгалтерський облік. - 2005. - N84(20102005). - С. 15-18 13. Слав´юк, Ростислав Анатолійович. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. економ. спец./ Р. А. Слав´юк. - 3-тє вид., доп. і переробл. - К. : ЦУЛ, 2002. - 460 с. 14. Стасюк, Григорій Андрійович. Фінанси підприємств: навч. посіб. для студ. вузів екон. спец./ Г. А. Стасюк. - Херсон : Олді-плюс, 2004. - 480 с 15. Фелів О. Проблеми будівельної іпотеки та шляхи їх вирішення / О. Фелів // Юридичний журнал. - 2006. - N8. - С. 104-109 16. Фещенко Н.М. Механізм заставних цін як інструмент регулювання кредитної політики в сільському господарстві / Н. М. Фещенко // Економіка АПК. - 2006. - N3. - С. 85-89 17. Шатковська А.О. Членство України в міжнародних фінансових організаціях: основні форми співробітництва / А. О. Шатковська // Економіка АПК. - 2006. - N1. - С. 134-140 18. Юрій, Сергій Ілліч. Казначейська система: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ С. І. Юрій, В. І. Стоян, О. С. Даневич. - [2-ге вид., змін. й доповн. ]. - Т. : Карт-бланш, 2006. - 819 с. 19. Яроцька Т.Р. Податкова база при оподаткуванні доходів фізичних осіб в Україні / Т. Р. Яроцька // Фінанси України. - 2005. - N10. - С. 28-33
ID: 69, 26.09.2006 00:00
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу(статті з періодичних видань; наукові статті; інтернет-ресурси; документи) для написання науково-пошукової роботи з історії на тему: "ІСТОРІОГРАФІЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН" бажано на українській мові. Заздалегідь вдячна :)
Тема розкрита в таких періодичних виданнях 1. Безклубий І.А. Правова природа акредитива / І. А. Безклубий // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2006. - N4. - С. 55-67 2. Безклубий І.А. Правова природа договору банківського рахунка / І. А. Безклубий // Вісник господарського судочинства. - 2005. - N5. - С. 125-133 3. Березицкий А. Если можно замерять - значит, можем управлять / А. Березицкий // Отдел маркетинга. - 2006. - N7(серпень). - С. 9-13 4. Близнюк О. Проблеми правового регулювання відносин валютного управління в Україні / О. Близнюк // Юридична Україна : щомісячний правовий часопис. - 2006. - N1. - С. 33-38 5. Войнич В. Нові орієнтири інтеграції / В. Войнич // Вісник Національного банку України. - 2005. - N8. - С. 47 6. Завальнюк Є. Розвиток прикладної банківської системи з урахуванням вимог міжнародних стандартів: інструментальний аспект / Є. Завальнюк // Вісник Національного банку України. - 2005. - N7. - С. 26-28 7. Кириченко М.М. Альтернативні стратегії виходу банку на закордонні ринки / М.М. Кириченко // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - N7. - С. 49-55 8. Кривоног О.Л. Банківське кредитування малих підприємств / О.Л. Кривоног // Фінанси України. - 2005. - N8. - С. 101-105 9. Кришталь Г.О. Система банківського нагляду в зарубіжних країнах / Г. О. Кришталь // Фінанси України. - 2005. - N12(грудень). - С. 122-127 10. Матвієнко І.В. Банківське інвестиційне кредитування / І. В. Матвієнко // Фінанси України. - 2005. - N12(грудень). - С. 128-132 11. Мещеряков А. Вплив перерозподілу доходів усередині банку на встановлення тарифів за безготівковими переказами / А. Мещеряков // Банківська справа. - 2005. - N4. - С. 60-63 12. Миргородська Л.С. Стимулювання розвитку накопичувальної системи пенсійного забезпечення податковими важелями / Л. С. Миргородська // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - N1. - С. 206-210 13. Міщенко В. Удосконалення корпоративного управління в банківській сфері / В. Міщенко // Банківська справа. - 2006. - N2. - С. 13-24 14. Овдій Ю. Облік виконання бюджету в банку / Ю. Овдій // Вісник Національного банку України. - 2005. - N8. - С. 36-39 15. Осипенко Д.В. Динамічна модель комерційного банку / Д. В. Осипенко // Фінанси України. - 2005. - N11. - С. 87-92 16. Основні показники діяльності банків України на 1 липня 2005 року // Вісник Національного банку України. - 2005. - N8. - С. 25 17. Поліщук С. Картковий бізнес у площині валютних розрахунків / С. Поліщук // Вісник Національного банку України. - 2005. - N8. - С. 20-24 18. Пронін О.Ю. Особливості процесів злиття та поглинання у фінансово-банківському секторі / О.Ю. Пронін // Фінанси України. - 2005. - N8. - С. 106-122 19. Снігурська Л. Визначення амортизованої собівартості фінансових інструментів / Л. Снігурська // Вісник Національного банку України. - 2005. - N8. - С. 34-36 20. Уманців Ю.М. Глобалізаційні домінанти розвитку банківської системи України / Ю. М. Уманців // Конкуренція.Вісник антимонопольного комітету України. - 2006. - N2. - С. 46-50 21. Шевченко О. Ринок корпоративних облігацій України: стан та проблеми розвитку / О. Шевченко, Є. Червяченко // Банківська справа. - 2005. - N4. - С. 37-46 22. Шульга Н. Регулювання діяльності банків на основі економічної доданої вартості / Н. Шульга // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. - 2005. - N3. - С. 18-26 23. Юхименко П. Інструментарій впливу грошової політики на економіку / П. Юхименко // Банківська справа. - 2005. - N4. - С. 27-36
ID: 68, 25.09.2006 00:00
Український мовленнєвий етикет
Відповідь на ваше запитання знаходиться в розділі "Ресурси бібліотеки" - "Електронний каталог"
ID: 67, 03.09.2006 00:00
Мене цікавить Інформаційне законодавство України. А саме конкретно закони-їх тлумачення. Бажано, щоб це були інтернет-ресурси, сайти, на українській або російській мовах. Для навчання. Дякую.
У відповідь на Ваш запит надаємо перелік сайтів щодо Інформаційного законодавства України: 1) http://www.niisp.gov.ua/vydanna/panorama/issue.php?s=ivtt1&issue=2002_4 Інформаційні відносини та технології ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2) http://isu.org.ua/viewarticle/article/59 Проект "Національна Стратегія розвитку Інформаційного Суспільства України" та ін. 3) http://mndc.naiau.kiev.ua/KONC/ST-TL.htm До питання реформування законодавства України у сфері суспільних інформаційних відносин 4) http://www.rada.gov.ua/press/news/ses6/n16012001.htm Інформаційне управління Верховної Ради України. ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ "ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, СВОБОДИ СЛОВА, ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА СТАНУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ" 5) http://www.refineua.com.ru/pageid-4110-4.html Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність 6) http://it.ridne.net/uaspamdef Законодавство та інформаційні технології. Роз’яснення.
ID: 66, 25.08.2006 00:00
Меня интересует история деревни Балабановка Херсонского уезда Николаевской губернии: Кто был первым владельцем земель, кому принадлежала (переходила во владение)деревня, кто заселил деревню крестьянами.
Для научной работы.
Сведения о книгах, статьях и т.д.
Максимальный объем информации на русском или украинском языках.
В ответ на Ваш запрос направляем информацию из кн. "Список населённых мест Херсонской губернии и статистические данные о каждом поселении" (1896). - Балабановка (Волконскаго) д.; р. Бугъ; дв. 242; жит. 1442 (690 м. 752 ж.); зем. шк., учащ. 86 (60 м. 26 д); зем. п. ст.; 2 лавки; вин. лавка; у гор. 60 в.; вол. 14 в.; ст. ж. и пар. пр. Николаевъ 15 в. - Волконскаго кн. эк.; дв. 4; жит. 54 (33 м. 21 ж.; при д Балабановкъ. Возможно информация есть и в других дореволюционных источниках. Рекомендуем обратиться в Николаевскую областную библиотеку, так как д. Балабановка - современная территория Николаевской области.
ID: 65, 19.08.2006 00:00
Добрый день!
Я пытаюсь воссоздать историю нашего рода, т.к. от моих дедушек и бабушек даже фотографий не осталось после репрессий и ВОВ, а от прапредков - только обрывки информации...
Я надеюсь на ответ в любой форме, на русском языке.
По воспоминаниям моей мамы, её дед,- Черненко Ефим Осипович,- был владельцем какого-то электрозавода в г.Херсон. Хотелось бы узнать: так ли это? Если "да", то есть ли какая-то литература с упоминаниями? Фото? - И всё, что заинтересовало бы Вас самих, когда вы ищете свои корни.
Заранее благодарен,- А.Каллио, г.Ювяскюля, Финляндия
Добрый день! По Вашему вопросу информация в библиотеке отсутствует. Советуем обратиться в Государственный архив Херсонской области по адресу: ул. Советская, 3; e-mail obl-archiv@oda.kherson.ua
ID: 64, 06.08.2006 00:00
Уважаемые работники библиотеки!

Меня интересует информация из книги "Список населенных мест Херсонской губернии . – Херсон, 1896. – 582 с."
о следующих еврейских колониях:

ХЕРСОНСКИЙ УЕЗД
Бобровый Кут
Добрая
Большая Сейдеменуха
Малая Сейдеменуха
Большой Нагартав
Малый Нагартав
Ефингар
Ингулец
Каменка
Излучистая
Новый Берислав
Львова
Новополтавка
Романовка
Нововитебск
Новоподольск
Новоковно
Новожитомир

ЕЛИЗАВЕТГРАДСКИЙ УЕЗД
Израилевка
Сагайдак
Громоклей

ТИРАСПОЛЬСКИЙ УЕЗД
Вольная


Данная информация требуется для работы над сайтом "Еврейские земледельческие колонии Юга Украины" (http://www.evkol.nm.ru/)

Буду благодарен, если Вы сможете помочь.
Всего доброго,
Яков Пасик
Ответ на Ваш запрос будет переслан на почтовый ящик
ID: 63, 05.08.2006 00:00
Здраствуйте, моя мама ищет тексты песен Маруси Чурай, она преподаватель музыки в школе и собирает все доступную информацию про Марусю Чурай.

Заранее Спасибо
Здравствуйте, песни Маруси Чурай давно стали народными. Мы высылаем Вам ссылки, на которых находится информация о творчестве Маруси Чурай и тексты некоторых её песен. http://gomin.uazone.net/song.php?song=74 http://poetry.uazone.net/fate29.html http://www.spas.net.ua/index.inc.php?section=pisennyk http://lib.proza.com.ua/book/ http://www.ridnaukraina.com/view.aspx?type=news&lang=1&nid=210&id=96
ID: 62, 03.08.2006 00:00
Мне нужно подготовиться для поступления в медучилище. Мне нужна Биология (билеты для тестирования) и Украинский ( диктанты) и еще новая школьная биология.
Наша библиотека располагает словарями и справочниками по данным предметам, а также сборниками диктантов, но официальных экзаменационных тестов нет. Эти издания можно приобрести в книжном магазине "Гувернёр" и сети магазинов "Учбова книга".
ID: 61, 07.07.2006 00:00
Для проходження практики з дисципліни "Основи менеджменту" необхідно знайти літературні джерела на такі теми: "Організація праці Менеджера", "Етика управління" та "Управління персоналом". Допоможіть будь ласка.
Тема розкрита в таких джерелах: 1."Індивідуальні" закони менеджменту // Персонал. - 2005. - N12. - С. 53-58 2. Искусство управления персоналом. - К. : Изд-во Алексея Капусты, 2002 - . - (Библиотека журнала "Управления компанией") Кн. 1: Таланти i лiдери: общественно-политическая литература. - 299 c. - ISBN 966-96135-0-7 : 15.00, 20.00, грн. 3. Карасев Д. Особенности "ефективного" менеджмента // Менеджмент і менеджер. - 2005. - N4. - С. 20-25 4. Кір´ян В. Методичні підходи до підбору працівників-інноваторів на підприємствах // Україна: аспекти праці. - 2005. - N7. - С. 44-47 5. Крушельницька, Ольга Володимирівна. Управління персоналом: навч. посіб. для студ. вищ. закл./ О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук; ред. В. М. Вдовиченко. - Вид. 2-ге, доповн. і переробл. - К. : Кондор, 2005. - 308 с. : рис., табл. - ISBN 966-8251-02-4 : 24.00 грн. 6. Локшин В. Психолого-педагогічні основи професійної підготовки менеджерів соціокультурної сфери у вищих навчальних закладах // Рідна школа. - 2005. - N2. - С. 22-25 7. Мирчев М.К. Улучшение результативности труда менеджеров с целью повышения конкурентности организаций /М.К.Мирчев, Г.В.Шереметов // Персонал. - 2005. - N11. - С. 69-75 8. Мистецтво управлiння персоналом. - К. : Вид-во Олексiя Капусти, 2002 - . - (Бібліотека журналу "Управління компанією") 9. Могильчак Е.Л. Экономические ориентации студенчества - их взаимосвязи и методы формирования // Социологические исследования. - 2005. - N10. - С. 57-62 10. Паньков А. Разработка и внедрение системы мотивации // Менеджмент і менеджер. - 2006. - N5. - С. 14-16 11. Рыженкова И. Бизнес-обучение для топ-менеджеров // Менеджмент і менеджер. - 2005. - N10. - С. 61-63 12. Сбитнев А. Формула управления // Менеджмент і менеджер. - 2005. - N7/8. - С. 28-33 13. Сьюэлл К. Как заботиться о клиентах - и сотрудниках /К.Сьюэлл, П.Браун // Менеджмент і менеджер. - 2005. - N10. - С. 47-51 14. Улесов А. Ключевая компетенция. Навыки обучения людей как одна из ключевых компетенций современного менеджера // Менеджмент і менеджер. - 2005. - N10. - С. 20-28 15. Управленческий консультант: настольная книга руководителя. - К. : Бук, 2005. - 384 с. : ил. - ISBN 966-96302-4-х : 25.00 грн.
ID: 60, 30.06.2006 00:00
Добрый день!
Есть ли в Вашей библиотеке книга Д.Яворницкого "История села Фалеевки-Садовой Херсонской губернии и уезда", изданная в 1892 году?
Данная информация требуется мне для работы над сайтом www.mycity.kherson.ua
Книга Д.Яворницкого "История села Фалеевки-Садовой Херсонской губернии и уезда", изданная в 1892 году, есть в фондах нашей библиотеки, а именно в отделе краеведческой литературы и библиографии.
ID: 59, 23.06.2006 00:00
Добрый день, уважаемые работники библиотеки! Я бы хотел узнать список литературы в вашей библиотеки, на тему:"Всесоюзний перепис населення 1950 р. (про соціальне облича херсонців)". Или если сможете, то подскажите мне где можно это найти??? Это мне надо для научной работы. Информацию мне надо найти на украинском языке. Зарание СПАСИБО!!!
Информация о Всесоюзной переписи населения 1950 г. отсутствует, так как первая послевоенная перепись населения была произведена 15 января 1959 г.
ID: 58, 17.06.2006 00:00
Доброго здоровья,уважаемые! По причине моего самообразования, прошу Вас любезно ответить на вопросы, которые мучают вашего покорного слугу последние лет 50. И так,Сообщите мне пожалуйста на Родном языке,какова роль Потемкина всоздании Херсонской губернии, И ЧТО СВЯЗЫВАЕТ СВЕТЛЕЙШЕГО с бургамистром В.Сальдо?
Предлагаем Вашему вниманию ознакомиться с книгой А.Г.Брикнера "Потемкин" о жизни и деятельности Светлейшего. Это издание есть в фондах нашей библиотеки.
ID: 57, 02.06.2006 00:00
Порекомендуйте, будь ласка, перелік літератури для написання дипломної роботи за темою "Вдосконалення механізму оподаткувння прибутку підприємств", де описані основні проблеми пов"язані з прибутковим оподаткуванням тощо. А також чи існують електронні варіанти цих книг в Інтернеті
ТЕМА "Вдосконалення механізму оподаткування прибутку підприємств" розкрита в таких джерелах: 1. БРЕХОВ С. С.ОЦІНКА КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВІРОЧНОЇ РОБОТИ/ С. С. БРЕХОВ. // ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. - 2005. - N 10. - С.44-50. 2. ВЕРЕНИЧ, О. ПОЗИКА ОВЕРДРАФТ: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК / О. ВЕРЕНИЧ, А. ШАПОВАЛОВА // ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. - 2005. - N3. - С. 41-45. 3. ЖЕРЕБНИХ А. ПІДСУМКИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗА 2001 РІК ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ ДЕЯКИХ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ У 2002 РОЦІ/ А. ЖЕРЕБНИХ. // ВІСНИК ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. - 2002. - БЕРЕЗ. ( N 10-11 ). - С.7-12. 4. ЖУКОВА О. В.ПДВ. ЗАСТОСУВАННЯ "ЗВИЧАЙНИХ ЦІН"/ О. В. ЖУКОВА. // АДВОКАТ. - 2004. - N 4. - С.25-26. 5. ІВАНЕНКО В. О.ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ - КЛЮЧОВІ ПІДХОДИ/ В. О. ІВАНЕНКО. // ЕКОНОМІКА.ФІНАНСИ.ПРАВО. - 2004. - N 4. - С.11-13. 6. КОСТЮК Д. БАРТЕРНІ ОПЕРАЦІЇ ПО-НОВОМУ/ Д. КОСТЮК. // ПОДАТКИ ТА БУХ. ОБЛІК. - 2003. - 13 ЛЮТ. ( N 13 ). - С.21-24. 7. НОВІ ДОКУМЕНТИ ТА РОЗ"ЯСНЕННЯ ІЗ СПРАВЛЯННЯ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ // ВІСНИК ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. - 2005. - N 1-2. - С.3-77. 8. ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ: НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ // ВІСНИК ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. - 2003. - N 22. - С.7-9. 9. ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА // ВІСНИК ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. - 2003. - N 45. - С.18-22. 10. ПОСОБИЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ ЗАКОНА УКРАИНЫ "О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ" И ПРАВИЛ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ // БАЛАНС. - 1995. - 5 СЕНТ. - С.7-30. 11. РАЕВА А. и др. ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ/ А. РАЕВА, П. СМАГЛИЙ. // ФИНАНСОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. - 2005. - N 9. - С.29-34. 12. РИНДЯ, А. ЗВ"ЯЗОК БУВАЄ НЕ ЛИШЕ ТЕЛЕФОННИЙ // ПОДАТКИ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК. - 2005. - N63. - С. 45-49 13. СВЕРДАН М. М.ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЭМСТВ //ФІНАНСИ УКРАЇНИ. - 2002. - N 12. - С.68-74. 14. СИЧЕВСЬКИЙ В. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК У СУЧАСНИХ УМОВАХ// ВІСНИК ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. - 2003. - ЛЮТИЙ ( N 6 ). - С.4-6. 15. УГЛЯРЕНКО О. М.ВИЗНАЧЕННЯ ОПОДАТКОВАНОГО ПРИБУТКУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ/ О. М. УГЛЯРЕНКО. // ФІНАНСИ УКРАЇНИ. - 2004. - N 2. - С.94-101. 16. ХОЦЯНІВСЬКА Н. ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ/ Н. ХОЦЯНІВСЬКА. // ВІСНИК ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. - 2005. - N 21. - С.27-30. 17. ШЕВЕЛЬОВА, Л. СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У ДЕКЛАРАЦІЇ СТРАХОВИКА //БУХГАЛТЕРІЯ. ПРАВО. ПОДАТКИ. КОНСУЛЬТАЦІЇ. - 2005. - N42. - С. 53-57. http://www.refine.org.ua/pageid-1263-1.html http://www.refine.org.ua/pageid-620-1.html http://www.refine.org.ua/pageid-608-1.html
ID: 56, 30.05.2006 00:00
Добрый вечер. Обращаюсь к вам вот с какой просьбой. Я взялся написать научную работу по анализу использования пластиковых карт в банке, но уже долгое время не могу найти методику, по которой можно это сделать. Подскажите пожалуйста где я смогу найти что-то подобное? По возможности ответ напишите на мой e-mail!
Список составлен на основе электронной картотеки статей. Литература по данному вопросу имеется также в картотеке статей (карточный вариант). Для ознакомления с ней необходимо поработать самостоятельно в ХОУНБ им. О.Гончара 1."PRIVATBANK-VISA" - ПЕРВАЯ В "КАРТОЧНОМ" БИЗНЕСЕ УКРАИНЫ // ПОСРЕДНИК. - 1996. - N 42. - 16 ОКТЯБРЯ. - С.11. 2.ВСЕ О ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧКАХ // ФИНАНСОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. - 1998. - 29 ИЮНЯ ( N 26 ). - С.13-31. 3.КРЕДИТНАЯ КАР-КАР-КАР. ТОЧКА: ПЛАСТИКОВАЯ КРЕДИТНАЯ КАРТОЧКА МОЖЕТ "ОБЛЕГЧИТЬ" ВАШИ КАРМАНЫ // БИЗНЕС. - 1996. - N 41. - 22 ОКТЯБРЯ. - С.34. 4.ЛЕКСАНДРОВ А. СЕТИ ПЛАТЕЖНО-КАРТОЧНЫХ СИСТЕМ/ А. ЛЕКСАНДРОВ. // БИЗНЕС ИНФОРМ. - 1998. - N 13-14. - С.105-106. 5.Новые пластиковые деньги [Текст] /Под. ред. Быстров Л.В., Голиков М.В., Гончаров В.В., Данилевич А.А. и др. - М. : Издательский дом "Банковское дело", 1994. - 126 c. 6.ОРЛОВА Ю В. ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТОЧКИ ДЛЯ ЧАСТНОГО КЛИЕНТА/ Ю В. ОРЛОВА. // БАНК.УСЛУГИ. - 1997. - N 2. - С.7-11. 7.ПЛАСТИКОВІ КАРТКИ ЯК ЗАСІБ ПЛАТЕЖУ // БАЛАНС. - 1998. - 28 ВЕРЕС. ( N 39 ). - С.43-49. 8.ПЛОТИЦА Е. КАРТОЧКИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ/ Е. ПЛОТИЦА. // МИР ДЕНЕГ. - 1998. - N 4. - С.50-53. 9.ПРОВОДОВА Н. ПЛАСТИКОВЫЙ БИЗНЕС: РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ/ Н. ПРОВОДОВА. // ФИНАНСОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. - 1998. - 27 АПРЕЛЯ ( N 17 ). - С.12-13. 10.РИВКИН К. Е.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК/ К. Е. РИВКИН. // ФИНАНСЫ И КРЕДИТ. - 1998. - N 3. - С.35-40. 11.РОМАНЕНКО Л. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКИМИ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ ПЛАСТИКОВИХ КАРТОК У ЗАРПЛАТНИХ ПРОЕКТАХ/ Л. РОМАНЕНКО. // ФІНАНСИ УКРАЇНИ. - 2002. - N 6. - С.105-107. 12.РУДЯК Ю. ЗАРПЛАТА В ПЛАСТИКОВОМУ ГАМАНЦІ/ Ю. РУДЯК. // ПОДАТКИ ТА БУХ. ОБЛІК. - 2003. - 13 ЛЮТ. ( N 13 ). - С.36-39. 13.САВИНОВ А. ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК/ А. САВИНОВ. // КАПИТАЛ. - 1995. - N 9. - С.82-83. 14.Свіріденко, А. Заробітна плата за пластиковими картками: податковий та бухгалтерський облік //Податки та бухгалтерський облік. - 2005. - N85. - С. 37-42
ID: 55, 18.05.2006 00:00
Мені потрібна інформація до письмової роботи на тему "Психоаналіз і релігія" . Предмет - академічне релігієзнавство. Документи можуть бути українською, ангілійською, французькою та російською мовою. Потрібен бібліографічний список книг чи статей, бажано посилання в інтернеті. Дякую!!!
Тема розкрита в таких джерелах: 1. Галушко В. Г. Логические аспекты построения христианской догматики // Философские науки. - М. : "Гуманитарий", 2006. - N4. - С. 100-113. 2. Геворкян А. Р. Либерализм и византизм в контексте исторического христианства // Философские науки. - 2006. - N4. - С. 85-99. 3. Грюнбаум, А. Отживает ли фрейдистский психоанализ свой век? // Вопросы философии. - 2006. - N1. - С. 173-174. 4. Левчук Л.Т Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика: навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. / Л. Т. Левчук; Голов. ред. С. Головко. - К. : Либідь, 2002. - 253 с. 5. Лубський В.I. Релiгiєзнавство: пiдручник /Ред. Мусiенко К.С. - К. : Академвидав, 2002. - 431 c. 6. Лубський В.I.. Релiгiєзнавство [Текст] : пiдручник для студентiв вузiв - К. : Вiлбор, 1997. - 480 c. 7. Релiгiєзнавство: пiдруч.для студ.вищ.навч.закл. / За ред., Ред. Закович М.М. ; Авт.: Дулуман Е.К., Закович М.М., Рибачук М.Ф. та iн. - К. : Вища шк., 2000. - 350 c. 8. Релiгiєзнавство: пiдручник / За ред., Ред. Лубський В.I., Теремко В.I. ; Авт.: Лубський В.I., Бурлак С.М., Вороновська Л.Г. та iн. - К. : Академiя, 2000. - 408 c. 9. Руткевич А.М. Психоанализ: истоки и первые этапы развития: Курс лекций - М. : ИНФРА-М:Изд.дом ФОРУМ, 1997. - 352 c. 10. Ходькова Л.П. Релiгiєзнавство [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. П. Ходькова; М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти, М-во культури України, Львів. музей історії релігії ; М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти, М-во культури України, Львів. музей історії релігії. - Вид. 2-ге, доповн. - Л. : Афiша, 2001. - 312 c. 11. Шевчук М. Особливості розвитку української психоаналітичної теорії на початку XX століття // Соціальна психологія. - 2006. - N1. - С. 171-178. http://www.edu.meta.ua/rubrics/35.html http://www.refine.org.ua/page-cat-47.html http://www.referat.su/rs.php?page=1&r=20
ID: 54, 17.05.2006 00:00
с целью написания реферата по украинской литературе в 11 классе, объем 18-26 листов на укр. языке, желательно фактический ответ на вопрос. Очень прошу помочь.заранее спасибо!
ми не пишемо реферати, курсові, дипломні та наукові роботи
ID: 53, 14.05.2006 00:00
Уважаемые коллеги!
В состав Херсонской губернии входила еврейская колония Ефингар(сейчас с. Плющевка, Николаевкой области).
Меня интересует любая информация касающаяся Ефингара.
Буду благодарен за любые ресурсы рекомендованные мне. Информация необходима для воостановления истории колонии ефингар, а также других еврейских поселений образованных 1807-1809 г. на территории Херсонской губернии. Пожалуйста сообщите условия получения информации.
В ответ на Ваш запрос сообщаем информацию из книги: "Список населенных мест Херсонской губернии. – Херсон, 1896. – 582 с." "…Ефингар (Ефингаръ, Булгакова, Булгаковъ); въ предълахъ Полтавской волости, въ въдънiи пристава 6 стана и земск. Начальника 7 участка; при рч. Ингулъ. Дворовъ 263. Жителей 1.704 (874 м. 830 ж.). Квартира сельскаго начальника. Еврейск. Молитв. Домовъ 2. Школа. Метеорологич. Станцiя. Баня. Постоялый дворъ. Лавокъ 20. Корчемъ 2; винн. Погребъ. Базарныхъ дней 52. До у. гор. 113 в.; земск. Почт. Ст. Полтавка 15 в.; ст. ж. д. Доброе 20 в.; пар. Пр. Николаевъ 70 в."
ID: 52, 06.05.2006 00:00
Здравствуйте! Был бы весьма признателен, если бы вы помогли найти информацию для написания дипломной работы на тему "Аналіз та оцінка банківських кредитів", конкретно по анализу кредитных операций банка и всему, что бы касалось их роли, влиянию, а также возможного усовершенствования
Ответ на Ваш вопрос отражен в таких источниках: ТЕНЬКОВ С. КОЛИ ПОЗИЧАВ - ЗНАЮ, А КОЛИ ВІДДАМ - ХТОЗНА. ..: ПРАКТИКА СТРАХУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ/ С. ТЕНЬКОВ. // УРЯД.КУР´ЄР. - 1994. - 14 ЧЕРВ. ЯНОВСЬКИЙ О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПОЗИКИ/ О. ЯНОВСЬКИЙ. // ЗАКОН І БІЗНЕС. - 1997. - 26 БЕРЕЗНЯ ( N 13 ). - С.4. КРИВОНОС А. О.БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ: ПРОСТИЙ ІНСТРУМЕНТ, ЯКИМ ТРЕБА ВМІТИ КОРИСТУВАТИСЯ/ А. О. КРИВОНОС. // СВІТ БУХ. ОБЛІКУ (ДОДАТОК ДО Г."ВСЕ О БУХ. УЧЕТЕ"). - 1998. - N 3. - БЕРЕЗ. - С.64-70. ВОРОБІЄНКО А. БАНКІВСЬКІ КРЕДИТИ: ВИДИ КРЕДИТІВ, КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР ТА ЙОГО УКЛАДАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ, ПОДАТКОВИЙ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З КРЕДИТАМИ БАНКІВ/ А. ВОРОБІЄНКО. // ВСЕ ПРО БУХ.ОБЛІК. - 2000. - 30 ЛИСТОПАДА ( N 112 ). - С.39-44. МАТВІЄНКО П. и др. ЗАСТАВА ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ/ П. МАТВІЄНКО, А. КОВАЛЬЧУК. // БАНК.СПРАВА. - 2000. - N 5. - С.45-47. "ПРО БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ" // ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ. - 2001. - 1 ЛЮТ. ( N 5 ). - С.12. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ НА РОЗРАХУНКОВОМУ РАХУНКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОБЛІК БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ // ВСЕ ПРО БУХ.ОБЛІК. - 2001. - 8 ЧЕРВ. ( N 54 ). ВОРОБЕЦЬ Л. ПОНЯТТЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ ТА КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ/ Л. ВОРОБЕЦЬ. // ПРАВО УКРАЇНИ. - 2002. - N 12. - С.66-64. БУРЯК В. ЕКОНОМІЧНІ МЕЖІ КРЕДИТУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ/ В. БУРЯК. // БАНК.СПРАВА. - 2002. - N 6. - С.50-56. ОТРИМАННЯ ТА ОБЛІК БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ // ВСЕ ПРО БУХ.ОБЛІК. - 2003. - 18 БЕРЕЗ. ( N 25 ). - С.18-20. АРІСТОВА А. ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ БАНКАМИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ/ А. АРІСТОВА. // ВІСНИК НАЦ.БАНКУ УКРАЇНИ. - 2003. - N 2. - С.49-50. ХАЛЕВИНСКАЯ Е. КРЕДИТЫ И МЕТОДЫ КРЕДИТОВАНИЯ/ Е. ХАЛЕВИНСКАЯ. // АУДИТ И ФИН.АНАЛИЗ. - 1997. - N 4. - С.71-84. КРЕДИТЫ БАНКОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ // КОДРЯНСКИЙ А. В. и др. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В УКРАИНЕ / А. В. КОДРЯНСКИЙ, И. К. БИРЮКОВА - К: ЗНАННЯ, 1998. - С. 395-407. ІВАНЕНКО Ю. КРЕДИТИ СВІТОВОГО БАНКУ УКРАЇНИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ/ Ю. ІВАНЕНКО. // БАНКІВСЬКА СПРАВА. - 2001. - 38. - N 2. - С.12-18. ТУНИК Г. РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ/ Г. ТУНИК. // ФІНАНСИ УКРАЇНИ. - 2002. - N 4. - С.119-125. АЛЕКСАНДРОВА Е. І.НАДО БРАТЬ. ПРИШЛО ВРЕМЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА КРЕДИТАХ, А НЕ НА ДЕПОЗИТАХ/ Е. І. АЛЕКСАНДРОВА. // МИР ДЕНЕГ. - 2003. - N 2. - С.12-14. КРЫЛОВ А. и др. КРЕДИТ ДЛЯ ВСЕХ: (ЕСЛИ БАНКИ ОПТИМИЗИРУЮТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ И ЛУЧШЕ ИЗУЧАТ СВОЕГО ПОТРЕБИТЕЛЯ - КРЕДИТОВАНИЕ СТАНЕТ ПОПУЛЯРНЕЕ)/ А. КРЫЛОВ, О. ПИЩЕВЕЦ. // МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА. - 2003. - N 5-6. - С.47-51. РУДЕНОК О. ПОЗИЧКОВІ, СПЕЦПОЗИЧКОВІ РАХУНКИ ТА ІНШІ ПОЗИКОВІ КОШТИ/ О. РУДЕНОК. // НАЛОГИ И БУХ.УЧЕТ=ПОДАТКИ ТА БУХ.ОБЛІК. - 1997. - ТРАВЕНЬ ( N 19 ). - С.18-23. КРЕДИТИ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ // ЗАКОН І БІЗНЕС. - 1997. - 12 ЛИСТОПАДА ( N 46 ). - С.4. КРЕДИТ І КРЕДИТНІ ПРАВОВІДНОСИНИ - КИЇВ, 1996. Содерж. : СУТЬ І ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ. С. 8-12; ФОРМИ ТА ВИДИ КРЕДИТУ. С. 12-17; ПРОЦЕС КРЕДИТУВАННЯ КЛІЄНТІВ БАНКУ. С. 17-21; ПОНЯТТЯ КРЕДИТНОЇ УГОДИ. С. 22-27; ЗРАЗКИ ТИПОВИХ ФОРМ: КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ, ГАРАНТІЙНОГО ЛИСТА, ДОГОВОРУ ПОРУКИ. С. 134-142 КРЕДИТНА СИСТЕМА // ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. ПОЛІТЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ - К, 1997. - С. 390-401. ШКВАРЧУК Л. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ/ Л. ШКВАРЧУК. // БАНК.СПРАВА. - 1999. - N 2. - С.54-55. ВИКОРИСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ // ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ / О. М. БАНДУРКА, М. Я. КОРОБОВ, П. І. ОРЛОВ, К. Я.ПЕТРОВА - С. 149-167. БОРЩ Н. КРЕДИТИ: ОДЕРЖАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ І ПОГАШЕННЯ/ Н. БОРЩ. // ПОДАТКИ ТА БУХ. ОБЛІК. - 2000. - ЛЮТИЙ ( N 7 ). - С.31-37. КУШИНА О. ДОВГОСТРОКОВІ КРЕДИТИ БАНКІВ: ОБЛІК ПО-НОВОМУ/ О. КУШИНА. // БАЛАНС. - 2000. - 2 МАЯ ( N 18 ). - С.35-38. АВАНЕСОВА І. ПЕРЕДУМОВИ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ/ І. АВАНЕСОВА. // БАНК.СПРАВА. - 2002. - N 4. - С.64-80.
ID: 51, 03.05.2006 00:00
Добрий день!
Допоможіть будь ласка знайти сайт на якому буде інформація про: "ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ". (Сутність об"єкту, можливості та недоліки ринкового механізму регулювання. Об"єктивна необхідність державного регулювання та ін.).
З метою: навчання, наукова робота.
Потрібні сайти або всі необхідні ресурси.
Якщо можливо українською мовою.
ЗАЗДАЛЕГІДЬ ВДЯЧНА!
http://www.refine.org.ua/pageid-3578-l.html - Державне регулювання бізнесу http://www.academia.org.ua/index.php?p_id=44&id=329 – Теорія державного регулювання, сутність, функції і роль ринкового регулювання http://refsbank.info/getfree.php?diplomID=377 – Змішана економіка: її сутність та основні ознаки

Календар подій

      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031